Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mielipide

Kaarlo Bäckman riimittelee Pyhäjoen muistoista: "Herrojen herkut, ravut sarvipäät, viimeuneensa vaipuu vettä imeissään"
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Kaarlo Bäckman

Kaarlo Bäckman rii­mit­te­lee Py­hä­joen muis­tois­ta: "Her­ro­jen herkut, ravut sar­vi­päät, vii­meu­neen­sa vaipuu vettä imeis­sään"

01.07.2022 14:58
Uimarin onnellinen kesä
Kolumni Oili Kangasniemi

Uimarin on­nel­li­nen kesä

01.07.2022 14:47
Tilaajille
Kokemustietävät omaishoitajat: Avoin kirje Oulaisten kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, sairaanhoitopiirille ja alueen kansanedustajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­tie­tä­vät omais­hoi­ta­jat: Avoin kirje Ou­lais­ten kau­pun­gil­le, Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le, sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja alueen kan­san­edus­ta­jil­le

16.06.2022 15:41
Tilaajille
Sähköauto sopii mainettaan paremmin maaseudulle
Kolumni Jenni Pitko

Säh­kö­au­to sopii mai­net­taan pa­rem­min maa­seu­dul­le

25.05.2022 12:44
Tilaajille
Veikko Rättyän muistikuvia Lehtopäästä ja koulunkäynnistä: "Magnetofonia käytettiin lähinnä englannin kielen tunneilla"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Rättyä

Veikko Rättyän muis­ti­ku­via Leh­to­pääs­tä ja kou­lun­käyn­nis­tä: "Mag­ne­to­fo­nia käy­tet­tiin lähinnä eng­lan­nin kielen tun­neil­la"

25.05.2022 12:06
Tilaajille
Peltopyistä peipposiin –Tuula Pylväs kirjoittaa lintujen ruokintapaikan tunnelmista
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Pylväs

Pel­to­pyis­tä peip­po­siin –Tuula Pylväs kir­joit­taa lin­tu­jen ruo­kin­ta­pai­kan tun­nel­mis­ta

12.05.2022 16:01
Tilaajille
Suojaa ja työtä ukrainalaisille
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Suojaa ja työtä uk­rai­na­lai­sil­le

25.04.2022 11:36
Tilaajille
Kiitoskirje sinulle kauppias
Kolumni Heli Nurkkala

Kii­tos­kir­je sinulle kaup­pias

21.04.2022 11:39
Tilaajille
Naton riskiarviointi tekemättä
Kolumni Katja Hänninen

Naton ris­ki­ar­vioin­ti te­ke­mät­tä

21.04.2022 11:35
Tilaajille
Vastine Ari Sarpolalta Päivi Pajalan mielipidekirjoitukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Sarpola

Vastine Ari Sar­po­lal­ta Päivi Pajalan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen

21.04.2022 11:17
Tilaajille
Kansalaistottelematon vastaan viranomaisten toiminta –Päivi Pajala avaa mielipidekirjoituksessa yrityselämäkokemuksiaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivi Pajala

Kan­sa­lais­tot­te­le­ma­ton vastaan vi­ran­omais­ten toi­min­ta –Päivi Pajala avaa mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­sa yri­tys­elä­mä­ko­ke­muk­siaan

21.04.2022 11:15
Tilaajille
Sodassa ei ole voittajia
Kolumni Heli Nurkkala

Sodassa ei ole voit­ta­jia

31.03.2022 06:00
Tilaajille
Mitä Sinulle kuuluu? Olemme uusien mahdollisuuksien äärellä
Kolumni Anu Hultqvist

Mitä Sinulle kuuluu? Olemme uusien mah­dol­li­suuk­sien äärellä

24.03.2022 16:33
Tilaajille
Asiaa Merijärvellä 2040-luvulla! Kuvitteellinen katsaus tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku ja Mikko

Asiaa Me­ri­jär­vel­lä 2040-lu­vul­la! Ku­vit­teel­li­nen katsaus tu­le­vai­suu­teen

10.03.2022 15:46
Tilaajille
Suomi tarvitsee Naton turvatakuut
Kolumni Janne Heikkinen

Suomi tar­vit­see Naton tur­va­ta­kuut

03.03.2022 14:12
Tilaajille
Talkoilu tuo hyvinvointia kaikille –Törmäperän pelloille tehdyillä laduilla saa hiihtää
Kolumni Sirpa Kortet

Tal­koi­lu tuo hy­vin­voin­tia kai­kil­le –Tör­mä­pe­rän pel­loil­le teh­dyil­lä la­duil­la saa hiihtää

03.03.2022 14:07
Tilaajille
Positiivista porinaa Oulaisista: Mars olotilaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kannustaa Asta Lohvansuu kirjoituksessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Asta Lohvansuu

Po­si­tii­vis­ta porinaa Ou­lai­sis­ta: Mars olo­ti­laan maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin kan­nus­taa Asta Loh­van­suu kir­joi­tuk­ses­saan

24.02.2022 15:11
Tilaajille
Mielenterveydestä suuri suomalainen projekti
Kolumni Mikko Kinnunen

Mie­len­ter­vey­des­tä suuri suo­ma­lai­nen pro­jek­ti

03.02.2022 14:07
Tilaajille
Ajokortti maksuttomaksi ja inssipaikat säilytettävä
Kolumni Katja Hänninen

Ajo­kort­ti mak­sut­to­mak­si ja ins­si­pai­kat säi­ly­tet­tä­vä

03.02.2022 14:02 1
Tilaajille
"Erkki osallistui kuntansa ja alueemme kehitystyöhön merkittävästi", toteaa Jorma Perälä serkustaan, Erkki Helaakoskesta, tekemässään muistokirjoituksessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Perälä

"Erkki osal­lis­tui kun­tan­sa ja alueem­me ke­hi­tys­työ­hön mer­kit­tä­väs­ti", toteaa Jorma Perälä ser­kus­taan, Erkki He­laa­kos­kes­ta, te­ke­mäs­sään muis­to­kir­joi­tuk­ses­sa

03.02.2022 13:53
Tilaajille
Niin lomalla: Uni tuli väkisinkin ihmisten aikoihin
Kolumni Oili Kangasniemi

Niin lo­mal­la: Uni tuli vä­ki­sin­kin ih­mis­ten ai­koi­hin

03.02.2022 13:48
Tilaajille
Ari Sarpola ja työryhmä vastaavat Oulaisten päiväkotipaikkakeskustelusta syntyneeseen kannanottoon: "Päiväkoti tulisi omalle aidatulle alueelle"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ari Sarpola ja työ­ryh­mä vas­taa­vat Ou­lais­ten päi­vä­ko­ti­paik­ka­kes­kus­te­lus­ta syn­ty­nee­seen kan­na­not­toon: "Päi­vä­ko­ti tulisi omalle ai­da­tul­le alueel­le"

28.01.2022 08:03
Tilaajille
Unohtaako Oulainen keskustan alakoululaiset? Vanhemmat ja Juho Oksan koulun väki ottavat kantaa ajankohtaiseen päiväkotipaikkakeskusteluun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unoh­taa­ko Ou­lai­nen kes­kus­tan ala­kou­lu­lai­set? Van­hem­mat ja Juho Oksan koulun väki ottavat kantaa ajan­koh­tai­seen päi­vä­ko­ti­paik­ka­kes­kus­te­luun

27.01.2022 11:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anna-Liisa Lämsä

Vai­kut­ta­vuut­ta so­te­pal­ve­lui­hin: Var­hais­ta tukea on monessa ta­pauk­ses­sa vaikea saada, kir­joit­taa An­na-Lii­sa Lämsä

23.01.2022 08:49
Tilaajille
Liisa Lumijärvi: "Aluevaltuuston on palvelutasosta päättäessään arvioitava merkittäviä kansallisia ja alueellisia riskejä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Liisa Lumijärvi

Liisa Lu­mi­jär­vi: "A­lue­val­tuus­ton on pal­ve­lu­ta­sos­ta päät­täes­sään ar­vioi­ta­va mer­kit­tä­viä kan­sal­li­sia ja alueel­li­sia ris­ke­jä"

15.01.2022 19:41
Tilaajille
Suuri pesti, suuri vastuu: Jos ei ole vaalikampanjointi helpoin leiviskä, niin haastavaa on myös oman ehdokkaan valinta
Kolumni Heli Nurkkala

Suuri pesti, suuri vastuu: Jos ei ole vaa­li­kam­pan­join­ti helpoin lei­vis­kä, niin haas­ta­vaa on myös oman eh­dok­kaan valinta

14.01.2022 16:36
Tilaajille
Mirkku Valkola pohtii kirjoituksessaan hyvinvointialueen kuluttajan oikeuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mirkku Valkola

Mirkku Valkola pohtii kir­joi­tuk­ses­saan hy­vin­voin­ti­alueen ku­lut­ta­jan oi­keuk­sia

14.01.2022 16:30
Tilaajille
Onko nyt muutoksen aika? Tällä hetkellä kerätään kätilöitä muutoksen synnyttämiseen, kirjoittaa Matti Heikkinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Heikkinen

Onko nyt muu­tok­sen aika? Tällä het­kel­lä ke­rä­tään kä­ti­löi­tä muu­tok­sen syn­nyt­tä­mi­seen, kir­joit­taa Matti Heik­ki­nen

13.01.2022 15:51
Tilaajille
Tinanvalajat katosivat, katoavatko pian myös ilotulitteet?
Kolumni Heli Nurkkala

Ti­nan­va­la­jat ka­to­si­vat, ka­toa­vat­ko pian myös ilo­tu­lit­teet?

29.12.2021 08:00
Tilaajille
Nauttikaa suomalaista jouluruokaa
Kolumni Juha Pylväs

Naut­ti­kaa suo­ma­lais­ta jou­lu­ruo­kaa

22.12.2021 14:49
Tilaajille