Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Matkailu
Marko Simunaniemi vetää karavaanarialuetta

Marko Si­mu­na­nie­mi vetää ka­ra­vaa­na­ri­aluet­ta

02.11.2023 06:01
Tunnetko paikallisia perinneruokia? Tietojasi tarvitaan, Honkamajalla kerätään aineistoja tiistaina

Tun­net­ko pai­kal­li­sia pe­rin­ne­ruo­kia? Tie­to­ja­si tar­vi­taan, Hon­ka­ma­jal­la ke­rä­tään ai­neis­to­ja tiis­tai­na

24.09.2023 18:00
LAKU on vienyt digimaailman tielle – "Olen kuitenkin sitä sukupolvea, joka ei koulussa ole niihin oppeja saanut"

LAKU on vienyt di­gi­maail­man tielle – "Olen kui­ten­kin sitä su­ku­pol­vea, joka ei kou­lus­sa ole niihin oppeja saanut"

22.09.2023 17:00
Tilaajille
Petäjäskosken kyläyhdistykselle rahaa kioskin rakentamiseen ja grillin hankintaan

Pe­tä­jäs­kos­ken ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le rahaa kioskin ra­ken­ta­mi­seen ja grillin han­kin­taan

30.08.2023 06:00
Tilaajille
Tiina Carita Rosenqvist lähti Oulaisista 15-vuotiaana – Nyt vastikään kotipitäjässään vieraillut filosofian tohtori luo uraa Dartmouthin yliopistossa

Tiina Carita Ro­sen­qvist lähti Ou­lai­sis­ta 15-vuo­tiaa­na – Nyt vast­ikään ko­ti­pi­tä­jäs­sään vie­rail­lut fi­lo­so­fian tohtori luo uraa Dart­mout­hin yli­opis­tos­sa

25.08.2023 21:00
Tilaajille
Pitkä pyörämatka testaa kunnon ja henkisen kantin lisäksi myös parisuhdetta – omatekoisella tandemilla Suomen halki

Pitkä pyö­rä­mat­ka testaa kunnon ja hen­ki­sen kantin lisäksi myös pa­ri­suh­det­ta – oma­te­koi­sel­la tan­de­mil­la Suomen halki

02.07.2023 06:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 23.6.2023: Uimaan! Lahdenlammen uudistunut biitsi on koetestattu, toimittajien talviturkit kelluvat nyt järvessä

Kahen Kahavit 23.6.2023: Uimaan! Lah­den­lam­men uu­dis­tu­nut biitsi on koe­tes­tat­tu, toi­mit­ta­jien tal­vi­tur­kit kel­lu­vat nyt jär­ves­sä

23.06.2023 13:55
Tilaajille
Aito ja avoin itsekehu ei haittaisi
Kolumni

Aito ja avoin it­se­ke­hu ei hait­tai­si

22.06.2023 11:55
Tilaajille
Ratayhteys Torniosta Norjaan vai suurnopeusjunia etelän kaupunkeihin? Sijoitus rautateihin on tärkeä, kun vastakkain ovat huoltovarmuus ja pendelöijien mukavuudet

Ra­ta­yh­teys Tor­nios­ta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin? Si­joi­tus rau­ta­tei­hin on tärkeä, kun vas­tak­kain ovat huol­to­var­muus ja pen­de­löi­jien mu­ka­vuu­det

04.06.2023 06:00
Tilaajille
Esteettömät liikuntapaikat pitää tuoda kaikkien tietoisuuteen
Pääkirjoitus

Es­teet­tö­mät lii­kun­ta­pai­kat pitää tuoda kaik­kien tie­toi­suu­teen

02.06.2023 22:40
Tilaajille
Vihannin asemarakennus

Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nus

25.05.2023 14:14
Tilaajille
Vuoden karavaanari 2022 löytyi Raahesta – "Esimerkki luottamustehtäväänsä sitoutuneesta henkilöstä"

Vuoden ka­ra­vaa­na­ri 2022 löytyi Raa­hes­ta – "E­si­merk­ki luot­ta­mus­teh­tä­vään­sä si­tou­tu­nees­ta hen­ki­lös­tä"

22.05.2023 21:00
Tilaajille
Vihreään boleroon puettu Haapaveden Hiihtäjäpatsas pysäytti kuvaamaan –Katso video, millaista menestystä Piipot povaavat Käärijälle

Vih­reään bo­le­roon puettu Haa­pa­ve­den Hiih­tä­jä­pat­sas py­säyt­ti ku­vaa­maan –Katso video, mil­lais­ta me­nes­tys­tä Piipot po­vaa­vat Kää­ri­jäl­le

12.05.2023 21:49 1
Tilaajille
Pirttikosken kylä sai oman talon, josta ei neliöitä ja toimintaa puutu: "Kauheasti meillä on ollut tohinaa!"

Pirt­ti­kos­ken kylä sai oman talon, josta ei ne­liöi­tä ja toi­min­taa puutu: "Kau­heas­ti meillä on ollut to­hi­naa!"

26.04.2023 21:00
Odotettu kehitysaskel: Kurjenrannan uimaranta herää ensi kesänä eloon uusine toimintamuotoineen
Pääkirjoitus

Odo­tet­tu ke­hi­ty­sas­kel: Kur­jen­ran­nan ui­ma­ran­ta herää ensi kesänä eloon uusine toi­min­ta­muo­toi­neen

19.04.2023 15:25 1
Tilaajille
Wanha Herra avaa suunsa ja oven kotiinsa – "Toivon, että tämä nostaisi Raahen näkyvyyttä laajasti", Piia Vähäsalo sanoo

Wanha Herra avaa suunsa ja oven ko­tiin­sa – "Toi­von, että tämä nos­tai­si Raahen nä­ky­vyyt­tä laa­jas­ti", Piia Vä­hä­sa­lo sanoo

16.04.2023 19:00
Tilaajille
Wanha Woima valtakunnalliseksi kesäkohteeksi: Sarka-museo arvostaa maatalouden historian esilletuontia sekä osallistavaa toimintaa

Wanha Woima val­ta­kun­nal­li­sek­si ke­sä­koh­teek­si: Sar­ka-mu­seo ar­vos­taa maa­ta­lou­den his­to­rian esil­le­tuon­tia sekä osal­lis­ta­vaa toi­min­taa

04.04.2023 11:00
Tilaajille
Tiedätkö, mikä kohta Oulaisissa on 116 metriä merenpinnan yläpuolella? –Honkamajan tunnettuuden eteen tehdään nyt töitä tosissaan

Tie­dät­kö, mikä kohta Ou­lai­sis­sa on 116 metriä me­ren­pin­nan ylä­puo­lel­la? –Hon­ka­ma­jan tun­net­tuu­den eteen tehdään nyt töitä to­sis­saan

29.03.2023 13:30
Tilaajille
Kansanedustaja Katja Hännisen tervehdys Kylälive-lähetykseen
Lukijalta

Kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­sen ter­veh­dys Ky­lä­li­ve-lä­he­tyk­seen

30.11.2022 12:30
Nuori Woima syntyy Wanhan Woiman rinnalle –Perinnetyön opetusta aletaan kehittää koululaitoksen kanssa Oulaisissa

Nuori Woima syntyy Wanhan Woiman rin­nal­le –Pe­rin­ne­työn ope­tus­ta aletaan ke­hit­tää kou­lu­lai­tok­sen kanssa Ou­lai­sis­sa

11.10.2022 06:00
Tilaajille