Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Elämänmeno

Mandoliinin maailmanhistoria nyt yksissä kansissa –Sauli Heikkilän kirja julkistetaan Haapaveden Folkeilla
Tilaajille

Man­do­lii­nin maail­man­his­to­ria nyt yksissä kan­sis­sa –Sauli Heik­ki­län kirja jul­kis­te­taan Haa­pa­ve­den Fol­keil­la

06:00
Englannissa radioissa soiva Asko Argillander & The Blue Flame esiintyy lauantaina muuten Raahessa ja biisit ovat raahelaisen Pauli Juusolan käsialaa

Eng­lan­nis­sa ra­diois­sa soiva Asko Ar­gil­lan­der & The Blue Flame esiin­tyy lauan­tai­na muuten Raa­hes­sa ja biisit ovat raa­he­lai­sen Pauli Juu­so­lan kä­si­alaa

29.06.2022 21:00
Tilaajille
Nuorallatanssia keskiviikkoiltana Oulaisissa –Musiikkiviikkojen etkot vievät ajatukset Saharan hiekka-aavikoille

Nuo­ral­la­tans­sia kes­ki­viik­ko­il­ta­na Ou­lai­sis­sa –Mu­siik­ki­viik­ko­jen etkot vievät aja­tuk­set Saharan hiek­ka-aa­vi­koil­le

29.06.2022 13:30
Tilaajille
"On ihmeellistä, mihin kaikkeen koira pystyykään" – uudet keinot miljoonavahinkoja aiheuttavaa metsätuholaista vastaan

"On ih­meel­lis­tä, mihin kaik­keen koira pys­tyy­kään" – uudet keinot mil­joo­na­va­hin­ko­ja ai­heut­ta­vaa met­sä­tu­ho­lais­ta vastaan

29.06.2022 11:00
Tilaajille
Raahelainen ehtii ja kerkiää maailmallakin –Pauli Ylitalo tarinoi paikallisten ihmisten tekemisistä kotinurkilla ja kauempana

Raa­he­lai­nen ehtii ja kerkiää maail­mal­la­kin –Pauli Ylitalo tarinoi pai­kal­lis­ten ih­mis­ten te­ke­mi­sis­tä ko­ti­nur­kil­la ja kauem­pa­na

28.06.2022 21:00
Tilaajille
Sarjakuvien tekeminen on mukavaa puuhaa – "Parasta kun saa itse keksiä mitä tekee"

Sar­ja­ku­vien te­ke­mi­nen on mukavaa puuhaa – "Pa­ras­ta kun saa itse keksiä mitä tekee"

27.06.2022 21:00
Tilaajille
Tukkijoella-näytelmää ei ole virallisesti tilattu Väinölänrantaan –Rompoolin ohjaaja Johanna Saarela hoksauttaa, että kyseessä olisi tosi iso projekti

Tuk­ki­joel­la-näy­tel­mää ei ole vi­ral­li­ses­ti tilattu Väi­nö­län­ran­taan –Rom­poo­lin ohjaaja Johanna Saarela hok­saut­taa, että ky­sees­sä olisi tosi iso pro­jek­ti

27.06.2022 08:35
Tilaajille
“Ihastele kaunista eläintä turvallisen välimatkan päästä” –  Kyykäärmeen siirtäminen ei ole ongelmaton ratkaisu, asiantuntija toteaa

“I­has­te­le kau­nis­ta eläintä tur­val­li­sen vä­li­mat­kan päästä” – Kyy­käär­meen siir­tä­mi­nen ei ole on­gel­ma­ton rat­kai­su, asian­tun­ti­ja toteaa

26.06.2022 20:00
Tilaajille
Kevät rakennettiin pienoismallia tallin suojissa: Kärsämäen Engelin kirkon pienoismallia pääsee ihastelemaan liikennepuistossa

Kevät ra­ken­net­tiin pie­nois­mal­lia tallin suo­jis­sa: Kär­sä­mäen Engelin kirkon pie­nois­mal­lia pääsee ihas­te­le­maan lii­ken­ne­puis­tos­sa

26.06.2022 06:00
Tilaajille
Hätäkeskuspäivystäjäksi opiskellut Tero Vanhatalo kävi ottamassa vauhtia pääkaupunkiseudulta, kunnes palasi takaisin lapsuusmaisemiin

Hä­tä­kes­kus­päi­vys­tä­jäk­si opis­kel­lut Tero Van­ha­ta­lo kävi ot­ta­mas­sa vauhtia pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta, kunnes palasi ta­kai­sin lap­suus­mai­se­miin

25.06.2022 06:00
Tilaajille
Vielä 1800-luvulla juhannusta kutsuttiin paikoin Ukon juhlaksi – mitä enemmän kansa humaltui Ukon kunniaksi, sitä parempi sato oli luvassa

Vielä 1800-lu­vul­la ju­han­nus­ta kut­sut­tiin paikoin Ukon juh­lak­si – mitä enemmän kansa hu­mal­tui Ukon kun­niak­si, sitä parempi sato oli luvassa

24.06.2022 21:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Juhannusaattona avautuu suuri salaisuuksien kirja

Kahen Ka­ha­vit: Ju­han­nus­aat­to­na avautuu suuri sa­lai­suuk­sien kirja

24.06.2022 14:00
Tilaajille
Kestävää kukkaloistoa juhannukseen – mestarifloristin vinkit kauniiseen ja kestävään juhannuskimppuun

Kes­tä­vää kuk­ka­lois­toa ju­han­nuk­seen – mes­ta­ri­flo­ris­tin vinkit kau­nii­seen ja kes­tä­vään ju­han­nus­kimp­puun

23.06.2022 21:00
Tilaajille
Jumalan kutsu kävi lopulta vastustamattomaksi – Oulaisten uusi pappi haluaa kirkon keskittyvän perustehtäväänsä.

Jumalan kutsu kävi lopulta vas­tus­ta­mat­to­mak­si – Ou­lais­ten uusi pappi haluaa kirkon kes­kit­ty­vän pe­rus­teh­tä­vään­sä.

21.06.2022 06:01 1
Tilaajille
Pullopiilo halkopinossa kertoo todellisuudesta kulissien takana – ARS Kärsämäki viettää juhlavuotta, näyttelyn teemana on Paluu juurille

Pul­lo­pii­lo hal­ko­pi­nos­sa kertoo to­del­li­suu­des­ta ku­lis­sien takana – ARS Kär­sä­mä­ki viettää juh­la­vuot­ta, näyt­te­lyn teemana on Paluu juu­ril­le

20.06.2022 11:00
Tilaajille
Joku tappoi punkintappajan: käärmettä ei ole mitään syytä luonnossa tappaa

Joku tappoi pun­kin­tap­pa­jan: käär­met­tä ei ole mitään syytä luon­nos­sa tappaa

19.06.2022 21:00
Tilaajille
Oulaisissa järjestetään lauantaina mopomiitti: "Ei sormella heristellen vaan rakentavalla tavalla"

Ou­lai­sis­sa jär­jes­te­tään lauan­tai­na mo­po­miit­ti: "Ei sor­mel­la he­ris­tel­len vaan ra­ken­ta­val­la ta­val­la"

17.06.2022 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit:  "Popkornit pöhiseen, ja torielämä Urjalan malliin"

Kahen Ka­ha­vit: "Pop­kor­nit pö­hi­seen, ja to­ri­elä­mä Urjalan mal­liin"

17.06.2022 14:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan Riikka Moilasen terveiset Ahvenanmaalta: Oulaisissa voidaan ottaa oppia maakunnasta

Kau­pun­gin­joh­ta­jan Riikka Moi­la­sen ter­vei­set Ah­ve­nan­maal­ta: Ou­lai­sis­sa voidaan ottaa oppia maa­kun­nas­ta

15.06.2022 21:00
Tilaajille
Kesäkanan voi ottaa tepastelemaan pihamaalle, kunhan ottaa säädökset huomioon

Ke­sä­ka­nan voi ottaa te­pas­te­le­maan pi­ha­maal­le, kunhan ottaa sää­dök­set huo­mioon

15.06.2022 13:30
Tilaajille
Kirjosieppo teki pesän erikoiseen paikkaan – Paavo Suvanto ja Päivi Kontiola seuraavat linnun pesimäpuuhia kotiovella

Kir­jo­siep­po teki pesän eri­koi­seen paik­kaan – Paavo Suvanto ja Päivi Kon­tio­la seu­raa­vat linnun pe­si­mä­puu­hia ko­ti­ovel­la

14.06.2022 21:00
Tilaajille
Maarit ja västäräkki tykästyivät samaan kukka-amppeliin

Maarit ja väs­tä­räk­ki ty­käs­tyi­vät samaan kuk­ka-amp­pe­liin

14.06.2022 13:30
Tilaajille
Sarjakuvakurssi kutsuu lapsia ja nuoria – Tikku-ukoillakin pääsee hyvin vauhtiin

Sar­ja­ku­va­kurs­si kutsuu lapsia ja nuoria – Tik­ku-ukoil­la­kin pääsee hyvin vauh­tiin

13.06.2022 21:00
Tilaajille
Pyörällä kuuhun -hanke hakee testipolkijoita kokeilemaan erimittaisia pyöräilyreittejä

Pyö­räl­lä kuuhun -hanke hakee tes­ti­pol­ki­joi­ta ko­kei­le­maan eri­mit­tai­sia pyö­räi­ly­reit­te­jä

13.06.2022 13:30
Tilaajille
Hoitajapula näkyy nyt myös yksityisissä hoivakodeissa eikä vanhuksia oteta sisään lisää sen takia, Vihannissa vanhuksille järjestettiin oma kesäjuhla

Hoi­ta­ja­pu­la näkyy nyt myös yk­si­tyi­sis­sä hoi­va­ko­deis­sa eikä van­huk­sia oteta sisään lisää sen takia, Vi­han­nis­sa van­huk­sil­le jär­jes­tet­tiin oma ke­sä­juh­la

13.06.2022 11:00
Tilaajille
Kimppakyydit käytössä Haapavesi Folkeilla

Kimp­pa­kyy­dit käy­tös­sä Haa­pa­ve­si Fol­keil­la

11.06.2022 21:00
Bongaa lintu pöntöstä – viikonloppuna seurataan kevätlintuja

Bongaa lintu pön­tös­tä – vii­kon­lop­pu­na seu­ra­taan ke­vät­lin­tu­ja

11.06.2022 06:00
Tilaajille
Heinäsirkan ääni kuuluu taas –Sisäkorvaistute avasi selkeän äänimaailman uudelleen oulaistelaiselle Aarno Uusikalliolle

Hei­nä­sir­kan ääni kuuluu taas –Si­sä­kor­vais­tu­te avasi selkeän ää­ni­maail­man uu­del­leen ou­lais­te­lai­sel­le Aarno Uu­si­kal­liol­le

10.06.2022 21:00
Tilaajille
Kuvataiteilijat Juha Allan Ekholm ja Jussi Valtakari kutsuvat väen lauantaina Tulevaisuuskaraokeen: "Koetaan, ja tehdään taidetta yhdessä"

Ku­va­tai­tei­li­jat Juha Allan Ekholm ja Jussi Val­ta­ka­ri kut­su­vat väen lauan­tai­na Tu­le­vai­suus­ka­rao­keen: "Koe­taan, ja tehdään tai­det­ta yh­des­sä"

10.06.2022 17:00
Tilaajille