Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielipide

Pressa Härmänportilla
Tilaajille
Kolumni
Heli Nurkkala

Pressa Här­män­por­til­la

14.02.2024 18:00
Työpaikoilta nousee äänekäs vastalause
Kolumni

Työ­pai­koil­ta nousee äänekäs vas­ta­lau­se

01.02.2024 09:43 2
Tilaajille
Lajityypillistä elämää – Kirjoittaja pohtii tekstissään, missä hirvi mieluiten asuisi, jos voisi valita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

La­ji­tyy­pil­lis­tä elämää – Kir­joit­ta­ja pohtii teks­tis­sään, missä hirvi mie­lui­ten asuisi, jos voisi valita

01.02.2024 09:39
Tilaajille
Luistelukenttä on koettu – Jäätä oli ja lumityönnin löytyi
Kolumni Sirpa Kortet

Luis­te­lu­kent­tä on koettu – Jäätä oli ja lu­mi­työn­nin löytyi

01.02.2024 09:32 1
Tilaajille
Oulaisten kaikki puolueet yhteisen kannanoton takana: "Oulaskankaan sairaalan toimintaa on vahvistettava"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pyhäjokiseutu

Ou­lais­ten kaikki puo­lueet yh­tei­sen kan­nan­oton takana: "Ou­las­kan­kaan sai­raa­lan toi­min­taa on vah­vis­tet­ta­va"

26.01.2024 10:09
Onnea huhtikuussa 70 vuotta täyttävälle Pyhäjokiseudulle!
Kolumni Heli Nurkkala

Onnea huh­ti­kuus­sa 70 vuotta täyt­tä­väl­le Py­hä­jo­ki­seu­dul­le!

03.01.2024 18:00
Tilaajille
Väinö Mäkivierikon jouluisia runoja: "Seimessä lepää nyt lahjamme parhain"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Väinö Mäkivierikko

Väinö Mä­ki­vie­ri­kon jou­lui­sia runoja: "Sei­mes­sä lepää nyt lah­jam­me par­hain"

25.12.2023 09:53
Tilaajille
"Nämä ihmiset ovat mahdollistaneet minulle yhteiskunnan, jossa olen saanut vapaasti ja rauhassa kasvaa" –Veera Tikkalan puhe Vihannin itsenäisyyspäivän juhlassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veera Tikkala

"Nämä ihmiset ovat mah­dol­lis­ta­neet minulle yh­teis­kun­nan, jossa olen saanut va­paas­ti ja rau­has­sa kasvaa" –Veera Tik­ka­lan puhe Vi­han­nin it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa

12.12.2023 13:54
Tilaajille
"Suomi tarvitsee laaja-alaista osaamista ja hyvinvoivia kansalaisia" –Rehtori Anu Hultqvistin juhlapuhe Merijärven itsenäisyyspäivän juhlassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pyhäjokiseutu

"Suomi tar­vit­see laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta ja hy­vin­voi­via kan­sa­lai­sia" –Reh­to­ri Anu Hultq­vis­tin juh­la­pu­he Me­ri­jär­ven it­se­näi­syys­päi­vän juh­las­sa

07.12.2023 10:59
Tilaajille
Kiitos itsenäisestä Suomesta
Kolumni Heli Nurkkala

Kiitos it­se­näi­ses­tä Suo­mes­ta

06.12.2023 16:00
Tilaajille
Mikä on ihmisen mielelle hyväksi? Nuoret kokevat hermostuvansa, jos eivät pääse nettiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne Joutsijärvi

Mikä on ihmisen mie­lel­le hy­väk­si? Nuoret kokevat her­mos­tu­van­sa, jos eivät pääse nettiin

04.12.2023 11:17
Tilaajille
Tarjotaanko Idän demokratiaa? Sauli Takalo ei usko kyläkoulujen uudelleenavaamisen, jos ne nyt suljetaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sauli Takalo

Tar­jo­taan­ko Idän de­mok­ra­tiaa? Sauli Takalo ei usko ky­lä­kou­lu­jen uu­del­lee­na­vaa­mi­sen, jos ne nyt sul­je­taan

27.11.2023 12:49
Tilaajille
KD-ryhmän mielipide Oulaisten kouluverkkoasiaan: Kyläkoulujen säilyttäminen on tahdon asia
Lukijalta Mielipidekirjoitus KD-ryhmä

KD-ryh­män mie­li­pi­de Ou­lais­ten kou­lu­verk­koa­siaan: Ky­lä­kou­lu­jen säi­lyt­tä­mi­nen on tahdon asia

14.11.2023 09:57
Tilaajille
Alatalo sanoo sen ääneen
Kolumni Heli Nurkkala

Alatalo sanoo sen ääneen

01.11.2023 18:00 1
Tilaajille
"Uskoimme vanhakantaisen huutolaisuuden olleen historiaa" –Haapavetinen Jarmo Viinala pohtii kirjoituksessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Us­koim­me van­ha­kan­tai­sen huu­to­lai­suu­den olleen his­to­riaa" –Haa­pa­ve­ti­nen Jarmo Viinala pohtii kir­joi­tuk­ses­saan

31.10.2023 15:00
Tilaajille
"Jo nyt OYS:lla on ongelmia hoitohenkilökunnan rekrytoinnissa" –Oulaisten Keskusta otti kantaa Pohteen talouden tasapainottamissuunnitelmiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Jo nyt OYS:lla on on­gel­mia hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan rek­ry­toin­nis­sa" –Ou­lais­ten Kes­kus­ta otti kantaa Pohteen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­suun­ni­tel­miin

31.10.2023 08:42
Tilaajille
"Kannatamme erikoissairaanhoidon säilyttämistä Oulaisissa, Raahessa ja Kuusamossa siinä laajuudessa kuin mahdollista" –Toteaa Niilo Keränen aluevaltuustoryhmän kannanotossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Niilo Keränen

"Kan­na­tam­me eri­kois­sai­raan­hoi­don säi­lyt­tä­mis­tä Ou­lai­sis­sa, Raa­hes­sa ja Kuu­sa­mos­sa siinä laa­juu­des­sa kuin mah­dol­lis­ta" –Toteaa Niilo Keränen alue­val­tuus­to­ryh­män kan­nan­otos­sa

28.10.2023 06:00
Tilaajille
"Pelastustoimen leikkaukset vaarantavat ihmishenkiä" –Eija Flink ja Jorma Hanhela ottavat kantaa Pohteen säästöohjelmaan, jossa esityslistalla on paloasemien lakkauttamisia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eija Flink ja Jorma Hanhela

"Pe­las­tus­toi­men leik­kauk­set vaa­ran­ta­vat ih­mis­hen­kiä" –Eija Flink ja Jorma Hanhela ottavat kantaa Pohteen sääs­töoh­jel­maan, jossa esi­tys­lis­tal­la on pa­lo­ase­mien lak­kaut­ta­mi­sia

27.10.2023 11:50
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien kannanotto: "Pohteen alueella tehdään paniikkiratkaisuja" –Kohtuutonta painetta pienille sote-alan yrityksille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan yrit­tä­jien kan­na­not­to: "Poh­teen alueel­la tehdään pa­niik­ki­rat­kai­su­ja" –Koh­tuu­ton­ta pai­net­ta pie­nil­le sote-alan yri­tyk­sil­le

25.10.2023 15:56
Tilaajille
"Ei ole millään puolusteltavissa minkään osa-alueen poisto Oulaskankaalta", toteaa Reijo Huhtala mielipiteessään
Lukijalta Mielipidekirjoitus Reijo Huhtala

"Ei ole millään puo­lus­tel­ta­vis­sa minkään osa-alueen poisto Ou­las­kan­kaal­ta", toteaa Reijo Huhtala mie­li­pi­tees­sään

25.10.2023 15:42
Tilaajille
Suomalaiset pitävät ilveksestä, mutta silti satoja ilveksiä saa ampua
Kolumni Jenni Pitko

Suo­ma­lai­set pitävät il­vek­ses­tä, mutta silti satoja il­vek­siä saa ampua

25.10.2023 15:38 1
Tilaajille
Skrollaammeko palvelut alueelta pois?
Kolumni Heli Nurkkala

Skrol­laam­me­ko pal­ve­lut alueel­ta pois?

27.09.2023 18:00
Tilaajille
Kepponen oli onnistua – Arvo Härö muistelee hillareissua
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arvo Härö

Kep­po­nen oli on­nis­tua – Arvo Härö muis­te­lee hil­la­reis­sua

25.08.2023 14:40
Tilaajille
Isänmaassa kaikki hyvin – Kaikkihan me saastutamme luontoa, mutta eräät meistä tekevät sen ymmärtämättömyyttään, kirjoittaa Sauli Takalo
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sauli Takalo

Isän­maas­sa kaikki hyvin – Kaik­ki­han me saas­tu­tam­me luon­toa, mutta eräät meistä tekevät sen ym­mär­tä­mät­tö­myyt­tään, kir­joit­taa Sauli Takalo

17.08.2023 11:15
Tilaajille
Hammaslääkärissä
Kolumni Oili Kangasniemi

Ham­mas­lää­kä­ris­sä

17.08.2023 11:05
Tilaajille
Ilkka Repo kritisoi Haapaveden päätöksentekoa ja Pyhäjokiseudun uutisotsikkoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka Repo

Ilkka Repo kri­ti­soi Haa­pa­ve­den pää­tök­sen­te­koa ja Py­hä­jo­ki­seu­dun uu­tis­ot­sik­koa

03.08.2023 10:22
Tilaajille
Kesäuittoko on alkanut Pyhäjoessa? Puun tarkoitusta kyselee Sauli Takalo kirjoituksessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sauli Takalo

Ke­sä­uit­to­ko on alkanut Py­hä­joes­sa? Puun tar­koi­tus­ta kyselee Sauli Takalo kir­joi­tuk­ses­saan

21.07.2023 15:11
Tilaajille
Koulutus on Suomen menestyksen tae
Kolumni Pia Hiltunen

Kou­lu­tus on Suomen me­nes­tyk­sen tae

13.07.2023 15:45
Tilaajille
"Kyläyhteisöt maksoivat linjansa ja mittaristot omaan piikkiinsä" – Näin Sauli Takalo muistelee sähköistymisen alkuvaiheita Oulaisissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sauli Takalo

"Ky­läyh­tei­söt mak­soi­vat lin­jan­sa ja mit­ta­ris­tot omaan piik­kiin­sä" – Näin Sauli Takalo muis­te­lee säh­köis­ty­mi­sen al­ku­vai­hei­ta Ou­lai­sis­sa

13.07.2023 15:41
Tilaajille
Digi ei välttämättä ole pahasta, pohtii Simo Husso kolumnissaan
Kolumni Simo Husso

Digi ei vält­tä­mät­tä ole pa­has­ta, pohtii Simo Husso ko­lum­nis­saan

13.07.2023 15:37
Tilaajille