Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kylät
Mäyrässä kävellään ja hiihdetään ukrainalaisten hyväksi –Seija Vinkki kannustaa väkeä mukaan yhteiseen tapahtumaan

Mäy­räs­sä kä­vel­lään ja hiih­de­tään uk­rai­na­lais­ten hyväksi –Seija Vinkki kan­nus­taa väkeä mukaan yh­tei­seen ta­pah­tu­maan

01.04.2023 09:00
Tilaajille
Lopetusuhan jälkeen uuteen nousuun –  Mäyränperällä juhlittiin 40-vuotiasta kyläyhdistystä

Lo­pe­tus­uhan jälkeen uuteen nousuun – Mäy­rän­pe­räl­lä juh­lit­tiin 40-vuo­tias­ta ky­lä­yh­dis­tys­tä

23.08.2022 21:00
Tilaajille
Kylille turvaa pienillä teoilla: Päivi Jurvakainen kannustaa miettimään, keneltä voi kysyä apua ja mitä apua voi itse antaa toiselle

Kylille turvaa pie­nil­lä teoil­la: Päivi Jur­va­kai­nen kan­nus­taa miet­ti­mään, keneltä voi kysyä apua ja mitä apua voi itse antaa toi­sel­le

28.04.2022 11:01
Tilaajille
Kylätoimintaverkostoa johtava Katja Hänninen rohkaisee kysymään naapurilta kuulumisia: "Välitetään toisistamme"

Ky­lä­toi­min­ta­ver­kos­toa johtava Katja Hän­ni­nen roh­kai­see ky­sy­mään naa­pu­ril­ta kuu­lu­mi­sia: "Vä­li­te­tään toi­sis­tam­me"

28.04.2022 11:00
Tilaajille
Oulaisten kylien neuvosto nostaa esille kyläturvallisuuden tärkeyden: Tarvitaan lisää koulutusta ja kylille paikallisia turvallisuustiimejä

Ou­lais­ten kylien neu­vos­to nostaa esille ky­lä­tur­val­li­suu­den tär­key­den: Tar­vi­taan lisää kou­lu­tus­ta ja kylille pai­kal­li­sia tur­val­li­suus­tii­me­jä

21.04.2022 17:00
Tilaajille
Vuoden Kylä 2022 on julkistettu: Raution kylä Pohjois-Pohjanmaalta sai valtakunnallisen tunnustuksen, kyläläiset osallistuivat aktiivisesti metsäpalon sammutukseen

Vuoden Kylä 2022 on jul­kis­tet­tu: Raution kylä Poh­jois-Poh­jan­maal­ta sai val­ta­kun­nal­li­sen tun­nus­tuk­sen, ky­lä­läi­set osal­lis­tui­vat ak­tii­vi­ses­ti met­sä­pa­lon sam­mu­tuk­seen

20.04.2022 13:30
Tilaajille
Hanketekijät tarvivat alkuun rahahanoja, kunnilta toivotaan selkeitä linjauksia
Pääkirjoitus

Han­ke­te­ki­jät tar­vi­vat alkuun ra­ha­ha­no­ja, kun­nil­ta toi­vo­taan sel­kei­tä lin­jauk­sia

24.02.2022 15:06
Tilaajille
Kyläfoorumin kysymys Oulaisten kaupungille: "Mikä on periaatepäätös hankkeiden alkurahoitukseen?"

Ky­lä­foo­ru­min kysymys Ou­lais­ten kau­pun­gil­le: "Mikä on pe­ri­aa­te­pää­tös hank­kei­den al­ku­ra­hoi­tuk­seen?"

23.02.2022 06:00
Tilaajille
Raahen lähidemokratiatoimikunta jakoi avustuksia, joka toi myös Vihannin toimijoille joululahjan etukäteen

Raahen lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta jakoi avus­tuk­sia, joka toi myös Vi­han­nin toi­mi­joil­le jou­lu­lah­jan etu­kä­teen

25.11.2021 06:00
Tilaajille
Uudet muuttajat ovat tervetulleita, opitaan uusilta ihmisiltä avarakatseisuutta puolin ja toisin
Pääkirjoitus

Uudet muut­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta, opitaan uusilta ih­mi­sil­tä ava­ra­kat­sei­suut­ta puolin ja toisin

15.09.2021 13:44
Tilaajille
Liminkakylän kylätoiminnan vuositapahtumat käynnistyvät, Jaakko Jukkola kertoo myös ensi kevään myyntinäyttelyn olevan ohjelmassa

Li­min­ka­ky­län ky­lä­toi­min­nan vuo­si­ta­pah­tu­mat käyn­nis­ty­vät, Jaakko Jukkola kertoo myös ensi kevään myyn­ti­näyt­te­lyn olevan oh­jel­mas­sa

13.09.2021 10:00
Tilaajille
Kesäturisteista kylien uusi kohderyhmä, matkaparkissa mukana jo alueemme kyliä
Pääkirjoitus

Ke­sä­tu­ris­teis­ta kylien uusi koh­de­ryh­mä, mat­ka­par­kis­sa mukana jo alueem­me kyliä

26.05.2021 13:43
Tilaajille
Asukkaat vaikuttamaan oman alueensa hyväksi – valintakokoukset jo ensi viikolla

Asuk­kaat vai­kut­ta­maan oman alueen­sa hyväksi – va­lin­ta­ko­kouk­set jo ensi vii­kol­la

31.08.2017 15:21
Tiukan äänestyksen se vaati: Pyhäjoelle mahtuu vielä yksi tuulivoimapuisto

Tiukan ää­nes­tyk­sen se vaati: Py­hä­joel­le mahtuu vielä yksi tuu­li­voi­ma­puis­to

31.08.2017 13:00
Jokaisella kylällä on omat erityispiirteensä – kylät nostivat omat valttinsa esille

Jo­kai­sel­la kylällä on omat eri­tyis­piir­teen­sä – kylät nos­ti­vat omat valt­tin­sa esille

08.06.2017 14:50