Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Elämänmeno

Sähköautojen palot ovat vielä harvinaisia, mutta pelastuslaitoksellekin verrattain uusi asia – "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"
Tilaajille

Säh­kö­au­to­jen palot ovat vielä har­vi­nai­sia, mutta pe­las­tus­lai­tok­sel­le­kin ver­rat­tain uusi asia – "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

02.06.2023 17:00 1
Kahen Kahavit kesälomafiiliksissä: Kuka kurvaa kesälomanviettoon skoballa? Kuka ope saa terkut kahvipöydästä?

Kahen Kahavit ke­sä­lo­ma­fii­lik­sis­sä: Kuka kurvaa ke­sä­lo­man­viet­toon sko­bal­la? Kuka ope saa terkut kah­vi­pöy­däs­tä?

02.06.2023 14:19 2
Tilaajille
Poliisi turvaa osaltaan turvallisuutta koulujen päättäjäisviikonloppuna: "Kehotamme huoltajia asettamaan rajoja nuorille ja kertomaan heille, miten kesäloman alkua on sopivaa juhlia ja miten taas ei"

Poliisi turvaa osal­taan tur­val­li­suut­ta kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na: "Ke­ho­tam­me huol­ta­jia aset­ta­maan rajoja nuo­ril­le ja ker­to­maan heille, miten ke­sä­lo­man alkua on sopivaa juhlia ja miten taas ei"

02.06.2023 09:55
Törmikoski ja Klemetti opiskelijavaihdossa Saksassa: Nostalginen, vanha Burg Schnellenbergin linna tuli kuukauden aikana tutuksi

Tör­mi­kos­ki ja Kle­met­ti opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa Sak­sas­sa: Nos­tal­gi­nen, vanha Burg Schnel­len­ber­gin linna tuli kuu­kau­den aikana tutuksi

01.06.2023 06:00
Tilaajille
Vihantilaislähtöisen Jarkko Someron lauluissa kuuluvat niin paikallisten ikäihmisten kuin kaukomaidenkin senioreiden tarinat

Vi­han­ti­lais­läh­töi­sen Jarkko Someron lau­luis­sa kuu­lu­vat niin pai­kal­lis­ten ikä­ih­mis­ten kuin kau­ko­mai­den­kin se­nio­rei­den tarinat

31.05.2023 21:00
Tilaajille
Katso lista: Koulutuskeskus Jedulta ammattiin valmistui 535 opiskelijaa

Katso lista: Kou­lu­tus­kes­kus Jedulta am­mat­tiin val­mis­tui 535 opis­ke­li­jaa

29.05.2023 12:27
Tilaajille
Kirja-arvio: Runoilija Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli linnakundin tytär, selvänäkijä, pukeutui miesten vaatteisiin, rakasti naisia...

Kir­ja-ar­vio: Ru­noi­li­ja Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli lin­na­kun­din tytär, sel­vä­nä­ki­jä, pu­keu­tui miesten vaat­tei­siin, rakasti nai­sia...

28.05.2023 17:00
Tilaajille
Arno Kasvi muistutti kotitarveviljelyn hyödyistä

Arno Kasvi muis­tut­ti ko­ti­tar­ve­vil­je­lyn hyö­dyis­tä

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Pyhäjoki mukana Reilu teko -keräyksessä

Py­hä­jo­ki mukana Reilu teko -ke­räyk­ses­sä

27.05.2023 13:30
Tilaajille
Kotipullan sijaan maistuu maksullinen keksi –Teatteri Hattutemppu tuo Ameriikan meiningin Oulaisiin

Ko­ti­pul­lan sijaan maistuu mak­sul­li­nen keksi –Teat­te­ri Hat­tu­temp­pu tuo Ame­rii­kan mei­nin­gin Ou­lai­siin

26.05.2023 21:00
Tilaajille
Ukkoskausi käynnistyi rytinällä tällä viikolla – näin suojaudut salamalta

Uk­kos­kau­si käyn­nis­tyi ry­ti­näl­lä tällä vii­kol­la – näin suo­jau­dut sa­la­mal­ta

26.05.2023 15:08 1
Harrastajateatterikesän juhlavuoden ohjelmisto on valittu –Mukana Haapaveden Teatteri Lipstikan Keltainen pallo -esitys

Har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ke­sän juh­la­vuo­den oh­jel­mis­to on valittu –Mukana Haa­pa­ve­den Teat­te­ri Lips­ti­kan Kel­tai­nen pallo -esitys

25.05.2023 17:00
Tilaajille
SPR:n ystävätoiminta käyntiin Merijärvellä: Yhdeksän kouluttautui ystävätoimintaan

SPR:n ys­tä­vä­toi­min­ta käyn­tiin Me­ri­jär­vel­lä: Yh­dek­sän kou­lut­tau­tui ys­tä­vä­toi­min­taan

25.05.2023 11:00
Tilaajille
Moottoriurheilumekaanikoksi opiskellut Tuukka Honkala kannustaa pitämään tavoitteista kiinni: "En minäkään nuorena erottanut sytytystulppaa männästä"

Moot­to­ri­ur­hei­lu­me­kaa­ni­kok­si opis­kel­lut Tuukka Honkala kan­nus­taa pi­tä­mään ta­voit­teis­ta kiinni: "En mi­nä­kään nuorena erot­ta­nut sy­ty­tys­tulp­paa män­näs­tä"

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Oulaisissa päästään taas hifistelemään –Kaksipäiväiseen tapahtumaan voi ottaa omia levyjä mukaan

Ou­lai­sis­sa pääs­tään taas hi­fis­te­le­mään –Kak­si­päi­väi­seen ta­pah­tu­maan voi ottaa omia levyjä mukaan

22.05.2023 06:00
Tilaajille
Vuoden vihantilainen jatkaa nuorisotyötä – "Lasten kanssa on mukava touhuta"

Vuoden vi­han­ti­lai­nen jatkaa nuo­ri­so­työ­tä – "Lasten kanssa on mukava tou­hu­ta"

21.05.2023 15:00
Tilaajille
Menovinkki: Naiskuoro Välke ja Seniorimieslaulajat ikivihreiden tunnelmissa, konsertti kuullaan sunnuntaina Oulaisissa

Me­no­vink­ki: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat iki­vih­rei­den tun­nel­mis­sa, kon­sert­ti kuul­laan sun­nun­tai­na Ou­lai­sis­sa

21.05.2023 10:38
Tilaajille
Kahen Kahavit: Perjantain kunniaksi palautetta ja paljastuksia –Kuka muistaa Mäkimöyryjen sisarusparven?

Kahen Ka­ha­vit: Per­jan­tain kun­niak­si pa­lau­tet­ta ja pal­jas­tuk­sia –Kuka muistaa Mä­ki­möy­ry­jen si­sa­rus­par­ven?

19.05.2023 14:00
Tilaajille
Eduskunnasta pudonnut Katja Hänninen: Pohjalta on vain yksi tie

Edus­kun­nas­ta pu­don­nut Katja Hän­ni­nen: Poh­jal­ta on vain yksi tie

18.05.2023 06:00
Tilaajille
Mira Hanhikorpi inspiroi ja motivoi Oulaisten lukiolaisia omalla uratarinallaan: Keskiverto-opiskelijana lääkikseen

Mira Han­hi­kor­pi ins­pi­roi ja motivoi Ou­lais­ten lu­kio­lai­sia omalla ura­ta­ri­nal­laan: Kes­ki­ver­to-opis­ke­li­ja­na lää­kik­seen

17.05.2023 11:00
Tilaajille
Palellaanko ensi kesänä – Sääprofeetta Aarne Juhonsalo vastaa

Pa­lel­laan­ko ensi kesänä – Sää­pro­feet­ta Aarne Ju­hon­sa­lo vastaa

15.05.2023 17:00
Tilaajille
Käärijä tulee Raaheen – Nuoret saivat valita Kölifestin pääesiintyjän

Käärijä tulee Raaheen – Nuoret saivat valita Kö­li­fes­tin pää­esiin­ty­jän

15.05.2023 11:00
Tilaajille
Vihreään boleroon puettu Haapaveden Hiihtäjäpatsas pysäytti kuvaamaan –Katso video, millaista menestystä Piipot povaavat Käärijälle

Vih­reään bo­le­roon puettu Haa­pa­ve­den Hiih­tä­jä­pat­sas py­säyt­ti ku­vaa­maan –Katso video, mil­lais­ta me­nes­tys­tä Piipot po­vaa­vat Kää­ri­jäl­le

12.05.2023 21:49 1
Tilaajille
Postissa tullut kirje toi yllätyksen Marjo Nahkalalle: "Sain seitsemän uutta sisarusta"

Pos­tis­sa tullut kirje toi yl­lä­tyk­sen Marjo Nah­ka­lal­le: "Sain seit­se­män uutta si­sa­rus­ta"

11.05.2023 06:00
Tilaajille
Katso video: Tutkija Mikko Salo inventoi kirkkoesineistöä: "Usein ihmisillä on mielikuva, että tämän on eräänlaista aarteen etsintää"

Katso video: Tutkija Mikko Salo in­ven­toi kirk­koe­si­neis­töä: "Usein ih­mi­sil­lä on mie­li­ku­va, että tämän on erään­lais­ta aarteen et­sin­tää"

10.05.2023 13:30
Tilaajille
Merijärvelle valitaan nimikkosukat, kaksi sukkaparia on jo suunniteltu ja valmistettu kisaan

Me­ri­jär­vel­le va­li­taan ni­mik­ko­su­kat, kaksi suk­ka­pa­ria on jo suun­ni­tel­tu ja val­mis­tet­tu kisaan

10.05.2023 06:00
Tilaajille
Kristillisdemokraatit: Energiajuomien myyminen alle 18-vuotiaille kiellettävä lailla

Kris­til­lis­de­mok­raa­tit: Ener­gia­juo­mien myy­mi­nen alle 18-vuo­tiail­le kiel­let­tä­vä lailla

09.05.2023 13:30
Tilaajille
Arkiston aarteita: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

09.05.2023 06:00
Tilaajille