Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Yritykset ja elinkeinot
Viikko
Uudistus astui voimaan tänään: Tiedätkö, mitä uudet jätehuoltomääräykset tarkoittavat kodissasi?

Uu­dis­tus astui voimaan tänään: Tie­dät­kö, mitä uudet jä­te­huol­to­mää­räyk­set tar­koit­ta­vat ko­dis­sa­si?

01.07.2022 06:00
Tilaajille
Parhan tuulipuisto vihittiin käyttöön Pyhäjoella –Kaupallinen sähköntuotanto on käynnistynyt tässä kuussa

Parhan tuu­li­puis­to vi­hit­tiin käyt­töön Py­hä­joel­la –Kau­pal­li­nen säh­kön­tuo­tan­to on käyn­nis­ty­nyt tässä kuussa

30.06.2022 06:00
Tilaajille
Nuorallatanssia keskiviikkoiltana Oulaisissa –Musiikkiviikkojen etkot vievät ajatukset Saharan hiekka-aavikoille

Nuo­ral­la­tans­sia kes­ki­viik­ko­il­ta­na Ou­lai­sis­sa –Mu­siik­ki­viik­ko­jen etkot vievät aja­tuk­set Saharan hiek­ka-aa­vi­koil­le

29.06.2022 13:30
Tilaajille
Sopimus allekirjoitettu: Esperi Caren enemmistöosakas on sijoitusyhtiö Triton

Sopimus al­le­kir­joi­tet­tu: Esperi Caren enem­mis­tö­osa­kas on si­joi­tus­yh­tiö Triton

28.06.2022 11:00
Tilaajille
Raahen Valimo Oy:lle 800 000 euron rahoituspaketti

Raahen Valimo Oy:lle 800 000 euron ra­hoi­tus­pa­ket­ti

28.06.2022 06:00
Tilaajille
Kuukausi
Fennovoiman työntekijät saivat myönnytyksiä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyysimme, mutta parempi kuin odotimme"

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät saivat myön­ny­tyk­siä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyy­sim­me, mutta parempi kuin odo­tim­me"

22.06.2022 20:45
Tilaajille
Fennovoiman muutosneuvottelut ohi: Vuoden 2022 aikana henkilöstö vähenee 356 työntekijästä alle kymmeneen

Fen­no­voi­man muu­tos­neu­vot­te­lut ohi: Vuoden 2022 aikana hen­ki­lös­tö vähenee 356 työn­te­ki­jäs­tä alle kym­me­neen

22.06.2022 14:42
STUKin Nevalainen: "Säteilyturvakeskus ottaa talteen Fennovoiman hankkeen valvonnasta saadut opit"

STUKin Ne­va­lai­nen: "Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus ottaa talteen Fen­no­voi­man hank­keen val­von­nas­ta saadut opit"

22.06.2022 11:00
Tilaajille
Limingassa luovan alan yrittäjillä on tilaa inspiroitua ja keksiä uusia ideoita – ”Eihän tämä työltä tunnu"
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa luovan alan yrit­tä­jil­lä on tilaa ins­pi­roi­tua ja keksiä uusia ideoita – ”Eihän tämä työltä tunnu"

20.06.2022 09:00
Fennovoiman työntekijät kertovat yhtiön nihkeästä asenteesta muutosneuvotteluissa – tietoa pimitetään ja vedotaan lain minimivaatimuksiin

Fen­no­voi­man työn­te­ki­jät ker­to­vat yhtiön nih­keäs­tä asen­tees­ta muu­tos­neu­vot­te­luis­sa – tietoa pi­mi­te­tään ja ve­do­taan lain mi­ni­mi­vaa­ti­muk­siin

16.06.2022 21:00
Tilaajille
Pulkkilan putkitehtaaseen voi luottaa epävakaassa maailmantilanteessakin – 40-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistiin historiikki ja juhlavideo

Pulk­ki­lan put­ki­teh­taa­seen voi luottaa epä­va­kaas­sa maail­man­ti­lan­tees­sa­kin – 40-vuo­tis­juh­lan kun­niak­si jul­kais­tiin his­to­riik­ki ja juh­la­vi­deo

12.06.2022 13:30
Tilaajille
SSAB Pulkkila putkituotantoa 40 vuotta

SSAB Pulk­ki­la put­ki­tuo­tan­toa 40 vuotta

12.06.2022 07:31
Tilaajille
Pulkkilan putkitehtaan 40-vuotisjuhlaa vietettiin 10. kesäkuuta 2022 Ala-Temmeksellä Pitojen Helmessä.

Pulk­ki­lan put­ki­teh­taan 40-vuo­tis­juh­laa vie­tet­tiin 10. ke­sä­kuu­ta 2022 Ala-Tem­mek­sel­lä Pitojen Hel­mes­sä.

12.06.2022 07:31
Tilaajille
Valtioneuvosto päätti: Fennovoiman rakentamislupahakemuksen käsittely raukeaa

Val­tio­neu­vos­to päätti: Fen­no­voi­man ra­ken­ta­mis­lu­pa­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly raukeaa

09.06.2022 17:00
Tilaajille
Oikaisuvaatimus ei muuttanut Merijärven kunnanhallituksen mieltä teollisuushallin myynnistä

Oi­kai­su­vaa­ti­mus ei muut­ta­nut Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen mieltä teol­li­suus­hal­lin myyn­nis­tä

07.06.2022 21:00
"Tämä on hieno mahdollisuus esitellä oman kylän toimintaa" –Esa Aunola kannustaa osallistumaan Avoimet kylät -tapahtumaan –Katso mukanaolevat alueemme kohteet

"Tämä on hieno mah­dol­li­suus esi­tel­lä oman kylän toi­min­taa" –Esa Aunola kan­nus­taa osal­lis­tu­maan Avoimet kylät -ta­pah­tu­maan –Katso mu­ka­nao­le­vat alueem­me kohteet

06.06.2022 13:30
Tilaajille
Kesäillan Sävelet kaikuvat taas Oulaisissa,  ohjelmassa 11 erilaista poikkitaiteellista tapahtumaa nykysirkuksesta hirvikeittoon

Ke­sä­il­lan Sävelet kai­ku­vat taas Ou­lai­sis­sa, oh­jel­mas­sa 11 eri­lais­ta poik­ki­tai­teel­lis­ta ta­pah­tu­maa ny­ky­sir­kuk­ses­ta hir­vi­keit­toon

06.06.2022 11:00
Tilaajille
Raahelainen E. Helaakoski Oy vahvistuu yrityskaupoilla Kaakkois-Suomessa

Raa­he­lai­nen E. He­laa­kos­ki Oy vah­vis­tuu yri­tys­kau­poil­la Kaak­kois-Suo­mes­sa

06.06.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tuupa Records Raahesta osti Oulusta tytäryhtiön: Juhlagurulta lisää tuotanto-osaamista

Tuupa Records Raa­hes­ta osti Oulusta ty­tä­ryh­tiön: Juh­la­gu­rul­ta lisää tuo­tan­to-osaa­mis­ta

02.06.2022 21:00
Tilaajille
Kierrätysparistoista lannoitetta: Kärsämäkinen yritys palkittiin lupaavana kasvuyrityksenä, uskotaan kansainväliseen menestykseen

Kier­rä­tys­pa­ris­tois­ta lan­noi­tet­ta: Kär­sä­mä­ki­nen yritys pal­kit­tiin lu­paa­va­na kas­vuy­ri­tyk­se­nä, us­ko­taan kan­sain­vä­li­seen me­nes­tyk­seen

02.06.2022 17:00
Tilaajille