Muistoista: Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

Toimituksessa tonttuiltiin: Kahen Ka­ha­vit: Millä kri­tee­reil­lä voi saada Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tit­te­lin? Kumpi voittaa lauan­tai­na, Kärpät vai HIFK?

Oulainen
Viimeisin 12 tuntia
Vuoden oulaistelainen on jousiampuja Antti Vikström –Kolmas kunniakirja samaan perheeseen

Vuoden ou­lais­te­lai­nen on jou­si­am­pu­ja Antti Vik­ström –Kolmas kun­nia­kir­ja samaan per­hee­seen

26.11.2021 19:00
Tilaajille
Oulaisten tekninen johtaja Markku Ketonen kertoo, mistä padel-hallille etsitään tonttia: "Kasarminmäeltä katsellaan"

Ou­lais­ten tek­ni­nen johtaja Markku Ketonen kertoo, mistä pa­del-hal­lil­le et­si­tään tont­tia: "Ka­sar­min­mäel­tä kat­sel­laan"

26.11.2021 17:00
Tilaajille
Viikko
Oulaisten Jauhinkankaan koululle valittiin määräaikainen koulunjohtaja

Ou­lais­ten Jau­hin­kan­kaan kou­lul­le va­lit­tiin mää­rä­ai­kai­nen kou­lun­joh­ta­ja

25.11.2021 13:30
Tilaajille
Oulaisten Tukkilaisryhmän perustajajäsenet alkavat olla jo ikämiehiä, mutta Amerikan reissun muistot eivät unohdu –Katso video lauluesityksestä

Ou­lais­ten Tuk­ki­lais­ryh­män pe­rus­ta­ja­jä­se­net alkavat olla jo ikä­mie­hiä, mutta Ame­ri­kan reissun muistot eivät unohdu –Katso video lau­lu­esi­tyk­ses­tä

24.11.2021 21:00
Tilaajille
Tutkintaa johtanut Kari Pakanen pitää Oulaisten ylilaskutustapausta ainutlaatuisena: "Teko on ollut pitkäkestoinen ja aiheuttanut huomattavaa vahinkoa"

Tut­kin­taa joh­ta­nut Kari Pakanen pitää Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­ta­paus­ta ai­nut­laa­tui­se­na: "Teko on ollut pit­kä­kes­toi­nen ja ai­heut­ta­nut huo­mat­ta­vaa va­hin­koa"

24.11.2021 17:00
Tilaajille
Oulaisten Jauhinkankaan koululle valitaan uusi koulunjohtaja, määräaikaisesti tehtävää hoitava Veteläinen jättäytyi pois hakijoiden joukosta

Ou­lais­ten Jau­hin­kan­kaan kou­lul­le va­li­taan uusi kou­lun­joh­ta­ja, mää­rä­ai­kai­ses­ti teh­tä­vää hoitava Ve­te­läi­nen jät­täy­tyi pois ha­ki­joi­den jou­kos­ta

24.11.2021 13:42
Tilaajille
Virossa eläinlääkäriksi opiskellut Jenna Wäänänen tekee nyt töitä Oulaisissa, Haapavedellä ja Vihannissa

Virossa eläin­lää­kä­rik­si opis­kel­lut Jenna Wää­nä­nen tekee nyt töitä Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä ja Vi­han­nis­sa

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Raahen vanhan limsatehtaan elo jatkui Oulaisissa – vanhoja pulloja löytyy vielä

Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

23.11.2021 21:00
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus hyväksyi joukkoliikennettä koskevan lisämäärärahaesityksen ja päätti, että Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:stä ostetaan osakkuus

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi jouk­ko­lii­ken­net­tä kos­ke­van li­sä­mää­rä­ra­ha­esi­tyk­sen ja päätti, että Poh­jois-Suo­men Leik­kaus Oy:stä os­te­taan osak­kuus

23.11.2021 17:00
Tilaajille
Poliisi epäilee rakennusliikkeen tekaisseen ylisuuria laskuja ja aiheuttaneen Oulaisten kaupungille miljoonavahingot

Poliisi epäilee ra­ken­nus­liik­keen te­kais­seen yli­suu­ria laskuja ja ai­heut­ta­neen Ou­lais­ten kau­pun­gil­le mil­joo­na­va­hin­got

23.11.2021 16:15
Pilaantunut maa-aines on poistettu Keskuskadun tontilta Oulaisissa, seuraavaksi monttu täytetään puhtaalla murskeella

Pi­laan­tu­nut maa-ai­nes on pois­tet­tu Kes­kus­ka­dun ton­til­ta Ou­lai­sis­sa, seu­raa­vak­si monttu täy­te­tään puh­taal­la murs­keel­la

23.11.2021 06:00
Tilaajille
"Yllättävän monipuolinen" –Ritva Turusen ensituntuma painokoneessa olevasta Minun Oulainen -teoksesta, jossa eri alojen ihmiset kertovat omasta suhteestaan paikkakuntaan

"Yl­lät­tä­vän mo­ni­puo­li­nen" –Ritva Turusen en­si­tun­tu­ma pai­no­ko­nees­sa ole­vas­ta Minun Ou­lai­nen -teok­ses­ta, jossa eri alojen ihmiset ker­to­vat omasta suh­tees­taan paik­ka­kun­taan

22.11.2021 13:29
Tilaajille
Päivähoitojonoa saatiin purettua Oulaisissa: Pikkulinnan avaamista valmistellaan ja päivähoitopaikkaa odottaa nyt 16 lasta

Päi­vä­hoi­to­jo­noa saatiin pu­ret­tua Ou­lai­sis­sa: Pik­ku­lin­nan avaa­mis­ta val­mis­tel­laan ja päi­vä­hoi­to­paik­kaa odottaa nyt 16 lasta

22.11.2021 11:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oulaistelainen Heikki Saari on Keski-Pohjanmaan alueen Vuoden Yksinyrittäjä: "Nyt rakennetaan sitä, mikä myy viiden vuoden päästä"

Ou­lais­te­lai­nen Heikki Saari on Kes­ki-Poh­jan­maan alueen Vuoden Yk­si­ny­rit­tä­jä: "Nyt ra­ken­ne­taan sitä, mikä myy viiden vuoden päästä"

19.11.2021 21:00
Tilaajille
Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola vastasi Oulaisten varhaiskasvatuksesta tehtyyn kanteluun ja antoi ratkaisuehdotuksen: "Esitetään valtuustolle 2 miljoonan investointia uuden päiväkodin rakentamiseksi"

Si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Ari Sarpola vastasi Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tuk­ses­ta tehtyyn kan­te­luun ja antoi rat­kai­sueh­do­tuk­sen: "E­si­te­tään val­tuus­tol­le 2 mil­joo­nan in­ves­toin­tia uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­sek­si"

19.11.2021 17:00
Tilaajille
Arkiston aarre: "Pyhäjoki on lohijoki" –Muistatko, kun oulaistelainen Mikael Hannus pyydysti yli 19-kiloisen lohen Väinölänsuvannosta?

Ar­kis­ton aarre: "Py­hä­jo­ki on lo­hi­jo­ki" –Muis­tat­ko, kun ou­lais­te­lai­nen Mikael Hannus pyy­dys­ti yli 19-ki­loi­sen lohen Väi­nö­län­su­van­nos­ta?

19.11.2021 13:55
Tilaajille
Katso video: Jani Blomqvist kertoo, että pilaantunutta maa-ainesta poistetaan torstaina ja perjantaina Oulaisten keskustassa

Katso video: Jani Blom­qvist kertoo, että pi­laan­tu­nut­ta maa-ai­nes­ta pois­te­taan tors­tai­na ja per­jan­tai­na Ou­lais­ten kes­kus­tas­sa

18.11.2021 21:00
Tilaajille
Pilaantunutta maa-ainesta poistetaan Oulaisten keskustassa

Pi­laan­tu­nut­ta maa-ai­nes­ta pois­te­taan Ou­lais­ten kes­kus­tas­sa

18.11.2021 15:35
Tilaajille
Taukokankaalle on torstaina nimitetty uusi johtaja, hallituksen valinta oli yksimielinen

Tau­ko­kan­kaal­le on tors­tai­na ni­mi­tet­ty uusi joh­ta­ja, hal­li­tuk­sen valinta oli yk­si­mie­li­nen

18.11.2021 13:33
Tilaajille
FinKivi Oy jatkaa kaivosmineraalietsintää Oulaisten, Haapaveden, Nivalan ja Ylivieskan alueella, katso varausalue kartasta

FinKivi Oy jatkaa kai­vos­mi­ne­raa­li­et­sin­tää Ou­lais­ten, Haa­pa­ve­den, Nivalan ja Yli­vies­kan alueel­la, katso va­raus­alue kar­tas­ta

18.11.2021 11:00
Tilaajille