Tuulimyllyjä kuuntelemassa: Kahen Ka­ha­vit: Montako toi­mit­ta­jaa mahtuu Me­ri­jär­ven tuu­li­voi­ma­lan rungon sisälle yh­tiö­mie­hen kanssa?

Nyt puhuttaa: Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lin­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

Uutiset

Siniset kokoustivat Oulussa, haapavetinen Jarmo Viinala valittiin varapuheenjohtajaksi
Tilaajille

Siniset ko­kous­ti­vat Ou­lus­sa, haa­pa­ve­ti­nen Jarmo Viinala va­lit­tiin va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

12:35
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Oulaisten seurakunnan, ohjelmassa myös hirvijahtia sekä koulu- ja yritysvierailuja

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan, oh­jel­mas­sa myös hir­vi­jah­tia sekä koulu- ja yri­tys­vie­rai­lu­ja

12:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Peili-hankkeen vetäjä Merja Louet on tekemässä aluetta työssään vieläkin tunnetummaksi

Tullaan tu­tuik­si: Pei­li-hank­keen vetäjä Merja Louet on te­ke­mäs­sä aluetta työs­sään vie­lä­kin tun­ne­tum­mak­si

08:14
Tilaajille
Viikon puolivälissä odotettavissa runsasta lumisadetta Pohjois-Pohjanmaalle – viikonlopuksi kylmenee

Viikon puo­li­vä­lis­sä odo­tet­ta­vis­sa run­sas­ta lu­mi­sa­det­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­le – vii­kon­lo­puk­si kyl­me­nee

17.10.2021 19:48
Tilaajille
Volvolla valmiina ensimmäinen SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo

Vol­vol­la val­mii­na en­sim­mäi­nen SSAB:n fos­sii­li­va­paas­ta te­räk­ses­tä val­mis­tet­tu ajo­neu­vo

17.10.2021 18:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle tulee laskuja edelleen metsäpalon sammutustöistä, johtokunta hyväksyi 400 000 euroa lisää euroja

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le tulee laskuja edel­leen met­sä­pa­lon sam­mu­tus­töis­tä, joh­to­kun­ta hy­väk­syi 400 000 euroa lisää euroja

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Palvelukoordinaattori alueella työskentelevien ja asuvien tueksi, Merijärvi hyväksyi oman rahoitusosuuden

Pal­ve­lu­koor­di­naat­to­ri alueel­la työs­ken­te­le­vien ja asuvien tueksi, Me­ri­jär­vi hy­väk­syi oman ra­hoi­tus­osuu­den

17.10.2021 08:00
Tilaajille
Oulaistelainen Marjut Lehtonen johtaa nyt Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiriä, hallitukseen nimettiin useita edustajia alueeltamme

Ou­lais­te­lai­nen Marjut Leh­to­nen johtaa nyt Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piiriä, hal­li­tuk­seen ni­met­tiin useita edus­ta­jia alueel­tam­me

16.10.2021 20:20
Tilaajille
Lohikäärmeitä ja taruolentoja maalaava Merijärveltä Alpuaan muuttanut Saara Kaarela: "Älkää vakavistelko – menkää metsään ja päästäkää mielikuvitus irti"

Lo­hi­käär­mei­tä ja ta­ru­olen­to­ja maa­laa­va Me­ri­jär­vel­tä Alpuaan muut­ta­nut Saara Kaa­re­la: "Älkää va­ka­vis­tel­ko – menkää metsään ja pääs­tä­kää mie­li­ku­vi­tus irti"

16.10.2021 18:00
Tilaajille
Kirkollisvero ei nouse Merijärven kappeliseurakunnassa

Kir­kol­lis­ve­ro ei nouse Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­sa

16.10.2021 15:00
Tilaajille
Oulaisten seurakunta ei ole nostamassa kirkollisveroa, talviaurausurakoitsijaksi valittiin Suvanto Infra

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta ei ole nos­ta­mas­sa kir­kol­lis­ve­roa, tal­vi­au­raus­ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin Suvanto Infra

16.10.2021 12:00
Tilaajille
Vanhan uimahallin purkuprojekti poiki kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle: Oulaisten kaupunginhallitus antoi vastineen, Marjut Lehtonen taustoittaa tapahtumia

Vanhan ui­ma­hal­lin pur­ku­pro­jek­ti poiki kan­te­lun edus­kun­nan oi­keu­sa­sia­mie­hel­le: Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus antoi vas­ti­neen, Marjut Leh­to­nen taus­toit­taa ta­pah­tu­mia

16.10.2021 08:27
Tilaajille
Oulaisten varhaiskasvatusjohtaja sai puhelinvyöryn Papinkadun ryhmikseen tutustuneilta: "Huoneisto on terveystarkastajan tarkastama"

Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lin­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

15.10.2021 15:04
Tilaajille
Kahen Kahavit: Montako toimittajaa mahtuu Merijärven tuulivoimalan rungon sisälle yhtiömiehen kanssa?

Kahen Ka­ha­vit: Montako toi­mit­ta­jaa mahtuu Me­ri­jär­ven tuu­li­voi­ma­lan rungon sisälle yh­tiö­mie­hen kanssa?

15.10.2021 14:00
Tilaajille
Kärsämäki nousi koronakartalle, Oulaisissa yksi uusi tapaus, Pohjois-Pohjanmaalla 39 uutta tartuntatapausta

Kär­sä­mä­ki nousi ko­ro­na­kar­tal­le, Ou­lai­sis­sa yksi uusi tapaus, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 39 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta

15.10.2021 08:14
Merijärven luontoliikuntahankkeelle haetaan jatkoaikaa: Kuntoportaat valmistuvat ja Ristivuoren rinnettä muotoillaan

Me­ri­jär­ven luon­to­lii­kun­ta­hank­keel­le haetaan jat­koai­kaa: Kun­to­por­taat val­mis­tu­vat ja Ris­ti­vuo­ren rin­net­tä muo­toil­laan

14.10.2021 18:00
Tilaajille
"Lähes kaikki nousi takajaloilleen" –Antti Mäkelä perustelee Väinölän aluesuunnitelman karsintaa, lautakunta käsittelee asiaa jälleen maanantaina

"Lähes kaikki nousi ta­ka­ja­loil­leen" –Antti Mäkelä pe­rus­te­lee Väi­nö­län alue­suun­ni­tel­man kar­sin­taa, lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee asiaa jälleen maa­nan­tai­na

14.10.2021 17:04
Tilaajille
Väinölän piha- ja ranta-alueen suunnitellut Heidi Hannus on hämmästynyt päätöksestä: "Suunnitelmanhan piti olla sellainen, että passaisi"

Väi­nö­län piha- ja ran­ta-alueen suun­ni­tel­lut Heidi Hannus on häm­mäs­ty­nyt pää­tök­ses­tä: "Suun­ni­tel­man­han piti olla sel­lai­nen, että pas­sai­si"

14.10.2021 17:00
Tilaajille
Merijärven kunnanhallitus ei ole verokorotusten kannalla

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus ei ole ve­ro­ko­ro­tus­ten kan­nal­la

14.10.2021 13:35
Tilaajille
STUK tuoreessa Fennovoima-raportissa: Rakentamisvalmiuden hahmottamisessa saisi alkaa jo tapahtua

STUK tuo­rees­sa Fen­no­voi­ma-ra­por­tis­sa: Ra­ken­ta­mis­val­miu­den hah­mot­ta­mi­ses­sa saisi alkaa jo ta­pah­tua

14.10.2021 11:22
Tilaajille
Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­kin pääsee ra­hoi­tus­tuen pii­riin, jos ydin­voi­ma hy­väk­sy­tään EU:ssa pääs­tö­jä vä­hen­tä­väk­si ener­giak­si, arvioi elin­kei­no­mi­nis­te­ri

Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­kin pääsee ra­hoi­tus­tuen pii­riin, jos ydin­voi­ma hy­väk­sy­tään EU:ssa pääs­tö­jä vä­hen­tä­väk­si ener­giak­si, arvioi elin­kei­no­mi­nis­te­ri

14.10.2021 18:16
Tilaajille
Työt etenevät Pyhäjoen ydinvoimala-alueella, rakennettua rakennuspinta-alaa jo yli 100 000 neliömetriä, katso video alueelta

Työt ete­ne­vät Py­hä­joen ydin­voi­ma­la-alueel­la, ra­ken­net­tua ra­ken­nus­pin­ta-alaa jo yli 100 000 ne­liö­met­riä, katso video alueel­ta

14.10.2021 08:04
Tilaajille
Noin 400 työskentelee päivittäin Hanhikivellä, Sipiläisen näkemyksen mukaan  parin vuoden päästä työntekijät lasketaan jo tuhansissa

Noin 400 työs­ken­te­lee päi­vit­täin Han­hi­ki­vel­lä, Si­pi­läi­sen nä­ke­myk­sen mukaan parin vuoden päästä työn­te­ki­jät las­ke­taan jo tu­han­sis­sa

14.10.2021 08:00
Tilaajille
Kuntalaisfoorumi on nimetty Oulaisiin, hallintojohtaja Suvi Koskenlaine kutsuu valitut koolle – Katso nimet, ketkä foorumiin kuuluvat

Kun­ta­lais­foo­ru­mi on nimetty Ou­lai­siin, hal­lin­to­joh­ta­ja Suvi Kos­ken­lai­ne kutsuu valitut koolle – Katso nimet, ketkä foo­ru­miin kuu­lu­vat

13.10.2021 18:00 1
Tilaajille
Keitele haastattelee neljä kunnanjohtajakandidaattia, Oulaisten Päivi Rautio on yksi hakijoista

Keitele haas­tat­te­lee neljä kun­nan­joh­ta­ja­kan­di­daat­tia, Ou­lais­ten Päivi Rautio on yksi ha­ki­jois­ta

13.10.2021 14:10
Tilaajille
Ilkka Repo Haapavedeltä on asetettu ehdolle aluevaaleihin

Ilkka Repo Haa­pa­ve­del­tä on ase­tet­tu ehdolle alue­vaa­lei­hin

13.10.2021 13:36
Tilaajille
Kokoomus, Suomen Kristillisdemokraatit ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue vaaliliittoon aluevaaleissa, Pyhäjokialueelta ehdolla Kangasharju, Rahkola ja Heikkinen

Ko­koo­mus, Suomen Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit ja Suomen ruot­sa­lai­nen kan­san­puo­lue vaa­li­liit­toon alue­vaa­leis­sa, Py­hä­jo­ki­alueel­ta ehdolla Kan­gas­har­ju, Rahkola ja Heik­ki­nen

13.10.2021 13:35
Tilaajille
VR lisää junavuoroja syyslomien lähestyessä – "Kaikissa junissa on vielä hyvin tilaa avausviikonlopulle"

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja syys­lo­mien lä­hes­tyes­sä – "Kai­kis­sa junissa on vielä hyvin tilaa avaus­vii­kon­lo­pul­le"

13.10.2021 12:00
Tilaajille
Eduskunta käsittelee turvealan tulevaisuutta torstaina: Megaturpeen Isokääntä ja alan toimijat kutsuivat kansanedustajat keskusteluun ennen asiakäsittelyä

Edus­kun­ta kä­sit­te­lee tur­ve­alan tu­le­vai­suut­ta tors­tai­na: Me­ga­tur­peen Iso­kään­tä ja alan toi­mi­jat kut­sui­vat kan­san­edus­ta­jat kes­kus­te­luun ennen asia­kä­sit­te­lyä

13.10.2021 11:04
Tilaajille
Paloranta tekee kouluhankkeeseen kuuluvat piha-alueen ja lähiliikuntapaikan suunnitelmat Pyhäjoelle

Pa­lo­ran­ta tekee kou­lu­hank­kee­seen kuu­lu­vat pi­ha-alueen ja lä­hi­lii­kun­ta­pai­kan suun­ni­tel­mat Py­hä­joel­le

13.10.2021 08:00
Tilaajille