Videon mukana näyttelyyn: Vielä ehdit kar­ja­lais­ten näyt­te­lyyn Vi­han­tiin

Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Merijärven kunnanhallitus
Nimi on nyt valittu - Merijärven uusi palvelutalo on Koivukoti

Nimi on nyt valittu - Me­ri­jär­ven uusi pal­ve­lu­ta­lo on Koi­vu­ko­ti

01.09.2023 17:00
Tilaajille
Esko Nivala jatkaa Merijärven kunnanhallituksen puheenjohtajana

Esko Nivala jatkaa Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na

14.06.2023 09:16
Tilaajille
Virtanen irtisanoutui - Merijärvi palkkaa varhaiskasvatusjohtajan

Vir­ta­nen ir­ti­sa­nou­tui - Me­ri­jär­vi palkkaa var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan

07.06.2023 13:30
Tilaajille
Algeco toimittaa väistötilat Merijärven Koivupuhdon koululle

Algeco toi­mit­taa väis­tö­ti­lat Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don kou­lul­le

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Merijärven kunta tekee maakaupat

Me­ri­jär­ven kunta tekee maa­kau­pat

19.04.2023 17:00
Tilaajille
Positiivinen haaste: Merijärvi selvittää uuden päiväkotiryhmän perustamista

Po­si­tii­vi­nen haaste: Me­ri­jär­vi sel­vit­tää uuden päi­vä­ko­ti­ryh­män pe­rus­ta­mis­ta

19.04.2023 13:30
Tilaajille
Merijärvi tarjoaa nuorille kesätöitä ja maksaa kesätyötukea nuoria työllistäville yrityksille

Me­ri­jär­vi tarjoaa nuo­ril­le ke­sä­töi­tä ja maksaa ke­sä­työ­tu­kea nuoria työl­lis­tä­vil­le yri­tyk­sil­le

09.02.2023 06:00
Merijärven kunnanhallituksella tuhti päätöspaketti, hallitus ei esitä kiinteistöverotukseen kiristyksiä

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sel­la tuhti pää­tös­pa­ket­ti, hal­li­tus ei esitä kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­seen ki­ris­tyk­siä

15.10.2022 06:00
Kokouksen esityslistalla: Merijärven hallitus päättää, lähteekö kunta mukaan Minun polkuni -hankkeeseen

Ko­kouk­sen esi­tys­lis­tal­la: Me­ri­jär­ven hal­li­tus päät­tää, läh­tee­kö kunta mukaan Minun polkuni -hank­kee­seen

20.09.2022 06:00
Tilaajille
"Ensi vuoden talousarviota laaditaan aika "sumeissa" näkymissä"

"Ensi vuoden ta­lous­ar­vio­ta laa­di­taan aika "su­meis­sa" nä­ky­mis­sä"

27.08.2022 13:30
Tilaajille
Merijärven teollisuushallin myynti jälleen hallinto-oikeudessa, kunnanhallitukselta lausunto oikeuskäsittelyyn

Me­ri­jär­ven teol­li­suus­hal­lin myynti jälleen hal­lin­to-oi­keu­des­sa, kun­nan­hal­li­tuk­sel­ta lau­sun­to oi­keus­kä­sit­te­lyyn

24.08.2022 13:30
Tilaajille
Oikaisuvaatimus ei muuttanut Merijärven kunnanhallituksen mieltä teollisuushallin myynnistä

Oi­kai­su­vaa­ti­mus ei muut­ta­nut Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tuk­sen mieltä teol­li­suus­hal­lin myyn­nis­tä

07.06.2022 21:00
Merijärven kunnanhallitus kannattaa Paavo Hentilän valintaa tekniseksi johtajaksi, hallitus ei liputa in-house yhtiöön liittymisen puolesta

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus kan­nat­taa Paavo Hen­ti­län va­lin­taa tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si, hal­li­tus ei liputa in-hou­se yhtiöön liit­ty­mi­sen puo­les­ta

18.05.2022 11:00
Tilaajille
Kolme haki Merijärven tekniseksi johtajaksi: Kunnanhallitus tekee valinnan tiistaina

Kolme haki Me­ri­jär­ven tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si: Kun­nan­hal­li­tus tekee va­lin­nan tiis­tai­na

14.05.2022 13:30
Tilaajille
Päätöspöydässä moneen kertaan käsitelty teollisuushallikauppa viedään maaliin, Merijärven kunta myy hallin Rantalakeuden Salaojitus Oy:lle

Pää­tös­pöy­däs­sä moneen kertaan kä­si­tel­ty teol­li­suus­hal­li­kaup­pa viedään maa­liin, Me­ri­jär­ven kunta myy hallin Ran­ta­la­keu­den Sa­la­oji­tus Oy:lle

21.04.2022 13:10
Tilaajille
Merijärven kunnan omistaman teollisuushallin kohtaloa puitiin jälleen kunnanhallituksessa

Me­ri­jär­ven kunnan omis­ta­man teol­li­suus­hal­lin koh­ta­loa puitiin jälleen kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa

30.03.2022 14:20
Tilaajille
Merijärven uuden palvelukodin pääurakoitsijaksi valittiin AHS Control Oy, kunnanhallitus teki myös ison tukun muita päätöksiä

Me­ri­jär­ven uuden pal­ve­lu­ko­din pää­ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin AHS Control Oy, kun­nan­hal­li­tus teki myös ison tukun muita pää­tök­siä

16.02.2022 17:00
Tilaajille
Merijärven OP-Rahakulman kohtalo käsittelyssä: Esittääkö kunnanhallitus, että osakekaupat unohdetaan?

Me­ri­jär­ven OP-Ra­ha­kul­man kohtalo kä­sit­te­lys­sä: Esit­tää­kö kun­nan­hal­li­tus, että osa­ke­kau­pat unoh­de­taan?

15.02.2022 06:00
Tilaajille
Selontekoneuvottelut takana, Merijärven kunnanhallitus valitsee palvelukeskukselle pääurakoitsijan seuraavassa kokouksessa

Se­lon­te­ko­neu­vot­te­lut takana, Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus va­lit­see pal­ve­lu­kes­kuk­sel­le pää­ura­koit­si­jan seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­sa

31.01.2022 17:00
Tilaajille
Merijärven kunnanvaltuusto äänesti johtaja-asiassa: Tilapäistä valiokuntaa ei perusteta selvittämään hallituksen puheenjohtajiston asemaa

Me­ri­jär­ven kun­nan­val­tuus­to äänesti joh­ta­ja-asias­sa: Ti­la­päis­tä va­lio­kun­taa ei pe­rus­te­ta sel­vit­tä­mään hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­ton asemaa

26.01.2022 20:25 2
Tilaajille