Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Elämänmeno

Mikä seurakunta kasvattaa eniten Yhteisvastuukeräyksen pottiaan? Piispa julisti leikkimielisen kilpailun

Mikä seu­ra­kun­ta kas­vat­taa eniten Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen pot­tiaan? Piispa julisti leik­ki­mie­li­sen kil­pai­lun

04.02.2023 13:30
Katso video: Juoksuhautakynttilöistä on moneksi, niitä talkooporukka tehtailee ukrainalaisten avuksi

Katso video: Juok­su­hau­ta­kynt­ti­löis­tä on mo­nek­si, niitä tal­koo­po­ruk­ka teh­tai­lee uk­rai­na­lais­ten avuksi

03.02.2023 17:00
Kahen Kahavit: "Kiristitkö sää pultit?" Jarmo Tyyskä piipahti toimituksessa muistelemassa Helin kanssa juttukeikkojen ajomatkojen sattumuksia

Kahen Ka­ha­vit: "Ki­ris­tit­kö sää pul­tit?" Jarmo Tyyskä pii­pah­ti toi­mi­tuk­ses­sa muis­te­le­mas­sa Helin kanssa jut­tu­keik­ko­jen ajo­mat­ko­jen sat­tu­muk­sia

03.02.2023 14:00
Tilaajille
Juhani Alaranta kertoi Isonvihan ajasta Kalaputaan muistokivellä

Juhani Ala­ran­ta kertoi Ison­vi­han ajasta Ka­la­pu­taan muis­to­ki­vel­lä

02.02.2023 21:00
Tilaajille
Barokin aarioita ja menevää soitinmusiikkia  –Timo Hannulan johtama Haapaveden wanhan musiikin tapahtuma jo 32. kerran

Barokin aa­rioi­ta ja menevää soi­tin­mu­siik­kia –Timo Han­nu­lan johtama Haa­pa­ve­den wanhan mu­sii­kin ta­pah­tu­ma jo 32. kerran

29.01.2023 19:12
Tilaajille
Tämmöinen ihana Blondi tuli pihapiiriin Siikajoella

Täm­möi­nen ihana Blondi tuli pi­ha­pii­riin Sii­ka­joel­la

27.01.2023 06:00
Tilaajille
Ihminen pääsee pääosaan Heidi Lauttasen ja Tiina Lämsän yhteisnäyttelyssä

Ihminen pääsee pää­osaan Heidi Laut­ta­sen ja Tiina Lämsän yh­teis­näyt­te­lys­sä

26.01.2023 17:00
Tilaajille
Katso video: Näin Ikolan Tiina ja Matti heruttavat naisnelikosta irti iloa liikuntaan –Testijumppaajina Riikka, Sanna, Marjut ja Sirpa

Katso video: Näin Ikolan Tiina ja Matti he­rut­ta­vat nais­ne­li­kos­ta irti iloa lii­kun­taan –Tes­ti­jump­paa­ji­na Riikka, Sanna, Marjut ja Sirpa

26.01.2023 13:30 1
Tilaajille
Mieluisat työhaasteet toivat aikoinaan takaisin Oulaisiin –Suvi Koskenlaine kävi kertomassa työurastaan lukiolaisille

Mie­lui­sat työ­haas­teet toivat ai­koi­naan ta­kai­sin Ou­lai­siin –Suvi Kos­ken­lai­ne kävi ker­to­mas­sa työ­uras­taan lu­kio­lai­sil­le

25.01.2023 11:07
Tilaajille
Moottoripyörärakentaja Janne Anttila avaa, millainen projekti yksipyöräisen Monowheelin rakentaminen oli

Moot­to­ri­pyö­rä­ra­ken­ta­ja Janne Anttila avaa, mil­lai­nen pro­jek­ti yk­si­pyö­räi­sen Mo­now­hee­lin ra­ken­ta­mi­nen oli

21.01.2023 13:30
Tilaajille
Pyhäjoella soitetaan sunnuntaina Bachia 200-vuotiaalla sellolla

Py­hä­joel­la soi­te­taan sun­nun­tai­na Bachia 200-vuo­tiaal­la sel­lol­la

21.01.2023 06:00
Tilaajille
Haapavetisiltä toivotaan vastauksia asukas- ja turvallisuuskyselyyn

Haa­pa­ve­ti­sil­tä toi­vo­taan vas­tauk­sia asukas- ja tur­val­li­suus­ky­se­lyyn

18.01.2023 13:30
Eläkeliitto selvitti: Yli puolet eläkeläisistä joutuu tinkimään arkimenoistaan, jotta selviää kulujen nousemisesta

Elä­ke­liit­to sel­vit­ti: Yli puolet elä­ke­läi­sis­tä joutuu tin­ki­mään ar­ki­me­nois­taan, jotta selviää kulujen nou­se­mi­ses­ta

17.01.2023 21:00
Tilaajille
Oulaistelaisjuurinen Antti Tikkanen ja puolison Minna Pensola rakentavat kamarimusiikkiohjelmistoa: Kuhmossa kohotaan lentoon juuria unohtamatta

Ou­lais­te­lais­juu­ri­nen Antti Tik­ka­nen ja puo­li­son Minna Pensola ra­ken­ta­vat ka­ma­ri­mu­siik­kioh­jel­mis­toa: Kuh­mos­sa ko­ho­taan lentoon juuria unoh­ta­mat­ta

15.01.2023 11:00
Tilaajille
Janne Anttilan rakentama uniikki, yksipyöräinen Monowheel on yksi moottoripyörämessujen vetonauloista

Janne Ant­ti­lan ra­ken­ta­ma uniik­ki, yk­si­pyö­räi­nen Mo­now­heel on yksi moot­to­ri­pyö­rä­mes­su­jen ve­to­nau­lois­ta

13.01.2023 06:00
Raahen kaupunki ja ely-keskus lahjoittavat 300 paria liukuesteitä

Raahen kau­pun­ki ja ely-kes­kus lah­joit­ta­vat 300 paria liu­ku­es­tei­tä

10.01.2023 06:00
Eetu Viinikka & Varttuneet julkaisi loppiaisena toisen levy: "Bändinä olemme menneet eteenpäin"

Eetu Vii­nik­ka & Vart­tu­neet jul­kai­si lop­piai­se­na toisen levy: "Bän­di­nä olemme menneet eteen­päin"

08.01.2023 21:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: Höyryveturi Ukko-Pekka saateltiin Oulaisiin

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Höy­ry­ve­tu­ri Uk­ko-Pek­ka saa­tel­tiin Ou­lai­siin

07.01.2023 21:00
Pihabongaus-tapahtuma järjestetään tammikuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pihalintuja tarkkaili yli 25 000 suomalaista

Pi­ha­bon­gaus-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pi­ha­lin­tu­ja tark­kai­li yli 25 000 suo­ma­lais­ta

07.01.2023 13:30
Arkiston aarteita: Vilukon-Aila kannustaa: "Jokainen osaa, kun vain malttaa keskittyä"

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Vi­lu­kon-Ai­la kan­nus­taa: "Jo­kai­nen osaa, kun vain malttaa kes­kit­tyä"

07.01.2023 06:00
Tilaajille
Lappeenrannan laulukilpailun finaalissa mukana haapavetinen Joonas Vatjus –Lähetystä voi seurata Yleltä

Lap­peen­ran­nan lau­lu­kil­pai­lun fi­naa­lis­sa mukana haa­pa­ve­ti­nen Joonas Vatjus –Lä­he­tys­tä voi seurata Yleltä

06.01.2023 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Digitunti tulee eläkeläisille – Loppiaisen kunniaksi luvassa myös toimituksen loppukevennys

Kahen Ka­ha­vit: Di­gi­tun­ti tulee elä­ke­läi­sil­le – Lop­piai­sen kun­niak­si luvassa myös toi­mi­tuk­sen lop­pu­ke­ven­nys

06.01.2023 14:00
Tilaajille
Tänään on loppiainen, mitä loppiainen tarkoittaa?

Tänään on lop­piai­nen, mitä lop­piai­nen tar­koit­taa?

06.01.2023 06:00
Tilaajille
Muistomerkeissä ja patsaissa on jo opastus – Oulaisten Kotiseutuyhdistys jatkaa taustatarinoiden esiintuontia seuraavaksi vanhoista julkisista rakennuksista

Muis­to­mer­keis­sä ja pat­sais­sa on jo opastus – Ou­lais­ten Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys jatkaa taus­ta­ta­ri­noi­den esiin­tuon­tia seu­raa­vak­si van­hois­ta jul­ki­sis­ta ra­ken­nuk­sis­ta

04.01.2023 21:00
Tilaajille
Jokilaaksojen oratoriokuoro konsertoi loppiaisviikonloppuna

Jo­ki­laak­so­jen ora­to­rio­kuo­ro kon­ser­toi lop­piais­vii­kon­lop­pu­na

02.01.2023 21:00
Tilaajille
SEY: "Uudenvuoden raketit stressaavat eläimiä"

SEY: "Uu­den­vuo­den raketit stres­saa­vat eläi­miä"

31.12.2022 06:00
Lumipesu ja paljon muuta – talvi Raahessa on Rikulle jatkuvaa uuden kokemista ja ihmettelyä

Lu­mi­pe­su ja paljon muuta – talvi Raa­hes­sa on Rikulle jat­ku­vaa uuden ko­ke­mis­ta ja ih­met­te­lyä

30.12.2022 21:00
Minne Alkon pullot, pantittomat tölkit tai kaupan omat merkit pitikään palauttaa? Suomalaiset palauttavat vuosittain yli 2 miljardia pantillista juomapakkausta

Minne Alkon pullot, pan­tit­to­mat tölkit tai kaupan omat merkit pi­ti­kään pa­laut­taa? Suo­ma­lai­set pa­laut­ta­vat vuo­sit­tain yli 2 mil­jar­dia pan­til­lis­ta juo­ma­pak­kaus­ta

29.12.2022 21:00
Tilaajille
Toisenlaista joulua vietettiin leirikeskus Kultalassa – "Lähimmäisten on hyvä kokoontua yhteen"

Toi­sen­lais­ta joulua vie­tet­tiin lei­ri­kes­kus Kul­ta­las­sa – "Lä­him­mäis­ten on hyvä ko­koon­tua yhteen"

24.12.2022 15:00
Matinsaaren tonttupolku saanut kiitosta – Pitkän reitin varrella on monta salaperäistä yllätystä

Ma­tin­saa­ren tont­tu­pol­ku saanut kii­tos­ta – Pitkän reitin var­rel­la on monta sa­la­pe­räis­tä yl­lä­tys­tä

23.12.2022 21:00
Tilaajille