Oulainen
Viimeisin 4 tuntia
Huskit piti Cobrat kurissa, joulukuun jääkiekkopelit peruttiin rajoitusten takia, sarja jatkunee tammikuussa

Huskit piti Cobrat ku­ris­sa, jou­lu­kuun jää­kiek­ko­pe­lit pe­rut­tiin ra­joi­tus­ten takia, sarja jat­ku­nee tam­mi­kuus­sa

14:54
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Haapaveden Huskien lätkämies sai tunnustusta – tämä taulu on kaikkein arvokkain

Haa­pa­ve­den Huskien lät­kä­mies sai tun­nus­tus­ta – tämä taulu on kaik­kein ar­vok­kain

28.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Verkostoituminen ja laajat kontaktit toivat Vuoden oulaistelainen -tunnustukset kahdelle henkilölle

Ver­kos­toi­tu­mi­nen ja laajat kon­tak­tit toivat Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tun­nus­tuk­set kah­del­le hen­ki­löl­le

27.11.2020 20:04 0
Tilaajille
Kaija Sepponen jatkaa Oulaisten Eläkeliiton yhdistyksen johdossa, toiminnan teemana hyvinvoinnin lisääminen

Kaija Sep­po­nen jatkaa Ou­lais­ten Elä­ke­lii­ton yh­dis­tyk­sen joh­dos­sa, toi­min­nan teemana hy­vin­voin­nin li­sää­mi­nen

26.11.2020 08:00
Tilaajille
Iltapäivälehden uutinen säikäytti, soittokierros osoittaa, ettei Oulaisten palvelukodeissa eikä vuodeosastolla ole koronatartuntoja

Il­ta­päi­vä­leh­den uutinen säi­käyt­ti, soit­to­kier­ros osoit­taa, ettei Ou­lais­ten pal­ve­lu­ko­deis­sa eikä vuo­de­osas­tol­la ole ko­ro­na­tar­tun­to­ja

24.11.2020 10:31
Tilaajille
Suomen Kameraseurojen Liiton teemanäyttely "Voima" nähtävillä vielä loppuviikolla Käpylän koululla Oulaisissa, Olavi Kurjen kuva tuomareille mieluisin

Suomen Ka­me­ra­seu­ro­jen Liiton tee­ma­näyt­te­ly "Voima" näh­tä­vil­lä vielä lop­pu­vii­kol­la Käpylän kou­lul­la Ou­lai­sis­sa, Olavi Kurjen kuva tuo­ma­reil­le mie­lui­sin

23.11.2020 08:13
Tilaajille
Kulttuurituottaja Tuula Aitto-ojalle paikka Kotiseutuliiton valtuustosta

Kult­tuu­ri­tuot­ta­ja Tuula Ait­to-ojal­le paikka Ko­ti­seu­tu­lii­ton val­tuus­tos­ta

21.11.2020 18:20
Tilaajille
Koirille oma leikkipuisto valmistui Oulaisiin, käyttö on mahdollista ympäri vuoden

Koi­ril­le oma leik­ki­puis­to val­mis­tui Ou­lai­siin, käyttö on mah­dol­lis­ta ympäri vuoden

19.11.2020 10:58
Tilaajille
Kirjanjulistus torstaina: Kaija Sepponen kirjoitti raskaasta aiheesta, surulliset viestit ovat nyt kansissa

Kir­jan­ju­lis­tus tors­tai­na: Kaija Sep­po­nen kir­joit­ti ras­kaas­ta ai­hees­ta, su­rul­li­set viestit ovat nyt kan­sis­sa

19.11.2020 10:31
Tilaajille
Vanhusten hoivapaikoikkoja tarvitaan lisää Oulaisiin, valtuutetut puhuvat uuden toimitilan rakentamisesta

Van­hus­ten hoi­va­pai­koik­ko­ja tar­vi­taan lisää Ou­lai­siin, val­tuu­te­tut puhuvat uuden toi­mi­ti­lan ra­ken­ta­mi­ses­ta

17.11.2020 18:00
Tilaajille
Kahdeksan Oulaisten koululaista piirsi jouluiset kuvat, joista MLL teettää joulukortit

Kah­dek­san Ou­lais­ten kou­lu­lais­ta piirsi jou­lui­set kuvat, joista MLL teettää jou­lu­kor­tit

12.11.2020 13:36
Tilaajille
Musiikkipulahdus Gösta Sunqvistin maailmaan, musiikkiteatteri päättää tämänsyksyiset Oulaisten Musiikkiviikot torstai-iltana

Mu­siik­ki­pu­lah­dus Gösta Sunq­vis­tin maail­maan, mu­siik­ki­teat­te­ri päättää tä­män­syk­syi­set Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot tors­tai-il­ta­na

12.11.2020 13:24
Tilaajille
Tapani Tirilälle ja Oulaisten Nuorisokuorolle myönnettiin kaupungin Avainteko-palkinto

Tapani Ti­ri­läl­le ja Ou­lais­ten Nuo­ri­so­kuo­rol­le myön­net­tiin kau­pun­gin Avain­te­ko-pal­kin­to

11.11.2020 18:12
Tilaajille
Tiet ja raiteet puheina esillä, ministeri Lintilälle esiteltiin Pyhäjokialueen kulkuväylien tarpeellisuutta

Tiet ja raiteet puheina esillä, mi­nis­te­ri Lin­ti­läl­le esi­tel­tiin Py­hä­jo­ki­alueen kul­ku­väy­lien tar­peel­li­suut­ta

11.11.2020 18:00
Tilaajille
Nuori Pohjoinen -tukea myönnettiin Oulaisiin, Pyhäjoelle ja Raaheen

Nuori Poh­joi­nen -tukea myön­net­tiin Ou­lai­siin, Py­hä­joel­le ja Raaheen

11.11.2020 11:54
Tilaajille
Kahden kulttuurin välissä, haapavetisjuurinen Anna Dantchev kertoo musiikillaan monikulttuurisia tarinoita

Kahden kult­tuu­rin vä­lis­sä, haa­pa­ve­tis­juu­ri­nen Anna Dantc­hev kertoo mu­sii­kil­laan mo­ni­kult­tuu­ri­sia ta­ri­noi­ta

11.11.2020 10:06
Tilaajille
Oulaisissa nautakarjaa pitänyt mies ehdolliseen vankeuteen eläinsuojelurikoksesta – Tilalla eli aliravittuja lehmiä omissa ulosteissaan, alueelta löytyi 17 kuollutta eläintä

Ou­lai­sis­sa nau­ta­kar­jaa pitänyt mies eh­dol­li­seen van­keu­teen eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – Tilalla eli ali­ra­vit­tu­ja lehmiä omissa ulos­teis­saan, alueel­ta löytyi 17 kuol­lut­ta eläintä

10.11.2020 08:00
Tilaajille
Maanantai-iltana Musiikkiviikoilla päästään Haavekuvien myötä kesäyöhön ja kuutamolle

Maa­nan­tai-il­ta­na Mu­siik­ki­vii­koil­la pääs­tään Haa­ve­ku­vien myötä ke­sä­yö­hön ja kuu­ta­mol­le

09.11.2020 16:00
Tilaajille
Oulaisissa kuusi koronavirustartuntaa, Oulainen nousi THL:n koronalistalle

Ou­lai­sis­sa kuusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Ou­lai­nen nousi THL:n ko­ro­na­lis­tal­le

09.11.2020 12:16 1
Tilaajille
Antti Vikström nousi Suomen mestariksi, tähtäimessä Tokion olympialaiset

Antti Vik­ström nousi Suomen mes­ta­rik­si, täh­täi­mes­sä Tokion olym­pia­lai­set

03.11.2020 14:03
Tilaajille