Uutiset

Oulaisista koordinoitava virtuaalitapahtuma on oppimisen paikka yrityksille ja uusi tapa yleisölle osallistua
Tilaajille

Ou­lai­sis­ta koor­di­noi­ta­va vir­tuaa­li­ta­pah­tu­ma on op­pi­mi­sen paikka yri­tyk­sil­le ja uusi tapa ylei­söl­le osal­lis­tua

18:00
Haapaveden Päivi Ollila: Kuntapäätöksentekoon tarvitaan aidosti asioista kiinnostuneita naisia, heillä on paljon annettavaa tässä "miesten maailmassa"

Haa­pa­ve­den Päivi Ollila: Kun­ta­pää­tök­sen­te­koon tar­vi­taan aidosti asiois­ta kiin­nos­tu­nei­ta naisia, heillä on paljon an­net­ta­vaa tässä "mies­ten maail­mas­sa"

15:00
Tilaajille
Oulun kaupunginsairaalan tartuntarypäs nostaa Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuuslukua – koulut jatkavat lähiopetuksessa, kokoontumisrajoitukset kuuteen henkilöön

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­päs nostaa Poh­jois-Poh­jan­maan il­maan­tu­vuus­lu­kua – koulut jat­ka­vat lä­hio­pe­tuk­ses­sa, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kuuteen hen­ki­löön

19:23
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 16 uutta koronatartuntaa, joista 11 Oulussa – koko maassa uusia tartuntoja 797

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 16 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 11 Oulussa – koko maassa uusia tar­tun­to­ja 797

12:09
Poliisipartiot valvovat lomaliikennettä: "Erityisesti valvotaan ajotapaa sekä nopeuksia, nyös moottorikelkkailua valvotaan talviloman aikana"

Po­lii­si­par­tiot val­vo­vat lo­ma­lii­ken­net­tä: "E­ri­tyi­ses­ti val­vo­taan ajo­ta­paa sekä no­peuk­sia, nyös moot­to­ri­kelk­kai­lua val­vo­taan tal­vi­lo­man aikana"

10:44
Tilaajille
Kulttuurielämykset kunniaan – Oulaistelainen opettaja Henna Hannula uskoo kulttuurikasvatussuunnitelman tuottavan hyviä tuloksia

Kult­tuu­ri­elä­myk­set kun­niaan – Ou­lais­te­lai­nen opet­ta­ja Henna Hannula uskoo kult­tuu­ri­kas­va­tus­suun­ni­tel­man tuot­ta­van hyviä tu­lok­sia

02.03.2021 18:00
Tilaajille
Vahva tase auttaa arjessa: Yksinyrittäjien tukieuroja on palautettu Oulaisissa, koska tarjontaa oli enemmän kuin kysyntää

Vahva tase auttaa ar­jes­sa: Yk­sin­yrit­tä­jien tu­ki­eu­ro­ja on pa­lau­tet­tu Ou­lai­sis­sa, koska tar­jon­taa oli enemmän kuin ky­syn­tää

02.03.2021 16:27
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 32 uutta koronatartuntaa, joista kaksi Pyhäjoella – Suomessa 581 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 32 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista kaksi Py­hä­joel­la – Suo­mes­sa 581 uutta tau­ti­ta­paus­ta

02.03.2021 13:13
Siikalatvan nokkakolarissa menehtyi nelikymppinen mies

Sii­ka­lat­van nok­ka­ko­la­ris­sa me­neh­tyi ne­li­kymp­pi­nen mies

02.03.2021 08:06
Syttymissyy selvinnyt: Pokelanmäellä sattuneen varastohallin ja koneiden palotutkinta on tehty

Syt­ty­mis­syy sel­vin­nyt: Po­ke­lan­mäel­lä sat­tu­neen va­ras­to­hal­lin ja ko­nei­den pa­lo­tut­kin­ta on tehty

01.03.2021 15:21
Tilaajille
Pääministeri ilmoitti: Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin – Marin vetosi kaikkiin kansalaisiin: "Kiitos, että välität ja toimit vastuullisesti"

Pää­mi­nis­te­ri il­moit­ti: Suomi on siir­ty­nyt poik­keus­oloi­hin – Marin vetosi kaik­kiin kan­sa­lai­siin: "Kii­tos, että välität ja toimit vas­tuul­li­ses­ti"

01.03.2021 13:35
THL: Suomessa 392 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja Oulun lisäksi Kempeleessä, Kuusamossa ja Limingassa

THL: Suo­mes­sa 392 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­tun­to­ja Oulun lisäksi Kem­pe­lees­sä, Kuu­sa­mos­sa ja Li­min­gas­sa

01.03.2021 14:41
Petäjäskosken ja Kalliokankaan hiihtoladuilla sallitaan koiran kanssa hiihtäminen: Huippunopeus voi nousta jopa 40 kilometriin tunnissa

Pe­tä­jäs­kos­ken ja Kal­lio­kan­kaan hiih­to­la­duil­la sal­li­taan koiran kanssa hiih­tä­mi­nen: Huip­pu­no­peus voi nousta jopa 40 ki­lo­met­riin tun­nis­sa

01.03.2021 10:53
Tilaajille
Pohjolan Peruna toi markkinoille uuden perunatuotteen

Poh­jo­lan Peruna toi mark­ki­noil­le uuden pe­ru­na­tuot­teen

01.03.2021 09:15
Tilaajille
Katso tästä, miten Jokihelmen opiston kurssit toteutuvat maaliskuun alussa –Rehtori Anu Hultqvistin mukaan tilanteisiin reagoidaan nopeasti

Katso tästä, miten Jo­ki­hel­men opiston kurssit to­teu­tu­vat maa­lis­kuun alussa –Reh­to­ri Anu Hultq­vis­tin mukaan ti­lan­tei­siin rea­goi­daan no­peas­ti

28.02.2021 15:00
Tilaajille
Suomessa 620 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL – Pohjois-Pohjanmaan tartunnat kasvoivat yhdeksällä, joista yksi Iissä ja loput Oulussa

Suo­mes­sa 620 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kertoo THL – Poh­jois-Poh­jan­maan tar­tun­nat kas­voi­vat yh­dek­säl­lä, joista yksi Iissä ja loput Oulussa

28.02.2021 12:53
Kanteleen Voima ja NordFuel saavat uuden toimitusjohtajan, kun Matti Asikainen aloittaa työt huhtikuussa

Kan­te­leen Voima ja Nord­Fuel saavat uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan, kun Matti Asi­kai­nen aloit­taa työt huh­ti­kuus­sa

28.02.2021 09:00
Tilaajille
Tapani Saari Oy:lle usean kohteen purku-urakka Pyhäjoelta

Tapani Saari Oy:lle usean kohteen pur­ku-urak­ka Py­hä­joel­ta

27.02.2021 15:00
Tilaajille
THL: Suomessa rekisteröity 645 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla 26 uutta tartuntaa joista 21 Oulussa

THL: Suo­mes­sa re­kis­te­röi­ty 645 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 26 uutta tar­tun­taa joista 21 Oulussa

27.02.2021 12:01
Palvelukeskuksen tonttikaupat sinetöitiin Merijärvellä

Pal­ve­lu­kes­kuk­sen tont­ti­kau­pat si­ne­töi­tiin Me­ri­jär­vel­lä

27.02.2021 09:00
Tilaajille
Oulaisten liikunta-akatemia laajeni harrasteakatemiaksi – toiminta alkaa elokuussa

Ou­lais­ten lii­kun­ta-aka­te­mia laajeni har­ras­te­aka­te­miak­si – toi­min­ta alkaa elo­kuus­sa

26.02.2021 18:00
Tilaajille
Oulaskankaan historiikki saa jatko-osan,  Sirpa Pietarila hankkii parasta aikaa taustatietoa historiikkiin

Ou­las­kan­kaan his­to­riik­ki saa jat­ko-osan, Sirpa Pie­ta­ri­la hankkii parasta aikaa taus­ta­tie­toa his­to­riik­kiin

26.02.2021 15:00
Tilaajille
THL: Koko maan koronaluku 720 on päiväkohtainen ennätys – Oulussa 15 uutta tartuntaa, myös Iissä ja Kempeleessä yksittäiset tapaukset

THL: Koko maan ko­ro­na­lu­ku 720 on päi­vä­koh­tai­nen ennätys – Oulussa 15 uutta tar­tun­taa, myös Iissä ja Kem­pe­lees­sä yk­sit­täi­set ta­pauk­set

26.02.2021 12:45
Yrittäjä, tänään on viimeinen mahdollisuus hakea kustannustuki2:sta, muisuttaa elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari

Yrit­tä­jä, tänään on vii­mei­nen mah­dol­li­suus hakea kus­tan­nus­tu­ki2:s­ta, mui­sut­taa elin­kei­no- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja Jarmo Soin­saa­ri

26.02.2021 10:26
Tilaajille
Vasemmiston valtuustoryhmä esittää peruskoululaisille ilmaista aamupalaa Raahessa

Va­sem­mis­ton val­tuus­to­ryh­mä esittää pe­rus­kou­lu­lai­sil­le il­mais­ta aa­mu­pa­laa Raa­hes­sa

26.02.2021 08:30
Tilaajille
Pasi Parkkilasta Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiirin ensimmäinen varapuheenjohtaja

Pasi Park­ki­las­ta Poh­jois-Poh­jan­maan Re­ser­vi­läis­pii­rin en­sim­mäi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

25.02.2021 18:00
Tilaajille
Makkonen: "Koulutuskeskus JEDU siirtyy kolmeksi viikoksi etäopetukseen kymppiviikosta alkaen"

Mak­ko­nen: "Kou­lu­tus­kes­kus JEDU siirtyy kol­mek­si vii­kok­si etä­ope­tuk­seen kymp­pi­vii­kos­ta alkaen"

25.02.2021 15:24
Tilaajille
Kärsämäen Ristinen: "Kuntapäätöksenteossa on ihan oma dynamiikka"

Kär­sä­mäen Ris­ti­nen: "Kun­ta­pää­tök­sen­teos­sa on ihan oma dy­na­miik­ka"

25.02.2021 15:00
Tilaajille
THL: Suomessa raportoitu 565 uutta koronatartuntaa –  yksi tartunta Raahessa

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu 565 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – yksi tar­tun­ta Raa­hes­sa

25.02.2021 11:59
Pokelanmäen tulipalossa ei tullut henkilövahinkoja, mutta varaston lisäksi tuhoutui useita koneita

Po­ke­lan­mäen tu­li­pa­los­sa ei tullut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, mutta va­ras­ton lisäksi tu­hou­tui useita koneita

25.02.2021 11:00
Tilaajille