Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Yritykset ja elinkeinot
Kuukausi
Mika Rytkönen avaa taustoja, miksi Taukokangas-säätiö haluaa muuttaa Taukokartanon palveluasuntojen käyttötarkoitusta Oulaisissa

Mika Ryt­kö­nen avaa taus­to­ja, miksi Tau­ko­kan­gas-sää­tiö haluaa muuttaa Tau­ko­kar­ta­non pal­ve­lu­asun­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus­ta Ou­lai­sis­sa

11.01.2022 17:00 1
Tilaajille
Katso palkitut: Nuorten yrityskilpailussa syntyi idea e-pelikahvilasta ja käsityöalan yrityksestä

Katso pal­ki­tut: Nuorten yri­tys­kil­pai­lus­sa syntyi idea e-pe­li­kah­vi­las­ta ja kä­si­työ­alan yri­tyk­ses­tä

04.01.2022 06:00
Tilaajille
Rajua karsintaa ajokorttitutkintojen suorituspaikoista – alueen kunnat älähtivät Traficomille

Rajua kar­sin­taa ajo­kort­ti­tut­kin­to­jen suo­ri­tus­pai­kois­ta – alueen kunnat äläh­ti­vät Tra­fi­co­mil­le

01.01.2022 08:00
Tilaajille
Yli 600 nuorta sai tuloja 4H:n Satosankareista, marjasouvissa oli mukana nuoria Pyhäjokialueeltakin

Yli 600 nuorta sai tuloja 4H:n Sa­to­san­ka­reis­ta, mar­ja­sou­vis­sa oli mukana nuoria Py­hä­jo­ki­alueel­ta­kin

30.12.2021 17:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus keskeytti yksilöliikuntatilojen sulkupäätöksen täytäntöönpanon – tilanne koskee esimerkiksi kuntosaleja

Hal­lin­to-oi­keus kes­keyt­ti yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen sul­ku­pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­non – tilanne koskee esi­mer­kik­si kun­to­sa­le­ja

30.12.2021 15:50
Tilaajille
Fennovoima hakee selkeyttä rooleihin ja vastuualueisiin – vuodenvaihde tuo muutoksia yhtiön organisaatioon ja johtoryhmään

Fen­no­voi­ma hakee sel­keyt­tä roo­lei­hin ja vas­tuu­aluei­siin – vuo­den­vaih­de tuo muu­tok­sia yhtiön or­ga­ni­saa­tioon ja joh­to­ryh­mään

29.12.2021 06:00
Tilaajille
Ylivieskan uuden kirkon rakentaja sai Pyhäjokitalon rakennusurakan

Yli­vies­kan uuden kirkon ra­ken­ta­ja sai Py­hä­jo­ki­ta­lon ra­ken­nus­ura­kan

27.12.2021 17:00
Tilaajille
SSAB:llä ei ole aikeita sulkea Raahen tehdasta – Uudistustyö on jo aloitettu

SSAB:l­lä ei ole aikeita sulkea Raahen teh­das­ta – Uu­dis­tus­työ on jo aloi­tet­tu

27.12.2021 13:30
Tilaajille
Osuuskauppa KPO:n Kim Biskop vastaa, rakennetaanko Oulaisten S-Marketille uusi liikekiinteistö

Osuus­kaup­pa KPO:n Kim Biskop vastaa, ra­ken­ne­taan­ko Ou­lais­ten S-Mar­ke­til­le uusi lii­ke­kiin­teis­tö

27.12.2021 06:00
Tilaajille
Päätöksiä ehkä jo tänään: Aluehallintovirasto valmistelee kaikkien yleisötilaisuuksien kieltämistä sisä- ja ulkotiloissa Pohjois-Pohjanmaalla

Pää­tök­siä ehkä jo tänään: Alue­hal­lin­to­vi­ras­to val­mis­te­lee kaik­kien ylei­sö­ti­lai­suuk­sien kiel­tä­mis­tä sisä- ja ul­ko­ti­lois­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

21.12.2021 10:35
Tilaajille
Osuuskauppa Arina rakentaa uuden liikekeskuksen Vihantiin, rakennustyöt käyntiin keväällä

Osuus­kaup­pa Arina ra­ken­taa uuden lii­ke­kes­kuk­sen Vi­han­tiin, ra­ken­nus­työt käyn­tiin ke­vääl­lä

21.12.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Puolustusvoimien tuulivoimalausuntoja antava insinööri ihmettelee: "Miksei meiltä kysytä ensin?”

Puo­lus­tus­voi­mien tuu­li­voi­ma­lau­sun­to­ja antava in­si­nöö­ri ih­met­te­lee: "Miksei meiltä kysytä ensin?”

19.12.2021 17:00
Tilaajille
RAOS Project toimitti Hanhikivi 1:n alustavan turvallisuusselosteen Fennovoimalle – Työt jatkuvat laitospaikalla aikataulussaan

RAOS Project toi­mit­ti Han­hi­ki­vi 1:n alus­ta­van tur­val­li­suus­se­los­teen Fen­no­voi­mal­le – Työt jat­ku­vat lai­tos­pai­kal­la ai­ka­tau­lus­saan

16.12.2021 17:00
Tilaajille
Pyhäjokisista 77,4 prosenttia kannattaa ydinvoimalahanketta, kannatus noussut myös naapurikunnissa

Py­hä­jo­ki­sis­ta 77,4 pro­sent­tia kan­nat­taa ydin­voi­ma­la­han­ket­ta, kan­na­tus noussut myös naa­pu­ri­kun­nis­sa

05.12.2021 11:00
Tilaajille
Jätekuljetukset viranomaisten tehotarkkailussa, saldona sakot ja kolme huomautusta

Jä­te­kul­je­tuk­set vi­ran­omais­ten te­ho­tark­kai­lus­sa, saldona sakot ja kolme huo­mau­tus­ta

03.12.2021 11:00
Tilaajille
Kalle Arviosta Raahentienoon Osuuspankin toimitusjohtaja – pesti alkaa maaliskuussa

Kalle Ar­vios­ta Raa­hen­tie­noon Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja – pesti alkaa maa­lis­kuus­sa

03.12.2021 06:00
Tilaajille
“Tavoite on, että Haapaveden biojalostamo on tuotannossa 2025”

“Ta­voi­te on, että Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mo on tuo­tan­nos­sa 2025”

02.12.2021 21:00
Tilaajille
Markku Jauhiainen vetää uutta Merijärven yrittäjäjaostoa: "Pikkuhiljaa herää yhdessätekemisen meininki"

Markku Jau­hiai­nen vetää uutta Me­ri­jär­ven yrit­tä­jä­jaos­toa: "Pik­ku­hil­jaa herää yh­des­sä­te­ke­mi­sen mei­nin­ki"

02.12.2021 13:30
Tilaajille
Junnikkala ja Loimua laajentavat yhteistyötä: "Investoinnit mahdollistavat Oulaisten sahan kasvun ja parantavat lämmöntoimitusten toimitusvarmuutta"

Jun­nik­ka­la ja Loimua laa­jen­ta­vat yh­teis­työ­tä: "In­ves­toin­nit mah­dol­lis­ta­vat Ou­lais­ten sahan kasvun ja pa­ran­ta­vat läm­mön­toi­mi­tus­ten toi­mi­tus­var­muut­ta"

01.12.2021 14:44
Tilaajille
Ari Lehtoranta Parmacon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi, uuden toimitusjohtajan rekrytointi käynnistyy heti

Ari Leh­to­ran­ta Par­ma­con vä­li­ai­kai­sek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti käyn­nis­tyy heti

26.11.2021 11:00
Tilaajille