Mielipide

Tautinsa kullakin
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Marjaana Knuutila

Tau­tin­sa kul­la­kin

18.06.2021 06:00
Kansanedustaja Olli Immonen (ps):Sote-uudistus myrkkyä syrjäseutujen lähipalveluille
Mielipidekirjoitus Olli Immonen

Kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen (ps):So­te-uu­dis­tus myrkkyä syr­jä­seu­tu­jen lä­hi­pal­ve­luil­le

16.06.2021 14:34
Tilaajille
Reijo Huhtala: Torilla tavattiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Reijo Huhtala

Reijo Huh­ta­la: Torilla ta­vat­tiin

16.06.2021 14:21
Tilaajille
Keskustan valta-asema uhattuna puolueen menetettyä neljä valtuustopaikkaa Oulaisissa
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan val­ta-ase­ma uhat­tu­na puo­lueen me­ne­tet­tyä neljä val­tuus­to­paik­kaa Ou­lai­sis­sa

16.06.2021 13:52
Tilaajille
Sauli Takalo: ”Pyhäjoki, unohdettu keidas?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sauli Takalo

Sauli Takalo: ”Py­hä­jo­ki, unoh­det­tu kei­das?"

11.06.2021 12:09
Tilaajille
Matematiikka on paljon numeroita ja kirjaimia
Kolumni Oili Kangasniemi

Ma­te­ma­tiik­ka on paljon nu­me­roi­ta ja kir­jai­mia

09.06.2021 15:30
Tilaajille
Yksityisyydensuoja ei riipu puolueesta tai paikkakunnasta - se on kaikille sama
Kolumni Simo Husso

Yk­si­tyi­syy­den­suo­ja ei riipu puo­luees­ta tai paik­ka­kun­nas­ta - se on kai­kil­le sama

09.06.2021 15:06
Tilaajille
Rebekka Kangasharju: Palvelusetelin käyttöä on laajennettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus Rebekka Kangasharju

Rebekka Kan­gas­har­ju: Pal­ve­lusete­lin käyttöä on laa­jen­net­ta­va

09.06.2021 13:41
Tilaajille
Valtuutetun on oltava tavoitettavissa myös vaalien välillä
Pääkirjoitus

Val­tuu­te­tun on oltava ta­voi­tet­ta­vis­sa myös vaalien välillä

09.06.2021 10:07
Tilaajille
Veli Tirilä: Kunnan elinvoimaa luodaan kasvatuksella ja koulutuksella
Lukijalta Mielipide Veli Tirilä

Veli Tirilä: Kunnan elin­voi­maa luodaan kas­va­tuk­sel­la ja kou­lu­tuk­sel­la

08.06.2021 15:16
Tilaajille
Lukemattomia uusia maailmoja
Kolumni Matleena Utunen

Lu­ke­mat­to­mia uusia maail­mo­ja

01.06.2021 19:10
Tilaajille
Lukio on yksi tärkeä jatko-opiskelupaikka, joista alueellamme on syytä pitää kiinni
Pääkirjoitus

Lukio on yksi tärkeä jat­ko-opis­ke­lu­paik­ka, joista alueel­lam­me on syytä pitää kiinni

01.06.2021 18:50
Tilaajille
Liikenteen verotukselle on saatava vastinetta
Kolumni Janne Heikkinen

Lii­ken­teen ve­ro­tuk­sel­le on saatava vas­ti­net­ta

01.06.2021 18:35
Tilaajille
Suvivirsi saa ilon- ja onnenkyyneleet kihahtamaan silmiini
Lukijalta Mielipide Lea Lumiaho-Marsch

Su­vi­vir­si saa ilon- ja on­nen­kyy­ne­leet ki­hah­ta­maan sil­mii­ni

01.06.2021 18:18
Tilaajille
Kesäturisteista kylien uusi kohderyhmä, matkaparkissa mukana jo alueemme kyliä
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Ke­sä­tu­ris­teis­ta kylien uusi koh­de­ryh­mä, mat­ka­par­kis­sa mukana jo alueem­me kyliä

26.05.2021 13:43
Tilaajille
"Kyllä vanhaa miestä naurattaa", Sauli Takalo antaa palautetta Pohjolankadun varressa kasvaneiden pihlajien sahauksesta
Lukijalta Mielipide Sauli Takalo

"Kyllä vanhaa miestä nau­rat­taa", Sauli Takalo antaa pa­lau­tet­ta Poh­jo­lan­ka­dun var­res­sa kas­va­nei­den pih­la­jien sa­hauk­ses­ta

26.05.2021 12:51
Tilaajille
Päätöksiin lisää avoimuutta
Kolumni Simo Husso

Pää­tök­siin lisää avoi­muut­ta

19.05.2021 13:36
Tilaajille
Pyhäjoki –unohdettu keidas? Toiveena saada joen maine paremmaksi ja palauttaa sinne kalastuskilpailut
Lukijalta Mielipide Veli Tirilä

Py­hä­jo­ki –u­noh­det­tu keidas? Toi­vee­na saada joen maine pa­rem­mak­si ja pa­laut­taa sinne ka­las­tus­kil­pai­lut

19.05.2021 13:28
Tilaajille
Äänestäjät janoavat ehdokkaiden kantoja -Kysy kohderyhmän näkökantoja, ellet tiedä
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Ää­nes­tä­jät ja­noa­vat eh­dok­kai­den kantoja -Kysy koh­de­ryh­män nä­kö­kan­to­ja, ellet tiedä

19.05.2021 13:26
Tilaajille
Pyöräilijä, tunnetko liikenteessä velvoitteesi?
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

Pyö­räi­li­jä, tun­net­ko lii­ken­tees­sä vel­voit­tee­si?

12.05.2021 09:31
Tilaajille
Kotiäiti on eläkkeensä ansainnut
Kolumni Pekka Aittakumpu

Ko­ti­äi­ti on eläk­keen­sä an­sain­nut

12.05.2021 09:28
Tilaajille
Heli Nurkkala pohtii käden ulottuvilla olevaa tasapainoteltavaa symbioosia
Kolumni Heli Nurkkala

Heli Nurk­ka­la pohtii käden ulot­tu­vil­la olevaa ta­sa­pai­no­tel­ta­vaa sym­bioo­sia

12.05.2021 09:26
Tilaajille
Sanomattakin selvää, että nuoret äidit ovat odotusaikana useiden isojen ja pienten kysymysten äärellä
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Sa­no­mat­ta­kin selvää, että nuoret äidit ovat odo­tus­ai­ka­na useiden isojen ja pienten ky­sy­mys­ten äärellä

12.05.2021 09:23
Tilaajille
Kuka hoitaa ja missä hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen hoitoa tarvitsevat tulevana kesänä?
Lukijalta Mielipide

Kuka hoitaa ja missä hoi­de­taan Poh­jois-Poh­jan­maan alueen hoitoa tar­vit­se­vat tu­le­va­na kesänä?

05.05.2021 12:21
Tilaajille
Sopimuspalokuntalaisia tarvitaan, vaikka Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella aletaan luopua varallaolosta
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

So­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lai­sia tar­vi­taan, vaikka Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la aletaan luopua va­ral­la­olos­ta

05.05.2021 12:18
Tilaajille
Tie ulos koronasta kestävän kasvun tielle
Kolumni Mikko Kinnunen

Tie ulos ko­ro­nas­ta kes­tä­vän kasvun tielle

28.04.2021 10:26
Tilaajille
Historia eloon ihmisen kautta, se herättää kiinnostuksen juuriimme
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

His­to­ria eloon ihmisen kautta, se he­rät­tää kiin­nos­tuk­sen juu­riim­me

28.04.2021 10:24
Tilaajille
Oulaistelainen Arvo Härö kirjoittaa Kustaavasta
Lukijalta Mielipide Arvo Härö

Ou­lais­te­lai­nen Arvo Härö kir­joit­taa Kus­taa­vas­ta

21.04.2021 12:36
Tilaajille
Nuoren sukupolven pehmeä lasku tilalliseksi: Vuokraamisesta maatilojen pelastus?
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Nuoren su­ku­pol­ven pehmeä lasku ti­lal­li­sek­si: Vuok­raa­mi­ses­ta maa­ti­lo­jen pe­las­tus?

21.04.2021 12:03
Tilaajille
On aika vapauttaa tuhannet velkavankeudesta
Kolumni Hanna Sarkkinen

On aika va­paut­taa tu­han­net vel­ka­van­keu­des­ta

21.04.2021 12:01
Tilaajille