Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Kuukausi
Seitsemän hakijaa haastatellaan –Katso nimet, ketkä hakivat Oulaisten tekniseksi johtajaksi

Seit­se­män hakijaa haas­ta­tel­laan –Katso nimet, ketkä hakivat Ou­lais­ten tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

22.11.2022 11:07
Yhdeksän kristillisdemokraattia tavoittelee eduskuntapaikkaa –Mukana oulaistelainen Matti Heikkinen

Yh­dek­sän kris­til­lis­de­mo­kraat­tia ta­voit­te­lee edus­kun­ta­paik­kaa –Mukana ou­lais­te­lai­nen Matti Heik­ki­nen

15.11.2022 06:00
Tilaajille
"Piiriväellä on hyvä hönkä päällä" –Pohjois-Pohjanmaan Keskustan puhetta johtaa oulaistelainen Marjut Lehtonen, katso piirihallitukseen valittujen nimilista

"Pii­ri­väel­lä on hyvä hönkä päällä" –Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan puhetta johtaa ou­lais­te­lai­nen Marjut Leh­to­nen, katso pii­ri­hal­li­tuk­seen va­lit­tu­jen ni­mi­lis­ta

14.11.2022 17:00
Tilaajille
Outi Pekkala jatkaa Haapaveden vasemmiston puheenjohtajana

Outi Pekkala jatkaa Haa­pa­ve­den va­sem­mis­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

08.11.2022 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Liittokokous valitsi: Oulaistelainen Teemu Suvanto kuuluu koneyrittäjien hallitukseen

Liit­to­ko­kous va­lit­si: Ou­lais­te­lai­nen Teemu Suvanto kuuluu ko­ne­yrit­tä­jien hal­li­tuk­seen

30.10.2022 15:18
Tilaajille
Merijärvellä puhunut MTK:n Juha Marttila rohkaisi maanviljelijöitä uskomaan tulevaisuuteen: "Teette arvokkainta työtä. Lämpö, leipä ja turva eivät ole enää itsestäänselviä asioita"

Me­ri­jär­vel­lä puhunut MTK:n Juha Mart­ti­la roh­kai­si maan­vil­je­li­jöi­tä us­ko­maan tu­le­vai­suu­teen: "Teette ar­vok­kain­ta työtä. Lämpö, leipä ja turva eivät ole enää it­ses­tään­sel­viä asioi­ta"

29.10.2022 22:52
Tilaajille
"Pelastuslaitoksen oltava Oulaskankaan, yritysten ja asukkaiden käytettävissä vuorokauden ajasta riippumatta" –Näin painottaa Oulainen antamassaan lausunnossa

"Pe­las­tus­lai­tok­sen oltava Ou­las­kan­kaan, yri­tys­ten ja asuk­kai­den käy­tet­tä­vis­sä vuo­ro­kau­den ajasta riip­pu­mat­ta" –Näin pai­not­taa Ou­lai­nen an­ta­mas­saan lau­sun­nos­sa

25.10.2022 09:40
Tilaajille
Oulaisten tekninen johtaja Markku Ketonen on jättänyt irtisanomisilmoituksen virastaan

Ou­lais­ten tek­ni­nen johtaja Markku Ketonen on jät­tä­nyt ir­ti­sa­no­mis­il­moi­tuk­sen vi­ras­taan

20.10.2022 15:45
Tilaajille
Joki esille ja osaksi Oulaisten katukuvaa –Ideariihessä mietittiin valosuihkua, siltoja ja kävelyreittejä

Joki esille ja osaksi Ou­lais­ten ka­tu­ku­vaa –I­dea­rii­hes­sä mie­tit­tiin va­lo­suih­kua, siltoja ja kä­ve­ly­reit­te­jä

20.10.2022 11:00
Tilaajille
Teknisen johtajan virastapidätys on ohi, Oulaisten kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina

Tek­ni­sen joh­ta­jan vi­ras­ta­pi­dä­tys on ohi, Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus päätti asiasta maa­nan­tai­na

18.10.2022 09:37
Maakuntajohtaja Pauli Harju jättää tehtävänsä ensi keväänä

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju jättää teh­tä­vän­sä ensi keväänä

17.10.2022 14:05
Tilaajille
Edessä miljoonan euron säästöt: Pelastamista pitää hoitaa entistä halvemmin ensi vuonna – kuntalaisilta toivotaan palautetta 21. lokakuuta mennessä

Edessä mil­joo­nan euron sääs­töt: Pe­las­ta­mis­ta pitää hoitaa entistä hal­vem­min ensi vuonna – ­kun­ta­lai­sil­ta toi­vo­taan pa­lau­tet­ta 21. lo­ka­kuu­ta men­nes­sä

17.10.2022 06:00
Haapaveden kaupunginjohtajahaku päättyi perjantaina –Katso nimet, ketkä hakivat tai antoivat suostumuksensa johtajaksi

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­ja­ha­ku päättyi per­jan­tai­na –Katso nimet, ketkä hakivat tai an­toi­vat suos­tu­muk­sen­sa joh­ta­jak­si

14.10.2022 18:13
Tilaajille
Sota nostaa sähkön hintaa
Kolumni

Sota nostaa sähkön hintaa

13.10.2022 15:04
Tilaajille
Kaikki oulaistelaiset saavat vastata ja vaikuttaa kehityksen suuntaan – Kuntakysely avautuu keskiviikkona

Kaikki ou­lais­te­lai­set saavat vastata ja vai­kut­taa ke­hi­tyk­sen suun­taan – ­Kun­ta­ky­se­ly avautuu kes­ki­viik­ko­na

12.10.2022 11:00
Tilaajille
STM päivitti lääkejodin käyttöohjeet: Alle 40-vuotiaille kannattaa varata kotiin joditabletit

STM päi­vit­ti lää­ke­jo­din käyt­töoh­jeet: Alle 40-vuo­tiail­le kan­nat­taa varata kotiin jo­di­tab­le­tit

11.10.2022 21:00
Kansanedustajat Mattila ja Hänninen edistivät Pyhänkoskentielle rahoitusta ensi vuoden budjettiin

Kan­san­edus­ta­jat Mattila ja Hän­ni­nen edis­ti­vät Py­hän­kos­ken­tiel­le ra­hoi­tus­ta ensi vuoden bud­jet­tiin

11.10.2022 17:00 1
Tilaajille
Lautakunnat leikkaustalkoisiin, Oulaisten kaupunginhallitus palauttaa talousarvioesitykset uudelleenkäsittelyyn –Annettu raami ylittyy noin 1,5 miljoonaa euroa

Lau­ta­kun­nat leik­kaus­tal­koi­siin, Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­taa ta­lous­ar­vio­esi­tyk­set uu­del­leen­kä­sit­te­lyyn –An­net­tu raami ylittyy noin 1,5 mil­joo­naa euroa

11.10.2022 15:00 1
Tilaajille
Yli 75-vuotiaat ja vammaiset saavat hakea satasen palvelusetelin auraus- ja hiekoituskuluihin Oulaisissa

Yli 75-vuo­tiaat ja vam­mai­set saavat hakea satasen pal­ve­lusete­lin auraus- ja hie­koi­tus­ku­lui­hin Ou­lai­sis­sa

10.10.2022 21:00
Tilaajille
Pyhäjoki päätti lähteä mukaan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutukseen, Pia Rantala-Korhonen nostaa esille paikkakunnan perinneruokakulttuurin

Py­hä­jo­ki päätti lähteä mukaan Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den to­teu­tuk­seen, Pia Ran­ta­la-Kor­ho­nen nostaa esille paik­ka­kun­nan pe­rin­ne­ruo­ka­kult­tuu­rin

10.10.2022 17:00
Tilaajille