Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Alkutuotanto
Kuukausi
Arno Kasvi muistutti kotitarveviljelyn hyödyistä

Arno Kasvi muis­tut­ti ko­ti­tar­ve­vil­je­lyn hyö­dyis­tä

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Katso video: Kuusi historiallista traktoria ja kyntöauraa muutti pellon kauniiksi kiivuiksi Oulaisissa

Katso video: Kuusi his­to­rial­lis­ta trak­to­ria ja kyn­tö­au­raa muutti pellon kau­niik­si kii­vuik­si Ou­lai­sis­sa

25.05.2023 13:18
Tilaajille
Kyntönäytös Oulaisissa: Kuusi vanhaa traktoria käänsi pellon kauniille kiivuille

Kyn­tö­näy­tös Ou­lai­sis­sa: Kuusi vanhaa trak­to­ria käänsi pellon kau­niil­le kii­vuil­le

25.05.2023 13:11
Tilaajille
Laaksojen Maitokunta palkitsi tuottajia pitkistä ja laadukkaista maidontuotannon vuosista –Katso palkittujen nimet

Laak­so­jen Mai­to­kun­ta pal­kit­si tuot­ta­jia pit­kis­tä ja laa­duk­kais­ta mai­don­tuo­tan­non vuo­sis­ta –Katso pal­kit­tu­jen nimet

02.05.2023 15:31
Tilaajille
Vanhemmat
Puun vienti Suomesta ulkomaille kasvoi – metsätuhoista menetyksiä

Puun vienti Suo­mes­ta ul­ko­mail­le kasvoi – met­sä­tu­hois­ta me­ne­tyk­siä

15.04.2023 21:00
Tilaajille
Ennallistamislinjauksia hiotaan vielä EU:ssa – pitäisi huomioida, että kaikki maat ovat erilaisia

En­nal­lis­ta­mis­lin­jauk­sia hiotaan vielä EU:ssa – pitäisi huo­mioi­da, että kaikki maat ovat eri­lai­sia

08.04.2023 14:00
Tilaajille
Neljä bakteeria syö toinen toistaan ja viimeinen piereskelee metaania – Näin toimii haapavetisen maatilan biokaasulaitos, jonka tuotoksia maitoauto tankkaa

Neljä bak­tee­ria syö toinen tois­taan ja vii­mei­nen pie­res­ke­lee me­taa­nia – Näin toimii haa­pa­ve­ti­sen maa­ti­lan bio­kaa­su­lai­tos, jonka tuo­tok­sia mai­to­au­to tankkaa

21.03.2023 06:00
Tilaajille
Maatalousmuovien keräämiseen uutta potkua – keräyksen piiriin tulevat ensin paali- ja aumamuovit

Maa­ta­lous­muo­vien ke­rää­mi­seen uutta potkua – ke­räyk­sen piiriin tulevat ensin paali- ja au­ma­muo­vit

15.03.2023 17:00
Tilaajille
Maatalouden uusi tukikausi toi tukun muutoksia – yksi on aktiiviviljelijän entistä tarkempi tarkastelu

Maa­ta­lou­den uusi tu­ki­kau­si toi tukun muu­tok­sia – yksi on ak­tii­vi­vil­je­li­jän entistä tar­kem­pi tar­kas­te­lu

18.02.2023 13:30
Tilaajille
Hani-poni ja ravuri-ruuna treenaavat yhdessä: Hannele Purontakasen uuden tallin karsinapaikat täyttyvät

Ha­ni-po­ni ja ra­vu­ri-ruu­na tree­naa­vat yh­des­sä: Hannele Pu­ron­ta­ka­sen uuden tallin kar­si­na­pai­kat täyt­ty­vät

16.02.2023 06:00
Tilaajille
Made pääsee nahkastaan kolmessa sekunnissa –Oulaistelainen Paavo Erkkilä on pyytänyt elämänsä aikana tuhansia mateita

Made pääsee nah­kas­taan kol­mes­sa se­kun­nis­sa –Ou­lais­te­lai­nen Paavo Erkkilä on pyy­tä­nyt elä­män­sä aikana tu­han­sia mateita

09.02.2023 14:00
Tilaajille
Laitalan-tila ehti olla tyhjillään kahdeksan vuotta, Noora ja Mikko Salmu ryhtyivät tilalle yrittäjiksi

Lai­ta­lan-ti­la ehti olla tyh­jil­lään kah­dek­san vuotta, Noora ja Mikko Salmu ryh­tyi­vät tilalle yrit­tä­jik­si

15.12.2022 17:00
Tilaajille
24 satatonnaria palkittiin alueella

24 sa­ta­ton­na­ria pal­kit­tiin alueel­la

15.12.2022 13:30 1
Tilaajille
Tutustutaan Noora ja Mikko Salmun tilaan Merijärvellä

Tu­tus­tu­taan Noora ja Mikko Salmun tilaan Me­ri­jär­vel­lä

15.12.2022 10:33
Tilaajille
"Hamppuhankkeet eivät saa jäädä pipertämiseksi", tähdennettiin hamppuseminaarissa, joka kokosi yhteen asiantuntijat, hankeihmiset ja yrittäjät –hampputehdas  tulossa Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan

"Hamp­pu­hank­keet eivät saa jäädä pi­per­tä­mi­sek­si", täh­den­net­tiin hamp­pu­se­mi­naa­ris­sa, joka kokosi yhteen asian­tun­ti­jat, han­ke­ih­mi­set ja yrit­tä­jät –hamp­pu­teh­das  tu­los­sa Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osaan

08.12.2022 21:00
Tilaajille
Tukien maksun aikataulumuutos voi tuoda maatalousyrittäjille harmia – ensi vuonna starttaa peltolohkojen ilmasta käsin tarkkailu

Tukien maksun ai­ka­tau­lu­muu­tos voi tuoda maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le harmia – ensi vuonna start­taa pel­to­loh­ko­jen ilmasta käsin tark­kai­lu

31.10.2022 06:00
Tilaajille
Merijärvellä puhunut MTK:n Juha Marttila rohkaisi maanviljelijöitä uskomaan tulevaisuuteen: "Teette arvokkainta työtä. Lämpö, leipä ja turva eivät ole enää itsestäänselviä asioita"

Me­ri­jär­vel­lä puhunut MTK:n Juha Mart­ti­la roh­kai­si maan­vil­je­li­jöi­tä us­ko­maan tu­le­vai­suu­teen: "Teette ar­vok­kain­ta työtä. Lämpö, leipä ja turva eivät ole enää it­ses­tään­sel­viä asioi­ta"

29.10.2022 22:52
Tilaajille
Aarno Uusikallion ideoinnin ja mietinnän myötä syntyi laite, jolla voi istuttaa perunaa maahan helposti

Aarno Uu­si­kal­lion ideoin­nin ja mie­tin­nän myötä syntyi laite, jolla voi is­tut­taa perunaa maahan hel­pos­ti

29.09.2022 11:08
Tilaajille
Toni Kippola investoi pihattonavettaan 800 000 euroa – "Kun tällainen investointi on nyt tehty, tarkoituksena on jatkaa vielä pitkään"

Toni Kippola in­ves­toi pi­hat­to­na­vet­taan 800 000 euroa – "Kun täl­lai­nen in­ves­toin­ti on nyt tehty, tar­koi­tuk­se­na on jatkaa vielä pit­kään"

28.09.2022 21:00
Tilaajille