Uutiset

Uuden ruumishuoneen rakennuspiirrustukset hyväksyttiin Kärsämäen kirkkovaltuustossa
Tilaajille

Uuden ruu­mis­huo­neen ra­ken­nus­piir­rus­tuk­set hy­väk­syt­tiin Kär­sä­mäen kirk­ko­val­tuus­tos­sa

12:10
STM ja THL huolissaan koronavirustartuntojen hälyttävästä kasvusta, viime viikolla todettiin 3023 uutta tapausta – sairaanhoidon paineet kohdistuvat vuodenvaihteeseen

STM ja THL huo­lis­saan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen hä­lyt­tä­väs­tä kas­vus­ta, viime vii­kol­la to­det­tiin 3023 uutta ta­paus­ta – sai­raan­hoi­don paineet koh­dis­tu­vat vuo­den­vaih­tee­seen

11:29
Katso kunniamerkkien saajat pohjoisessa Suomessa

Katso kun­nia­merk­kien saajat poh­joi­ses­sa Suo­mes­sa

10:24
Tilaajille
Salmelalle ja Kyllöselle myönnettiin urheilija-apurahat

Sal­me­lal­le ja Kyl­lö­sel­le myön­net­tiin ur­hei­li­ja-apu­ra­hat

10:13
Tilaajille
Ilmatieteen laitos: Syksy oli laajalti poikkeuksellisen lämmin

Il­ma­tie­teen laitos: Syksy oli laa­jal­ti poik­keuk­sel­li­sen lämmin

02.12.2020 20:00
Tilaajille
Marraskuussa hukkui kaksi ihmistä

Mar­ras­kuus­sa hukkui kaksi ihmistä

02.12.2020 19:00
Tilaajille
Tulisijoista lähtee satoja paloja vuosittain,  ”Nuohoojan käynti voisi estää lukuisia vaaratilanteita”

Tu­li­si­jois­ta lähtee satoja paloja vuo­sit­tain, ”Nuo­hoo­jan käynti voisi estää lu­kui­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta”

02.12.2020 18:00
Tilaajille
Raahe kävi yhtiöidensä kanssa osinkotavoitekeskustelut: 2,5 miljoonan potti kutistumassa reilusti alle miljoonaan

Raahe kävi yh­tiöi­den­sä kanssa osin­ko­ta­voi­te­kes­kus­te­lut: 2,5 mil­joo­nan potti ku­tis­tu­mas­sa rei­lus­ti alle mil­joo­naan

02.12.2020 17:00
Tilaajille
Kolme kiinnostui koulunuorisotyöntekijän pestistä

Kolme kiin­nos­tui kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jän pes­tis­tä

02.12.2020 14:43
Tilaajille
Liikuntahalli etenee, jos hanke saa avustusta: Kärsämäen valtuuston hyväksymä ensi vuoden budjetti tuo investointeja ja pitää palvelut

Lii­kun­ta­hal­li etenee, jos hanke saa avus­tus­ta: Kär­sä­mäen val­tuus­ton hy­väk­sy­mä ensi vuoden bud­jet­ti tuo in­ves­toin­te­ja ja pitää pal­ve­lut

02.12.2020 08:39
Tilaajille
Yli kymmenen henkilön yleisötilaisuudet kielletään Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa – perhejuhlat suositellaan pitämään vain lähipiirissä: "Nyt ei ole oikea aika matkustaa kylään mihinkään"

Yli kym­me­nen hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­le­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – per­he­juh­lat suo­si­tel­laan pi­tä­mään vain lä­hi­pii­ris­sä: "Nyt ei ole oikea aika mat­kus­taa kylään mi­hin­kään"

01.12.2020 16:15
Oulaisten kaupunki linjasi koronatoimet: Vuodeosastolle vierailukielto, julkiset tilat kiinni, toinen aste opiskelee etänä, yleisötilaisuudet perutaan...

Ou­lais­ten kau­pun­ki linjasi ko­ro­na­toi­met: Vuo­de­osas­tol­le vie­rai­lu­kiel­to, jul­ki­set tilat kiinni, toinen aste opis­ke­lee etänä, ylei­sö­ti­lai­suu­det pe­ru­taan...

01.12.2020 08:47
Koronasuositukset keskeyttävät Jokihelmen opiston kurssit heti, syyskauden viimeisille tunneille ei järjestetä etäopetusta

Ko­ro­na­suo­si­tuk­set kes­keyt­tä­vät Jo­ki­hel­men opiston kurssit heti, syys­kau­den vii­mei­sil­le tun­neil­le ei jär­jes­te­tä etä­ope­tus­ta

01.12.2020 07:27
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Kuntavaaleissa tähtäimessä sata valtuutettua ja 15 prosentin kannatus

Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­to: Kun­ta­vaa­leis­sa täh­täi­mes­sä sata val­tuu­tet­tua ja 15 pro­sen­tin kan­na­tus

30.11.2020 18:00
Tilaajille
Kärsämäen kunta kannattaa suden kannanhoidollisen metsästämisen mahdollistamista

Kär­sä­mäen kunta kan­nat­taa suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tä­mi­sen mah­dol­lis­ta­mis­ta

30.11.2020 17:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunta sulkee, rajoittaa ja peruu - perussuomalaiset aikovat silti järjestää itsenäisyyspäiväjuhlan

Py­hä­joen kunta sulkee, ra­joit­taa ja peruu - pe­rus­suo­ma­lai­set aikovat silti jär­jes­tää it­se­näi­syys­päi­vä­juh­lan

30.11.2020 16:30
Tilaajille
Livelähetys kello 12-15: Elinvoimaa monipaikkaisuudesta! -pienoisseminaaria voit seurata täältä

Li­ve­lä­he­tys kello 12-15: Elin­voi­maa mo­ni­paik­kai­suu­des­ta! -pie­nois­se­mi­naa­ria voit seurata täältä

30.11.2020 11:56 1
Elinvoimaa monipaikkaisuudesta -seminaari alkaa kello 12, seuraa sivuiltamme

Elin­voi­maa mo­ni­paik­kai­suu­des­ta -se­mi­naa­ri alkaa kello 12, seuraa si­vuil­tam­me

30.11.2020 08:52 0
Tilaajille
Maanantaina Oulaisissa puhuva e2 Tutkimuksen johtaja Karina Jutila kertoo tutkimusorganisaation vahvistuvan uudella henkilöllä

Maa­nan­tai­na Ou­lai­sis­sa puhuva e2 Tut­ki­muk­sen johtaja Karina Jutila kertoo tut­ki­mus­or­ga­ni­saa­tion vah­vis­tu­van uudella hen­ki­löl­lä

30.11.2020 08:00 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle valmistellaan uusia koronarajoituksia: Yli kymmenen hengen tapahtumat kielletään ja julkiset tilat suljetaan, toinen aste etäopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maal­le val­mis­tel­laan uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia: Yli kym­me­nen hengen ta­pah­tu­mat kiel­le­tään ja jul­ki­set tilat sul­je­taan, toinen aste etä­ope­tuk­seen

29.11.2020 16:52 0
Raahessa kolme uutta varmistettua koronatartuntaa: Yhteensä tartuntoja on nyt 25

Raa­hes­sa kolme uutta var­mis­tet­tua ko­ro­na­tar­tun­taa: Yh­teen­sä tar­tun­to­ja on nyt 25

29.11.2020 08:47 0
Alueellinen koordinaatioryhmä: Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen

28.11.2020 20:19 0
Päivittäistavarakaupat toivovat: Vältä ruuhkahuiput, hoida joulun hankinnat hyvissä ajoin

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pat toi­vo­vat: Vältä ruuh­ka­hui­put, hoida joulun han­kin­nat hyvissä ajoin

28.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Hanhikivellä ei lipsuta karanteeniohjeista: Ruokakin viedään oven taakse

Han­hi­ki­vel­lä ei lipsuta ka­ran­tee­nioh­jeis­ta: Ruo­ka­kin viedään oven taakse

28.11.2020 09:00 0
Tilaajille
Verkostoituminen ja laajat kontaktit toivat Vuoden oulaistelainen -tunnustukset kahdelle henkilölle

Ver­kos­toi­tu­mi­nen ja laajat kon­tak­tit toivat Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tun­nus­tuk­set kah­del­le hen­ki­löl­le

27.11.2020 20:04 0
Tilaajille
Sievin Jalkineella joukkoaltistuminen – Kallion alueella useita tartuntaketjuja, karanteenissa noin 200 asukasta

Sievin Jal­ki­neel­la jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – Kallion alueel­la useita tar­tun­ta­ket­ju­ja, ka­ran­tee­nis­sa noin 200 asu­kas­ta

27.11.2020 20:00 0
Raahen lukiossa uusi joukkoaltistuminen – lukio siirtyy etäopetukseen itsenäisyyspäivään saakka

Raahen lu­kios­sa uusi jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen – lukio siirtyy etä­ope­tuk­seen it­se­näi­syys­päi­vään saakka

27.11.2020 14:33 0
Lääkäri Pasi Hirvikoski: "Viruksen leviämisen estäminen on jokaisen henkilön omasta toiminnasta kiinni"

Lääkäri Pasi Hir­vi­kos­ki: "Vi­ruk­sen le­viä­mi­sen es­tä­mi­nen on jo­kai­sen hen­ki­lön omasta toi­min­nas­ta kiinni"

27.11.2020 13:18 0
Tilaajille
20 Keskustan kansanedustajaa ehdolla kuntavaaleissa, ehdolla on myös raahelainen kansanedustaja Hanna-Leena Mattila

20 Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jaa ehdolla kun­ta­vaa­leis­sa, ehdolla on myös raa­he­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila

27.11.2020 09:45 0
Tilaajille
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa Piippolan koulutiloja Siikalatvan kunnalle – tavoitteena keskustella nyt, rakennetaanko uutta vai kehitetäänkö kolmen koulun kampus

Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä tarjoaa Piip­po­lan kou­lu­ti­lo­ja Sii­ka­lat­van kun­nal­le – ta­voit­tee­na kes­kus­tel­la nyt, ra­ken­ne­taan­ko uutta vai ke­hi­te­tään­kö kolmen koulun kampus

27.11.2020 07:55 0
Tilaajille