Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viikko

Matti Ko­no­las­ta Haa­pa­ve­den-Sii­ka­lat­van seudun seu­tu­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, katso ni­mi­lis­ta muis­ta­kin va­li­tuis­ta

19.09.2021 12:00
Tilaajille

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus päätti: Teol­li­suus­hal­lin kanssa ei uusia siir­to­ja ennen hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös­tä

18.09.2021 08:00
Tilaajille

Yh­teis­työl­lä ha­lu­taan pa­ran­taa Py­hä­joen ve­sis­töä, kunnat mukana so­pi­muk­ses­sa yh­teis­tuu­min

16.09.2021 18:00
Tilaajille

Va­ki­tui­nen pa­lo­hen­ki­lös­tö evak­koon: Ou­lais­ten pa­lo­ase­man pe­rus­kor­jaus ei vaikuta hä­ly­tyk­sien hoi­ta­mi­seen

16.09.2021 15:00
Tilaajille
Kolumni

Bud­jet­ti­rii­hes­sä ym­mär­ret­tiin, että Suomen ta­lou­des­sa on myön­tei­siä näkymiä

15.09.2021 13:55
Tilaajille

Py­hä­jo­ki­ta­lon matka pe­ri­aa­te­pää­tök­ses­tä ra­ken­ta­mis­vai­hee­seen on vienyt jo kuusi vuotta - "On kat­sot­tu oikeaa aikaa käyn­nis­tää ra­ken­ta­mi­nen, ja nyt se vihdoin on"

14.09.2021 12:00
Tilaajille

SSAB Europen Raahen te­räs­teh­taal­le ra­ken­ne­taan uusi pa­lo­ase­ma

14.09.2021 08:14
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Raahen kau­pun­gin lä­hi­de­mo­kra­tia­vaa­lis­sa an­net­tiin 279 ääntä, Vi­han­nis­ta läpi pää­si­vät Merja Junnila ja Anu Sandvik

12.09.2021 18:00
Tilaajille

Raa­he­lai­nen Aresa voitti Vi­han­nin lii­kun­ta­hal­li­ura­kan - ura­koit­si­ja va­lit­tiin eh­dol­li­se­na ennen ra­hoi­tuk­sen var­mis­tu­mis­ta

04.09.2021 08:00
Tilaajille

Nygren va­lit­tiin var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jak­si Me­ri­jär­vel­le

01.09.2021 08:00
Tilaajille

Antti Torn­berg teki pitkän työuran kun­nal­li­sel­la puo­lel­la – Nyt hän johtaa Py­hä­joen kun­nan­hal­li­tus­ta

30.08.2021 15:00
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alueen hal­lin­toa ra­ken­ne­taan ri­peäs­ti – Kii­rees­tä huo­li­mat­ta muu­tos­joh­ta­ja Ilkka Luoma toivoo kan­sa­lais­kes­kus­te­lua, jotta alue­hal­lin­non val­mis­te­lun lin­jauk­set naut­ti­vat luot­ta­mus­ta ja yleistä hy­väk­syn­tää

29.08.2021 18:20
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­kaa­vas­ta tehtävä "laa­jas­ti" va­lo­ku­va­so­vit­tei­ta – Ou­lai­sil­la ei ole muuta huo­mau­tet­ta­vaa Rah­ko­la-Hau­ta­kan­kaan tuu­li­voi­ma­han­keen ym­pä­ris­tö­ar­vioin­nis­ta

29.08.2021 08:00
Tilaajille

Vastoin lakia – Haa­pa­ve­del­lä vii­del­tä va­ra­val­tuu­te­tul­ta jäi vaa­li­ra­hoi­tus­il­moi­tus te­ke­mät­tä, il­moi­tuk­sia puuttui myös Me­ri­jär­ven, Py­hä­joen ja Kär­sä­mäen kun­ta­po­lii­ti­koil­ta

27.08.2021 08:30
Tilaajille

Oona Jukkola va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, kär­sä­mä­ki­nen Ossi Ruot­sa­lai­nen 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

26.08.2021 14:30
Tilaajille

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus valitsi työ­ryh­miä – lue täältä, kuka vai­kut­taa mis­sä­kin ryh­mäs­sä

25.08.2021 18:00
Tilaajille

Ranuan kun­nan­hal­li­tus esittää Se­län­teen joh­ta­jaa­Tuo­mas Aik­ki­laa uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si – "Päätös oli täysin yk­si­mie­li­nen"

24.08.2021 11:41
Tilaajille

Tarja Ol­lan­ke­to on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja

23.08.2021 20:27
Tilaajille

Ou­lais­ten pa­lo­ase­ma pe­rus­kor­ja­taan – val­tuus­to pun­ta­roi kor­jauk­sen ja uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen välillä

23.08.2021 10:00
Tilaajille

Ou­lai­sis­sa vain kaksi käytti kun­ta­vaa­lien kam­pan­jaan­sa yli 800 euroa – kaksi va­ra­val­tuu­tet­tua jätti ra­hoi­tus­il­moi­tuk­sen te­ke­mät­tä

21.08.2021 15:00
Tilaajille