Lukijalta

So­ta­in­va­li­dien Vel­jes­lii­ton Poh­jois-Poh­jan­maan piiri täytti 75 vuotta, toi­min­taa jat­ke­taan vuoteen 2022 saakka

Juhlassa esiintyi sotaveteraanikuoro. Sotainvalidi Reino Pellikainen ja Taukokankaan johtaja Mika Rytkönen. Seppelepartiossa sotainvalidit Kaarlo Haapakoski, 95, ja Jouko Korhonen, 97.
Juhlassa esiintyi sotaveteraanikuoro.
Juhlassa esiintyi sotaveteraanikuoro.

Talvi-, Jatko- ja Lapinsodassa haavoittui kaikkiaan noin 200 000 suomalaista miestä ja naista, joista pysyvän vamman sai 96 000.

Heidän asioitaan ajamaan perustettiin Talvisodan jälkeen 18.8.1940 marsalkka Mannerheimin läsnä ollessa Sotainvalidien Veljesliitto, johon lähes kaikki sotainvalidit liittyivät. Tästä eteenpäin perustettiin paikkakunnittain osastoja, jotka pyrkivät järjestämään huolto- ja kuntoutustoimintaa jäsenilleen. Käynnissä ollut jatkosota vaikeutti kuitenkin järjestelmällistä toimintaa. Vasta vuonna 1944 tapahtui uutta, kun erillisosastot rupesivat järjestäytymään piireiksi. Niitä perustettiin 18 maakuntaan. Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri perustettiin Oulussa, hotelli Arinassa 3.12.1944, jolloin siihen liittyi 18 alaosastoa maakunnan alueelta. Piirihallituksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Viljo Taskila Oulusta ja hallituksen 9 jäsentä edustivat maakunnan kaikkia alueita Kuusamosta Raaheen.

Valtakunnan kärsiessä sotien jälkeisinä vuosina pitkään taloudellisesta ahdingosta, keskittyi Veljesliiton paikallinen toiminta myös Pohjois-Pohjanmaalla vahvasti yksittäisten sotainvalidien avustus- ja huoltotoimintaan.

Vuonna 1948 säädetty sotilasvammalaki antoi valtiovallalle mahdollisuuden jäsenten perustarpeiden tyydyttämiseen invaliditeettiasteen mukaisesti. Sen ohella tarvittiin varsinkin alkuaikoina hyvin paljon Veljesliiton, piirien ja osastojen omia varoja auttamaan vaikeimmissa taloudellisissa tilanteissa olevia sotainvalideja. Tällöin Veljesliiton paikkakunnittain toteutetut syyskeräykset olivat merkittävä auttamisen mahdollistaja.

Kotiasuntojen korjaustoiminta sekä palvelu- ja veljeskotien perustaminen ovat esimerkkejä vuosikymmenten aikana toteutetuista käytännön toimista, joilla sotainvalidien elämää on voitu helpottaa. Lakisääteiset uudistukset etenivät aina 1990-luvulle saakka varsin hitaasti. Taukokankaalta johdettu sotainvalidien neuvontapalvelu nopeutti sotainvalidien kotiintuotavien palvelujen saamista koko piirin alueella. Vasta viime vuosina on valtakunnallisesti päästy toteuttamaan merkittäviä parannuksia. Tästä uusimpana voidaan mainita vuonna 2019 alussa voimaan astunut lakimuutos, joka takaa myös pieniprosenttisille sotainvalideille mahdollisuuden päästä maksuttomille intervallijaksoille kotona asumisen tukemiseksi tai pysyväiseen laitoshoitoon. Mainittakoon, että Sotainvalidien Veljesliitto on jo vuosia toiminut niin, että sen oma varallisuus tulee käytetyksi loppuun siihen mennessä, kun toiminta lakkaa.

Suomessa sotainvalidien keski-ikä on tällä hetkellä noin 95 vuotta. Koko Suomessa heitä oli vuoden 2019 alussa elossa 1515 ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 89. Puolisojäseniä on maakunnassamme vielä 340. Vuotuinen väheneminen on yli 20 prosentin luokkaa. Tästä johtuen piirimme alueella tehtiin vuonna 2015 päätös paikkakuntien osastojen lakkauttamisesta, jolloin jäsenet liittyivät henkilöjäseninä yhteisen piirin jäseniksi. Toiminta on vähenevästä sotainvalidien määrästä huolimatta edelleen varsin monipuolista. Sen yhtenä takeena on runsas tukijäsenjoukko, joita on mukana yli 300. Vaikeimmissa taloudellisissa tilanteissa olevia invalideja ja heidän leskiään on voitu avustaa helpottamalla heidän kotona pärjäämistään.

Piirin alueella toimii kaksi veljeskotia Diakonissalaitoksella Oulussa ja Taukokankaalla Oulaisissa, jossa on hoidettavana noin 30 veljeä. Heidän luonaan vierailee säännöllisesti tukijäseniä "porinapiirin" merkeissä. Lisäksi Rokuan kuntoutusyksikkö on ollut sotainvalidien käytössä. Hietasaaren veljeskodilla järjestetään kesäaikana lukuisia virkistystilaisuuksia. Joulujuhla ja sotainvalidipäivä ovat vuotuisia tilaisuuksia. Hengellinen toiminta on aina ollut keskeisessä roolissa sotainvalidien tilaisuuksissa. Nykyisenä luottamuspappina toimii rovasti Pertti Lahtinen.

Sotainvalidien Pohjois-Pohjanmaan piirin toimintaa johtaa piirihallitus, jossa on 6 jäsentä. Puheenjohtajana on Pentti Jouppila Oulusta, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Esko Kantola Ruukista ja toisena varapuheenjohtajana sotainvalidi Jouko Korhonen Oulusta.

Piirin toiminnanjohtajana on Eeva Vikström, joka lisäksi huolehtii jäsenten neuvontapalvelusta.

Piirin tulevaisuuden suunnitelmissa on jatkaa toimintaa vuosiin 2021-2022 asti, jonka jälkeen Veljesliiton avustamana vastuu sotainvalidityöstä siirtyy perinnejärjestölle, joka huolehtii viimeistenkin sotainvalidien ja leskien pärjäämisestä.