Elämänmeno

Mikko koki mökkireissulla melkoisen yllätyksen – “Kumpikahan säikähti enemmän, pöllö vai minä“
Tilaajille

Mikko koki mök­ki­reis­sul­la mel­koi­sen yl­lä­tyk­sen – “Kum­pi­ka­han säi­käh­ti enem­män, pöllö vai minä“

18:00
Sunnuntain syntymäpäiväsankari Anna Elina Isoaro: Oman intohimon toteuttaminen vaatii rohkeutta

Sun­nun­tain syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ri Anna Elina Isoaro: Oman in­to­hi­mon to­teut­ta­mi­nen vaatii roh­keut­ta

10:01
Tilaajille
Tyttömetsä-esitys nähdään Haapaveden Kirnussa helatorstaina, loppukuussa nuoret esiintyvät teatterikatselmuksen ammattiraadille Kokkolassa

Tyt­tö­met­sä-esi­tys nähdään Haa­pa­ve­den Kir­nus­sa he­la­tors­tai­na, lop­pu­kuus­sa nuoret esiin­ty­vät teat­te­ri­kat­sel­muk­sen am­mat­ti­raa­dil­le Kok­ko­las­sa

13.05.2021 13:00
Tilaajille
Uusi tapa levittää musiikin iloa on otettu käyttöön Jokilaaksojen musiikkiopistossa, Susanna Sirviö kannustaa katsomaan ja kuuntelemaan

Uusi tapa le­vit­tää mu­sii­kin iloa on otettu käyt­töön Jo­ki­laak­so­jen mu­siik­kio­pis­tos­sa, Susanna Sirviö kan­nus­taa kat­so­maan ja kuun­te­le­maan

11.05.2021 18:00
Tilaajille
Sääennustuksen SM-voittaja Aarne Juhonsalo ennustaa: "Uskon taas lämpöiseen kesään"

Sää­en­nus­tuk­sen SM-voit­ta­ja Aarne Ju­hon­sa­lo en­nus­taa: "Uskon taas läm­pöi­seen kesään"

11.05.2021 09:09
Tilaajille
Saviselän kylälle aletaan tehdä grillilaavua leaderin myöntämällä tuella

Sa­vi­se­län kylälle aletaan tehdä gril­li­laa­vua lea­de­rin myön­tä­mäl­lä tuella

10.05.2021 18:00
Tilaajille
Äitienpäivän mitalin saanut Marja-Leena Pöyskö Siikajoelta: "Lapset ovat olleet elämän valopilkkuja"

Äi­tien­päi­vän mitalin saanut Mar­ja-Lee­na Pöyskö Sii­ka­joel­ta: "Lapset ovat olleet elämän va­lo­pilk­ku­ja"

09.05.2021 12:00
Tilaajille
"Oikeasti olen kasvattanut sisälläni pienen ihmisen" –Karoliina Rajaniemi viettää ensimmäistä äitienpäivää äitinä

"Oi­keas­ti olen kas­vat­ta­nut si­säl­lä­ni pienen ih­mi­sen" –Ka­ro­lii­na Ra­ja­nie­mi viettää en­sim­mäis­tä äi­tien­päi­vää äitinä

09.05.2021 08:00
Tilaajille
"On suuri kunnia, että saamme piispan vieraaksi" – Aino ja Hannu Heiniojan tilalla Haapavedellä piispa Keskitalo siunaa kylvön

"On suuri kunnia, että saamme piispan vie­raak­si" – Aino ja Hannu Hei­nio­jan tilalla Haa­pa­ve­del­lä piispa Kes­ki­ta­lo siunaa kylvön

08.05.2021 15:00
Tilaajille
Oulaistelainen Pauliina Yliniitty johtaa valtakunnallista kalligrafiayhdistystä, osaajien työt tulevat esille KoronaGalleriaan

Ou­lais­te­lai­nen Pau­lii­na Yli­niit­ty johtaa val­ta­kun­nal­lis­ta kal­lig­ra­fiayh­dis­tys­tä, osaa­jien työt tulevat esille Ko­ro­na­Gal­le­riaan

08.05.2021 09:56
Tilaajille
Nokkonen pian parhaimmillaan poimittavaksi

Nok­ko­nen pian par­haim­mil­laan poi­mit­ta­vak­si

07.05.2021 18:00
Tilaajille
Rahoitus varmistui: Aikuisten kehitysvammaisten harrastamiseen ja retkiin tukea useiden kuntien alueelle

Ra­hoi­tus var­mis­tui: Ai­kuis­ten ke­hi­tys­vam­mais­ten har­ras­ta­mi­seen ja retkiin tukea useiden kuntien alueel­le

07.05.2021 15:00
Tilaajille
Vuosien takaa: Muistatko vielä Vihannin postikonttorin ryöstön? Murtautujat veivät lapsilisät ja eläkerahat

Vuosien takaa: Muis­tat­ko vielä Vi­han­nin pos­ti­kont­to­rin ryös­tön? Mur­tau­tu­jat veivät lap­si­li­sät ja elä­ke­ra­hat

06.05.2021 18:00
Tilaajille
Kansi auki! - Jokilaaksojen musiikkiopiston vuotuinen pianotapahtuma polkaistaan käyntiin, esitykset katsottavissa virtuaalisessa konserttisalissa

Kansi auki! - Jo­ki­laak­so­jen mu­siik­ki­opis­ton vuo­tui­nen pia­no­ta­pah­tu­ma pol­kais­taan käyn­tiin, esi­tyk­set kat­sot­ta­vis­sa vir­tuaa­li­ses­sa kon­sert­ti­sa­lis­sa

06.05.2021 10:58
Jäätelökioskin avanneen Vilho Arvion positiiviset sanat koleaan vappuun: "Ei ainakaan jäätelötötterö sula" -Katso kuvakooste Oulaisten vappuajelusta ja Rapupojan lakituksesta

Jää­te­lö­kios­kin avan­neen Vilho Arvion po­si­tii­vi­set sanat koleaan vap­puun: "Ei ai­na­kaan jää­te­lö­töt­te­rö sula" -Katso ku­va­koos­te Ou­lais­ten vap­pu­aje­lus­ta ja Ra­pu­po­jan la­ki­tuk­ses­ta

01.05.2021 13:55
Tilaajille
Katso video: "Turripukuiset" ja "kossit" kokoontuvat vappuna Oulaisissa, maskin takaa paljastuva Jenna kertoo, millaista palautetta hän on harrastuksestaan saanut

Katso video: "Tur­ri­pu­kui­set" ja "kos­sit" ko­koon­tu­vat vappuna Ou­lai­sis­sa, maskin takaa pal­jas­tu­va Jenna kertoo, mil­lais­ta pa­lau­tet­ta hän on har­ras­tuk­ses­taan saanut

01.05.2021 07:49
Tilaajille
Katso poimintoja Jokihelmen opiston opettajien taidokkaista töistä: Näyttelyyn pääsee tutustumaan myös vappuna

Katso poi­min­to­ja Jo­ki­hel­men opiston opet­ta­jien tai­dok­kais­ta töistä: Näyt­te­lyyn pääsee tu­tus­tu­maan myös vappuna

30.04.2021 18:00
Tilaajille
Oulaistelaiskaverukset kalastamassa: Artun vieheeseen tarttui yli 9-kiloinen hauki, jonka Tomas nosti käsin veneeseen

Ou­lais­te­lais­ka­ve­ruk­set ka­las­ta­mas­sa: Artun vie­hee­seen tarttui yli 9-ki­loi­nen hauki, jonka Tomas nosti käsin ve­nee­seen

29.04.2021 16:37
Tilaajille
Katso esiintyjät: Romperock laajenee kaksipäiväiseksi Oulaisissa, perjantaina rokataan, lauantaina päivän saavat lapset ja lavatanssijat

Katso esiin­ty­jät: Rom­pe­rock laa­je­nee kak­si­päi­väi­sek­si Ou­lai­sis­sa, per­jan­tai­na ro­ka­taan, lauan­tai­na päivän saavat lapset ja la­va­tans­si­jat

28.04.2021 08:06
"Oulaistelaisia rantusukkia" tipahtelee puikoilta, Museoviraston kuva sai puikot kilisemään

"Ou­lais­te­lai­sia ran­tu­suk­kia" ti­pah­te­lee pui­koil­ta, Mu­seo­vi­ras­ton kuva sai puikot ki­li­se­mään

27.04.2021 18:00
Tilaajille
Haapavetinen Johannes Vatjus jatkaa kuluvan vuodenkin hallitsevana tangokuninkaana, Seinäjoella ei järjestetä tangotapahtumaa heinäkuussa

Haa­pa­ve­ti­nen Jo­han­nes Vatjus jatkaa kuluvan vuo­den­kin hal­lit­se­va­na tan­go­ku­nin­kaa­na, Sei­nä­joel­la ei jär­jes­te­tä tan­go­ta­pah­tu­maa hei­nä­kuus­sa

26.04.2021 12:46
Tilaajille
Katso video: Vielä ehtii tehdä simaa simasuille vapuksi

Katso video: Vielä ehtii tehdä simaa si­ma­suil­le vapuksi

26.04.2021 11:22
Tilaajille
Taidelainaamo aloittaa Oulaisissa, KoronaGallerian uusi tila tuo esille paikallisten taiteilijoiden osaamista

Tai­de­lai­naa­mo aloit­taa Ou­lai­sis­sa, Ko­ro­na­Gal­le­rian uusi tila tuo esille pai­kal­lis­ten tai­tei­li­joi­den osaa­mis­ta

25.04.2021 18:00
Tilaajille
SUPO:n esikuntapäällikkönä työskentelevä Jyri Rantala kehotti Oulaisten lukiolaisia pitämään unelmista kiinni

SUPO:n esi­kun­ta­pääl­lik­kö­nä työs­ken­te­le­vä Jyri Rantala kehotti Ou­lais­ten lu­kio­lai­sia pi­tä­mään unel­mis­ta kiinni

25.04.2021 13:00
Tilaajille
Kulttuuri-ilmastonmuutoksella löydetään yhteys uudelleen, Oulu ja 32 ympäristökuntaa on saatellut kulttuuripääkaupunkihakemuksen raadin ruodittavaksi

Kult­tuu­ri-il­mas­ton­muu­tok­sel­la löy­de­tään yhteys uu­del­leen, Oulu ja 32 ym­pä­ris­tö­kun­taa on saa­tel­lut kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­muk­sen raadin ruo­dit­ta­vak­si

22.04.2021 18:37
Tilaajille
Elämyksellinen kulttuuriviikko vie kohti vappua Oulaisissa, Väinölänrannassa kuvataan pukeutuneita hahmoja, Pitja Simi opastaa puukorujen vuolentaa

Elä­myk­sel­li­nen kult­tuu­ri­viik­ko vie kohti vappua Ou­lai­sis­sa, Väi­nö­län­ran­nas­sa ku­va­taan pu­keu­tu­nei­ta hah­mo­ja, Pitja Simi opastaa puu­ko­ru­jen vuo­len­taa

22.04.2021 09:44
Tilaajille
Varvin pajalla korjataan autoja mutta vältetään turhaa ryppyotsaisuutta, oulaistelaislähtöinen Jussi Kotka kuvaa korjaukset opiksi toisillekin

Varvin pajalla kor­ja­taan autoja mutta väl­te­tään turhaa ryp­pyot­sai­suut­ta, ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Jussi Kotka kuvaa kor­jauk­set opiksi toi­sil­le­kin

21.04.2021 19:00
Tilaajille
Vihantilainen Sinikka Somero kokosi isoisänsä kertomukset kirjaksi: "Näin pandemia-aikana voi todeta, että on sitä ennenkin selvitty"

Vi­han­ti­lai­nen Sinikka Somero kokosi iso­isän­sä ker­to­muk­set kir­jak­si: "Näin pan­de­mia-ai­ka­na voi todeta, että on sitä en­nen­kin sel­vit­ty"

21.04.2021 08:14
Tilaajille
Museovirasto avustaa Annalan korjaustöitä Pyhäjoella

Mu­seo­vi­ras­to avustaa Annalan kor­jaus­töi­tä Py­hä­joel­la

15.04.2021 08:18
Tilaajille
Vuoden nuorisoseura on Vihannissa

Vuoden nuo­ri­so­seura on Vi­han­nis­sa

14.04.2021 16:01
Tilaajille