Mielipide

Pyöräilijä, tunnetko liikenteessä velvoitteesi?
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Reijo Huhtala

Pyö­räi­li­jä, tun­net­ko lii­ken­tees­sä vel­voit­tee­si?

12.05.2021 09:31
Kotiäiti on eläkkeensä ansainnut
Kolumni Pekka Aittakumpu

Ko­ti­äi­ti on eläk­keen­sä an­sain­nut

12.05.2021 09:28
Tilaajille
Heli Nurkkala pohtii käden ulottuvilla olevaa tasapainoteltavaa symbioosia
Kolumni Heli Nurkkala

Heli Nurk­ka­la pohtii käden ulot­tu­vil­la olevaa ta­sa­pai­no­tel­ta­vaa sym­bioo­sia

12.05.2021 09:26
Tilaajille
Sanomattakin selvää, että nuoret äidit ovat odotusaikana useiden isojen ja pienten kysymysten äärellä
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Sa­no­mat­ta­kin selvää, että nuoret äidit ovat odo­tus­ai­ka­na useiden isojen ja pienten ky­sy­mys­ten äärellä

12.05.2021 09:23
Tilaajille
Kuka hoitaa ja missä hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen hoitoa tarvitsevat tulevana kesänä?
Lukijalta Mielipide

Kuka hoitaa ja missä hoi­de­taan Poh­jois-Poh­jan­maan alueen hoitoa tar­vit­se­vat tu­le­va­na kesänä?

05.05.2021 12:21
Tilaajille
Sopimuspalokuntalaisia tarvitaan, vaikka Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella aletaan luopua varallaolosta
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

So­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lai­sia tar­vi­taan, vaikka Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la aletaan luopua va­ral­la­olos­ta

05.05.2021 12:18
Tilaajille
Tie ulos koronasta kestävän kasvun tielle
Kolumni Mikko Kinnunen

Tie ulos ko­ro­nas­ta kes­tä­vän kasvun tielle

28.04.2021 10:26
Tilaajille
Historia eloon ihmisen kautta, se herättää kiinnostuksen juuriimme
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

His­to­ria eloon ihmisen kautta, se he­rät­tää kiin­nos­tuk­sen juu­riim­me

28.04.2021 10:24
Tilaajille
Oulaistelainen Arvo Härö kirjoittaa Kustaavasta
Lukijalta Mielipide Arvo Härö

Ou­lais­te­lai­nen Arvo Härö kir­joit­taa Kus­taa­vas­ta

21.04.2021 12:36
Tilaajille
Nuoren sukupolven pehmeä lasku tilalliseksi: Vuokraamisesta maatilojen pelastus?
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Nuoren su­ku­pol­ven pehmeä lasku ti­lal­li­sek­si: Vuok­raa­mi­ses­ta maa­ti­lo­jen pe­las­tus?

21.04.2021 12:03
Tilaajille
On aika vapauttaa tuhannet velkavankeudesta
Kolumni Hanna Sarkkinen

On aika va­paut­taa tu­han­net vel­ka­van­keu­des­ta

21.04.2021 12:01
Tilaajille
Vain puoluepolitiikka puuttuu
Kolumni Heli Nurkkala

Vain puo­lue­po­li­tiik­ka puuttuu

14.04.2021 14:59
Tilaajille
Olipa kesätyö missä paikassa tahansa, siihen ei pidä koskaan suhtautua väheksyen
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Olipa kesätyö missä pai­kas­sa ta­han­sa, siihen ei pidä koskaan suh­tau­tua vä­hek­syen

14.04.2021 14:54
Tilaajille
Rajoitusten poistaminen ei riitä
Kolumni Katja Hänninen

Ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­nen ei riitä

14.04.2021 14:25
Tilaajille
"Hoitajapulaan löytyy ratkaisuja"
Lukijalta Mielipide Mervi Lesonen

"Hoi­ta­ja­pu­laan löytyy rat­kai­su­ja"

14.04.2021 14:19
Tilaajille
Nykyajan nuoriso ja päihteet
Kolumni Lilli Eskola

Ny­ky­ajan nuoriso ja päih­teet

14.04.2021 14:22
Tilaajille
Aina kannattaa lähteä retkelle
Kolumni Matleena Utunen

Aina kan­nat­taa lähteä ret­kel­le

14.04.2021 14:22
Tilaajille
"Valtiovallan koronakiristyksessä katselemme jo riukuja, millä seinä estettäisiin kaatumasta päälle"
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

"Val­tio­val­lan ko­ro­na­ki­ris­tyk­ses­sä kat­se­lem­me jo riu­ku­ja, millä seinä es­tet­täi­siin kaa­tu­mas­ta päälle"

07.04.2021 12:37
Tilaajille
Politiikka ajaa priorisoinnin edelle
Kolumni Simo Husso

Po­li­tiik­ka ajaa prio­ri­soin­nin edelle

14.04.2021 14:26
Tilaajille
Hoitoalalle tarvitaan kipeästi uusia tekijöitä
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Hoi­to­alal­le tar­vi­taan ki­peäs­ti uusia te­ki­jöi­tä

07.04.2021 12:38
Tilaajille
Nuoria metsästäjiä tarvitaan, kirjoittaa Elias Tornberg
Lukijalta Mielipide

Nuoria met­säs­tä­jiä tar­vi­taan, kir­joit­taa Elias Torn­berg

01.04.2021 13:15
Tilaajille
Elämäntarinayhdistyksessä Kärsämäellä kirjoittajaopettajana toimineen Liisa Enwaldin muistolle
Lukijalta Mielipide

Elä­män­ta­ri­na­yh­dis­tyk­ses­sä Kär­sä­mäel­lä kir­joit­ta­ja­opet­ta­ja­na toi­mi­neen Liisa En­wal­din muis­tol­le

01.04.2021 13:13
Tilaajille
Huumeasiat ovat oikeasti läsnä, poliisiviranomaiset selvittävät lasten osuutta nykytilanteessa
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Huu­me­asiat ovat oi­keas­ti läsnä, po­lii­si­vi­ran­omai­set sel­vit­tä­vät lasten osuutta ny­ky­ti­lan­tees­sa

31.03.2021 15:00
Tilaajille
Roskisraivoa Oulaisissa: Käytävä jäteastialle meni uusiksi, katos vain vähän kierossa
Lukijalta Mielipide Marjaana Knuutila

Ros­kis­rai­voa Ou­lai­sis­sa: Käytävä jä­te­as­tial­le meni uu­sik­si, katos vain vähän kie­ros­sa

31.03.2021 14:57
Tilaajille
Keijo Itäpalo kirjoittaa Hanhikivi-hankkeesta: "Varaudumme siis pahimpaan tämän jo savijaloilla horjuvan jättiläisen suhteen maanpuolustuksemmekin taholla"
Lukijalta Mielipide Keijo Itäpalo

Keijo Itäpalo kir­joit­taa Han­hi­ki­vi-hank­kees­ta: "Va­rau­dum­me siis pa­him­paan tämän jo sa­vi­ja­loil­la hor­ju­van jät­ti­läi­sen suhteen maan­puo­lus­tuk­sem­me­kin ta­hol­la"

24.03.2021 06:00
Tilaajille
Oulaisissa on herännyt halu osallistua nykyisen kirkon mittavaan paanukattoprojektiin: Nimikirjoituksille paikka paanuissa
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Ou­lai­sis­sa on he­rän­nyt halu osal­lis­tua ny­kyi­sen kirkon mit­ta­vaan paa­nu­kat­top­ro­jek­tiin: Ni­mi­kir­joi­tuk­sil­le paikka paa­nuis­sa

23.03.2021 15:29
Tilaajille
Kyseenalaisia lopetuksia: "Jokin aika sitten havahduttiin siihen, ettei meiltä löydy vuori-insinöörejä", kirjoittaa Sauli Takalo
Lukijalta Mielipide Sauli Takalo

Ky­seen­alai­sia lo­pe­tuk­sia: "Jokin aika sitten ha­vah­dut­tiin siihen, ettei meiltä löydy vuo­ri-in­si­nöö­re­jä", kir­joit­taa Sauli Takalo

23.03.2021 14:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sirpa Kortet

Tar­ken­nus Matti Ala­ta­lon juttuun

23.03.2021 14:27
Tilaajille
Kiitos mummu ja pappa! Hiihtolomaviikolla saunottiin papan kanssa ja mummu piti huolen, että eväs riitti
Lukijalta Mielipide Takalon veljekset

Kiitos mummu ja pappa! Hiih­to­lo­ma­vii­kol­la sau­not­tiin papan kanssa ja mummu piti huolen, että eväs riitti

23.03.2021 14:13
Tilaajille
Entiset palopäälliköt Nyman ja Hintsala kommentoivat: "Pelastuslaitoksen varallaolo-järjestelmä on turva kuntalaisille"
Lukijalta Mielipide Marko Hintsala

Entiset pa­lo­pääl­li­köt Nyman ja Hint­sa­la kom­men­toi­vat: "Pe­las­tus­lai­tok­sen va­ral­lao­lo-jär­jes­tel­mä on turva kun­ta­lai­sil­le"

10.03.2021 10:15
Tilaajille