Elämänmeno

Virolaisen musiikin kuuma nimi aloittaa Oulaisten Musiikkiviikot, konsertissa mukana jouhikon sukulaissoitin

Vi­ro­lai­sen mu­sii­kin kuuma nimi aloit­taa Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot, kon­ser­tis­sa mukana jou­hi­kon su­ku­lais­soi­tin

16:00 0
Katso video: Miltä maistuu rättänä?

Katso video: Miltä maistuu rät­tä­nä?

15:03 1
Tilaajille
Pääsylippuja saa konserttipaikoilta, Musiikkiviikkojen tilaisuuksissa suositellaan kasvomaskien käyttöä

Pää­sy­lip­pu­ja saa kon­sert­ti­pai­koil­ta, Mu­siik­ki­viik­ko­jen ti­lai­suuk­sis­sa suo­si­tel­laan kas­vo­mas­kien käyttöä

12:52 0
Tilaajille
Valtakunnallisia Tiernapoikalaulukilpailuja ei järjestetä tänä vuonna

Val­ta­kun­nal­li­sia Tier­na­poi­ka­lau­lu­kil­pai­lu­ja ei jär­jes­te­tä tänä vuonna

27.10.2020 14:00 0
Tilaajille
Uusi kokous perjantaina: Yrittäjät ottivat aikalisän puheenjohtajan valinnassa

Uusi kokous per­jan­tai­na: Yrit­tä­jät ottivat ai­ka­li­sän pu­heen­joh­ta­jan va­lin­nas­sa

21.10.2020 17:00 0
Metsästäjille oma koronaohjeistus: Peijaisia ei suositella

Met­säs­tä­jil­le oma ko­ro­naoh­jeis­tus: Pei­jai­sia ei suo­si­tel­la

19.10.2020 17:00 0
Heidi Hannukselle Oulaisiin valtakunnallinen vuoden yksinyrittäjän palkinto

Heidi Han­nuk­sel­le Ou­lai­siin val­ta­kun­nal­li­nen vuoden yk­sin­yrit­tä­jän pal­kin­to

18.10.2020 11:15 0
Apteekkariliitto suosittelee maskin käyttöä apteekissa

Ap­teek­ka­ri­liit­to suo­sit­te­lee maskin käyttöä ap­tee­kis­sa

12.10.2020 09:00 0
Miten koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen? Suurin osa ei tartuta virusta

Miten ko­ro­na­vi­rus tarttuu ih­mi­ses­tä toi­seen? Suurin osa ei tartuta virusta

07.10.2020 17:00 0
"Taide on välillä minulle suuri opettaja, välillä kuin hengitys, niin lähellä, ettei sitä edes huomaa"

"Taide on välillä minulle suuri opet­ta­ja, välillä kuin hen­gi­tys, niin lä­hel­lä, ettei sitä edes huomaa"

30.09.2020 13:00 0
Kansalaisopistojen liitolle nimettiin uusi hallitus, Anu Hultqvist Oulaisista varapuheenjohtajistoon

Kan­sa­lais­opis­to­jen lii­tol­le ni­met­tiin uusi hal­li­tus, Anu Hultq­vist Ou­lai­sis­ta va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­toon

28.09.2020 08:50 0

40-vuo­tis­tai­te­li­ja­juh­la me­nos­sa, juh­la­vuo­den kiertue tuo Someron kon­ser­toi­maan Ou­lai­siin.

27.09.2020 17:00 0
Merijärveltäkin metsää hankkinut Kullervo Kanniainen: "Suomi seisoo puujaloilla vielä pitkään"

Me­ri­jär­vel­tä­kin metsää hank­ki­nut Kul­ler­vo Kan­niai­nen: "Suomi seisoo puu­ja­loil­la vielä pit­kään"

27.09.2020 09:00 0
Antin mökki ahkerasti käytössä kesän, lautakunta päivitti vuokrahinnat

Antin mökki ah­ke­ras­ti käy­tös­sä kesän, lau­ta­kun­ta päi­vit­ti vuok­ra­hin­nat

26.09.2020 17:00 0

Syys­tul­va kat­kai­si pyyn­nin, nah­kiai­sia saatu Py­hä­joes­ta yl­lät­tä­vän paljon

26.09.2020 09:00 0

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­viik­ko­jen oh­jel­mis­to uu­sik­si, isommat kon­ser­tit pe­ru­taan ko­ro­na­ti­lan­teen takia

25.09.2020 14:00 0

Va­rus­mie­het eivät osal­lis­tu ve­te­raa­ni­ke­räyk­seen, pitkä perinne pe­rut­tiin ko­ro­na­ti­lan­teen takia

24.09.2020 13:30 0

Ou­lais­ten kirkon kat­to­pää­tös on tehty: Paa­nu­kat­to

23.09.2020 13:00 0

Arvo si­joit­ti paperi- ja sel­lu­ko­nei­ta huol­ta­vaan PR Roll­siin

20.09.2020 19:00 0

Laak­so­jen Mai­to­kun­nan osuus­kun­ta­ko­kouk­ses­sa pal­kit­tu­ja, mukana useita laa­tu­mai­toa tuot­ta­via tiloja alueel­tam­me

17.09.2020 13:00 0
Katso video: "Elämä oli paljon pienempää ja yksinkertaisempaa", kertoo entinen kauppa-apulainen Linnea Niemelä

Katso video: "Elämä oli paljon pie­nem­pää ja yk­sin­ker­tai­sem­paa", kertoo entinen kaup­pa-apu­lai­nen Linnea Niemelä

16.09.2020 09:00 0
Vain ohikiitävä hetki ja kaikki on toisin – elämä muuttui, kun rattijuoppo ajoi keulaan silmitöntä vauhtia

Vain ohi­kii­tä­vä hetki ja kaikki on toisin – elämä muut­tui, kun rat­ti­juop­po ajoi keulaan sil­mi­tön­tä vauhtia

09.09.2020 07:00 0

Ou­lais­ten mo­po­il­miöön syntyi uusi rat­kai­sueh­do­tus: Mo­po­suo­ra on nuo­ri­so­val­tuus­ton idea­lis­tal­la

08.09.2020 15:30 0
Miltä näyttää Niinistön muotokuva, joka sijoittui lukijaäänestyksessä toiseksi?

Miltä näyttää Nii­nis­tön muo­to­ku­va, joka si­joit­tui lu­ki­ja­ää­nes­tyk­ses­sä toi­sek­si?

02.09.2020 17:00 0
Katso kuvat: Nuoret taitajat taipuvat näyttämöllä ihan mihin vaan

Katso kuvat: Nuoret tai­ta­jat tai­pu­vat näyt­tä­möl­lä ihan mihin vaan

02.09.2020 13:00 0
Muistokirjoitus: Kiitoksemme Matille “pilvipalveluun”

Muis­to­kir­joi­tus: Kii­tok­sem­me Matille “pil­vi­pal­ve­luun”

02.09.2020 09:00 0
Elsilä: Maalaaminen on minulle mielenkiintoinen, jännittävä seikkailu

Elsilä: Maa­laa­mi­nen on minulle mie­len­kiin­toi­nen, jän­nit­tä­vä seik­kai­lu

01.09.2020 17:00 0

Iloa ja itsensä ylit­tä­mis­tä lasten arkeen – paluu har­ras­tus­ten pariin oli odo­tet­tu

01.09.2020 09:00 0

Kär­sä­mäen Paa­nu­tont­tu on tullut ta­kai­sin ke­hit­tä­mään paik­ka­kun­nan mat­kai­lua

31.08.2020 17:00 0

Ou­lai­nen, Yli­vies­ka ja Sievi pe­rus­ti­vat alueel­li­sen ke­hi­tys­yh­dis­tyk­sen

31.08.2020 15:00 0