Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Koti ja asuminen
Kuukausi
Kirjosieppo teki pesän erikoiseen paikkaan – Paavo Suvanto ja Päivi Kontiola seuraavat linnun pesimäpuuhia kotiovella

Kir­jo­siep­po teki pesän eri­koi­seen paik­kaan – Paavo Suvanto ja Päivi Kon­tio­la seu­raa­vat linnun pe­si­mä­puu­hia ko­ti­ovel­la

14.06.2022 21:00
Tilaajille
Parhalahden uudet kyläveturit pistivät tuulemaan

Par­ha­lah­den uudet ky­lä­ve­tu­rit pis­ti­vät tuu­le­maan

13.06.2022 17:00
Tilaajille
Baletti ja uinti tuli opittua Oulaisissa –Kansanedustaja Katja Hännisen ja valtuutettu Anneli Rajaniemen yhteistyö alkoi vuosia sitten

Baletti ja uinti tuli opittua Ou­lai­sis­sa –Kan­sa­ne­dus­ta­ja Katja Hän­ni­sen ja val­tuu­tet­tu Anneli Ra­ja­nie­men yh­teis­työ alkoi vuosia sitten

08.06.2022 11:00
Tilaajille
"Tämä on hieno mahdollisuus esitellä oman kylän toimintaa" –Esa Aunola kannustaa osallistumaan Avoimet kylät -tapahtumaan –Katso mukanaolevat alueemme kohteet

"Tämä on hieno mah­dol­li­suus esi­tel­lä oman kylän toi­min­taa" –Esa Aunola kan­nus­taa osal­lis­tu­maan Avoimet kylät -ta­pah­tu­maan –Katso mu­ka­nao­le­vat alueem­me kohteet

06.06.2022 13:30
Tilaajille
Hullujen ideoiden istunnoissa syntyi ajatus kukkakedosta, nyt sellainen on kasvamassa Oulaisten keskustaan, oppilaat mukana talkoissa

Hul­lu­jen ideoi­den is­tun­nois­sa syntyi ajatus kuk­ka­ke­dos­ta, nyt sel­lai­nen on kas­va­mas­sa Ou­lais­ten kes­kus­taan, op­pi­laat mukana tal­kois­sa

05.06.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
20 maatalouslomittajalle olisi heti töitä Oulaisissa ja lähikunnissa –Tiloilla tiukka tilanne, kun navettatöihin ei saada tekijöitä

20 maa­ta­lous­lo­mit­ta­jal­le olisi heti töitä Ou­lai­sis­sa ja lä­hi­kun­nis­sa –Ti­loil­la tiukka ti­lan­ne, kun na­vet­ta­töi­hin ei saada te­ki­jöi­tä

24.05.2022 21:00
Tilaajille
"Suomalainen huoltovarmuus on kriisissä" -Näin toteaa maanviljelijä Pasi Lahtinen Oulaisista

"Suo­ma­lai­nen huol­to­var­muus on krii­sis­sä" -Näin toteaa maan­vil­je­li­jä Pasi Lah­ti­nen Ou­lai­sis­ta

24.05.2022 13:08
Tilaajille
Kallioperää tutkitaan kesän aikana Oulaisissa, Haapavedellä ja Kärsämäellä –Kartoittajat liikkuvat kävellen ja autolla

Kal­lio­pe­rää tut­ki­taan kesän aikana Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä ja Kär­sä­mäel­lä –Kar­toit­ta­jat liik­ku­vat kä­vel­len ja autolla

23.05.2022 17:00
Tilaajille
Oulaisille ei herunut hyvää arvosanaa seutukaupunkitutkimuksessa: Moilanen: "Ei laiteta päätä pensaaseen vaan muutetaan suunta, jotta ollaan seuraavassa tutkimuksessa korkeammalla sijalla kuin nyt"

Ou­lai­sil­le ei herunut hyvää ar­vo­sa­naa seu­tu­kau­pun­ki­tut­ki­muk­ses­sa: Moi­la­nen: "Ei laiteta päätä pen­saa­seen vaan muu­te­taan suunta, jotta ollaan seu­raa­vas­sa tut­ki­muk­ses­sa kor­keam­mal­la sijalla kuin nyt"

30.04.2022 06:00
Tilaajille
Miten Oulainen pärjäsi Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa? Entä mitä Väyrynen, Rautiola ja Järvelä tykkäävät kotikaupungistaan?

Miten Ou­lai­nen pärjäsi Seu­tu­kau­pun­kien ve­to­voi­ma­tut­ki­muk­ses­sa? Entä mitä Väy­ry­nen, Rau­tio­la ja Järvelä tyk­kää­vät ko­ti­kau­pun­gis­taan?

28.04.2022 17:00
Tilaajille
Kylille turvaa pienillä teoilla: Päivi Jurvakainen kannustaa miettimään, keneltä voi kysyä apua ja mitä apua voi itse antaa toiselle

Kylille turvaa pie­nil­lä teoil­la: Päivi Jur­va­kai­nen kan­nus­taa miet­ti­mään, keneltä voi kysyä apua ja mitä apua voi itse antaa toi­sel­le

28.04.2022 11:01
Tilaajille
Kylätoimintaverkostoa johtava Katja Hänninen rohkaisee kysymään naapurilta kuulumisia: "Välitetään toisistamme"

Ky­lä­toi­min­ta­ver­kos­toa johtava Katja Hän­ni­nen roh­kai­see ky­sy­mään naa­pu­ril­ta kuu­lu­mi­sia: "Vä­li­te­tään toi­sis­tam­me"

28.04.2022 11:00
Tilaajille
Kotisairaala toimii nyt Oulaisissa: Sairaanhoitaja tulee potilaan luo kotiin

Ko­ti­sai­raa­la toimii nyt Ou­lai­sis­sa: Sai­raan­hoi­ta­ja tulee po­ti­laan luo kotiin

28.04.2022 06:00
Tilaajille
Pyhäjoella aloitettiin uuden hoivakorttelin valmistelu, muuttovalmius ajoittuu vuoteen 2026

Py­hä­joel­la aloi­tet­tiin uuden hoi­va­kort­te­lin val­mis­te­lu, muut­to­val­mius ajoit­tuu vuoteen 2026

27.04.2022 17:00
Tilaajille
Ensimmäiset sotaa paenneet ukrainalaiset saavat kodin Oulaisista: "Tervetuloa, kaikki on valmista"

En­sim­mäi­set sotaa paen­neet uk­rai­na­lai­set saavat kodin Ou­lai­sis­ta: "Ter­ve­tu­loa, kaikki on val­mis­ta"

26.04.2022 17:00
Mietittiinkö päiväkotia mahdollisesti tyhjentyvään "talouskouluun", Oulaisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjut Lehtonen?

Mie­tit­tiin­kö päi­vä­ko­tia mah­dol­li­ses­ti tyh­jen­ty­vään "ta­lous­kou­luun", Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Marjut Leh­to­nen?

19.04.2022 17:00
Tilaajille
Janne Nikulan koirajalostusharrastus lähti Bertta-koirasta –Pentulaatikon äärellä voi muistella ensimmäisen pentueen tuttipulloruokintaa

Janne Nikulan koi­ra­ja­los­tus­har­ras­tus lähti Bert­ta-koi­ras­ta –Pen­tu­laa­ti­kon äärellä voi muis­tel­la en­sim­mäi­sen pen­tueen tut­ti­pul­lo­ruo­kin­taa

09.04.2022 20:55
Tilaajille
Kuntamarkkinointi kaipaa tuoreita kuvia, Merijärvi näyttää jo esimerkkiä
Pääkirjoitus

Kun­ta­mark­ki­noin­ti kaipaa tuo­rei­ta kuvia, Me­ri­jär­vi näyttää jo esi­merk­kiä

07.04.2022 08:14
Tilaajille
Kesä lähestyy: Pyhäjoelle saa vinkata kuka kannattaa valita Pauha-Matiksi tai Pauha-Maijaksi

Kesä lä­hes­tyy: Py­hä­joel­le saa vinkata kuka kan­nat­taa valita Pau­ha-Ma­tik­si tai Pau­ha-Mai­jak­si

06.04.2022 11:00
Tilaajille
Näin alueemme kunnat tukevat kylähankkeita: Osa antaa lainaa, osa vielä miettii rahoitusmalleja

Näin alueem­me kunnat tukevat ky­lä­hank­kei­ta: Osa antaa lainaa, osa vielä miettii ra­hoi­tus­mal­le­ja

05.04.2022 13:30
Tilaajille