Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielipide

Rahoitus on turvattava, asukaslukuun peilattuna Suomessa on vähemmän poliiseja kuin missään muualla Euroopassa
Tilaajille
Kolumni
Heli Nurkkala

Ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va, asu­kas­lu­kuun pei­lat­tu­na Suo­mes­sa on vä­hem­män po­lii­se­ja kuin missään muualla Eu­roo­pas­sa

16.03.2023 15:44
Riemu kupli sisälläni, kun väylä sulasi
Kolumni Oili Kangasniemi

Riemu kupli si­säl­lä­ni, kun väylä sulasi

08.03.2023 13:41
Tilaajille
Kansanedustaja Katja Hänninen ottaa kantaa ehdotettuihin säästöihin: "Leikkaukset olisivat erittäin tuhoisia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katja Hänninen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Katja Hän­ni­nen ottaa kantaa eh­do­tet­tui­hin sääs­töi­hin: "Leik­kauk­set oli­si­vat erit­täin tu­hoi­sia"

08.03.2023 13:32 1
Tilaajille
Tsemppiä yhteishakuun: "Jännän äärellä ollaan, kun ysiluokkalaiset tekevät valinnan pian"
Kolumni Heli Nurkkala

Tsemp­piä yh­teis­ha­kuun: "Jännän äärellä ollaan, kun ysi­luok­ka­lai­set tekevät va­lin­nan pian"

15.02.2023 13:50
Tilaajille
Ajoitko katsomaan tulvapenkkoja Merijärvellä? Markku Jauhiainen hoksauttaa kirjoituksessaan, että kannattaa perehtyä asioihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Jauhiainen

Ajoitko kat­so­maan tul­va­penk­ko­ja Me­ri­jär­vel­lä? Markku Jau­hiai­nen hok­saut­taa kir­joi­tuk­ses­saan, että kan­nat­taa pe­reh­tyä asioi­hin

15.02.2023 13:40
Tilaajille
Puukengät ja sikamökin katto
Kolumni Heli Nurkkala

Puu­ken­gät ja si­ka­mö­kin katto

15.12.2022 15:00
Tilaajille
Oulaistelainen Arvo Härö muistaa Riihenmutkan asukkaan ja hänen toimintansa: Pikka-Pekka pelasti joesta hukkuvan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arvo Härö

Ou­lais­te­lai­nen Arvo Härö muistaa Rii­hen­mut­kan asuk­kaan ja hänen toi­min­tan­sa: Pik­ka-Pek­ka pelasti joesta huk­ku­van

09.12.2022 13:28
Tilaajille
Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa
Kolumni Jenni Pitko

Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luontoa

09.12.2022 13:24
Tilaajille
Joulukalenterin yllätykset ovat ainutlaatuisia
Kolumni Oili Kangasniemi

Jou­lu­ka­len­te­rin yl­lä­tyk­set ovat ai­nut­laa­tui­sia

09.12.2022 13:22
Tilaajille
Metsien ja peltojen ryöstö estettävä
Kolumni Ville Vähämäki

Metsien ja pel­to­jen ryöstö es­tet­tä­vä

27.10.2022 13:14 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto otti kantaa postilakiasiaan ja puolustaa paikallislehtiä: "Toimintaedellytyksiä ei tule heikentää"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pohjois-Pohjanmaan liitto

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto otti kantaa pos­ti­la­kia­siaan ja puo­lus­taa pai­kal­lis­leh­tiä: "Toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ei tule hei­ken­tää"

27.10.2022 13:09
Tilaajille
Mittaamatonta mielihyvää eri lajien kokeilusta –Vai pitääkö liikunnan maistua suussa vereltä?
Kolumni Sirpa Kortet

Mit­taa­ma­ton­ta mie­li­hy­vää eri lajien ko­kei­lus­ta –Vai pitääkö lii­kun­nan maistua suussa ve­rel­tä?

27.10.2022 12:56
Tilaajille
Sota nostaa sähkön hintaa
Kolumni Juha Sipilä

Sota nostaa sähkön hintaa

13.10.2022 15:04 1
Tilaajille
Kokoomuksen Marko Kilpi  kirjoittaa huolestaan: Onko psykologipula totta vain kouluissa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marko Kilpi

Ko­koo­muk­sen Marko Kilpi kir­joit­taa huo­les­taan: Onko psy­ko­lo­gi­pu­la totta vain kou­luis­sa?

13.10.2022 15:02
Tilaajille
Pienten pillereiden perässä –Jodipurkkeja hamstrattu perheisiin
Kolumni Heli Nurkkala

Pienten pil­le­rei­den perässä –Jo­di­purk­ke­ja hamst­rat­tu per­hei­siin

13.10.2022 14:59
Tilaajille
Oodi Oulaisille: "Tykkään siitä, että puhetyylini eroaa joukosta"
Kolumni Matleena utunen

Oodi Ou­lai­sil­le: "Tyk­kään siitä, että pu­he­tyy­li­ni eroaa jou­kos­ta"

15.09.2022 14:58
Tilaajille
"Eräänä kesäisenä päivänä Sakari Takalo-Eskola hoiti kuudet häät, joista yhdet olivat hänen omansa" –Suntio muistoissamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Eräänä ke­säi­se­nä päivänä Sakari Ta­ka­lo-Es­ko­la hoiti kuudet häät, joista yhdet olivat hänen omansa" –Suntio muis­tois­sam­me

15.09.2022 14:53
Tilaajille
Mielipide: Perhosia, perhosia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marjaana Knuutila

Mie­li­pi­de: Per­ho­sia, per­ho­sia

25.08.2022 12:48
Tilaajille
Mielipide: Ilkka Repo paljastaa kirjoituksessaan – mitä suuremmat tulot työntekijällä, sitä enemmän hänelle korvataan työmatkoista, koska hänellä on suurempi lisäveroprosentti
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka Repo

Mie­li­pi­de: Ilkka Repo pal­jas­taa kir­joi­tuk­ses­saan – mitä suu­rem­mat tulot työn­te­ki­jäl­lä, sitä enemmän hänelle kor­va­taan työ­mat­kois­ta, koska hänellä on suu­rem­pi li­sä­ve­rop­ro­sent­ti

16.08.2022 06:00
Tilaajille
Joskus toivoisi, että muutoshimo kilpistyisi huonekalujen siirtelyyn
Kolumni

Joskus toi­voi­si, että muu­tos­hi­mo kil­pis­tyi­si huo­ne­ka­lu­jen siir­te­lyyn

11.08.2022 12:18
Tilaajille
"Miehissä oli sellaista myötätuntoisuutta, optimismia ja huumorintajua, että meitä kaipaajia mahtaa olla aikamoinen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muistoissamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marjaana Knuutila

"Mie­his­sä oli sel­lais­ta myö­tä­tun­toi­suut­ta, op­ti­mis­mia ja huu­mo­rin­ta­jua, että meitä kai­paa­jia mahtaa olla ai­ka­moi­nen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muis­tois­sam­me

28.07.2022 14:40
Tilaajille
Kenkimänpenger –Merijärven turvallisuus huteralla pohjalla, miettii jokivarressa asuva Juhani Alavaikko kirjoituksessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juhani Alavaikko

Ken­ki­män­pen­ger –Me­ri­jär­ven tur­val­li­suus hu­te­ral­la poh­jal­la, miettii jo­ki­var­res­sa asuva Juhani Ala­vaik­ko kir­joi­tuk­ses­saan

14.07.2022 14:03
Tilaajille
Aikuisneuvola tutuksi koko maassa
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Ai­kuis­neu­vo­la tutuksi koko maassa

14.07.2022 14:00 2
Tilaajille
Hellettä ja tuulen huminaa
Kolumni Pauliina Honkonen

Hel­let­tä ja tuulen huminaa

14.07.2022 13:59
Tilaajille
"Perunalle toivoisin kunnianpalautusta julkisissa keittiöissä ja ravintolakäytössä" –Näin kirjoittaa kärsämäkinen Jari Ahlholm maaseudun nykytilaa pohtiessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Ahlholm

"Pe­ru­nal­le toi­voi­sin kun­nian­pa­lau­tus­ta jul­ki­sis­sa keit­tiöis­sä ja ra­vin­to­la­käy­tös­sä" –Näin kir­joit­taa kär­sä­mä­ki­nen Jari Ahlholm maa­seu­dun ny­ky­ti­laa poh­ties­saan

07.07.2022 11:06
Tilaajille
Vesisotaa ja vaniljasokeria –Lilli Eskola paljastaa kolumnissaan viilennysniksejä hellepäiville
Kolumni Lilli Eskola

Ve­si­so­taa ja va­nil­ja­so­ke­ria –Lilli Eskola pal­jas­taa ko­lum­nis­saan vii­len­nys­nik­se­jä hel­le­päi­vil­le

07.07.2022 11:02
Tilaajille
Kaarlo Bäckman riimittelee Pyhäjoen muistoista: "Herrojen herkut, ravut sarvipäät, viimeuneensa vaipuu vettä imeissään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaarlo Bäckman

Kaarlo Bäckman rii­mit­te­lee Py­hä­joen muis­tois­ta: "Her­ro­jen herkut, ravut sar­vi­päät, vii­meu­neen­sa vaipuu vettä imeis­sään"

01.07.2022 14:58
Tilaajille
Uimarin onnellinen kesä
Kolumni Oili Kangasniemi

Uimarin on­nel­li­nen kesä

01.07.2022 14:47
Tilaajille
Kokemustietävät omaishoitajat: Avoin kirje Oulaisten kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, sairaanhoitopiirille ja alueen kansanedustajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­tie­tä­vät omais­hoi­ta­jat: Avoin kirje Ou­lais­ten kau­pun­gil­le, Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le, sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja alueen kan­sa­ne­dus­ta­jil­le

16.06.2022 15:41 1
Tilaajille
Sähköauto sopii mainettaan paremmin maaseudulle
Kolumni Jenni Pitko

Säh­köau­to sopii mai­net­taan pa­rem­min maa­seu­dul­le

25.05.2022 12:44 1
Tilaajille