Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Raahen kaupunki
Raahe alkaa tarkistaa rakennusrekistereitä – luvattomat rakennukset poimitaan esille

Raahe alkaa tar­kis­taa ra­ken­nus­re­kis­te­rei­tä – lu­vat­to­mat ra­ken­nuk­set poi­mi­taan esille

18.01.2022 17:00
Tilaajille
Raahen ja Vihannin välisen bussiliikenteen kilpailutus epäonnistui totaalisesti – Oulaisten Liikenne valitti markkinaoikeuteen ja vaatii 25 000 euron hyvitystä

Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus epä­on­nis­tui to­taa­li­ses­ti – Ou­lais­ten Lii­ken­ne valitti mark­ki­na­oi­keu­teen ja vaatii 25 000 euron hy­vi­tys­tä

14.01.2022 21:00
Tilaajille
Raahen talousarviota on valmisteltu epävarmoissa tunnelmissa

Raahen ta­lous­ar­vio­ta on val­mis­tel­tu epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa

11.12.2021 21:00
Tilaajille
Raahe-Vihanti -bussiliikenteen hankintapäätös kumotaan – "Ilmeni epäselvyyksiä"

Raa­he-Vi­han­ti -bus­si­lii­ken­teen han­kin­ta­pää­tös ku­mo­taan – "Ilmeni epä­sel­vyyk­siä"

28.11.2021 12:00
Tilaajille
Raahen liikuntapalvelupäällikön virkaa tavoittelee 17 hakijaa, mukana Oulaisten liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä

Raahen lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kön virkaa ta­voit­te­lee 17 ha­ki­jaa, mukana Ou­lais­ten lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­toi­men­joh­ta­ja Sanna Mäyrä

23.11.2021 13:00
Tilaajille
Jatkoaika toi puolenkymmentä uutta hakijaa Raahen johtaviin virkoihin

Jat­ko­ai­ka toi puo­len­kym­men­tä uutta hakijaa Raahen joh­ta­viin vir­koi­hin

21.11.2021 13:30
Tilaajille
Häiriökäyttäytymisepäilyyn puututaan Raahessa – Lähtötilanne selvitetään puolueettomalla kyselyllä

Häi­riö­käyt­täy­ty­mis­epäi­lyyn puu­tu­taan Raa­hes­sa – Läh­tö­ti­lan­ne sel­vi­te­tään puo­lueet­to­mal­la ky­se­lyl­lä

14.11.2021 17:00
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sai tarpeekseen häirinnästä: "Laitan itseni silmukkaan, vaikka tämä tietäisi kunnallisen urani loppua"

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Nurk­ka­la sai tar­peek­seen häi­rin­näs­tä: "Laitan itseni sil­muk­kaan, vaikka tämä tie­täi­si kun­nal­li­sen urani loppua"

08.11.2021 11:55
Tilaajille
Veroprosentit tulossa päätettäväksi, Raahen prosentteihin ei esitetä muutoksia

Ve­ro­pro­sen­tit tulossa pää­tet­tä­väk­si, Raahen pro­sent­tei­hin ei esitetä muu­tok­sia

05.11.2021 18:00
Tilaajille
Vain neljä hakijaa Raahen hallintojohtajaksi, henkilöstöpäällikön virkaan triplasti enemmän

Vain neljä hakijaa Raahen hal­lin­to­joh­ta­jak­si, hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön virkaan trip­las­ti enemmän

02.11.2021 08:13
Tilaajille
Toukokuussa valmistunut Raahen talouden tasapainottamisohjelma romukoppaan – homma alkaa alusta ensi vuonna

Tou­ko­kuus­sa val­mis­tu­nut Raahen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma ro­mu­kop­paan – homma alkaa alusta ensi vuonna

12.10.2021 15:00
Tilaajille
Elokuvatuotannon saaminen Raaheen ratkeaa tänä syksynä: Pääseekö alue uuden kotimaisen elokuvan kuvauspaikaksi?

Elo­ku­va­tuo­tan­non saa­mi­nen Raaheen ratkeaa tänä syk­sy­nä: Pää­see­kö alue uuden ko­ti­mai­sen elo­ku­van ku­vaus­pai­kak­si?

01.10.2021 08:11
Tilaajille
Raahelainen Aresa voitti Vihannin liikuntahalliurakan - urakoitsija valittiin ehdollisena ennen rahoituksen varmistumista

Raa­he­lai­nen Aresa voitti Vi­han­nin lii­kun­ta­hal­li­ura­kan - ura­koit­si­ja va­lit­tiin eh­dol­li­se­na ennen ra­hoi­tuk­sen var­mis­tu­mis­ta

04.09.2021 08:00
Tilaajille
Tarja Ollanketo on Raahen kaupunginhallituksen uusi puheenjohtaja

Tarja Ol­lan­ke­to on Raahen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja

23.08.2021 20:27
Tilaajille
Raahen kaupungin hallinto- ja henkilöstöjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen irtisanoutui

Raahen kau­pun­gin hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Leena Mik­ko­la-Riek­ki­nen ir­ti­sa­nou­tui

17.08.2021 09:14
Tilaajille
Vihannin koulun uuden liikuntasalin määrärahan tarve kohoaa jälleen

Vi­han­nin koulun uuden lii­kun­ta­sa­lin mää­rä­ra­han tarve kohoaa jälleen

13.08.2021 18:00
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala hakee Rauman kaupunginjohtajaksi

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Nurk­ka­la hakee Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

10.08.2021 18:00
Tilaajille
Turistit löytäneet Raahe-bussin – Päiväretkeläisiä on riittänyt joka vuorolle

Tu­ris­tit löy­tä­neet Raa­he-bus­sin – Päi­vä­ret­ke­läi­siä on riit­tä­nyt joka vuo­rol­le

18.07.2021 13:41
Tilaajille
"Mitä me tällä rahalla oikeasti saamme?" - Raahen liittymisrahat Kerttu Saalasti säätiöön jäivät pöydälle

"Mitä me tällä rahalla oi­keas­ti saam­me?" - Raahen liit­ty­mis­ra­hat Kerttu Saa­las­ti sää­tiöön jäivät pöy­däl­le

26.05.2021 08:26
Tilaajille
Vihannin vanhan yläkoulun purku-urakka Ahosen Palveluille

Vi­han­nin vanhan ylä­kou­lun pur­ku-urak­ka Ahosen Pal­ve­luil­le

19.03.2021 08:23
Tilaajille