Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Asuk­kaat vai­kut­ta­maan oman alueen­sa hyväksi – va­lin­ta­ko­kouk­set jo ensi vii­kol­la

Lähidemokratiamallin luomista yhdeksi kaupunkilaisten vaikuttamiskeinoksi on pohdittu Raahessa jo pitkään. Nyt muodostettava lähidemokratiahallitus on hyväksytty yhdeksi Raahen kaupungin hallintotoimielimistä ja se toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Raahen lähidemokratiahallituksen info Vihannisssa kokosi Leena Mikkola-Riekkisen mukaan muihin koulupiireihin verrattuna runsaslukuisen kuulijajoukon. Vihannissa on nähtävissä yhteistä tahtotilaa eri kylien välillä asian suhteen.
Raahen lähidemokratiahallituksen info Vihannisssa kokosi Leena Mikkola-Riekkisen mukaan muihin koulupiireihin verrattuna runsaslukuisen kuulijajoukon. Vihannissa on nähtävissä yhteistä tahtotilaa eri kylien välillä asian suhteen.

RAAHE Raahen ja Vihannin yhdistyessä nelivuotiskautensa aloitti Vihannin aluelautakunta, jonka tehtävänä oli paitsi suunnitella 3,2 miljoonan euron porkkanarahojen kohdentamista Vihannin kohteisiin myös lisätä vuoropuhelua kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa sekä seurata yhdistymissopimuksen toteutumista ja tehdä aloitteita Vihannin alueen kehittämisestä.

Raahe oli mukana Kuntaliiton hallinnoimassa hankkeessa Kuntalaiset keskiöön, jossa selvitettiin lähidemokratian merkitystä ja hankittiin kokemustietoa eri alueilla käyttöön otetuista uusista vaikuttamiskanavista.

Kaupunginhallitus on lähidemokratiahallitukseen valmistelijaksi ja esittelijäksi kaupunginlakimies Leena Mikkola-Riekkisen.

Hankkeen käynnissä oloaikana valmisteltiin Raahen lähidemokratiamalli, joka hieman hiottuna hyväksyttiin käyttöön otettavaksi Raahen kaupungin hallinnon uudistuksen yhteydessä.

–Raahen kaupungin yhdeksi toimielimeksi on päätetty perustaa 9- jäseninen lähidemokratiahallitus. Merikadun, Pattasten, Saloisten ja Vihannin koulupiirien alueella järjestettävät yleiset kokoukset valitsevat kukin kaksi vaalikelpoista edustajaa ja kaksi varaedustajaa lähidemokratiahallitukseen enemmistövaalilla. Kaksi eniten ääniä saanutta edustajaa tulee varsinaisiksi jäseniksi ja kaksi toiseksi eniten ääniä saanutta edustajaa varajäseniksi. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja yhtäjaksoisesti sama henkilö voi olla lähidemokratiahallituksen jäsenenä 4 vuotta.

Lähidemokratiahallituksen puheenjohtajuus kiertää alueittain. Ensimmäinen puheenjohtaja-alue valitaan arvalla ja siltä alueelta mistä puheenjohtaja tulee, valitaan 3 jäsentä.

Ensi viikon aikana järjestettävien valintakokousten aluksi kaupunkilaiset voivat äänestää oman alueensa ehdokkaita lähidemokratiahallitukseen. Vihannin kokouksen jälkeen on selvillä lähidemokratiahallitukseen valitut jäsenet ja varajäsenet.

–Lähidemokratiahallituksella on käytössään 100 000 euron budjetti. Rahan kohdistaminen riippuu alueiden aktiivisuudesta ja sitä voidaan käyttää asukastoimintaan ja esimerkiksi hankkeiden omarahoitusosuuteen.

Tavoitteena on käynnistää lähidemokratiahallituksen toiminta syyskuun aikana.

–Odotan suurella innolla ja mielenkiinnolla tämän uuden ja erityyppisen toimintamallin käynnistymistä. Paikallisdemokratia lähtee kaupunkilaisten, asukkaidemme tarpeista, toiveista, ideoista ja aktiivisuudesta. Tästä tulee niin hyvä toimintamalli kuin millaisen me haluamme sen Raahessa olevan.

Mikkola-Riekkinen toivoo, että raahelaiset lähtevät innostuneesti ehdokkaiksi lähidemokratiahallitukseen uuden toimielimen kautta kehittämään ja kasvattamaan avoimuuden ilmapiiriä ja kaupunkilaisten osallistamista jo asioiden vireille tullessa. Uuden kuntalain toimintatavan mukaan asukkaat otetaan mukaan jo varhaisessa vaiheessa.

–Jos suostumuksensa ehdokkaaksi antaneita ei tule ensi tiistaina puoleen päivään mennessä riittävästi, jatkamme edustajien etsintää ja asiasta tiedottamista.

Walter Röbbelen Vihannista on ollut mukana hanketyön alkuvaiheen työryhmässä ja sanoo, että idea asukkaiden mukaan ottamisesta oman kylänsä tai kaupunginosansa asioiden hoitamiseen hyvä.

–Usein asioita pohditaan paikallisesti. Esille voi nousta esimerkiksi jonkun palvelun järjestäminen paikallisin työvoimin ja tienhoidon urakoiminen paikallisesti. Kaavoitukseen voidaan antaa ehdotuksia paikallisesti ja idea johonkin kyläyhteisölle haettavaan rahalliseen tukeen nousee usein esille pienessä piirissä. Ne voivat olla mitä tahansa asioita, jotka kohdistuvat omaan yhteisöön. Lähidemokratiahallitus, jossa on kylän edustaja, ryhtyy viemään asiaa eteenpäin ja sitä kautta päästään vaikuttamaan oman asuinalueen asioihin.

Röbbelen näkee, että uusi toimintamalli on toisaalta myös asukkaita aktivoiva.

–Ei voida odottaa, että kaupunki järjestää kaiken. Jatkossa meillä on mahdollisuus asukkaina vaikuttaa vahvasti siihen, mitä meidän kylällemme kuuluu.

Lähidemokratiahallituksen tehtävänä on

Toimia virallisena kanavana, jonka kautta eri kaupungin alueita koskevat vireillepanot käsitellään ja tiedotetaan paikallistasolle.

Koota aloitteet eri alueilta ja tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle.

Jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistettavan kehittämisrahan ja jatkaa Sofytoimintaa.

Järjestää asukaskokouksia.

Edesauttaa kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten solmimista.

Lähidemokratiahallitus saa esittää puheoikeudellisen edustajansa lautakuntiin.

Lähidemokratiahallituksen tehtävänä on järjestää säännöllisiä alueellisia asukastapaamisia vähintään kerran vuodessa kaupunkilaisia kiinnostavista ajankohtaisista asioista ja omalta osaltaan huolehtia siitä, että paikallisia tahoja kuullaan ennen merkittävien päätösten tekemistä.