Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viikko
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Pyhäjoella toimintaympäristö on ollut suotuisa – nyt on mietittävä elinkeinotoiminnan tulevaisuutta

Py­hä­joel­la toi­min­ta­ym­pä­ris­tö on ollut suo­tui­sa – nyt on mie­tit­tä­vä elin­kei­no­toi­min­nan tu­le­vai­suut­ta

27.06.2022 17:00
Tilaajille
Raahen ja Vihannin välin liikennöitsijäksi valittiin Raahen Tilausliikenne

Raahen ja Vi­han­nin välin lii­ken­nöit­si­jäk­si va­lit­tiin Raahen Ti­laus­lii­ken­ne

27.06.2022 11:00
Tilaajille
Tukkijoella-näytelmää ei ole virallisesti tilattu Väinölänrantaan –Rompoolin ohjaaja Johanna Saarela hoksauttaa, että kyseessä olisi tosi iso projekti

Tuk­ki­joel­la-näy­tel­mää ei ole vi­ral­li­ses­ti tilattu Väi­nö­län­ran­taan –Rom­poo­lin ohjaaja Johanna Saarela hok­saut­taa, että ky­sees­sä olisi tosi iso pro­jek­ti

27.06.2022 08:35
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Esitys: Oulaisten kaupunki on korotuspaineista huolimatta nostamassa vain Kivikankaantien kiinteistöjen vuokria, muut pidetään ennallaan

Esitys: Ou­lais­ten kau­pun­ki on ko­ro­tus­pai­neis­ta huo­li­mat­ta nos­ta­mas­sa vain Ki­vi­kan­kaan­tien kiin­teis­tö­jen vuok­ria, muut pi­de­tään en­nal­laan

19.06.2022 13:29
Tilaajille
Pyhäjoen tila huolestuttaa – Oulainen lähdössä muiden kuntien mukana kunnostusyhdistykseen

Py­hä­joen tila huo­les­tut­taa – Ou­lai­nen läh­dös­sä muiden kuntien mukana kun­nos­tus­yh­dis­tyk­seen

19.06.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialueelle  kaksi yhtiötä ateria- ja puhtauspalveluihin – Puolet Pohjois-Pohjanmaan kunnista jättäytyi ulkopuolelle

Hy­vin­voin­ti­alueel­le kaksi yhtiötä ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­hin – Puolet Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­ta jät­täy­tyi ul­ko­puo­lel­le

18.06.2022 21:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueiden aluevaaleja koskevat valitukset

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun hy­vin­voin­ti­aluei­den alue­vaa­le­ja kos­ke­vat va­li­tuk­set

17.06.2022 13:02
Tilaajille
Kokemustietävät omaishoitajat: Avoin kirje Oulaisten kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, sairaanhoitopiirille ja alueen kansanedustajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­tie­tä­vät omais­hoi­ta­jat: Avoin kirje Ou­lais­ten kau­pun­gil­le, Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le, sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja alueen kan­san­edus­ta­jil­le

16.06.2022 15:41
Tilaajille
Kaupunginjohtajan Riikka Moilasen terveiset Ahvenanmaalta: Oulaisissa voidaan ottaa oppia maakunnasta

Kau­pun­gin­joh­ta­jan Riikka Moi­la­sen ter­vei­set Ah­ve­nan­maal­ta: Ou­lai­sis­sa voidaan ottaa oppia maa­kun­nas­ta

15.06.2022 21:00
Tilaajille
Maarit Alikoski valittiin Hailuodon kunnanjohtajaksi äänin 14-3

Maarit Ali­kos­ki va­lit­tiin Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jak­si äänin 14-3

15.06.2022 17:00
Merijärven talous heikkeni viime vuonna: tilinpäätökseen alijäämää 186 000 euroa

Me­ri­jär­ven talous heik­ke­ni viime vuonna: ti­lin­pää­tök­seen ali­jää­mää 186 000 euroa

14.06.2022 10:39
Koulumuseo etsii yhä paikkaansa Oulaisissa –Veli Tirilä kertoo, mitkä kaksi vaihtoehtoa tutkitaan seuraavaksi, koska puulukiolle museo ei sovi

Kou­lu­mu­seo etsii yhä paik­kaan­sa Ou­lai­sis­sa –Veli Tirilä kertoo, mitkä kaksi vaih­to­eh­toa tut­ki­taan seu­raa­vak­si, koska puu­lu­kiol­le museo ei sovi

10.06.2022 06:00
Tilaajille
Kärsämäki teki 9. ylijäämäisen tilinpäätöksen: Hyvästä tuloksesta kiitokset usealle taholle

Kär­sä­mä­ki teki 9. yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen: Hyvästä tu­lok­ses­ta kii­tok­set usealle taholle

09.06.2022 11:04
Pulkkilaan valmistuu Rantakankaan koulu – Haapavetinen kansanedustaja Antti Rantakangas ei unohtanut juuriaan

Pulk­ki­laan val­mis­tuu Ran­ta­kan­kaan koulu – Haa­pa­ve­ti­nen kan­san­edus­ta­ja Antti Ran­ta­kan­gas ei unoh­ta­nut juu­riaan

08.06.2022 17:00
Tilaajille
Siikalatvan kunnanjohtaja Pirre Seppänen kertoi taustoja Pulkkilan uuden alakoulun nimen valinnalle.

Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­ja Pirre Sep­pä­nen kertoi taus­to­ja Pulk­ki­lan uuden ala­kou­lun nimen va­lin­nal­le.

08.06.2022 15:43
Tilaajille
Baletti ja uinti tuli opittua Oulaisissa –Kansanedustaja Katja Hännisen ja valtuutettu Anneli Rajaniemen yhteistyö alkoi vuosia sitten

Baletti ja uinti tuli opittua Ou­lai­sis­sa –Kan­sa­ne­dus­ta­ja Katja Hän­ni­sen ja val­tuu­tet­tu Anneli Ra­ja­nie­men yh­teis­työ alkoi vuosia sitten

08.06.2022 11:00
Tilaajille
Saako Oulaisten urheilukentälle mennä harjoittelemaan kuka vaan? Mistä sinne pääsee, jos aitaus on lukossa? –Katso ohjeet

Saako Ou­lais­ten ur­hei­lu­ken­täl­le mennä har­joit­te­le­maan kuka vaan? Mistä sinne pääsee, jos aitaus on lu­kos­sa? –Katso ohjeet

07.06.2022 17:00
Tilaajille
Tossufutis saanee jatkoa Oulaisissa, Rieska-Leader puoltaa alueen kehityshankkeita yli 100 000 eurolla

Tos­su­fu­tis saanee jatkoa Ou­lai­sis­sa, Ries­ka-Lea­der puoltaa alueen ke­hi­tys­hank­kei­ta yli 100 000 eurolla

07.06.2022 08:20
Tilaajille