Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Uutiset

Timo Hannulan johtama suomalaisen musiikin joulukonsertti kuullaan sunnuntaina Haapavedellä
Tilaajille

Timo Han­nu­lan johtama suo­ma­lai­sen mu­sii­kin jou­lu­kon­sert­ti kuul­laan sun­nun­tai­na Haa­pa­ve­del­lä

21:00
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen yt-neuvottelut päättyivät: Vaikutukset kohdentuvat 300 työntekijään

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue Pohteen yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Vai­ku­tuk­set koh­den­tu­vat 300 työn­te­ki­jään

17:00
Yleisö äänesti Timo Kestin ja Raahen meriliikuntaviikon voittoon: "Nöyräksi se veti, kun niin paljon oli äänestetty"

Yleisö äänesti Timo Kestin ja Raahen me­ri­lii­kun­ta­vii­kon voit­toon: "Nöy­räk­si se veti, kun niin paljon oli ää­nes­tet­ty"

13:30
Tilaajille
Aili Nuorala johtaa omaishoitajayhdistystä

Aili Nuorala johtaa omais­hoi­ta­ja­yh­dis­tys­tä

11:00
Tilaajille
Suomessa tehdään pimeää työtä jopa 1,4 miljardin euron arvosta – poliisin mukaan pimeään työhön liittyy usein ammattimaista rikollisuutta

Suo­mes­sa tehdään pimeää työtä jopa 1,4 mil­jar­din euron arvosta – ­po­lii­sin mukaan pimeään työhön liittyy usein am­mat­ti­mais­ta ri­kol­li­suut­ta

28.11.2022 21:00
Tilaajille
Poistotekstiilit kiertoon Vestian lajittelupihojen kautta

Pois­to­teks­tii­lit kier­toon Vestian la­jit­te­lu­pi­ho­jen kautta

28.11.2022 17:00
Tilaajille
Urkutoimikuntaan valittiin oma sihteeri –Oulaisten kirkkourkuhanke alkaa ensi vuonna

Ur­ku­toi­mi­kun­taan va­lit­tiin oma sih­tee­ri –Ou­lais­ten kirk­ko­ur­ku­han­ke alkaa ensi vuonna

28.11.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten seurakunta tarvitsee vakituisen nuorisotyöohjaajan, virkaan nimitettiin Henna Röyttä

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta tar­vit­see va­ki­tui­sen nuo­ri­so­työoh­jaa­jan, virkaan ni­mi­tet­tiin Henna Röyttä

28.11.2022 11:00
Tilaajille
SSAB:n voimalinja herättää eriäviä mielpiteitä: Fingrid haluaa välttää voimajohtolinjojen risteämisen Möykkyperällä

SSAB:n voi­ma­lin­ja he­rät­tää eriäviä miel­pi­tei­tä: Fingrid haluaa välttää voi­ma­joh­to­lin­jo­jen ris­teä­mi­sen Möyk­ky­pe­räl­lä

28.11.2022 06:00
Tilaajille
Maantie 807 Siikajoella: Surkein mitä Suomesta löytyy

Maantie 807 Sii­ka­joel­la: Surkein mitä Suo­mes­ta löytyy

27.11.2022 17:00
Tilaajille
Okko Saastamoinen sai kulttuurikirnun musiikkityöstä ja Haapaveden tunnettuuden edistämisestä

Okko Saas­ta­moi­nen sai kult­tuu­ri­kir­nun mu­siik­ki­työs­tä ja Haa­pa­ve­den tun­net­tuu­den edis­tä­mi­ses­tä

27.11.2022 13:30
Tilaajille
Tuula Aitto-oja Oulaisista valittin Kotiseutuliiton hallitukseen –"Kotiseututyössä pitää ottaa haltuun juuret ja siivet"

Tuula Ait­to-oja Ou­lai­sis­ta va­lit­tin Ko­ti­seu­tu­lii­ton hal­li­tuk­seen –"­Ko­ti­seu­tu­työs­sä pitää ottaa haltuun juuret ja siivet"

27.11.2022 09:01
Tilaajille
Liikunnan "moniottelija" palkittiin Ukuli-patsaalla: Palkittu Juha Aho tutustuttaa videolla mitä kaikkea Haapaveden Lumimaasta löytyy

Lii­kun­nan "mo­niot­te­li­ja" pal­kit­tiin Uku­li-pat­saal­la: Pal­kit­tu Juha Aho tu­tus­tut­taa vi­deol­la mitä kaikkea Haa­pa­ve­den Lu­mi­maas­ta löytyy

26.11.2022 14:00
Tilaajille
Merijärven Kotiseutuyhdistys 60 vuotta: "Vapaaehtoiset ovat kotiseututyön kivijalka"

Me­ri­jär­ven Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys 60 vuotta: "Va­paaeh­toi­set ovat ko­ti­seu­tu­työn ki­vi­jal­ka"

26.11.2022 13:00
Mauno Mykkänen palkittiiin Vuoden reserviläisenä, Vihannin yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Pasi Parkkila

Mauno Myk­kä­nen pal­kit­tiiin Vuoden re­ser­vi­läi­se­nä, Vi­han­nin yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa Pasi Park­ki­la

26.11.2022 06:00
Tilaajille
"Hän on halunnut tutustua meihin tavisoulaistelaisiin": Vuoden oulaistelainen 2022 on valittu –Riikka Moilanen on kuntalaisten ja valintaraadin yksimielinen päätös

"Hän on ha­lun­nut tu­tus­tua meihin ta­vi­sou­lais­te­lai­siin": Vuoden ou­lais­te­lai­nen 2022 on valittu –Riikka Moi­la­nen on kun­ta­lais­ten ja va­lin­ta­raa­din yk­si­mie­li­nen päätös

25.11.2022 18:00
Tilaajille
Lehdolle tilaus: Oulaisissa tehdään espoolaisen kerrostalokohteen keittiöt ja kylpyhuoneet

Leh­dol­le tilaus: Ou­lai­sis­sa tehdään es­poo­lai­sen ker­ros­ta­lo­koh­teen keit­tiöt ja kyl­py­huo­neet

25.11.2022 10:08
Tilaajille
"Miksei Musiikkiviikkojen kaikkien konserttien väliaikoja kuulutettu?" – Kulttuurituottaja Anna Koivukangas vastaa yleisön kysymyksiin

"Miksei Mu­siik­ki­viik­ko­jen kaik­kien kon­sert­tien vä­li­ai­ko­ja kuu­lu­tet­tu?" – Kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Anna Koi­vu­kan­gas vastaa yleisön ky­sy­myk­siin

25.11.2022 06:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Raahen seurakunnan ja tutustuu alueen yrityksiin ja yhteistyökumppaneihin

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Raahen seu­ra­kun­nan ja tu­tus­tuu alueen yri­tyk­siin ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin

24.11.2022 21:00
Tilaajille
Kirkollisveroa ei nosteta Kärsämäellä: Kirkkoa maalataan ensi vuonna

Kir­kol­lis­ve­roa ei nosteta Kär­sä­mäel­lä: Kirkkoa maa­la­taan ensi vuonna

24.11.2022 17:00
Tilaajille
Oulaisten yläkoululla nuuskatilannetta ratkaistaan yhteistyöllä –"Kyllä harjaantunut silmä yleensä huomaa, jos oppilaalla on tunnilla nuuskaa huulessa", toteaa vt. rehtori Anne Törmälä

Ou­lais­ten ylä­kou­lul­la nuus­ka­ti­lan­net­ta rat­kais­taan yh­teis­työl­lä –"Kyllä har­jaan­tu­nut silmä yleensä huomaa, jos op­pi­laal­la on tun­nil­la nuuskaa huu­les­sa", toteaa vt. rehtori Anne Törmälä

24.11.2022 06:00
Tilaajille
Mies tuomittiin Oulaisissa tekemästään taposta yli kahdeksan vuoden vankeuteen – oli vapautunut juuri vankilasta

Mies tuo­mit­tiin Ou­lai­sis­sa te­ke­mäs­tään taposta yli kah­dek­san vuoden van­keu­teen – oli va­pau­tu­nut juuri van­ki­las­ta

23.11.2022 16:32
Tilaajille
Pelimiitti päättyy joulukuussa, käsikirja toiminnan aloittamisen helpottamiseksi jää kuitenkin elämään

Pe­li­miit­ti päättyy jou­lu­kuus­sa, kä­si­kir­ja toi­min­nan aloit­ta­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si jää kui­ten­kin elämään

23.11.2022 13:30
Tilaajille
SSAB käynnisti muutosneuvottelut kolmella tehtaallaan –Oulainen neuvotteluiden ulkopuolella

SSAB käyn­nis­ti muu­tos­neu­vot­te­lut kol­mel­la teh­taal­laan –Ou­lai­nen neu­vot­te­lui­den ul­ko­puo­lel­la

23.11.2022 11:00
Tilaajille
Pelastuslaitos hälytettiin Vihantiin pelastamaan ihmistä vedestä – Löytyi kaksi pilkkireikää

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Vi­han­tiin pe­las­ta­maan ihmistä vedestä – Löytyi kaksi pilk­ki­rei­kää

23.11.2022 09:44
Tilaajille
Vuodeosastoilla paljon koronapotilaita – vierailuja Raahen sairaalassa kannattaa harkita tarkkaan

Vuo­de­osas­toil­la paljon ko­ro­na­po­ti­lai­ta – vie­rai­lu­ja Raahen sai­raa­las­sa kan­nat­taa harkita tark­kaan

23.11.2022 06:00
Haapaveden kaupunginjohtajan virasta äänestettiin, Hinnoa äänesti 24 valtuutettua

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan virasta ää­nes­tet­tiin, Hinnoa äänesti 24 val­tuu­tet­tua

22.11.2022 18:55
Seuraa valintaa suorana: Haapaveden kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan tiistai-illan kokouksessa

Seuraa va­lin­taa suo­ra­na: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see kau­pun­gin­joh­ta­jan tiis­tai-il­lan ko­kouk­ses­sa

22.11.2022 13:30
Seitsemän hakijaa haastatellaan –Katso nimet, ketkä hakivat Oulaisten tekniseksi johtajaksi

Seit­se­män hakijaa haas­ta­tel­laan –Katso nimet, ketkä hakivat Ou­lais­ten tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

22.11.2022 11:07