Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kotimaan politiikka
Kuukausi
Merijärvislähtöinen Matti Pinola on Lapin liiton uusi kunta-asiantuntija

Me­ri­jär­vis­läh­töi­nen Matti Pinola on Lapin liiton uusi kun­ta-asian­tun­ti­ja

01.07.2022 17:00
Tilaajille

Oikaisu

26.06.2022 17:26
Tilaajille
Fennovoiman työntekijät saivat myönnytyksiä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyysimme, mutta parempi kuin odotimme"

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät saivat myön­ny­tyk­siä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyy­sim­me, mutta parempi kuin odo­tim­me"

22.06.2022 20:45
Tilaajille
Koulumuseo etsii yhä paikkaansa Oulaisissa –Veli Tirilä kertoo, mitkä kaksi vaihtoehtoa tutkitaan seuraavaksi, koska puulukiolle museo ei sovi

Kou­lu­mu­seo etsii yhä paik­kaan­sa Ou­lai­sis­sa –Veli Tirilä kertoo, mitkä kaksi vaih­to­eh­toa tut­ki­taan seu­raa­vak­si, koska puu­lu­kiol­le museo ei sovi

10.06.2022 06:00
Tilaajille
Tossufutis saanee jatkoa Oulaisissa, Rieska-Leader puoltaa alueen kehityshankkeita yli 100 000 eurolla

Tos­su­fu­tis saanee jatkoa Ou­lai­sis­sa, Ries­ka-Lea­der puoltaa alueen ke­hi­tys­hank­kei­ta yli 100 000 eurolla

07.06.2022 08:20
Tilaajille
"Tämä on hieno mahdollisuus esitellä oman kylän toimintaa" –Esa Aunola kannustaa osallistumaan Avoimet kylät -tapahtumaan –Katso mukanaolevat alueemme kohteet

"Tämä on hieno mah­dol­li­suus esi­tel­lä oman kylän toi­min­taa" –Esa Aunola kan­nus­taa osal­lis­tu­maan Avoimet kylät -ta­pah­tu­maan –Katso mu­ka­nao­le­vat alueem­me kohteet

06.06.2022 13:30
Tilaajille
Lippujuhlan päivän kunniamerkit –  katso listoja kunniamerkkien saajista, mukana kaikki poh­jois­suo­ma­lai­set pal­ki­tut

Lip­pu­juh­lan päivän kun­nia­mer­kit –  katso listoja kun­nia­merk­kien saa­jis­ta, mukana kaikki poh­jois­suo­ma­lai­set pal­ki­tut

04.06.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Työttömyys on puolittunut" –Oulaisten työllisyysasioiden hoitaminen sai kansanedustaja Raimo Piiraiselta kehuja

"Työt­tö­myys on puo­lit­tu­nut" –Ou­lais­ten työl­li­syys­asioi­den hoi­ta­mi­nen sai kan­san­edus­ta­ja Raimo Pii­rai­sel­ta kehuja

01.06.2022 17:00
Tilaajille
Suora linkki: Meneekö noin miljoonan euron investointien siirtäminen läpi ja mitä kohteita se koskee? Oulaisten kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa tänään

Suora linkki: Meneekö noin mil­joo­nan euron in­ves­toin­tien siir­tä­mi­nen läpi ja mitä koh­tei­ta se koskee? Ou­lais­ten kau­pun­gin­val­tuus­to kä­sit­te­lee asiaa tänään

01.06.2022 13:30
Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen taloutta Kai Pajalan johdolla, kokouksessa kuultiin pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelusta

Alue­val­tuus­to kä­sit­te­li hy­vin­voin­ti­alueen ta­lout­ta Kai Pajalan joh­dol­la, ko­kouk­ses­sa kuul­tiin pe­las­tus­toi­men pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­sen val­mis­te­lus­ta

31.05.2022 17:00
Tilaajille
Kiinteistöpäällikkö on valittu Oulaisiin, työssä jatkaa tuttu nimi

Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö on valittu Ou­lai­siin, työssä jatkaa tuttu nimi

25.05.2022 17:00
Tilaajille
Sähköauto sopii mainettaan paremmin maaseudulle
Kolumni

Säh­kö­au­to sopii mai­net­taan pa­rem­min maa­seu­dul­le

25.05.2022 12:44
Tilaajille
20 maatalouslomittajalle olisi heti töitä Oulaisissa ja lähikunnissa –Tiloilla tiukka tilanne, kun navettatöihin ei saada tekijöitä

20 maa­ta­lous­lo­mit­ta­jal­le olisi heti töitä Ou­lai­sis­sa ja lä­hi­kun­nis­sa –Ti­loil­la tiukka ti­lan­ne, kun na­vet­ta­töi­hin ei saada te­ki­jöi­tä

24.05.2022 21:00
Tilaajille
Miljoona karsittanee Oulaisten investoinneista: Väinölänranta ja urheilukentän katsomo ovat käsittelylistalla mukana –Tekninen lautakunta linjaa asiaa tiistaina, kaupunginhallitus keskiviikkona

Mil­joo­na kar­sit­ta­nee Ou­lais­ten in­ves­toin­neis­ta: Väi­nö­län­ran­ta ja ur­hei­lu­ken­tän katsomo ovat kä­sit­te­ly­lis­tal­la mukana –Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta linjaa asiaa tiis­tai­na, kau­pun­gin­hal­li­tus kes­ki­viik­ko­na

24.05.2022 13:30
Tilaajille
"Suomalainen huoltovarmuus on kriisissä" -Näin toteaa maanviljelijä Pasi Lahtinen Oulaisista

"Suo­ma­lai­nen huol­to­var­muus on krii­sis­sä" -Näin toteaa maan­vil­je­li­jä Pasi Lah­ti­nen Ou­lai­sis­ta

24.05.2022 13:08
Tilaajille
Äänestyksessä läpi: Maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajistoon valittiin Liina Mäkelä Oulaisista

Ää­nes­tyk­ses­sä läpi: Maa­kun­nal­li­sen nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­toon va­lit­tiin Liina Mäkelä Ou­lai­sis­ta

22.05.2022 21:00
Tilaajille
Fennovoima tarvitsee kaverin lännestä

Fen­no­voi­ma tar­vit­see kaverin län­nes­tä

22.05.2022 14:26
Tilaajille
Kärsämäen yrittäjät arvostavat yhteistyötä kunnan kanssa, tulos Suomen kärkikolmikossa

Kär­sä­mäen yrit­tä­jät ar­vos­ta­vat yh­teis­työ­tä kunnan kanssa, tulos Suomen kär­ki­kol­mi­kos­sa

18.05.2022 16:20
Tilaajille
Katja Hänninen on yksi kahdeksasta Vasemmiston asettamasta eduskuntavaaliehdokkaasta alueellamme

Katja Hän­ni­nen on yksi kah­dek­sas­ta Va­sem­mis­ton aset­ta­mas­ta edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaas­ta alueel­lam­me

16.05.2022 10:29
Tilaajille
Timo Mehtälä on Haapaveden Keskustan jäsenvaaliehdokas eduskuntavaaleihin

Timo Mehtälä on Haa­pa­ve­den Kes­kus­tan jä­sen­vaa­li­eh­do­kas edus­kun­ta­vaa­lei­hin

16.05.2022 09:01
Tilaajille