Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Merijärvi
Kuukausi

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus päätti: Teol­li­suus­hal­lin kanssa ei uusia siir­to­ja ennen hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös­tä

18.09.2021 08:00
Tilaajille

Me­ri­jär­ven teol­li­suus­hal­li­kaup­pa karahti ki­vil­le, os­ta­ja­eh­do­kas teki so­vin­to­esi­tyk­sen kun­nan­hal­li­tuk­sel­le

14.09.2021 12:07
Tilaajille

Me­ri­jär­vel­lä pe­reh­dy­tään iso­vi­han vuosiin mu­seo­sih­tee­ri Kati Peh­ko­sen kanssa

13.09.2021 18:00
Tilaajille

Me­ri­jär­vi­set ar­vos­ta­vat oman kunnan, yh­des­sä­teh­dyn, syys­ta­pah­tu­man kor­keal­le

08.09.2021 15:27
Tilaajille

Ve­si­joh­to­vet­tä ei tar­vit­se enää keittää Me­ri­jär­vel­lä, kun­ta­lai­sil­le an­ne­taan kii­tos­ta kär­si­väl­li­syy­des­tä

06.09.2021 16:19
Tilaajille

Haa­pa­ve­del­lä syn­ty­nyt­tä Hä­tä­maan tie­tä­jää ei unoh­de­ta, tee­ma­näyt­te­ly esillä syys­kuun Me­ri­jär­vel­lä

05.09.2021 15:00
Tilaajille

Käyt­tö­ve­si kei­tet­tä­vä koko Me­ri­jär­ven kunnan alueel­la, ohje voi­mas­sa ainakin kes­ki­viik­koon asti

04.09.2021 15:42
Tilaajille

Sa­don­kor­juu­mark­ki­nat vuoden tauon jälkeen Me­ri­jär­vel­lä

02.09.2021 15:00
Tilaajille

Nygren va­lit­tiin var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jak­si Me­ri­jär­vel­le

01.09.2021 08:00
Tilaajille

Vastoin lakia – Haa­pa­ve­del­lä vii­del­tä va­ra­val­tuu­te­tul­ta jäi vaa­li­ra­hoi­tus­il­moi­tus te­ke­mät­tä, il­moi­tuk­sia puuttui myös Me­ri­jär­ven, Py­hä­joen ja Kär­sä­mäen kun­ta­po­lii­ti­koil­ta

27.08.2021 08:30
Tilaajille

Oona Jukkola va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan nuo­ri­so­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si, kär­sä­mä­ki­nen Ossi Ruot­sa­lai­nen 2. va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

26.08.2021 14:30
Tilaajille
Vanhemmat

Eläk­keen suuruus Ou­lai­sis­sa kes­ki­mää­rin 1 600 euroa – Me­ri­jär­vel­lä 1 900 euroa, mikä on muiden Py­hä­jo­ki­alueen kuntien ti­lan­ne? Lue täältä

20.08.2021 15:00
Tilaajille

Vestia jär­jes­tää taas kier­rä­tys­päi­viä, Me­ri­jär­vel­lä ajan­koh­ta on syys­kuun alussa

16.08.2021 10:00
Tilaajille

Sydäntä ko­ti­seu­dun asioil­le: Me­ri­jär­vi­sel­le Juhani Ala­ran­nal­le myön­net­tiin Suomen korkein tun­nus­tus ko­ti­seu­tu­työs­tä

14.08.2021 21:51 1
Tilaajille

Hil­jais­ten vuo­si­kym­men­ten jälkeen Ran­taei­lo­la re­mon­toi­tiin ja se sai uudet asuk­kaat

14.08.2021 08:00
Tilaajille

Päivi Saukko johtaa Me­ri­jär­ven kun­nan­val­tuus­toa, Esko Nivala kun­nan­hal­li­tus­ta

11.08.2021 13:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämää eko­kun­ta Me­ri­jär­vel­lä nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa

04.08.2021 12:33
Tilaajille

Mil­lai­sia summia ve­ron­pa­lau­tuk­sia mak­se­taan Py­hä­jo­ki­alueen kun­tiin? Entä mikä on mät­ky­jen ko­ko­nais­sum­ma kun­nis­sa?

04.08.2021 08:00
Tilaajille

Mark­ki­nat vetävät väkeä Me­ri­jär­vel­lä – ta­pah­tu­ma kerää sekä ruusuja että risuja

08.07.2021 12:55
Tilaajille

Ko­ti­seu­tu­viik­ko alkaa – Me­ri­jär­vel­lä muis­tel­laan Erkki Hau­ki­pu­roa, jonka syn­ty­mäs­tä tulee 100 vuotta

05.07.2021 13:35
Tilaajille