Uutiset

Tältä näyttää alkava viikko: Ensin on poutaista ja lämmintä, mutta sää muuttuu nopeasti epävakaiseksi
Tilaajille

Tältä näyttää alkava viikko: Ensin on pou­tais­ta ja läm­min­tä, mutta sää muuttuu no­peas­ti epä­va­kai­sek­si

19:09
Anssi Kujala Suomen Yrittäjistä muistuttaa gallupin tuloksesta: Valtuuston päätösten vaikutukset yrityksiin arvioitava

Anssi Kujala Suomen Yrit­tä­jis­tä muis­tut­taa gal­lu­pin tu­lok­ses­ta: Val­tuus­ton pää­tös­ten vai­ku­tuk­set yri­tyk­siin ar­vioi­ta­va

15:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta koronatartuntaa – tartuntoja Oulussa, Iissä ja Nivalassa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Iissä ja Ni­va­las­sa

12:00
Vanha Raahen alue kiinnostaa tuotantoyhtiöitä, kehittämislautakunta esittää reilua määrärahaa elokuvayhteistyölle

Vanha Raahen alue kiin­nos­taa tuo­tan­toyh­tiöi­tä, ke­hit­tä­mis­lau­ta­kun­ta esittää reilua mää­rä­ra­haa elo­ku­va­yh­teis­työl­le

09:00
Tilaajille
Triviabus ja Oulaisten Liikenne järjestävät koulukyyditykset elokuusta alkaen Haapavedellä

Tri­via­bus ja Ou­lais­ten Lii­ken­ne jär­jes­tä­vät kou­lu­kyy­di­tyk­set elo­kuus­ta alkaen Haa­pa­ve­del­lä

15.05.2021 15:00
Tilaajille
THL: Suomessa 192 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on raportoitu neljä

THL: Suo­mes­sa 192 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja on ra­por­toi­tu neljä

15.05.2021 12:23
Merijärven vapaa-aikalautakunta jakoi avustuksia

Me­ri­jär­ven va­paa-ai­ka­lau­ta­kun­ta jakoi avus­tuk­sia

15.05.2021 08:01
Tilaajille
Vapaa-aikaohjaaja Raili Esko: "Kotiseutuviikon ja Aittatorin järjestelyjä tehdään koronarajoitukset huomioiden"

Va­paa-ai­ka­oh­jaa­ja Raili Esko: "Ko­ti­seu­tu­vii­kon ja Ait­ta­to­rin jär­jes­te­ly­jä tehdään ko­ro­na­ra­joi­tuk­set huo­mioi­den"

14.05.2021 15:00 1
Tilaajille
THL: Suomessa 154 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan neljä tartuntaa kirjattiin Ouluun, Haapajärvelle ja Kalajoelle

THL: Suo­mes­sa 154 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maan neljä tar­tun­taa kir­jat­tiin Ouluun, Haa­pa­jär­vel­le ja Ka­la­joel­le

14.05.2021 11:46
Raahen satamassa valmistaudutaan projektikuljetusten määrän kasvuun: Riittävien varastokenttien lisäksi tärkeää on myös sujuva kulku Kasitielle

Raahen sa­ta­mas­sa val­mis­tau­du­taan pro­jek­ti­kul­je­tus­ten määrän kas­vuun: Riit­tä­vien va­ras­to­kent­tien lisäksi tärkeää on myös sujuva kulku Ka­si­tiel­le

14.05.2021 08:13
Tilaajille
Lastenkin ääni kuuluu mediaan: "Kouluilta on tullut koronavuoden aikana jonkin verran enemmän kyselyjä lupakäytännöistä"

Las­ten­kin ääni kuuluu me­diaan: "Kou­luil­ta on tullut ko­ro­na­vuo­den aikana jonkin verran enemmän ky­se­ly­jä lu­pa­käy­tän­nöis­tä"

13.05.2021 18:00
Tilaajille
Vuoden Leader- ja Nuoriso Leader -hankkeiden palkinnot Pyhännälle – palkitut hankkeet esimerkillisiä yhteistyön lisääjiä ja uusien toimintatapoja luojia

Vuoden Leader- ja Nuoriso Leader -hank­kei­den pal­kin­not Py­hän­näl­le – pal­ki­tut hank­keet esi­mer­kil­li­siä yh­teis­työn li­sää­jiä ja uusien toi­min­ta­ta­po­ja luojia

13.05.2021 15:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta koronatartuntaa – koko maan tartuntamäärä kasvoi 262:lla

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maan tar­tun­ta­mää­rä kasvoi 262:lla

13.05.2021 11:49
Koiraharrastajat perustivat yhdistyksen, Pyhäjoelle rakennetaan koirapuisto

Koi­ra­har­ras­ta­jat pe­rus­ti­vat yh­dis­tyk­sen, Py­hä­joel­le ra­ken­ne­taan koi­ra­puis­to

13.05.2021 08:00
Tilaajille
Oulaisten Pohjolankadun varrelta kaadetut pihlajat harmittavat ja surettavat, Mustonen vastaa: "Kenenkään kiusaksi pihlajia ei kaadettu"

Ou­lais­ten Poh­jo­lan­ka­dun var­rel­ta kaa­de­tut pih­la­jat har­mit­ta­vat ja su­ret­ta­vat, Mus­to­nen vastaa: "Ke­nen­kään kiu­sak­si pih­la­jia ei kaa­det­tu"

12.05.2021 16:10
Tilaajille
Raskasta liikennettä valvottiin tehostetusti, Jokilaaksojen alueella tehtiin 12 tarkastusta

Ras­kas­ta lii­ken­net­tä val­vot­tiin te­hos­te­tus­ti, Jo­ki­laak­so­jen alueel­la tehtiin 12 tar­kas­tus­ta

12.05.2021 15:00
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 280 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja Oulussa, Haapajärvellä ja Taivalkoskella

THL: Suo­mes­sa on todettu 280 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Haa­pa­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

12.05.2021 12:56
Skanska parantaa Kantatie 86:n rakenteita Kilpuan ja Vihannin välillä

Skanska pa­ran­taa Kan­ta­tie 86:n ra­ken­tei­ta Kilpuan ja Vi­han­nin välillä

12.05.2021 10:44
Tilaajille
Myrskyisä kuntapolitiikka kiinnostaa uusia vastuunkantajia Haapavedellä, harva keskustan valtuutettu haluaa jatkoon

Myrs­kyi­sä kun­ta­po­li­tiik­ka kiin­nos­taa uusia vas­tuun­kan­ta­jia Haa­pa­ve­del­lä, harva kes­kus­tan val­tuu­tet­tu haluaa jatkoon

12.05.2021 10:00
Tilaajille
Oulaisten kaupunki palkkaa 14 työntekijää

Ou­lais­ten kau­pun­ki palkkaa 14 työn­te­ki­jää

12.05.2021 08:00
Tilaajille
Aikuisten ryhmäharrastukset voivat jatkua Pohjois-Pohjanmaalla ensi viikosta lähtien – "Etenemme suositusten purkamisessa maltillisesti"

Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tuk­set voivat jatkua Poh­jois-Poh­jan­maal­la ensi vii­kos­ta lähtien – "E­te­nem­me suo­si­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa mal­til­li­ses­ti"

11.05.2021 17:24
THL: Suomessa 124 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalle kirjattiin kolme tuoretta tapausta

THL: Suo­mes­sa 124 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­le kir­jat­tiin kolme tuo­ret­ta ta­paus­ta

11.05.2021 15:27
Kaksi sairaanhoitajaa palkataan lisää Oulaisten terveyskeskuksen akuuttivuodeosastolle

Kaksi sai­raan­hoi­ta­jaa pal­ka­taan lisää Ou­lais­ten ter­veys­kes­kuk­sen akuut­ti­vuo­de­osas­tol­le

11.05.2021 15:00
Tilaajille
Kaupunginjohtajan virka hakuun, Kaartiselle haetaan seuraajaa

Kau­pun­gin­joh­ta­jan virka hakuun, Kaar­ti­sel­le haetaan seu­raa­jaa

11.05.2021 13:20
Tilaajille
Tukes suunnittelee malminetsintää Haapavedeltä, Oulaisista, Nivalasta ja Ylivieskasta, Haapaveden kaupunginhallituksella ei ole huomautettavaa lupahakemukseen

Tukes suun­nit­te­lee mal­mi­net­sin­tää Haa­pa­ve­del­tä, Ou­lai­sis­ta, Ni­va­las­ta ja Yli­vies­kas­ta, Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la ei ole huo­mau­tet­ta­vaa lu­pa­ha­ke­muk­seen

11.05.2021 13:00
Tilaajille
Pyhäjoella höllennetään koronarajoituksia

Py­hä­joel­la höl­len­ne­tään ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia

11.05.2021 07:39
Katso video: Mikä on torikauppiaan mielestä tuhannen taalan kysymys?

Katso video: Mikä on to­ri­kaup­piaan mie­les­tä tu­han­nen taalan ky­sy­mys?

10.05.2021 13:06
Tilaajille
"Heinikko on paikoin erittäin kuivaa ja tulitikut on syytä pitää toistaiseksi taskussa"

"Hei­nik­ko on paikoin erit­täin kuivaa ja tu­li­ti­kut on syytä pitää tois­tai­sek­si tas­kus­sa"

10.05.2021 13:00
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 143 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa uusia tartuntoja vain Oulussa ja Raahessa

THL: Suo­mes­sa on todettu 143 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa uusia tar­tun­to­ja vain Oulussa ja Raa­hes­sa

10.05.2021 11:50
Ehdokkailla on nyt loppukiri Kalevan kuntavaalikoneessa – vastausaikaa on ensi sunnuntaihin saakka

Eh­dok­kail­la on nyt lop­pu­ki­ri Kalevan kun­ta­vaa­li­ko­nees­sa – vas­taus­ai­kaa on ensi sun­nun­tai­hin saakka

10.05.2021 11:49