Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen kaupunki
Kuukausi
Raahessa valmistuvien AMK-opiskelijoiden pelikenttänä on koko maailma
Mainos KAMK

Raa­hes­sa val­mis­tu­vien AMK-opis­ke­li­joi­den pe­li­kent­tä­nä on koko maailma

11.03.2023 06:00
Vanha Raahe nousemassa luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisen kärkikohteeksi: tavoitteena muun muassa kulttuurimatkailun sisältöjen kasvattaminen ja ihmisten osallistaminen

Vanha Raahe nou­se­mas­sa luonto- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­sen kär­ki­koh­teek­si: ta­voit­tee­na muun muassa kult­tuu­ri­mat­kai­lun si­säl­tö­jen kas­vat­ta­mi­nen ja ih­mis­ten osal­lis­ta­mi­nen

10.03.2023 17:00
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkiseltä esitys Bio Huvimyllystä: Ei Raahen kaupungin omistukseen

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Leena Mik­ko­la-Riek­ki­sel­tä esitys Bio Hu­vi­myl­lys­tä: Ei Raahen kau­pun­gin omis­tuk­seen

09.03.2023 21:00
Tilaajille
Kuntayhtymä yllätti Raahen kaupungin yli kolmen miljoonan euron lisälaskulla – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin tapahtui"

Kun­ta­yh­ty­mä yllätti Raahen kau­pun­gin yli kolmen mil­joo­nan euron li­sä­las­kul­la – Roimaa: "Se käydään kyllä läpi, että miksi näin ta­pah­tui"

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen kaupunginjohtajan johtajasopimus sisältää muun muassa erityisen tehtävän ja puolen vuoden palkkaa vastaavan erokorvauksen

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­jan joh­ta­ja­so­pi­mus si­säl­tää muun muassa eri­tyi­sen teh­tä­vän ja puolen vuoden palkkaa vas­taa­van ero­kor­vauk­sen

20.02.2023 11:00
Tilaajille
Raahe kiilasi Suomen kolmen suurimman sataman joukkoon – tavaraliikenne kasvoi 10 ja liikevaihto 15 prosenttia

Raahe kiilasi Suomen kolmen suu­rim­man sataman jouk­koon – ta­va­ra­lii­ken­ne kasvoi 10 ja lii­ke­vaih­to 15 pro­sent­tia

15.02.2023 11:00
Tilaajille
Jarmo Myllymäki kieltäytyy jatkosta Raahepoliksen hallituksessa

Jarmo Myl­ly­mä­ki kiel­täy­tyy jat­kos­ta Raa­he­po­lik­sen hal­li­tuk­ses­sa

15.02.2023 06:00
Tilaajille
Raahe kannattamassa lyhintä voimajohtoreittiä – "Aiheuttaa kokonaisuudessaan vähiten haitallisia vaikutuksia"

Raahe kan­nat­ta­mas­sa lyhintä voi­ma­joh­to­reit­tiä – "Ai­heut­taa ko­ko­nai­suu­des­saan vähiten hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia"

08.02.2023 17:00
Tilaajille
Täysikuuta esitetään keskustaan, Pattijoelle tai Vihantiin – lautakunnan pitäisi valita uusi sijoituspaikka keskiviikkona

Täy­si­kuu­ta esi­te­tään kes­kus­taan, Pat­ti­joel­le tai Vi­han­tiin – lau­ta­kun­nan pitäisi valita uusi si­joi­tus­paik­ka kes­ki­viik­ko­na

17.01.2023 06:00
Tilaajille
Johtajasopimus takasi Nurkkalalle yli 90 000 euron erokorvauksen Raahesta

Joh­ta­ja­so­pi­mus takasi Nurk­ka­lal­le yli 90 000 euron ero­kor­vauk­sen Raa­hes­ta

08.01.2023 17:00
Tilaajille
Tarja Outila ei tule Raaheen töihin: Maankäytön suunnittelijan etsintä aloitettiin uudestaan

Tarja Outila ei tule Raaheen töihin: Maan­käy­tön suun­nit­te­li­jan etsintä aloi­tet­tiin uu­des­taan

19.12.2022 06:00
Tilaajille
Kompromissiratkaisu hyväksyttiin, jatkossa Raahen kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain

Komp­ro­mis­si­rat­kai­su hy­väk­syt­tiin, jat­kos­sa Raahen kou­lu­verk­koa tar­kas­tel­laan vuo­sit­tain

13.12.2022 17:44
Tilaajille
Väylävirasto: Vihannin makasiinin korjaaminen alkaa todennäköisesti marraskuun aikana

Väy­lä­vi­ras­to: Vi­han­nin ma­ka­sii­nin kor­jaa­mi­nen alkaa to­den­nä­köi­ses­ti mar­ras­kuun aikana

06.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Vihannin makasiini kohteena: Valtion liikelaitos laiminlöi lupauksensa – Raahen kaupunki haluaa kirjallisen selvityksen ja harkitsee uhkasakon asettamista

Vi­han­nin ma­ka­sii­ni koh­tee­na: Valtion lii­ke­lai­tos lai­min­löi lu­pauk­sen­sa – Raahen kau­pun­ki haluaa kir­jal­li­sen sel­vi­tyk­sen ja har­kit­see uh­ka­sa­kon aset­ta­mis­ta

30.10.2022 13:30
Tilaajille
Raahe lausui: Paloasemien toimintavalmiudesta pidettävä kiinni, Vihannin asemalla oltava miehitys

Raahe lausui: Pa­lo­ase­mien toi­min­ta­val­miu­des­ta pi­det­tä­vä kiinni, Vi­han­nin ase­mal­la oltava mie­hi­tys

26.10.2022 10:36
Tilaajille
Raahe selvitti leasing-auton tuplalaskutuksen – laskujen käsittelijät koulutukseen

Raahe sel­vit­ti lea­sing-au­ton tup­la­las­ku­tuk­sen – las­ku­jen kä­sit­te­li­jät kou­lu­tuk­seen

25.10.2022 06:00
Tilaajille
Ulostetta seinille, virtsaa ja käsidesiä lattioille – teinipojat tehneet toistuvaa ilkivaltaa Tapahtumatalo Raahessa

Ulos­tet­ta sei­nil­le, virtsaa ja kä­si­de­siä lat­tioil­le – tei­ni­po­jat tehneet tois­tu­vaa il­ki­val­taa Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raa­hes­sa

25.09.2022 17:00
Tilaajille
Kuka aloitti Kuuselan purkamisen Pattijoella? – "Se on jyrätty jollakin isolla koneella"

Kuka aloitti Kuu­se­lan pur­ka­mi­sen Pat­ti­joel­la? – "Se on jyrätty jol­la­kin isolla ko­neel­la"

21.05.2022 06:00
Tilaajille
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin

20.05.2022 11:00
Tilaajille
Maalataanko Ari Nurkkalasta kaupunginjohtajamuotokuva vai ei? Mitä sanoo itse Nurkkala?

Maa­la­taan­ko Ari Nurk­ka­las­ta kau­pun­gin­joh­ta­ja­muo­to­ku­va vai ei? Mitä sanoo itse Nurk­ka­la?

15.04.2022 06:00
Tilaajille