Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Pyhäjoki
Kuukausi
Fennovoima hakee selkeyttä rooleihin ja vastuualueisiin – vuodenvaihde tuo muutoksia yhtiön organisaatioon ja johtoryhmään

Fen­no­voi­ma hakee sel­keyt­tä roo­lei­hin ja vas­tuu­aluei­siin – vuo­den­vaih­de tuo muu­tok­sia yhtiön or­ga­ni­saa­tioon ja joh­to­ryh­mään

29.12.2021 06:00
Tilaajille
Koronapikatestit käyvät kaupaksi Pyhäjokialueella: "Koronapikatestien kysyntä suorastaan räjähti pari viikkoa sitten"

Ko­ro­na­pi­ka­tes­tit käyvät kau­pak­si Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Ko­ro­na­pi­ka­tes­tien kysyntä suo­ras­taan räjähti pari viikkoa sitten"

28.12.2021 17:00 1
Tilaajille
Ylivieskan uuden kirkon rakentaja sai Pyhäjokitalon rakennusurakan

Yli­vies­kan uuden kirkon ra­ken­ta­ja sai Py­hä­jo­ki­ta­lon ra­ken­nus­ura­kan

27.12.2021 17:00
Tilaajille
Henkilöauto ja kuorma-auto kolaroivat Pyhäjoella

Hen­ki­lö­au­to ja kuor­ma-au­to ko­la­roi­vat Py­hä­joel­la

23.12.2021 21:50
Vanhemmat
Majamylly etsii toimitiloja Pyhäjoelta, Markku Jauhiainen kehittää alueen kiinteistövälityspalveluita

Ma­ja­myl­ly etsii toi­mi­ti­lo­ja Py­hä­joel­ta, Markku Jau­hiai­nen ke­hit­tää alueen kiin­teis­tö­vä­li­tys­pal­ve­lui­ta

14.12.2021 11:00 1
Tilaajille
Miten luodaan Yrttis-jengi? Pyhäjoen lukiolaisilla on selkeä vastaus: "Yhdessä"

Miten luodaan Yrt­tis-jen­gi? Py­hä­joen lu­kio­lai­sil­la on selkeä vas­taus: "Yh­des­sä"

10.12.2021 13:48
Tubettaja Joona Leppälä mukana Pyhäjoen joulumessuilla –Haaveena suunnitella oma lautapeli

Tu­bet­ta­ja Joona Leppälä mukana Py­hä­joen jou­lu­mes­suil­la –Haa­vee­na suun­ni­tel­la oma lau­ta­pe­li

10.12.2021 13:42
Arkiston aarteita: "Erkki Tuuttila kuvasi pyhäjokista elämänmenoa 20-luvulta aina 80-luvulle saakka"

Ar­kis­ton aar­tei­ta: "Erkki Tuut­ti­la kuvasi py­hä­jo­kis­ta elä­män­me­noa 20-lu­vul­ta aina 80-lu­vul­le saakka"

09.12.2021 21:00
Tilaajille
Katso video yhdestä Pyhäjoen Joulutunnelmaa-rastista: "Halusimme järjestää jotain kivaa, joka toisi joulutunnelmaa pyhäjokisille ja täällä vieraileville"

Katso video yhdestä Py­hä­joen Jou­lu­tun­nel­maa-ras­tis­ta: "Ha­lu­sim­me jär­jes­tää jotain kivaa, joka toisi jou­lu­tun­nel­maa py­hä­jo­ki­sil­le ja täällä vie­rai­le­vil­le"

08.12.2021 17:00
Pyhäjoen Joulutunnelmaa

Py­hä­joen Jou­lu­tun­nel­maa

08.12.2021 15:38
Juvanin ja Hintsalan Terra Incognita - Tuntematon maa -näyttelyyn pääsee tutustumaan Pyhäjoen kirjastossa

Juvanin ja Hint­sa­lan Terra In­cog­ni­ta - Tun­te­ma­ton maa -näyt­te­lyyn pääsee tu­tus­tu­maan Py­hä­joen kir­jas­tos­sa

02.12.2021 21:00
Tilaajille
Rakennusluvat, ja muut rakennuksiin liittyvät luvitukset, voi hoitaa yhä useammassa kunnassa sähköisesti: Oulaisissa siirrytään parasta aikaa uuteen järjestelmään

Ra­ken­nus­lu­vat, ja muut ra­ken­nuk­siin liit­ty­vät lu­vi­tuk­set, voi hoitaa yhä useam­mas­sa kun­nas­sa säh­köi­ses­ti: Ou­lai­sis­sa siir­ry­tään parasta aikaa uuteen jär­jes­tel­mään

01.12.2021 11:00
Tilaajille
Ari Lehtoranta Parmacon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi, uuden toimitusjohtajan rekrytointi käynnistyy heti

Ari Leh­to­ran­ta Par­ma­con vä­li­ai­kai­sek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si, uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan rek­ry­toin­ti käyn­nis­tyy heti

26.11.2021 11:00
Tilaajille
Pyhäjoen hallitus ei esitä verokorotuksia kunnanvaltuustolle

Py­hä­joen hal­li­tus ei esitä ve­ro­ko­ro­tuk­sia kun­nan­val­tuus­tol­le

06.11.2021 08:00
Tilaajille
Pyhäjoen ydinvoimalan paperisota viivästyy taas – Fennovoiman mukaan rakentamislupapäätös saattaa siirtyä ensi syksyyn

Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan pa­pe­ri­so­ta vii­väs­tyy taas – Fen­no­voi­man mukaan ra­ken­ta­mis­lu­pa­pää­tös saattaa siirtyä ensi syksyyn

31.10.2021 12:00
Tilaajille
Talousvesi keitettävä Mehtäkylän alueella – runkolinjassa Rotkontiellä putkirikko

Ta­lous­ve­si kei­tet­tä­vä Meh­tä­ky­län alueel­la – run­ko­lin­jas­sa Rot­kon­tiel­lä put­ki­rik­ko

26.10.2021 13:04
Raahen seutukunnan vuoden yrittäjät on palkittu

Raahen seu­tu­kun­nan vuoden yrit­tä­jät on pal­kit­tu

25.10.2021 21:00
Tilaajille
Paloranta tekee kouluhankkeeseen kuuluvat piha-alueen ja lähiliikuntapaikan suunnitelmat Pyhäjoelle

Pa­lo­ran­ta tekee kou­lu­hank­kee­seen kuu­lu­vat pi­ha-alueen ja lä­hi­lii­kun­ta­pai­kan suun­ni­tel­mat Py­hä­joel­le

13.10.2021 08:00
Tilaajille
Puskakorpi nousee Pyhäjoen takamaille, kunnan tuulivoimaloiden yhteismäärä yli sata

Pus­ka­kor­pi nousee Py­hä­joen ta­ka­mail­le, kunnan tuu­li­voi­ma­loi­den yh­teis­mää­rä yli sata

10.10.2021 18:00
Tilaajille
Saaren koulukeskus Pyhäjoella 8.10.2020

Saaren kou­lu­kes­kus Py­hä­joel­la 8.10.2020

10.10.2021 09:15
Tilaajille