Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koti ja asuminen
Viikko
Nuorison viihtymiseen etsitään ratkaisuja –Oulaisten nuorisovaltuutetut perehtyivät uuteen kaupunkistrategiaan ja kysyvät, onko se liiankin optimistinen

Nuo­ri­son viih­ty­mi­seen et­si­tään rat­kai­su­ja –Ou­lais­ten nuo­ri­so­val­tuu­te­tut pe­reh­tyi­vät uuteen kau­pun­ki­stra­te­giaan ja ky­sy­vät, onko se liian­kin op­ti­mis­ti­nen

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Katso video: Lapset ideoivat miten Merijärveä voi kehittää, ideasaldo esillä kirjastossa

Katso video: Lapset ideoi­vat miten Me­ri­jär­veä voi ke­hit­tää, idea­sal­do esillä kir­jas­tos­sa

23.03.2023 06:00
Tilaajille
Merijärviset lapset kertovat ideoita, miten Merijärveä voi kehittää

Me­ri­jär­vi­set lapset ker­to­vat ideoi­ta, miten Me­ri­jär­veä voi ke­hit­tää

22.03.2023 14:00
Tilaajille
Muistisairaiden omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse palveluiden ulkopuolelle

Muis­ti­sai­rai­den omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le

19.03.2023 06:00
Tilaajille
Kuukausi
Äänestys menossa: Kenestä seuraava Pyhäjoen Pauha-Maija tai Pauha-Matti?

Ää­nes­tys me­nos­sa: Kenestä seu­raa­va Py­hä­joen Pau­ha-Mai­ja tai Pau­ha-Mat­ti?

15.03.2023 13:53
Tilaajille
Kouluasioiden kuulemistilaisuudet alkavat tänään Piipsjärveltä –Oulaisten kouluverkon selvitystyö on menossa

Kou­lu­asioi­den kuu­le­mis­ti­lai­suu­det alkavat tänään Piips­jär­vel­tä –Ou­lais­ten kou­lu­ver­kon sel­vi­tys­työ on menossa

13.03.2023 13:30
Tilaajille
Jätevesipumppaamo käy väliaikaisesti aggregatilla, Kimmo Jokinen kehottaa välttämään jokijäälle menemistä matonpesupaikan kohdalla Oulaisissa

Jä­te­ve­si­pump­paa­mo käy vä­li­ai­kai­ses­ti agg­re­ga­til­la, Kimmo Jokinen ke­hot­taa vält­tä­mään jo­ki­jääl­le me­ne­mis­tä ma­ton­pe­su­pai­kan koh­dal­la Ou­lai­sis­sa

12.03.2023 19:11
Tilaajille
Jätevettä vuotanut Pyhäjokeen -Kimmo Jokinen kertoo, että pumppaamoa pyöritetään nyt aggregaatilla, puhdistamolla on ollut koko ajan kaikki hyvin

Jä­te­vet­tä vuo­ta­nut Py­hä­jo­keen -Kimmo Jokinen kertoo, että pump­paa­moa pyö­ri­te­tään nyt agg­re­gaa­til­la, puh­dis­ta­mol­la on ollut koko ajan kaikki hyvin

12.03.2023 17:38
Tilaajille
Kerro Hämäläisen Jyrille Piipsjärvi 24H -tapahtumassa, miten haluaisit Honkamajan aluetta kehitettävän tulevina vuosina

Kerro Hä­mä­läi­sen Jyrille Piips­jär­vi 24H -ta­pah­tu­mas­sa, miten ha­luai­sit Hon­ka­ma­jan aluetta ke­hi­tet­tä­vän tu­le­vi­na vuosina

11.03.2023 06:00
Tilaajille
Ensimmäiset muuttajat ovat kotiutuneet: Oulaisten Senioriykkönen saa kehut Sinikka Saarelta

En­sim­mäi­set muut­ta­jat ovat ko­tiu­tu­neet: Ou­lais­ten Se­nio­ri­yk­kö­nen saa kehut Sinikka Saa­rel­ta

08.03.2023 21:00
Tilaajille
Lumi-Oosa aloitti kolmossijalla, vihantilaisen Markku Lumiahon kotikasvatti on palannut varsalomalta kisa-areenoille

Lu­mi-Oo­sa aloitti kol­mos­si­jal­la, vi­han­ti­lai­sen Markku Lu­mi­ahon ko­ti­kas­vat­ti on pa­lan­nut var­sa­lo­mal­ta ki­sa-aree­noil­le

08.03.2023 13:30
Tilaajille
Piipsjärvellä tapahtuu 24 tunnin ajan tulevana viikonloppuna –"Pipolätkäturnaukseen omat välineet mukaan", opastaa Elina Piippo

Piips­jär­vel­lä ta­pah­tuu 24 tunnin ajan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na –"­Pi­po­lät­kä­tur­nauk­seen omat vä­li­neet mu­kaan", opastaa Elina Piippo

06.03.2023 15:24
Tilaajille
Netissä olleet huijausmyynti-ilmoitukset johtivat verkkopetoksien jäljille –Poliisi varoittaa käsirahan maksamisesta

Netissä olleet hui­jaus­myyn­ti-il­moi­tuk­set joh­ti­vat verk­ko­pe­tok­sien jäl­jil­le –Po­lii­si va­roit­taa kä­si­ra­han mak­sa­mi­ses­ta

03.03.2023 11:00
Tilaajille
Liminkakylän myyntinäyttely lähenee

Li­min­ka­ky­län myyn­ti­näyt­te­ly lähenee

02.03.2023 21:01
Tilaajille
Vanhemmat
Esiopetusta esitetään aloitettavaksi Oulaisissa vain neljässä paikassa ensi syksynä

Esi­ope­tus­ta esi­te­tään aloi­tet­ta­vak­si Ou­lai­sis­sa vain nel­jäs­sä pai­kas­sa ensi syksynä

20.02.2023 13:28
Tilaajille
Mistä löytyy maakunnan paras kylä? Nyt voi antaa ehdotuksia kyläkilpailuun, Esa Aunola julkaisi hakuohjeet

Mistä löytyy maa­kun­nan paras kylä? Nyt voi antaa eh­do­tuk­sia ky­lä­kil­pai­luun, Esa Aunola jul­kai­si ha­ku­oh­jeet

15.02.2023 17:00
Tilaajille
Nyt luodaan sitä kotikuntaa, jossa lasten ja nuorten toivotaan asuvan myös aikuisena
Pääkirjoitus

Nyt luodaan sitä ko­ti­kun­taa, jossa lasten ja nuorten toi­vo­taan asuvan myös ai­kui­se­na

15.02.2023 13:37
Tilaajille
Oulaisten uuden päiväkodin nimi kantaa mukailtuna sijaintipaikkansa historiaa –Katso tunnelmakuvia ja video ystävänpäivän toritapahtumasta

Ou­lais­ten uuden päi­vä­ko­din nimi kantaa mu­kail­tu­na si­jain­ti­paik­kan­sa his­to­riaa –Katso tun­nel­ma­ku­via ja video ys­tä­vän­päi­vän to­ri­ta­pah­tu­mas­ta

14.02.2023 16:36
Tilaajille
Mistä kertoo Oulaisten uuden päiväkodin nimi?

Mistä kertoo Ou­lais­ten uuden päi­vä­ko­din nimi?

14.02.2023 16:09
Tilaajille
Uudenlainen seniorien asumismalli valmistuu Oulaisissa –Keskiviikkona kohdetta esitellään kiinnostuneille

Uu­den­lai­nen se­nio­rien asu­mis­mal­li val­mis­tuu Ou­lai­sis­sa –Kes­ki­viik­ko­na koh­det­ta esi­tel­lään kiin­nos­tu­neil­le

06.02.2023 13:30
Tilaajille