Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viikko
Valtuusto valitsi Raution johtajaksi Lestijärvelle: "Kun valinta perustuu yksimieliseen päätökseen, se antaa hyvät eväät aloittaa työ kunnanjohtajana"

Val­tuus­to valitsi Raution joh­ta­jak­si Les­ti­jär­vel­le: "Kun valinta pe­rus­tuu yk­si­mie­li­seen pää­tök­seen, se antaa hyvät eväät aloit­taa työ kun­nan­joh­ta­ja­na"

24.03.2023 11:00
Tilaajille
Toni Saukko valittiin kiinteistönhoitajaksi Merijärvelle

Toni Saukko va­lit­tiin kiin­teis­tön­hoi­ta­jak­si Me­ri­jär­vel­le

24.03.2023 06:00
Tilaajille
Tekninen lautakunta esittää uuden jätevedenpuhdistamon rakentajaksi Rakennusliike Sorvojaa

Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta esittää uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­jak­si Ra­ken­nus­lii­ke Sor­vo­jaa

23.03.2023 17:00
Tilaajille
Oulaisten kouluverkko on suunniteltu 1000 oppilaalle, lähivuosina oppilasmäärä romahtaa rajusti –Nyt suunnitellaan tulevaisuutta

Ou­lais­ten kou­lu­verk­ko on suun­ni­tel­tu 1000 op­pi­laal­le, lä­hi­vuo­si­na op­pi­las­mää­rä ro­mah­taa rajusti –Nyt suun­ni­tel­laan tu­le­vai­suut­ta

23.03.2023 13:30 2
Tilaajille
Oulaisten talousluvut pahasti pakkasella –Tilintarkastaja seuraa, miten taloutta aletaan saattaa parempaan kuntoon, henkilöstökulut puhuttivat valtuutettuja

Ou­lais­ten ta­lous­lu­vut pahasti pak­ka­sel­la –Ti­lin­tar­kas­ta­ja seuraa, miten ta­lout­ta aletaan saattaa pa­rem­paan kun­toon, hen­ki­lös­tö­ku­lut pu­hut­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja

22.03.2023 18:50
Tilaajille
Oulaisten ennakkoäänestyspaikalla oli tungosta heti ensimmäisen tunnin aikana –Vikströmit toivovat uusilta kansanedustajilta järkevää talouspolitiikkaa

Ou­lais­ten en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la oli tun­gos­ta heti en­sim­mäi­sen tunnin aikana –Vikst­rö­mit toi­vo­vat uusilta kan­san­edus­ta­jil­ta jär­ke­vää ta­lous­po­li­tiik­kaa

22.03.2023 15:00
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkaa tänään –Vaalipaikoilla perinteinen keräys vammaisille ja sairaille

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään –Vaa­li­pai­koil­la pe­rin­tei­nen keräys vam­mai­sil­le ja sai­rail­le

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Haapaveden Opiston ja Jokihelmen opiston yhteinen vaalipaneeli tiistaina: Voit seurata lähetystä täältä kello 18 alkaen

Haa­pa­ve­den Opiston ja Jo­ki­hel­men opiston yh­tei­nen vaa­li­pa­nee­li tiis­tai­na: Voit seurata lä­he­tys­tä täältä kello 18 alkaen

21.03.2023 13:30
Oulaisten talvikunnossapito käräjäoikeudelle – Ollila jätti haastehakemuksen, kaupunki palkkasi lakimiehen

Ou­lais­ten tal­vi­kun­nos­sa­pi­to kä­rä­jä­oi­keu­del­le – Ollila jätti haas­te­ha­ke­muk­sen, kau­pun­ki palk­ka­si la­ki­mie­hen

20.03.2023 17:00
Tilaajille
Jätevesimaksu nousee huhtikuun alussa Oulaisissa

Jä­te­ve­si­mak­su nousee huh­ti­kuun alussa Ou­lai­sis­sa

20.03.2023 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Vaalaan valitaan kunnanjohtaja, Päivi Rautio sai kutsun haastatteluun

Vaalaan va­li­taan kun­nan­joh­ta­ja, Päivi Rautio sai kutsun haas­tat­te­luun

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Kunnanhallitus esittää Päivi Rautiota kunnanjohtajaksi, valtuusto tekee päätöksen ensi viikolla

Kun­nan­hal­li­tus esittää Päivi Rau­tio­ta kun­nan­joh­ta­jak­si, val­tuus­to tekee pää­tök­sen ensi vii­kol­la

16.03.2023 13:30
Tilaajille
Merijärven kunnanvaltuusto teki ison päätöksen, uuden koulun suunnittelu alkaa heti

Me­ri­jär­ven kun­nan­val­tuus­to teki ison pää­tök­sen, uuden koulun suun­nit­te­lu alkaa heti

15.03.2023 11:00
Tilaajille
Pohjoisen ääni täytyy saada kuuluviin eduskuntavaaleissa, sanoo tuore maakuntajohtaja Jussi Rämet: "Keskeisten sidosryhmien tulee yhdessä viedä Pohjois-Suomelle tärkeitä asioita eteenpäin"

Poh­joi­sen ääni täytyy saada kuu­lu­viin edus­kun­ta­vaa­leis­sa, sanoo tuore maa­kun­ta­joh­ta­ja Jussi Rämet: "Kes­keis­ten si­dos­ryh­mien tulee yhdessä viedä Poh­jois-Suo­mel­le tär­kei­tä asioita eteen­päin"

14.03.2023 13:30
Tilaajille
Eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikiertueen auto joutui läheltä piti -tilanteeseen Kainuussa – Talvitie, Pitko ja Hänninen selvisivät säikähdyksellä

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den vaa­li­kier­tueen auto joutui läheltä piti -ti­lan­tee­seen Kai­nuus­sa – Tal­vi­tie, Pitko ja Hän­ni­nen sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä

14.03.2023 11:00
Tilaajille
Kouluasioiden kuulemistilaisuudet alkavat tänään Piipsjärveltä –Oulaisten kouluverkon selvitystyö on menossa

Kou­lu­asioi­den kuu­le­mis­ti­lai­suu­det alkavat tänään Piips­jär­vel­tä –Ou­lais­ten kou­lu­ver­kon sel­vi­tys­työ on menossa

13.03.2023 13:30
Tilaajille
Valinnasta äänestettiin: Maakuntavaltuusto valitsi Jussi Rämetin Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajaksi

Va­lin­nas­ta ää­nes­tet­tiin: Maa­kun­ta­val­tuus­to valitsi Jussi Rämetin Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­jak­si

13.03.2023 12:49
Tilaajille
Vanha Raahe nousemassa luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisen kärkikohteeksi: tavoitteena muun muassa kulttuurimatkailun sisältöjen kasvattaminen ja ihmisten osallistaminen

Vanha Raahe nou­se­mas­sa luonto- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­sen kär­ki­koh­teek­si: ta­voit­tee­na muun muassa kult­tuu­ri­mat­kai­lun si­säl­tö­jen kas­vat­ta­mi­nen ja ih­mis­ten osal­lis­ta­mi­nen

10.03.2023 17:00
Tilaajille
Pohteen laskutuksessa on isoja viiveitä – palkanmaksussa virheet ovat vähenemään päin

Pohteen las­ku­tuk­ses­sa on isoja vii­vei­tä – pal­kan­mak­sus­sa virheet ovat vä­he­ne­mään päin

10.03.2023 11:01
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkiseltä esitys Bio Huvimyllystä: Ei Raahen kaupungin omistukseen

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sel­tä esitys Bio Hu­vi­myl­lys­tä: Ei Raahen kau­pun­gin omis­tuk­seen

09.03.2023 21:00
Tilaajille