Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Yritykset ja elinkeinot
Viikko
Pääkirjoitus

Yri­tys­ken­tän ke­hit­tä­mi­seen syntyi uusi työ­ka­lu, johon kan­nat­taa kun­nis­sa sy­ven­tyä

22.09.2021 13:03
Tilaajille
Mainos Kaleva Media

Mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja – sinä olet vas­tuus­sa yri­tyk­se­si datasta

22.09.2021 10:00

Mii­lu­kan­kaal­le mer­kit­tä­vä pal­kin­to – Pe­rus­tei­na kym­me­nien vuosien aut­ta­mis­työ ja op­pi­lai­tos­yh­teis­työ

21.09.2021 07:47
Tilaajille

Työt ete­ne­vät Py­hä­joen lai­tos­alueel­la - lai­tos­toi­mit­ta­ja arvioi ra­ken­ta­mi­sen huipun olevan vuonna 2026

20.09.2021 08:40
Tilaajille

Ydin­voi­ma­lai­tok­sen oh­jel­ma­joh­ta­ja Av­va­ku­mov: Toi­nen­kin reak­to­ri mahtuu Han­hi­ki­vel­le

18.09.2021 12:00
Tilaajille
Kuukausi
Kolumni

Bud­jet­ti­rii­hes­sä ym­mär­ret­tiin, että Suomen ta­lou­des­sa on myön­tei­siä näkymiä

15.09.2021 13:55
Tilaajille

Me­ri­jär­ven teol­li­suus­hal­li­kaup­pa karahti ki­vil­le, os­ta­ja­eh­do­kas teki so­vin­to­esi­tyk­sen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le

14.09.2021 12:07
Tilaajille
Mainos Kaleva Media

Asia­kas­ym­mär­rys­tä poh­joi­sel­ta kan­til­ta kat­sot­tu­na

14.09.2021 06:00
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa on tehdas, jossa talot val­mis­tu­vat samaan tapaan kuin ajo­neu­vot au­to­teh­taal­la – Ak­tii­vi­nen kunta ja sopiva si­jain­ti aut­ta­vat yri­tyk­sen me­nes­ty­mi­ses­sä

13.09.2021 12:00

Lehto ra­ken­taa Metsä Fib­rel­le eko­lo­gi­sen, puu­ra­ken­tei­sen kont­to­rin tu­le­val­le Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

26.08.2021 15:00
Tilaajille
Vanhemmat

Huol­ta­mo avataan taas, Kär­sä­mäen Teboil sai uudet yrit­tä­jät

25.08.2021 08:08
Tilaajille

Py­hä­jo­ki­ta­loon vie­rai­lu­kes­kus, sopimus al­le­kir­joi­tet­tiin tiis­tai­na

24.08.2021 14:12
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to valvoo an­nis­ke­lu­paik­ko­ja te­hos­te­tus­ti syys­kuun loppuun asti

17.08.2021 18:00

Lehdon lii­ke­vaih­to laski al­ku­vuon­na melkein nel­jän­nek­sen, mutta tulos parani

13.08.2021 10:23
Tilaajille

Jun­nik­ka­la in­ves­toi 70 mil­joo­naa euroa uuteen sahaan Oulussa – miten käy Ou­lais­ten sa­hal­le? Lue täältä

05.08.2021 15:00
Tilaajille

Fen­no­voi­ma ja RAOS: Ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­lu­van vii­väs­ty­mi­nen on suit­si­nut yri­tys­ten intoa pyrkiä mukaan Py­hä­joen työ­maal­le

01.08.2021 18:00
Tilaajille

DB Schen­ker ostaa Vähälä Yhtiöt – kaup­pa­sum­maa ei jul­kis­te­ta

27.07.2021 15:56
Tilaajille

SSAB:l­le his­to­rial­li­sen korkea tulos

21.07.2021 15:00
Tilaajille

SSAB haluaa ko­ko­naan eroon fos­sii­li­ses­ta ener­gias­ta - uutta tut­ki­mus­han­ket­ta joh­de­taan Raa­hes­ta

18.07.2021 08:00
Tilaajille

Py­hä­jo­ki jatkaa Par­ha­lah­ti-han­ket­ta omana hank­kee­naan

30.06.2021 18:00
Tilaajille