Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Elämänmeno

Yli tuhannen asteen kuumuus syntyy palkeilla ja polkemalla: Wanhan Woiman punaisesta pajasta tuli kansalaisopiston kurssipesä
Tilaajille

Yli tu­han­nen asteen kuumuus syntyy pal­keil­la ja pol­ke­mal­la: Wanhan Woiman pu­nai­ses­ta pajasta tuli kan­sa­lais­opis­ton kurs­si­pe­sä

21:00
Neuloosiin joutunut Leena Taivalkoski on tehnyt villapaitaa jopa hirvimetsällä – "Jos menee väärin, puran tuosta puoli puseroa, ei siinä mitään"

Neu­loo­siin jou­tu­nut Leena Tai­val­kos­ki on tehnyt vil­la­pai­taa jopa hir­vi­met­säl­lä – "Jos menee väärin, puran tuosta puoli pu­se­roa, ei siinä mitään"

17.01.2022 21:00
Tilaajille
Sadunhohtoa ja groteskia huumoria: Raahen pääkirjastossa Kati Juvanin ja Marjo Hintsalan ohittamaton näyttely

Sa­dun­hoh­toa ja gro­tes­kia huu­mo­ria: Raahen pää­kir­jas­tos­sa Kati Juvanin ja Marjo Hint­sa­lan ohit­ta­ma­ton näyt­te­ly

16.01.2022 21:00
Tilaajille
Venäläissyntyinen Julia kotiutui Pyhäjoelle: "Rakastan kaikkia ihmisiä, vaikka meitä on moneksi"

Ve­nä­läis­syn­tyi­nen Julia ko­tiu­tui Py­hä­joel­le: "Ra­kas­tan kaikkia ih­mi­siä, vaikka meitä on mo­nek­si"

16.01.2022 13:30
Tilaajille
Koti TV jatkaa lähetyksiä alueellamme, ikäihmisille mielekästä tekemistä arkipäiviin

Koti TV jatkaa lä­he­tyk­siä alueel­lam­me, ikä­ih­mi­sil­le mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä ar­ki­päi­viin

16.01.2022 06:00
Tilaajille
Jokihelmen opisto saa aloittaa aikuisten yksilö- ja ryhmäopetuksen 17. tammikuuta alkaen, ilmoittautumaan ehtii vielä tänään torstaina

Jo­ki­hel­men opisto saa aloit­taa ai­kuis­ten yksilö- ja ryh­mä­ope­tuk­sen 17. tam­mi­kuu­ta alkaen, il­moit­tau­tu­maan ehtii vielä tänään tors­tai­na

13.01.2022 15:00
Tilaajille
Vuoden ensimmäisen raahelaisen äiti: "Äidinrakkaus yllätti"

Vuoden en­sim­mäi­sen raa­he­lai­sen äiti: "Äi­din­rak­kaus yl­lät­ti"

12.01.2022 21:00
Tilaajille
Elina Taimen näyttely KoronaGalleriassa: "Olen intuitiivinen taiteilija ja puhertanut niin kuvataiteen, maskeerauksen kuin lavasteidenkin parissa"

Elina Taimen näyt­te­ly Ko­ro­na­Gal­le­rias­sa: "Olen in­tui­tii­vi­nen tai­tei­li­ja ja pu­her­ta­nut niin ku­va­tai­teen, mas­kee­rauk­sen kuin la­vas­tei­den­kin pa­ris­sa"

12.01.2022 13:30
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon muotokuva paljastettiin – "Lämmin ja helposti lähestyttävä"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon muo­to­ku­va pal­jas­tet­tiin – "Lämmin ja hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä"

11.01.2022 21:00
Tilaajille
Kasiluokkalaiset pääsevät kokemaan taidetta edelleen, vierailukohteiden haku on menossa

Ka­si­luok­ka­lai­set pää­se­vät ko­ke­maan tai­det­ta edel­leen, vie­rai­lu­koh­tei­den haku on menossa

10.01.2022 13:39
Tilaajille
Oululainen Oskari Pajunpää, 18, on tottunut nukkumaan ulkona talvellakin –  "Mahtavinta ulkona nukkumisessa ja retkeilyssä on vapaus ja itsensä ylittäminen"

Ou­lu­lai­nen Oskari Pa­jun­pää, 18, on tot­tu­nut nuk­ku­maan ulkona tal­vel­la­kin –  "Mah­ta­vin­ta ulkona nuk­ku­mi­ses­sa ja ret­kei­lys­sä on vapaus ja itsensä ylit­tä­mi­nen"

08.01.2022 08:00
Sitrukset maistuvat tammikuussa

Sit­ruk­set mais­tu­vat tam­mi­kuus­sa

07.01.2022 21:00
Tilaajille
#koronauhrit järjestää loppiaisena avoimen muistotilaisuuden kaikille koronan uhreille

#ko­ro­nauh­rit jär­jes­tää lop­piai­se­na avoimen muis­to­ti­lai­suu­den kai­kil­le koronan uh­reil­le

06.01.2022 08:00
Loppiaisen ateria syntyy rennolla otteella

Lop­piai­sen ateria syntyy ren­nol­la ot­teel­la

05.01.2022 21:00
Tilaajille
"Ilona palaa vuoden päästä" –Loppiainen päättää joulunpyhät, joulukoristeet laitetaan kaappiin Nuutin päivänä

"Ilona palaa vuoden päästä" –Lop­piai­nen päättää jou­lun­py­hät, jou­lu­ko­ris­teet lai­te­taan kaap­piin Nuutin päivänä

04.01.2022 21:00
Tilaajille
Oulaistelaislähtöinen kuvataiteilija Hanna Vihriälä valmistelee parhaillaan öky-Mersu -aiheista taideteosta

Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen ku­va­tai­tei­li­ja Hanna Vih­riä­lä val­mis­te­lee par­hail­laan öky-Mer­su -ai­heis­ta tai­de­teos­ta

03.01.2022 21:00
Tilaajille
Oulu2026-hankkeen tuottaja Henri Turunen haastattelussa uuden vuoden juhlalähetyksessä

Oulu2026-hank­keen tuot­ta­ja Henri Turunen haas­tat­te­lus­sa uuden vuoden juh­la­lä­he­tyk­ses­sä

31.12.2021 08:00
Tilaajille
Kennelliiton vinkit: "Näin vietät turvallisesti uuttavuotta koiran kanssa"

Ken­nel­lii­ton vinkit: "Näin vietät tur­val­li­ses­ti uut­ta­vuot­ta koiran kanssa"

30.12.2021 21:00
Mitä syödään uutena vuotena? Maistusiko nachopelti ja piparitiramisu?

Mitä syödään uutena vuo­te­na? Mais­tu­si­ko nac­ho­pel­ti ja pi­pa­ri­ti­ra­mi­su?

29.12.2021 21:00
Videokierros Kallion kotiseututalolla: Jukka Kivioja tallensi tarinat talon asukkaista kirjaksi –Kuka synnytti porstukamarissa?

Vi­deo­kier­ros Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lol­la: Jukka Kivioja tal­len­si tarinat talon asuk­kais­ta kir­jak­si –Kuka syn­nyt­ti pors­tu­ka­ma­ris­sa?

28.12.2021 21:00
Tilaajille
Ravintolapäällikkö Pauli Kärki: "Harmittaa, että ravintola-ala otettiin silmatikuksi"

Ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Pauli Kärki: "Har­mit­taa, että ra­vin­to­la-ala otet­tiin sil­ma­ti­kuk­si"

27.12.2021 21:00
Tilaajille
Kyllästyttääkö jo jouluruoka? Älä heitä tähteitä pois, niistä saa tuunattua vaikka kukkoa ja kiusausta

Kyl­läs­tyt­tää­kö jo jou­lu­ruo­ka? Älä heitä täh­tei­tä pois, niistä saa tuu­nat­tua vaikka kukkoa ja kiu­saus­ta

26.12.2021 16:00
Tilaajille
Tunnistatko henkilöitä? Herättäjäjuhlien kuvapankki on avattu, mukana kuvia myös Oulaisten tapahtumasta vuodelta 1986

Tun­nis­tat­ko hen­ki­löi­tä? He­rät­tä­jä­juh­lien ku­va­pank­ki on avattu, mukana kuvia myös Ou­lais­ten ta­pah­tu­mas­ta vuo­del­ta 1986

26.12.2021 08:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon joulutervehdys: "Rauha lähipiirissä rakentuu pienistä asioista ja sanoista"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon jou­lu­ter­veh­dys: "Rauha lä­hi­pii­ris­sä ra­ken­tuu pie­nis­tä asiois­ta ja sa­nois­ta"

25.12.2021 08:00
Metropoliitta Elian joulutervehdys: "Kristus syntyy - kiittäkää!"

Met­ro­po­liit­ta Elian jou­lu­ter­veh­dys: "K­ris­tus syntyy - kiit­tä­kää!"

25.12.2021 07:55
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 12:15
Tilaajille
Yksinäisyys nousee pintaan juhlapyhinä – Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksellä on edessä ensimmäinen joulu

Yk­si­näi­syys nousee pintaan juh­la­py­hi­nä – Jo­ki­laak­so­jen so­siaa­li- ja krii­si­päi­vys­tyk­sel­lä on edessä en­sim­mäi­nen joulu

24.12.2021 08:00
Tilaajille
Niilon, Elman, Liisan ja kissapalvelijan joulu

Niilon, Elman, Liisan ja kis­sa­pal­ve­li­jan joulu

23.12.2021 21:00 1
Tilaajille
JouluManteli kuulee lasten ja nuorten koronajoulun tuomat huolet

Jou­lu­Man­te­li kuulee lasten ja nuorten ko­ro­na­jou­lun tuomat huolet

23.12.2021 13:55
Joulu asettaa suorituspaineita ja tuo rahahuolia –Mieli ry:n kriisipuhelin auttaa joulun aikaan

Joulu asettaa suo­ri­tus­pai­nei­ta ja tuo ra­ha­huo­lia –Mieli ry:n krii­si­pu­he­lin auttaa joulun aikaan

23.12.2021 13:45