Muistoista: Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

Toimituksessa tonttuiltiin: Kahen Ka­ha­vit: Millä kri­tee­reil­lä voi saada Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tit­te­lin? Kumpi voittaa lauan­tai­na, Kärpät vai HIFK?

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viikko
Oulaisten Jauhinkankaan koululle valittiin määräaikainen koulunjohtaja

Ou­lais­ten Jau­hin­kan­kaan kou­lul­le va­lit­tiin mää­rä­ai­kai­nen kou­lun­joh­ta­ja

25.11.2021 13:30
Tilaajille
Raahen lähidemokratiatoimikunta jakoi avustuksia, joka toi myös Vihannin toimijoille joululahjan etukäteen

Raahen lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta jakoi avus­tuk­sia, joka toi myös Vi­han­nin toi­mi­joil­le jou­lu­lah­jan etu­kä­teen

25.11.2021 06:00
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus hyväksyi joukkoliikennettä koskevan lisämäärärahaesityksen ja päätti, että Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:stä ostetaan osakkuus

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi jouk­ko­lii­ken­net­tä kos­ke­van li­sä­mää­rä­ra­ha­esi­tyk­sen ja päätti, että Poh­jois-Suo­men Leik­kaus Oy:stä os­te­taan osak­kuus

23.11.2021 17:00
Tilaajille
Oulun kaupungin konsernijohtajaksi hakevista viisi soveltuvuusarvioon – Raahen hyvinvointikuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen on yksi valituista

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­joh­ta­jak­si ha­ke­vis­ta viisi so­vel­tu­vuus­ar­vioon – Raahen hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män johtaja Mar­juk­ka Man­ni­nen on yksi va­li­tuis­ta

23.11.2021 13:30
Tilaajille
Haapaveden kaupunginvaltuusto nimesi Antti Pekkalan ja Seppo Pitkälän luottamustehtäviin

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­to nimesi Antti Pek­ka­lan ja Seppo Pit­kä­län luot­ta­mus­teh­tä­viin

23.11.2021 11:00
Tilaajille
Kylät ja keskusta-alue ovat samaa kuntaa: Kyläsuunnitelmat ovat selkeitä, päämäärähakuisia kehittämistyökaluja
Pääkirjoitus

Kylät ja kes­kus­ta-alue ovat samaa kuntaa: Ky­lä­suun­ni­tel­mat ovat sel­kei­tä, pää­mää­rä­ha­kui­sia ke­hit­tä­mis­työ­ka­lu­ja

22.11.2021 09:28
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola vastasi Oulaisten varhaiskasvatuksesta tehtyyn kanteluun ja antoi ratkaisuehdotuksen: "Esitetään valtuustolle 2 miljoonan investointia uuden päiväkodin rakentamiseksi"

Si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Ari Sarpola vastasi Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tuk­ses­ta tehtyyn kan­te­luun ja antoi rat­kai­sueh­do­tuk­sen: "E­si­te­tään val­tuus­tol­le 2 mil­joo­nan in­ves­toin­tia uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­sek­si"

19.11.2021 17:00
Tilaajille
Oulaisten uimahallin energiankulutuksesta säästöaloite: Antikka esittää aurinkopaneeleja hallin kattoon

Ou­lais­ten ui­ma­hal­lin ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta sääs­töa­loi­te: Antikka esittää au­rin­ko­pa­nee­le­ja hallin kattoon

17.11.2021 11:52
Tilaajille
Haapaveden kaupunginhallitus päivitti tulot ja menot lisätalousarvioon

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus päi­vit­ti tulot ja menot li­sä­ta­lous­ar­vioon

16.11.2021 17:00
Tilaajille
Syyskuun lopussa Oulaisten talous näyttää noin 400 000 euroa miinusta, valtuusto kokoontuu tänään päättämään ensi vuoden veroprosentista

Syys­kuun lopussa Ou­lais­ten talous näyttää noin 400 000 euroa mii­nus­ta, val­tuus­to ko­koon­tuu tänään päät­tä­mään ensi vuoden ve­ro­pro­sen­tis­ta

16.11.2021 06:00
Tilaajille
Kärsämäen tulovero säilyy edelleen 21,50 prosentissa, kiinteistöverotustakaan ei kiristetä

Kär­sä­mäen tu­lo­ve­ro säilyy edel­leen 21,50 pro­sen­tis­sa, kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta­kaan ei ki­ris­te­tä

15.11.2021 13:30
Tilaajille
Kyläillen! -hanke sai rahoituksen: Nyt pureudutaan Oulaisten kylien ja keskusta-alueen vetovoimaisuuden kehittämiseen Sirpa Nevanperän johdolla, nuoria mukana kylien ohjausryhmissä

Ky­läil­len! -hanke sai ra­hoi­tuk­sen: Nyt pu­reu­du­taan Ou­lais­ten kylien ja kes­kus­ta-alueen ve­to­voi­mai­suu­den ke­hit­tä­mi­seen Sirpa Ne­van­pe­rän joh­dol­la, nuoria mukana kylien oh­jaus­ryh­mis­sä

15.11.2021 11:11
Tilaajille
Häiriökäyttäytymisepäilyyn puututaan Raahessa – Lähtötilanne selvitetään puolueettomalla kyselyllä

Häi­riö­käyt­täy­ty­mis­epäi­lyyn puu­tu­taan Raa­hes­sa – Läh­tö­ti­lan­ne sel­vi­te­tään puo­lueet­to­mal­la ky­se­lyl­lä

14.11.2021 17:00
Tilaajille
Miksi Oulaisten keskustassa on kaivanto yhä auki? Palaneen rakennuksen alta paljastui maaperää pilannut löytö

Miksi Ou­lais­ten kes­kus­tas­sa on kai­van­to yhä auki? Pa­la­neen ra­ken­nuk­sen alta pal­jas­tui maa­pe­rää pi­lan­nut löytö

11.11.2021 17:00
Tilaajille
Pyhäjokiseutu järjestää kyselytunnin uusille kaupunginjohtajille: Mitä sinä haluat kysyä Riikalta ja Kimmolta?

Py­hä­jo­ki­seu­tu jär­jes­tää ky­se­ly­tun­nin uusille kau­pun­gin­joh­ta­jil­le: Mitä sinä haluat kysyä Rii­kal­ta ja Kim­mol­ta?

11.11.2021 06:00
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sai tarpeekseen häirinnästä: "Laitan itseni silmukkaan, vaikka tämä tietäisi kunnallisen urani loppua"

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Nurk­ka­la sai tar­peek­seen häi­rin­näs­tä: "Laitan itseni sil­muk­kaan, vaikka tämä tie­täi­si kun­nal­li­sen urani loppua"

08.11.2021 11:55
Tilaajille
Kärsämäen kunnanhallitus esittää, ettei verotusta kiristetä

Kär­sä­mäen kun­nan­hal­li­tus esit­tää, ettei ve­ro­tus­ta ki­ris­te­tä

06.11.2021 12:00
Tilaajille
Pyhäjoen hallitus ei esitä verokorotuksia kunnanvaltuustolle

Py­hä­joen hal­li­tus ei esitä ve­ro­ko­ro­tuk­sia kun­nan­val­tuus­tol­le

06.11.2021 08:00
Tilaajille
Veroprosentit tulossa päätettäväksi, Raahen prosentteihin ei esitetä muutoksia

Ve­ro­pro­sen­tit tulossa pää­tet­tä­väk­si, Raahen pro­sent­tei­hin ei esitetä muu­tok­sia

05.11.2021 18:00
Tilaajille