Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutiset

Ehdokashaastattelu: "Minun pitää mennä eduskuntaan paikan päälle korjaamaan sähkön hinnan heittely", toteaa Jorma Perander
Tilaajille

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: "Minun pitää mennä edus­kun­taan paikan päälle kor­jaa­maan sähkön hinnan heit­te­ly", toteaa Jorma Pe­ran­der

14:00
Ehdokashaastattelu: Seppo Sorvarin toiveissa edelleen lähijuna Raahesta pohjoiseen

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Seppo Sor­va­rin toi­veis­sa edel­leen lä­hi­ju­na Raa­hes­ta poh­joi­seen

12:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Elina Mehtätalon mielestä veroja kestää karsia tärkeiden palvelujen siitä kärsimättä

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Elina Meh­tä­ta­lon mie­les­tä veroja kestää karsia tär­kei­den pal­ve­lu­jen siitä kär­si­mät­tä

11:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Sari Nurroa huolettaa valtion velkaantuminen

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Sari Nurroa huo­let­taa valtion vel­kaan­tu­mi­nen

10:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: "Suomi on ilman työperäistä maahanmuuttoakin ollut monikulttuurinen", toteaa Valtteri Ilola

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: "Suomi on ilman työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa­kin ollut mo­ni­kult­tuu­ri­nen", toteaa Valt­te­ri Ilola

09:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Sanooko ensimmäinen kerta toden Anu Mattilalle eduskuntavaaleissakin?

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: Sanooko en­sim­mäi­nen kerta toden Anu Mat­ti­lal­le edus­kun­ta­vaa­leis­sa­kin?

08:00
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: "Hanhikiven jatkokäyttö on yksityisten tahojen asia", pohtii Katja Hänninen

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: "Han­hi­ki­ven jat­ko­käyt­tö on yk­si­tyis­ten tahojen asia", pohtii Katja Hän­ni­nen

06:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Miten vaalikiima näkyy toimituksessa? Kuka valituksi tuleva kansanedustaja kutsuu toimittajat ensimmäisenä kahveille?

Kahen Ka­ha­vit: Miten vaa­li­kii­ma näkyy toi­mi­tuk­ses­sa? Kuka va­li­tuk­si tuleva kan­san­edus­ta­ja kutsuu toi­mit­ta­jat en­sim­mäi­se­nä kah­veil­le?

24.03.2023 14:00
Tilaajille
Valtuusto valitsi Raution johtajaksi Lestijärvelle: "Kun valinta perustuu yksimieliseen päätökseen, se antaa hyvät eväät aloittaa työ kunnanjohtajana"

Val­tuus­to valitsi Raution joh­ta­jak­si Les­ti­jär­vel­le: "Kun valinta pe­rus­tuu yk­si­mie­li­seen pää­tök­seen, se antaa hyvät eväät aloit­taa työ kun­nan­joh­ta­ja­na"

24.03.2023 11:00
Tilaajille
Toni Saukko valittiin kiinteistönhoitajaksi Merijärvelle

Toni Saukko va­lit­tiin kiin­teis­tön­hoi­ta­jak­si Me­ri­jär­vel­le

24.03.2023 06:00
Tilaajille
Subutex-kaupungin kasvatit sai e-kirjapalkinnon

Su­bu­tex-kau­pun­gin kas­va­tit sai e-kir­ja­pal­kin­non

23.03.2023 21:00
Tilaajille
Tekninen lautakunta esittää uuden jätevedenpuhdistamon rakentajaksi Rakennusliike Sorvojaa

Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta esittää uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­jak­si Ra­ken­nus­lii­ke Sor­vo­jaa

23.03.2023 17:00
Tilaajille
Oulaisten kouluverkko on suunniteltu 1000 oppilaalle, lähivuosina oppilasmäärä romahtaa rajusti –Nyt suunnitellaan tulevaisuutta

Ou­lais­ten kou­lu­verk­ko on suun­ni­tel­tu 1000 op­pi­laal­le, lä­hi­vuo­si­na op­pi­las­mää­rä ro­mah­taa rajusti –Nyt suun­ni­tel­laan tu­le­vai­suut­ta

23.03.2023 13:30 2
Tilaajille
Lakko päättyy, junat palaavat liikenteeseen perjantaina aamuyöllä

Lakko päät­tyy, junat pa­laa­vat lii­ken­tee­seen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:29
Nuorison viihtymiseen etsitään ratkaisuja –Oulaisten nuorisovaltuutetut perehtyivät uuteen kaupunkistrategiaan ja kysyvät, onko se liiankin optimistinen

Nuo­ri­son viih­ty­mi­seen et­si­tään rat­kai­su­ja –Ou­lais­ten nuo­ri­so­val­tuu­te­tut pe­reh­tyi­vät uuteen kau­pun­ki­stra­te­giaan ja ky­sy­vät, onko se liian­kin op­ti­mis­ti­nen

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Oulaisten talousluvut pahasti pakkasella –Tilintarkastaja seuraa, miten taloutta aletaan saattaa parempaan kuntoon, henkilöstökulut puhuttivat valtuutettuja

Ou­lais­ten ta­lous­lu­vut pahasti pak­ka­sel­la –Ti­lin­tar­kas­ta­ja seuraa, miten ta­lout­ta aletaan saattaa pa­rem­paan kun­toon, hen­ki­lös­tö­ku­lut pu­hut­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja

22.03.2023 18:50
Tilaajille
Oulaisten ennakkoäänestyspaikalla oli tungosta heti ensimmäisen tunnin aikana –Vikströmit toivovat uusilta kansanedustajilta järkevää talouspolitiikkaa

Ou­lais­ten en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la oli tun­gos­ta heti en­sim­mäi­sen tunnin aikana –Vikst­rö­mit toi­vo­vat uusilta kan­san­edus­ta­jil­ta jär­ke­vää ta­lous­po­li­tiik­kaa

22.03.2023 15:00
Tilaajille
Kärsämäellä keskustellaan kouluista tiistaina ja keskiviikkona

Kär­sä­mäel­lä kes­kus­tel­laan kou­luis­ta tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na

22.03.2023 13:30
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkaa tänään –Vaalipaikoilla perinteinen keräys vammaisille ja sairaille

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään –Vaa­li­pai­koil­la pe­rin­tei­nen keräys vam­mai­sil­le ja sai­rail­le

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Haapaveden Opiston ja Jokihelmen opiston yhteinen vaalipaneeli tiistaina: Voit seurata lähetystä täältä kello 18 alkaen

Haa­pa­ve­den Opiston ja Jo­ki­hel­men opiston yh­tei­nen vaa­li­pa­nee­li tiis­tai­na: Voit seurata lä­he­tys­tä täältä kello 18 alkaen

21.03.2023 13:30
R-kioski lopetti: Tmi MikaLinkki toimittaa nyt passit ja henkilökortit Oulaisissa

R-kios­ki lo­pet­ti: Tmi Mi­ka­Link­ki toi­mit­taa nyt passit ja hen­ki­lö­kor­tit Ou­lai­sis­sa

21.03.2023 11:00
Tilaajille
Kevätpäiväntasaus on tänään – Tiedätkö minkä taian voit tehdä kotioloissa kananmunalla?

Ke­vät­päi­vän­ta­saus on tänään – Tie­dät­kö minkä taian voit tehdä ko­ti­olois­sa ka­nan­mu­nal­la?

20.03.2023 21:00
Tilaajille
Oulaisten talvikunnossapito käräjäoikeudelle – Ollila jätti haastehakemuksen, kaupunki palkkasi lakimiehen

Ou­lais­ten tal­vi­kun­nos­sa­pi­to kä­rä­jä­oi­keu­del­le – Ollila jätti haas­te­ha­ke­muk­sen, kau­pun­ki palk­ka­si la­ki­mie­hen

20.03.2023 17:00
Tilaajille
Jedun kehitysjohtajan haku etenee: Kolme hakijaa valittiin soveltuvuusarviointiin

Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan haku etenee: Kolme hakijaa va­lit­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

20.03.2023 13:30
Tilaajille
Apuvälinemessut tiistaina Oulaisissa –Omaishoitajien virkistyspäivällä on jo 15 vuoden perinne

Apu­vä­li­ne­mes­sut tiis­tai­na Ou­lai­sis­sa –O­mais­hoi­ta­jien vir­kis­tys­päi­väl­lä on jo 15 vuoden perinne

20.03.2023 11:00
Tilaajille
Jätevesimaksu nousee huhtikuun alussa Oulaisissa

Jä­te­ve­si­mak­su nousee huh­ti­kuun alussa Ou­lai­sis­sa

20.03.2023 06:00
Tilaajille
Arvo-osuus-tilien avaajia on nyt pankeissa ruuhkaksi asti – tilin voi avata itse, jos käytössä on verkkopankkitunnukset

Ar­vo-osuus-ti­lien avaajia on nyt pan­keis­sa ruuh­kak­si asti – tilin voi avata itse, jos käy­tös­sä on verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set

18.03.2023 17:00
Tilaajille
VR:n junaliikenne pysähtymässä kokonaan maanantaista alkaen – linja-autoala seuraa tilannetta: "Saisi vähän balsamia haavoille"

VR:n ju­na­lii­ken­ne py­säh­ty­mäs­sä ko­ko­naan maa­nan­tais­ta alkaen – lin­ja-au­to­ala seuraa ti­lan­net­ta: "Saisi vähän bal­sa­mia haa­voil­le"

18.03.2023 13:30
Tilaajille
Vaalaan valitaan kunnanjohtaja, Päivi Rautio sai kutsun haastatteluun

Vaalaan va­li­taan kun­nan­joh­ta­ja, Päivi Rautio sai kutsun haas­tat­te­luun

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Merijärven 4H-yhdistykselle valittiin toiminnanjohtaja

Me­ri­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le va­lit­tiin toi­min­nan­joh­ta­ja

17.03.2023 11:00
Tilaajille