Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Oulainen
Viimeisin 24 tuntia
"Motivaatio on ihme voima" –Rehtori Markku Leppäjärvi kannustaa nuoria uskomaan unelmiinsa, Oulaisten lukion lakkiaisjuhlassa mukana myös vuoden 1973 ylioppilaat

"Mo­ti­vaa­tio on ihme voima" –Reh­to­ri Markku Lep­pä­jär­vi kan­nus­taa nuoria us­ko­maan unel­miin­sa, Ou­lais­ten lukion lak­kiais­juh­las­sa mukana myös vuoden 1973 yli­op­pi­laat

03.06.2023 12:43
Tilaajille
"Motivaatio on ihme voima" –Oulaisten lukion rehtori Markku Leppäjärvi kannustaa nuoria uskomaan unelmiinsa

"Mo­ti­vaa­tio on ihme voima" –Ou­lais­ten lukion rehtori Markku Lep­pä­jär­vi kan­nus­taa nuoria us­ko­maan unel­miin­sa

03.06.2023 12:34
Tilaajille
Viikko
Oulaisissa voi nähdä kattohaikaroita jokirannassa ja kelliä sammalissa –Esteetöntä liikkumista arvostetaan

Ou­lai­sis­sa voi nähdä kat­to­hai­ka­roi­ta jo­ki­ran­nas­sa ja kelliä sam­ma­lis­sa –Es­tee­tön­tä liik­ku­mis­ta ar­vos­te­taan

02.06.2023 21:00
Tilaajille
Oulaisten seurakunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen viime vuonna - ylijäämä 109 648 euroa

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta teki yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen viime vuonna - yli­jää­mä 109 648 euroa

02.06.2023 11:00
Tilaajille
Anne Seppä ja Antti Kangas perustivat Ministerin Pihvi yhtiön, jolla on pääpaikkana maatila Ministerintiellä Oulaisissa

Anne Seppä ja Antti Kangas pe­rus­ti­vat Mi­nis­te­rin Pihvi yhtiön, jolla on pää­paik­ka­na maatila Mi­nis­te­rin­tiel­lä Ou­lai­sis­sa

02.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Törmikoski ja Klemetti opiskelijavaihdossa Saksassa: Nostalginen, vanha Burg Schnellenbergin linna tuli kuukauden aikana tutuksi

Tör­mi­kos­ki ja Kle­met­ti opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa Sak­sas­sa: Nos­tal­gi­nen, vanha Burg Schnel­len­ber­gin linna tuli kuu­kau­den aikana tutuksi

01.06.2023 06:00
Tilaajille
Käräjäoikeus asetti Suvanto Infran konkurssiin –Pesänhoitaja Antti Myllymäki kertoo, että työntekijöitä tavoitellaan parhaillaan ja työkohteet ovat pysähtyneet

Kä­rä­jä­oi­keus asetti Suvanto Infran kon­kurs­siin –Pe­sän­hoi­ta­ja Antti Myl­ly­mä­ki kertoo, että työn­te­ki­jöi­tä ta­voi­tel­laan par­hail­laan ja työ­koh­teet ovat py­säh­ty­neet

31.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Kahdeksan hakee Muhoksen kunnanjohtajaksi - Oulaisten Riikka Moilanen on yksi virkaa hakeneista

Kah­dek­san hakee Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­jak­si - Ou­lais­ten Riikka Moi­la­nen on yksi virkaa ha­ke­neis­ta

31.05.2023 15:30
Tilaajille
Kantatie 86 saa uuden asvaltin Oulaisten ja Ylivieskan välillä: Työt alkoivat maanantaiaamuna Ylivieskasta

Kan­ta­tie 86 saa uuden as­val­tin Ou­lais­ten ja Yli­vies­kan vä­lil­lä: Työt al­koi­vat maa­nan­tai­aa­mu­na Yli­vies­kas­ta

29.05.2023 10:15
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kotipullan sijaan maistuu maksullinen keksi –Teatteri Hattutemppu tuo Ameriikan meiningin Oulaisiin

Ko­ti­pul­lan sijaan maistuu mak­sul­li­nen keksi –Teat­te­ri Hat­tu­temp­pu tuo Ame­rii­kan mei­nin­gin Ou­lai­siin

26.05.2023 21:00
Tilaajille
Oulaisten kirkon urkuhanke etenee: Kirkkoneuvosto valitsi hankkeelle arkkitehtisuunnittelijan ja kilpailutuksen tekijän

Ou­lais­ten kirkon ur­ku­han­ke etenee: Kirk­ko­neu­vos­to valitsi hank­keel­le ark­ki­teh­ti­suun­nit­te­li­jan ja kil­pai­lu­tuk­sen tekijän

26.05.2023 11:00
Tilaajille
Katso video: Kuusi historiallista traktoria ja kyntöauraa muutti pellon kauniiksi kiivuiksi Oulaisissa

Katso video: Kuusi his­to­rial­lis­ta trak­to­ria ja kyn­tö­au­raa muutti pellon kau­niik­si kii­vuik­si Ou­lai­sis­sa

25.05.2023 13:18
Tilaajille
Kyntönäytös Oulaisissa: Kuusi vanhaa traktoria käänsi pellon kauniille kiivuille

Kyn­tö­näy­tös Ou­lai­sis­sa: Kuusi vanhaa trak­to­ria käänsi pellon kau­niil­le kii­vuil­le

25.05.2023 13:11
Tilaajille
Rankkasade aiheutti veden tulvimisen Oulaskankaan aluesairaalaan

Rank­ka­sa­de ai­heut­ti veden tul­vi­mi­sen Ou­las­kan­kaan alue­sai­raa­laan

24.05.2023 11:19
"Ei ollut tietämystä, mitä tapahtuu" –Ihmiskauppaepäilyiden liittyminen Oulaisten yrityselämään tuli yllätyksenä Jarmo Soinsaarelle

"Ei ollut tie­tä­mys­tä, mitä ta­pah­tuu" –Ih­mis­kaup­pae­päi­lyi­den liit­ty­mi­nen Ou­lais­ten yri­tys­elä­mään tuli yl­lä­tyk­se­nä Jarmo Soin­saa­rel­le

23.05.2023 14:04
Tilaajille
Leden Group fuusioi tytäryhtiönsä kesäkuun alussa –Uudeksi nimeksi tulee Leden Finland Oy

Leden Group fuusioi ty­tär­yh­tiön­sä ke­sä­kuun alussa –Uu­dek­si nimeksi tulee Leden Finland Oy

23.05.2023 13:30
Tilaajille
Moottoriurheilumekaanikoksi opiskellut Tuukka Honkala kannustaa pitämään tavoitteista kiinni: "En minäkään nuorena erottanut sytytystulppaa männästä"

Moot­to­ri­ur­hei­lu­me­kaa­ni­kok­si opis­kel­lut Tuukka Honkala kan­nus­taa pi­tä­mään ta­voit­teis­ta kiinni: "En mi­nä­kään nuorena erot­ta­nut sy­ty­tys­tulp­paa män­näs­tä"

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Viikko aikaa koota joukkueet kasaan: Potkupallo-ottelu nuorten hyväksi Oulaisissa

Viikko aikaa koota jouk­kueet kasaan: Pot­ku­pal­lo-ot­te­lu nuorten hyväksi Ou­lai­sis­sa

23.05.2023 06:00
Tilaajille
Oulaisissa päästään taas hifistelemään –Kaksipäiväiseen tapahtumaan voi ottaa omia levyjä mukaan

Ou­lai­sis­sa pääs­tään taas hi­fis­te­le­mään –Kak­si­päi­väi­seen ta­pah­tu­maan voi ottaa omia levyjä mukaan

22.05.2023 06:00
Tilaajille
Oulainen on luopumassa henkilöstön lomautuksista –Taustalla tilintarkastuksessa löytynyt myönteinen uutinen

Ou­lai­nen on luo­pu­mas­sa hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­sis­ta –Taus­tal­la ti­lin­tar­kas­tuk­ses­sa löy­ty­nyt myön­tei­nen uutinen

19.05.2023 17:05 1
Tilaajille