Elämänmeno

Aamukahviluonnostelu inspiroi veistämään
Tilaajille

Aa­mu­kah­vi­luon­nos­te­lu ins­pi­roi veis­tä­mään

02.12.2020 11:00
Antti Heikkinen kirjoittamastaan Kari Tapio -elämäkerrasta: "Kirjoitin luomis- ei juomiskertomuksen" -Heikkinen paikalla maanantaina seminaarissa Oulaisissa

Antti Heik­ki­nen kir­joit­ta­mas­taan Kari Tapio -e­lä­mä­ker­ras­ta: "Kir­joi­tin luomis- ei juo­mis­ker­to­muk­sen" -Heik­ki­nen pai­kal­la maa­nan­tai­na se­mi­naa­ris­sa Ou­lai­sis­sa

30.11.2020 07:50 0
Tilaajille
Jedussa opiskeleva Henriikka Mastokangas johtaa Suomen Opiskelija-Allianssia

Jedussa opis­ke­le­va Hen­riik­ka Mas­to­kan­gas johtaa Suomen Opis­ke­li­ja-Al­lians­sia

29.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Ulla Parviainen Pohjois-Pohjanmaan Keskustanaisten kokousvieraana, johtokuntapaikoille valittiin edustajia Haapavedeltä ja Pyhäjoelta

Ulla Par­viai­nen Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta­nais­ten ko­kous­vie­raa­na, joh­to­kun­ta­pai­koil­le va­lit­tiin edus­ta­jia Haa­pa­ve­del­tä ja Py­hä­joel­ta

28.11.2020 15:00 0
Tilaajille
"Suuntamerkki jää käyttämättä useimmin liikenneympyrässä"

"Suun­ta­merk­ki jää käyt­tä­mät­tä useim­min lii­ken­neym­py­räs­sä"

26.11.2020 18:00 0
Tilaajille
4H:n Taimiteolla työllistetään nuoria

4H:n Tai­mi­teol­la työl­lis­te­tään nuoria

26.11.2020 08:33
Tilaajille
Kaija Sepponen jatkaa Oulaisten Eläkeliiton yhdistyksen johdossa, toiminnan teemana hyvinvoinnin lisääminen

Kaija Sep­po­nen jatkaa Ou­lais­ten Elä­ke­lii­ton yh­dis­tyk­sen joh­dos­sa, toi­min­nan teemana hy­vin­voin­nin li­sää­mi­nen

26.11.2020 08:00
Tilaajille
"Yhdellekään ei tullut koti-ikävä'

"Yh­del­le­kään ei tullut ko­ti-ikä­vä'

25.11.2020 08:22
Tilaajille
Suomen Kameraseurojen Liiton teemanäyttely "Voima" nähtävillä vielä loppuviikolla Käpylän koululla Oulaisissa, Olavi Kurjen kuva tuomareille mieluisin

Suomen Ka­me­ra­seu­ro­jen Liiton tee­ma­näyt­te­ly "Voima" näh­tä­vil­lä vielä lop­pu­vii­kol­la Käpylän kou­lul­la Ou­lai­sis­sa, Olavi Kurjen kuva tuo­ma­reil­le mie­lui­sin

23.11.2020 08:13
Tilaajille
Haapavetislähtöisen Hätämaan tietäjän elämästä ja työstä on tehty kiertonäyttely, paransi sairaita muun muassa säikäyttämällä

Haa­pa­ve­tis­läh­töi­sen Hä­tä­maan tie­tä­jän elä­mäs­tä ja työstä on tehty kier­to­näyt­te­ly, paransi sai­rai­ta muun muassa säi­käyt­tä­mäl­lä

22.11.2020 09:00
Tilaajille
Lapsen oikeuksien päivä: Kiusaaminen aiheuttaa suurta huolta ja surua myös kiusatun läheisille

Lapsen oi­keuk­sien päivä: Kiu­saa­mi­nen ai­heut­taa suurta huolta ja surua myös kiu­sa­tun lä­hei­sil­le

20.11.2020 15:00
Tilaajille
Ruokolahden lavalla vähän kävijöitä: Paavolan Nuorisoseuran kassa jäi vajaaksi,  varainkeräys on avattu

Ruo­ko­lah­den lavalla vähän kä­vi­jöi­tä: Paa­vo­lan Nuo­ri­so­seu­ran kassa jäi va­jaak­si, va­rain­ke­räys on avattu

20.11.2020 12:00
Tilaajille
Lasten ja nuorten mielenterveystyössä on paljon tehtävää, luottamus tulevaan on heikentynyt

Lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­työs­sä on paljon teh­tä­vää, luot­ta­mus tu­le­vaan on hei­ken­ty­nyt

20.11.2020 10:00
Tilaajille
Salminen: Etäopiskelu on yksi vaihtoehto koulujen lakkautuksille

Sal­mi­nen: Etä­opis­ke­lu on yksi vaih­toeh­to kou­lu­jen lak­kau­tuk­sil­le

20.11.2020 08:08
Tilaajille
Kirjanjulistus torstaina: Kaija Sepponen kirjoitti raskaasta aiheesta, surulliset viestit ovat nyt kansissa

Kir­jan­ju­lis­tus tors­tai­na: Kaija Sep­po­nen kir­joit­ti ras­kaas­ta ai­hees­ta, su­rul­li­set viestit ovat nyt kan­sis­sa

19.11.2020 10:31
Tilaajille
Lampinsaaren koulussa ollaan uuden aikakauden kynnyksellä

Lam­pin­saa­ren kou­lus­sa ollaan uuden ai­ka­kau­den kyn­nyk­sel­lä

18.11.2020 07:54
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Digiloikka on  otettu, panostuksia nopeisiin nettiyhteyksiin

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta­nuo­ret: Di­gi­loik­ka on otettu, pa­nos­tuk­sia no­pei­siin net­tiyh­teyk­siin

17.11.2020 07:43
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus vaatii tolkkua liikennepolitiikkaan, Tomi Kaismo jatkaa piirijärjestön johdossa

Poh­jois-Poh­jan­maan Ko­koo­mus vaatii tolkkua lii­ken­ne­po­li­tiik­kaan, Tomi Kaismo jatkaa pii­ri­jär­jes­tön joh­dos­sa

15.11.2020 16:34
Tilaajille
Synkkien virsien iltaa vietetään Oulaisten kirkossa tuomiosunnuntain aattona

Synk­kien virsien iltaa vie­te­tään Ou­lais­ten kir­kos­sa tuo­mio­sun­nun­tain aattona

15.11.2020 12:00
Tilaajille
Matti Heikkinen mukana Kristillisdemokraattien piirihallituksessa

Matti Heik­ki­nen mukana Kris­til­lis­de­mok­raat­tien pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa

15.11.2020 08:40
Tilaajille
Keskustan piirihallituksessa useita edustajia Pyhäjokialueelta, Lehtonen ja Lumijärvi jatkava varapuheenjohtajistossa

Kes­kus­tan pii­ri­hal­li­tuk­ses­sa useita edus­ta­jia Py­hä­jo­kia­lueel­ta, Leh­to­nen ja Lu­mi­jär­vi jatkava va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­tos­sa

15.11.2020 08:31
Tilaajille
Jopa 100 000 suomalaista sairastaa diabetestä tietämättään

Jopa 100 000 suo­ma­lais­ta sai­ras­taa dia­be­tes­tä tie­tä­mät­tään

14.11.2020 09:00
Tilaajille
Pehmolelut yökyläilevät keskiviikkona Merijärvellä

Peh­mo­le­lut yö­ky­läi­le­vät kes­ki­viik­ko­na Me­ri­jär­vel­lä

13.11.2020 15:00
Tilaajille
Kahdeksan Oulaisten koululaista piirsi jouluiset kuvat, joista MLL teettää joulukortit

Kah­dek­san Ou­lais­ten kou­lu­lais­ta piirsi jou­lui­set kuvat, joista MLL teettää jou­lu­kor­tit

12.11.2020 13:36
Tilaajille
Musiikkipulahdus Gösta Sunqvistin maailmaan, musiikkiteatteri päättää tämänsyksyiset Oulaisten Musiikkiviikot torstai-iltana

Mu­siik­ki­pu­lah­dus Gösta Sunq­vis­tin maail­maan, mu­siik­ki­teat­te­ri päättää tä­män­syk­syi­set Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot tors­tai-il­ta­na

12.11.2020 13:24
Tilaajille
Syksyn uudet ylioppilaat on julkaistu

Syksyn uudet yli­op­pi­laat on jul­kais­tu

12.11.2020 11:27
Tilaajille
Tapani Tirilälle ja Oulaisten Nuorisokuorolle myönnettiin kaupungin Avainteko-palkinto

Tapani Ti­ri­läl­le ja Ou­lais­ten Nuo­ri­so­kuo­rol­le myön­net­tiin kau­pun­gin Avain­te­ko-pal­kin­to

11.11.2020 18:12
Tilaajille
Kahden kulttuurin välissä, haapavetisjuurinen Anna Dantchev kertoo musiikillaan monikulttuurisia tarinoita

Kahden kult­tuu­rin vä­lis­sä, haa­pa­ve­tis­juu­ri­nen Anna Dantc­hev kertoo mu­sii­kil­laan mo­ni­kult­tuu­ri­sia ta­ri­noi­ta

11.11.2020 10:06
Tilaajille
Maria Nymanista tuli yhdellä nettiklikkauksella adoptoitu

Maria Ny­ma­nis­ta tuli yhdellä net­tik­lik­kauk­sel­la adop­toi­tu

10.11.2020 18:00
Tilaajille
Katso video: Kuka on Sebastian, ja minkä vastoinkäymisen se selätti

Katso video: Kuka on Se­bas­tian, ja minkä vas­toin­käy­mi­sen se selätti

10.11.2020 15:35
Tilaajille