Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Viimeisin 4 tuntia
Ehdokashaastattelu: "Minun pitää mennä eduskuntaan paikan päälle korjaamaan sähkön hinnan heittely", toteaa Jorma Perander

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: "Minun pitää mennä edus­kun­taan paikan päälle kor­jaa­maan sähkön hinnan heit­te­ly", toteaa Jorma Pe­ran­der

14:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Seppo Sorvarin toiveissa edelleen lähijuna Raahesta pohjoiseen

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Seppo Sor­va­rin toi­veis­sa edel­leen lä­hi­ju­na Raa­hes­ta poh­joi­seen

12:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Ehdokashaastattelu: Elina Mehtätalon mielestä veroja kestää karsia tärkeiden palvelujen siitä kärsimättä

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Elina Meh­tä­ta­lon mie­les­tä veroja kestää karsia tär­kei­den pal­ve­lu­jen siitä kär­si­mät­tä

11:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Sari Nurroa huolettaa valtion velkaantuminen

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Sari Nurroa huo­let­taa valtion vel­kaan­tu­mi­nen

10:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: "Suomi on ilman työperäistä maahanmuuttoakin ollut monikulttuurinen", toteaa Valtteri Ilola

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: "Suomi on ilman työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa­kin ollut mo­ni­kult­tuu­ri­nen", toteaa Valt­te­ri Ilola

09:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Sanooko ensimmäinen kerta toden Anu Mattilalle eduskuntavaaleissakin?

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Sanooko en­sim­mäi­nen kerta toden Anu Mat­ti­lal­le edus­kun­ta­vaa­leis­sa­kin?

08:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: "Hanhikiven jatkokäyttö on yksityisten tahojen asia", pohtii Katja Hänninen

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: "Han­hi­ki­ven jat­ko­käyt­tö on yk­si­tyis­ten tahojen asia", pohtii Katja Hän­ni­nen

06:00
Tilaajille
Viikko
Oulaisten talousluvut pahasti pakkasella –Tilintarkastaja seuraa, miten taloutta aletaan saattaa parempaan kuntoon, henkilöstökulut puhuttivat valtuutettuja

Ou­lais­ten ta­lous­lu­vut pahasti pak­ka­sel­la –Ti­lin­tar­kas­ta­ja seuraa, miten ta­lout­ta aletaan saattaa pa­rem­paan kun­toon, hen­ki­lös­tö­ku­lut pu­hut­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja

22.03.2023 18:50
Tilaajille
Oulaisten ennakkoäänestyspaikalla oli tungosta heti ensimmäisen tunnin aikana –Vikströmit toivovat uusilta kansanedustajilta järkevää talouspolitiikkaa

Ou­lais­ten en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la oli tun­gos­ta heti en­sim­mäi­sen tunnin aikana –Vikst­rö­mit toi­vo­vat uusilta kan­san­edus­ta­jil­ta jär­ke­vää ta­lous­po­li­tiik­kaa

22.03.2023 15:00
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkaa tänään –Vaalipaikoilla perinteinen keräys vammaisille ja sairaille

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään –Vaa­li­pai­koil­la pe­rin­tei­nen keräys vam­mai­sil­le ja sai­rail­le

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Suorassa vaalitentissä mukana kuusi nimekästä Oulun vaalipiirin ehdokasta – he pääsevät kertomaan visionsa pohjoisesta ja kertomaan, miten talous pannaan kuntoon

Suo­ras­sa vaa­li­ten­tis­sä mukana kuusi ni­me­käs­tä Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­ta – he pää­se­vät ker­to­maan vi­sion­sa poh­joi­ses­ta ja ker­to­maan, miten talous pannaan kuntoon

21.03.2023 16:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pohjoisen ääni täytyy saada kuuluviin eduskuntavaaleissa, sanoo tuore maakuntajohtaja Jussi Rämet: "Keskeisten sidosryhmien tulee yhdessä viedä Pohjois-Suomelle tärkeitä asioita eteenpäin"

Poh­joi­sen ääni täytyy saada kuu­lu­viin edus­kun­ta­vaa­leis­sa, sanoo tuore maa­kun­ta­joh­ta­ja Jussi Rämet: "Kes­keis­ten si­dos­ryh­mien tulee yhdessä viedä Poh­jois-Suo­mel­le tär­kei­tä asioita eteen­päin"

14.03.2023 13:30
Tilaajille
Vedonlyöntikertoimet: perussuomalaiset nousee Oulun vaalipiirin ykköspuolueeksi

Ve­don­lyön­ti­ker­toi­met: pe­rus­suo­ma­lai­set nousee Oulun vaa­li­pii­rin yk­kös­puo­lueek­si

12.03.2023 13:30
Tilaajille
Ison toimijan myötä kohti uusia ajatuksia –Oulaisiin siirtyy yli 200 työpaikkaa
Pääkirjoitus

Ison toi­mi­jan myötä kohti uusia aja­tuk­sia –Ou­lai­siin siirtyy yli 200 työ­paik­kaa

09.03.2023 06:00
Tilaajille
Ensimmäiset muuttajat ovat kotiutuneet: Oulaisten Senioriykkönen saa kehut Sinikka Saarelta

En­sim­mäi­set muut­ta­jat ovat ko­tiu­tu­neet: Ou­lais­ten Se­nio­ri­yk­kö­nen saa kehut Sinikka Saa­rel­ta

08.03.2023 21:00
Tilaajille
Kansanedustaja Katja Hänninen ottaa kantaa ehdotettuihin säästöihin: "Leikkaukset olisivat erittäin tuhoisia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen ottaa kantaa eh­do­tet­tui­hin sääs­töi­hin: "Leik­kauk­set oli­si­vat erit­täin tu­hoi­sia"

08.03.2023 13:32 1
Tilaajille
Seurantalojen energia-avustusten haku on avattu –Monet talojen ylläpitäjät ovat suuressa ahdingossa

Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tus­ten haku on avattu –Monet talojen yl­lä­pi­tä­jät ovat suu­res­sa ah­din­gos­sa

06.03.2023 17:00
Tilaajille
Herttaista yksimielisyyttä, mutta myös pesäeroja –Vaalipanelistit ottivat kantaa ajankohtaisiin asioihin

Hert­tais­ta yk­si­mie­li­syyt­tä, mutta myös pe­sä­ero­ja –Vaa­li­pa­ne­lis­tit ottivat kantaa ajan­koh­tai­siin asioi­hin

06.03.2023 08:38
Tilaajille
Katso suora lähetys klo 12 alkaen: Saaren koulun ja liikuntahallin vihkiäiset perjantaina Pyhäjoella –Juhlapuhujana Tytti Tuppurainen

Katso suora lähetys klo 12 alkaen: Saaren koulun ja lii­kun­ta­hal­lin vih­kiäi­set per­jan­tai­na Py­hä­joel­la –Juh­la­pu­hu­ja­na Tytti Tup­pu­rai­nen

03.03.2023 11:34
Tilaajille
Kunta-asioiden asiantuntija Eero Laesterä tapaa Oulaisten virkamiehiä ja päättäjiä torstaina –Vahva Oulainen -työkalu otetaan käyttöön

Kun­ta-asioi­den asian­tun­ti­ja Eero Laes­te­rä tapaa Ou­lais­ten vir­ka­mie­hiä ja päät­tä­jiä tors­tai­na –Vahva Ou­lai­nen -työ­ka­lu otetaan käyt­töön

02.03.2023 11:00
Tilaajille