Mielipide

Lemmikkielämää: "Jos tyttöä ei rapsuttele, se tulee viereen ja raapaisee"
Tilaajille
Kolumni
Oili Kangasniemi

Lem­mik­kie­lä­mää: "Jos tyttöä ei rap­sut­te­le, se tulee viereen ja raa­pai­see"

15:16
Ihmisten aluepolitiikkaa Suomeen
Kolumni Juha Pylväs

Ih­mis­ten alue­po­li­tiik­kaa Suomeen

15:11
Tilaajille
Oltaisko kahdehtimatta toisia, ettemme ajaisi yrittäjiä tupla-ahdinkoon?
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Ol­tais­ko kah­deh­ti­mat­ta toisia, ettemme ajaisi yrit­tä­jiä tup­la-ah­din­koon?

15:01
Tilaajille
Arvo Härö muistelee, miltä tuntuivat kevätsavut Lismanaapalla
Lukijalta Mielipide Arvo Härö

Arvo Härö muis­te­lee, miltä tun­tui­vat ke­vät­sa­vut Lis­ma­naa­pal­la

11:09
Tilaajille
Kärpäsenä valtuuston katossa: "Tulos jäi laihaksi ilman fyysisiä valtuutettuja"
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

Kär­pä­se­nä val­tuus­ton ka­tos­sa: "Tulos jäi lai­hak­si ilman fyy­si­siä val­tuu­tet­tu­ja"

26.02.2021 14:43
Tilaajille
Ottakaa rokote, hyvät ihmiset!
Kolumni Hannu Salonpää

Ottakaa rokote, hyvät ih­mi­set!

24.02.2021 15:48
Tilaajille
Kulttuurikasvatustyö tarjoaa matkan juurille
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Kult­tuu­ri­kas­va­tus­työ tarjoaa matkan juu­ril­le

24.02.2021 15:46
Tilaajille
Miten sinä tai kunta voisi hyötyä monipaikkaisuudesta? Nyt asian edistämiseen pureutuu yliopisto
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Miten sinä tai kunta voisi hyötyä mo­ni­paik­kai­suu­des­ta? Nyt asian edis­tä­mi­seen pu­reu­tuu yli­opis­to

17.02.2021 11:01
Tilaajille
Suomen ympäristöterveysyhdistyksen edustajien kannanotto: "Tuulivoimaloiden infraääni on laajamittainen terveysriski"
Lukijalta Mielipide Elina Mehtätalo

Suomen ym­pä­ris­tö­ter­veys­yh­dis­tyk­sen edus­ta­jien kan­na­not­to: "Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni on laa­ja­mit­tai­nen ter­veys­ris­ki"

17.02.2021 10:56
Tilaajille
Elokuvat kiehtovat syystäkin
Kolumni Niko Salmela

Elo­ku­vat kieh­to­vat syys­tä­kin

16.02.2021 18:00
Tilaajille
Päätökset vaativat tarkkaa taustatyötä
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Pää­tök­set vaa­ti­vat tarkkaa taus­ta­työ­tä

10.02.2021 14:34
Tilaajille
Yksinäisyyden monet kasvot
Kolumni Pauliina Honkonen

Yk­si­näi­syy­den monet kasvot

10.02.2021 14:25
Tilaajille
Laiho: "Neuvola- ja kouluterveydenhuollosta ei saa imeä terveydenhoitajia rokotustoimintaan"
Lukijalta Mielipide Mia Laiho

Laiho: "Neu­vo­la- ja kou­lu­ter­vey­den­huol­los­ta ei saa imeä ter­vey­den­hoi­ta­jia ro­ko­tus­toi­min­taan"

10.02.2021 11:51
Tilaajille
Kenttä oli talviurheilun keskus, Oulaisten urheilukentän historiaa 1950- ja 1960-luvuilta
Lukijalta Mielipide Antero Kyröläinen

Kenttä oli tal­vi­ur­hei­lun keskus, Ou­lais­ten ur­hei­lu­ken­tän his­to­riaa 1950- ja 1960-lu­vuil­ta

03.02.2021 13:03
Tilaajille
Vihdoinkin se tapahtuu: Sähkön siirtohintoja suitsitaan
Kolumni Pekka Aittakumpu

Vih­doin­kin se ta­pah­tuu: Sähkön siir­to­hin­to­ja suit­si­taan

03.02.2021 13:01
Tilaajille
Kiitos seurakunnille toimivasta suhteesta paikallisen median kanssa
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Kiitos seu­ra­kun­nil­le toi­mi­vas­ta suh­tees­ta pai­kal­li­sen median kanssa

03.02.2021 12:56
Tilaajille
Valintojen edessä: Loppuelämän ammatti
Kolumni Lilli Eskola

Va­lin­to­jen edessä: Lop­pu­elä­män ammatti

03.02.2021 12:46
Tilaajille
Digistudiossa olisi vetovoimaa. Kuka perustaisi sellaisen Pyhäjokialueelle?
Kolumni Sirpa Kortet

Di­gi­stu­dios­sa olisi ve­to­voi­maa. Kuka pe­rus­tai­si sel­lai­sen Py­hä­jo­kia­lueel­le?

27.01.2021 12:16
Tilaajille
Kirkko ja koronavirus: Miksi kirkkolaki ei tue sähköisiä kokouksia?
Lukijalta Mielipide Anne Joutsijärvi

Kirkko ja ko­ro­na­vi­rus: Miksi kirk­ko­la­ki ei tue säh­köi­siä ko­kouk­sia?

27.01.2021 12:06
Tilaajille
Mielenlujuutta hyisestä vedestä
Kolumni Matleena utunen

Mie­len­lu­juut­ta hyi­ses­tä vedestä

27.01.2021 12:02
Tilaajille
Maaseutumainen asuminen on vetovoimatekijä, Merijärvi on saanut jo paluumuuttajia
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Maa­seu­tu­mai­nen asu­mi­nen on ve­to­voi­ma­te­ki­jä, Me­ri­jär­vi on saanut jo pa­luu­muut­ta­jia

27.01.2021 11:59
Tilaajille
Antero Kyröläinen muistelee urheilukentän rakentamista Oulaisiin: "Uuden parantolan rakennussuunnitelmat ja urheilijoiden määrän kasvu nopeuttivat keskuskentän rakentamista"
Lukijalta Mielipide Antero Kyröläinen

Antero Ky­rö­läi­nen muis­te­lee ur­hei­lu­ken­tän ra­ken­ta­mis­ta Ou­lai­siin: "Uuden pa­ran­to­lan ra­ken­nus­suun­ni­tel­mat ja ur­hei­li­joi­den määrän kasvu no­peut­ti­vat kes­kus­ken­tän ra­ken­ta­mis­ta"

20.01.2021 13:29
Tilaajille
Yhdessä  markkinoimaan: Kuntien kokemuksia hyvistä ja onnistuneista kampanjoista tarvitaan nyt jakoon
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Yhdessä mark­ki­noi­maan: Kuntien ko­ke­muk­sia hyvistä ja on­nis­tu­neis­ta kam­pan­jois­ta tar­vi­taan nyt jakoon

20.01.2021 13:19
Tilaajille
Ihmisiä talviyössä
Kolumni Oili Kangasniemi

Ihmisiä tal­vi­yös­sä

20.01.2021 12:12
Tilaajille
Länsimaisen demokratian arvo ja arvokkuus päätöksenteossa
Lukijalta Mielipide Pauliina Valkovirta

Län­si­mai­sen de­mo­kra­tian arvo ja ar­vok­kuus pää­tök­sen­teos­sa

14.01.2021 06:00
Tilaajille
Kuinka moni läheisemme on kotonaan tai hoivakodissa, mutta emme käy hänen luonaan?
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Kuinka moni lä­hei­sem­me on ko­to­naan tai hoi­va­ko­dis­sa, mutta emme käy hänen luo­naan?

13.01.2021 12:03
Tilaajille
Iso merkitys yhteiskunnalle –Suomen Elämäntarinayhdistyksen toiminnasta Kärsämäellä ja koko maassa vuosina 1999 –2020
Lukijalta Mielipide Raimo Visuri

Iso mer­ki­tys yh­teis­kun­nal­le –Suomen Elä­män­ta­ri­na­yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta Kär­sä­mäel­lä ja koko maassa vuosina 1999 –2020

13.01.2021 11:57
Tilaajille
Olemmeko me kaikki kohta ruokalähettejä?
Kolumni Hanna Sarkkinen

Olem­me­ko me kaikki kohta ruo­ka­lä­het­te­jä?

13.01.2021 11:55
Tilaajille
On aika juosta
Kolumni Niko Salmela

On aika juosta

12.01.2021 15:25
Tilaajille
Esteetöntä asioimista ja asumista hajusteista ja tupakansavusta kärsiville
Lukijalta Mielipide

Es­tee­tön­tä asioi­mis­ta ja asu­mis­ta ha­jus­teis­ta ja tu­pa­kan­sa­vus­ta kär­si­vil­le

05.01.2021 12:43
Tilaajille