Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulaisten kaupunginhallitus
Nimikilpailu tammikuussa, keksitkö sinä nimen Oulaisten uudelle päiväkodille?

Ni­mi­kil­pai­lu tam­mi­kuus­sa, kek­sit­kö sinä nimen Ou­lais­ten uudelle päi­vä­ko­dil­le?

14.12.2022 06:00
Tilaajille
Oulaisten teknisen johtajan viran hakuaika päättyi, kaupunginhallitus saa yhteenvedon hakijoista ja päättää jatkotoimista

Ou­lais­ten tek­ni­sen joh­ta­jan viran ha­ku­ai­ka päät­tyi, kau­pun­gin­hal­li­tus saa yh­teen­ve­don ha­ki­jois­ta ja päättää jat­ko­toi­mis­ta

21.11.2022 17:00
Tilaajille
Neljälle oulaistelaiskylälle toiminta-avustusta

Nel­jäl­le ou­lais­te­lais­ky­läl­le toi­min­ta-avus­tus­ta

13.09.2022 13:30
Tilaajille
Oulainen tiivistää kuntien välistä yhteistyötä työvoiman saatavuuden helpottamiseksi

Ou­lai­nen tii­vis­tää kuntien välistä yh­teis­työ­tä työ­voi­man saa­ta­vuu­den hel­pot­ta­mi­sek­si

30.08.2022 21:00
Tilaajille
Maanantaina päätöspöydässä: Esitetäänkö uuden päiväkodin rakentamiseen lisää rahaa

Maa­nan­tai­na pää­tös­pöy­däs­sä: Esi­te­tään­kö uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­seen lisää rahaa

15.08.2022 06:00
Tilaajille
Moilanen: Vaitonainen esityslista ei tarkoita sitä, että päiväkodin rakentaminen Oulaisiin olisi vaakalaudalla

Moi­la­nen: Vai­to­nai­nen esi­tys­lis­ta ei tar­koi­ta sitä, että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen Ou­lai­siin olisi vaa­ka­lau­dal­la

09.08.2022 17:00
Tilaajille
Riihenmutka piti pintansa äänin 5–4, Oulaisten kaupunginhallitus äänesti päiväkodin paikasta

Rii­hen­mut­ka piti pin­tan­sa äänin 5–4, Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti päi­vä­ko­din pai­kas­ta

15.02.2022 13:30 1
Tilaajille
Oulaisten päiväkotiasia päätöspöydällä: Hyväksyykö kaupunginhallitus päiväkodin paikaksi Riihenmutkan?

Ou­lais­ten päi­vä­ko­ti­asia pää­tös­pöy­däl­lä: Hy­väk­syy­kö kau­pun­gin­hal­li­tus päi­vä­ko­din pai­kak­si Rii­hen­mut­kan?

14.02.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus hyväksyi joukkoliikennettä koskevan lisämäärärahaesityksen ja päätti, että Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:stä ostetaan osakkuus

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi jouk­ko­lii­ken­net­tä kos­ke­van li­sä­mää­rä­ra­ha­esi­tyk­sen ja päätti, että Poh­jois-Suo­men Leik­kaus Oy:stä os­te­taan osak­kuus

23.11.2021 17:00
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus jätti pelastuslaitoslausunnon  pöydälle: "Käsissä iso asia, joka vaatii ehdottomasti lisäselvityksiä"

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus jätti pe­las­tus­lai­tos­lau­sun­non pöy­däl­le: "Kä­sis­sä iso asia, joka vaatii eh­dot­to­mas­ti li­sä­sel­vi­tyk­siä"

09.02.2021 15:00
Tilaajille
Oulaisten Pekka Heiska: "Uudessa valtuustossa on hyvä olla sopivasti vaihtuvuutta, mutta kokemustakin tarvitaan"

Ou­lais­ten Pekka Heiska: "Uu­des­sa val­tuus­tos­sa on hyvä olla so­pi­vas­ti vaih­tu­vuut­ta, mutta ko­ke­mus­ta­kin tar­vi­taan"

09.02.2021 09:59
Tilaajille