Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Matkailu
Vihannin asemarakennus

Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nus

25.05.2023 14:14
Tilaajille
Vuoden karavaanari 2022 löytyi Raahesta – "Esimerkki luottamustehtäväänsä sitoutuneesta henkilöstä"

Vuoden ka­ra­vaa­na­ri 2022 löytyi Raa­hes­ta – "E­si­merk­ki luot­ta­mus­teh­tä­vään­sä si­tou­tu­nees­ta hen­ki­lös­tä"

22.05.2023 21:00
Tilaajille
Vihreään boleroon puettu Haapaveden Hiihtäjäpatsas pysäytti kuvaamaan –Katso video, millaista menestystä Piipot povaavat Käärijälle

Vih­reään bo­le­roon puettu Haa­pa­ve­den Hiih­tä­jä­pat­sas py­säyt­ti ku­vaa­maan –Katso video, mil­lais­ta me­nes­tys­tä Piipot po­vaa­vat Kää­ri­jäl­le

12.05.2023 21:49 1
Tilaajille
Pirttikosken kylä sai oman talon, josta ei neliöitä ja toimintaa puutu: "Kauheasti meillä on ollut tohinaa!"

Pirt­ti­kos­ken kylä sai oman talon, josta ei ne­liöi­tä ja toi­min­taa puutu: "Kau­heas­ti meillä on ollut to­hi­naa!"

26.04.2023 21:00
Odotettu kehitysaskel: Kurjenrannan uimaranta herää ensi kesänä eloon uusine toimintamuotoineen
Pääkirjoitus

Odo­tet­tu ke­hi­ty­sas­kel: Kur­jen­ran­nan ui­ma­ran­ta herää ensi kesänä eloon uusine toi­min­ta­muo­toi­neen

19.04.2023 15:25 1
Tilaajille
Wanha Herra avaa suunsa ja oven kotiinsa – "Toivon, että tämä nostaisi Raahen näkyvyyttä laajasti", Piia Vähäsalo sanoo

Wanha Herra avaa suunsa ja oven ko­tiin­sa – "Toi­von, että tämä nos­tai­si Raahen nä­ky­vyyt­tä laa­jas­ti", Piia Vä­hä­sa­lo sanoo

16.04.2023 19:00
Tilaajille
Wanha Woima valtakunnalliseksi kesäkohteeksi: Sarka-museo arvostaa maatalouden historian esilletuontia sekä osallistavaa toimintaa

Wanha Woima val­ta­kun­nal­li­sek­si ke­sä­koh­teek­si: Sar­ka-mu­seo ar­vos­taa maa­ta­lou­den his­to­rian esil­le­tuon­tia sekä osal­lis­ta­vaa toi­min­taa

04.04.2023 11:00
Tilaajille
Tiedätkö, mikä kohta Oulaisissa on 116 metriä merenpinnan yläpuolella? –Honkamajan tunnettuuden eteen tehdään nyt töitä tosissaan

Tie­dät­kö, mikä kohta Ou­lai­sis­sa on 116 metriä me­ren­pin­nan ylä­puo­lel­la? –Hon­ka­ma­jan tun­net­tuu­den eteen tehdään nyt töitä to­sis­saan

29.03.2023 13:30
Tilaajille
Kansanedustaja Katja Hännisen tervehdys Kylälive-lähetykseen
Lukijalta

Kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­sen ter­veh­dys Ky­lä­li­ve-lä­he­tyk­seen

30.11.2022 12:30
Nuori Woima syntyy Wanhan Woiman rinnalle –Perinnetyön opetusta aletaan kehittää koululaitoksen kanssa Oulaisissa

Nuori Woima syntyy Wanhan Woiman rin­nal­le –Pe­rin­ne­työn ope­tus­ta aletaan ke­hit­tää kou­lu­lai­tok­sen kanssa Ou­lai­sis­sa

11.10.2022 06:00
Tilaajille
Terhi Mustakangas vinkkaa blogissaan matkustuskohteita läheltä - "Tututkin ovat saattaneet sanoa, että meilläkö on tällainen paikka ihan vieressä enkä ole koskaan kuullutkaan"

Terhi Mus­ta­kan­gas vinkkaa blo­gis­saan mat­kus­tus­koh­tei­ta läheltä - "Tu­tut­kin ovat saat­ta­neet sanoa, että meil­lä­kö on täl­lai­nen paikka ihan vie­res­sä enkä ole koskaan kuul­lut­kaan"

06.08.2022 21:00
Katso livelähetyksen tallenne: Tapio Hussa ja Ari Ojala kertovat Oulaisten markkinoista toisen myyntipäivän aamuna

Katso li­ve­lä­he­tyk­sen tal­len­ne: Tapio Hussa ja Ari Ojala ker­to­vat Ou­lais­ten mark­ki­nois­ta toisen myyn­ti­päi­vän aamuna

28.07.2022 08:52 1
Markkinatunnelma vetää väkeä Oulaisiin, Juho Oksan koulun kenttä saa paikkana kiitosta

Mark­ki­na­tun­nel­ma vetää väkeä Ou­lai­siin, Juho Oksan koulun kenttä saa paik­ka­na kii­tos­ta

27.07.2022 13:00
Tällä marssilla Z-kirjain ei pelota –Raahen seudun Zetoristit ajavat letkana Kainuuseen ja Savoon

Tällä mars­sil­la Z-kir­jain ei pelota –Raahen seudun Ze­to­ris­tit ajavat letkana Kai­nuu­seen ja Savoon

26.07.2022 21:00
Tilaajille
Vihanti kutsuu Vesihelmiviikolle: Luvassa kirjoittamista, musiikkia ja vedenpyhitys

Vihanti kutsuu Ve­si­hel­mi­vii­kol­le: Luvassa kir­joit­ta­mis­ta, mu­siik­kia ja ve­den­py­hi­tys

25.07.2022 21:00
Tilaajille
Merelle tekee veneen ja ihmisen mieli – Tauvossa on oulaistelaislähtöisen Aki Simunaniemen uuden yrityksen kotisatama

Merelle tekee veneen ja ihmisen mieli – Tau­vos­sa on ou­lais­te­lais­läh­töi­sen Aki Si­mu­na­nie­men uuden yri­tyk­sen ko­ti­sa­ta­ma

23.07.2022 21:00
Tilaajille
Suomen suurin superlaturi Kärsämäellä avattiin nyt muillekin sähköautomerkeille – Sähköautojen latausverkostoa tarvitaan lisää etenkin kasvukeskusten ulkopuolella

Suomen suurin su­per­la­tu­ri Kär­sä­mäel­lä avat­tiin nyt muil­le­kin säh­kö­au­to­mer­keil­le – Säh­kö­au­to­jen la­taus­ver­kos­toa tar­vi­taan lisää etenkin kas­vu­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la

19.07.2022 11:00
Tilaajille
Neljä vuotta aikaa hioa yhteistyötä –Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosi tuo matkailijoita Pyhäjokialueelle, Henri Turunen auttaa väkeä
Pääkirjoitus

Neljä vuotta aikaa hioa yh­teis­työ­tä –Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuosi tuo mat­kai­li­joi­ta Py­hä­jo­kia­lueel­le, Henri Turunen auttaa väkeä

14.07.2022 13:58
Tilaajille
Punainen Saab saapui ajamalla Weteraanikonepäivien autokentälle –Tiedätkö, että yhdessä Wanhan Woiman näyttelyautossa näkyy yhä sota-aikainen luodinreikä?  -Katso video autohelmistä

Pu­nai­nen Saab saapui aja­mal­la We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien au­to­ken­täl­le –Tie­dät­kö, että yhdessä Wanhan Woiman näyt­te­ly­au­tos­sa näkyy yhä so­ta-ai­kai­nen luo­din­rei­kä? -Katso video au­to­hel­mis­tä

09.07.2022 20:19
Tilaajille
Jouni Aitto-oja antaa vihjeitä Weteraanikonepäivien kävijöille -katso video ensimmäiseltä tapahtumapäivältä

Jouni Ait­to-oja antaa vih­jei­tä We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien kä­vi­jöil­le -katso video en­sim­mäi­sel­tä ta­pah­tu­ma­päi­väl­tä

08.07.2022 14:28
Tilaajille