Tutustu Vau!Hausiin: Täl­lai­sel­ta näyttää Ou­lais­ten uusissa yrit­tä­jien pal­ve­lu­ti­lois­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

OYS
Pohteen henkilöstö passitetaan lisäkoulutukseen urkintatapauksen vuoksi – Nyt kerrataan, mitä salassapito ja tietoturva tarkoittavat

Pohteen hen­ki­lös­tö pas­si­te­taan li­sä­kou­lu­tuk­seen ur­kin­ta­ta­pauk­sen vuoksi – Nyt ker­ra­taan, mitä sa­las­sa­pi­to ja tie­to­tur­va tar­koit­ta­vat

30.11.2023 06:00
Tilaajille
Oulaskankaan yhteispäivystyksen ylilääkäri lähetti tulikivenkatkuisen kirjeen Pohteelle – hän ei voi ymmärtää, miksi yhteispäivystys lakkautetaan ja leikkaukset siirretään OYSiin

Ou­las­kan­kaan yh­teis­päi­vys­tyk­sen yli­lää­kä­ri lähetti tu­li­ki­ven­kat­kui­sen kirjeen Poh­teel­le – ­hän ei voi ym­mär­tää, miksi yh­teis­päi­vys­tys lak­kau­te­taan ja leik­kauk­set siir­re­tään OYSiin

31.10.2023 18:56
Tilaajille
Olka tuli Oulaskankaalle

Olka tuli Ou­las­kan­kaal­le

11.10.2023 15:54
Tilaajille
Oulaisiin sijoitetaan akuuttia sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita

Ou­lai­siin si­joi­te­taan akuut­tia sai­raa­la­hoi­toa tar­vit­se­via po­ti­lai­ta

10.07.2023 11:59
Tilaajille
Sairaanhoitopiirin kulut paisuivat, kun OYSin potilashotellia konsultoitiin – Professori: Riippumattomuus voi vaarantua

Sai­raan­hoi­to­pii­rin kulut pai­sui­vat, kun OYSin po­ti­las­ho­tel­lia kon­sul­toi­tiin – P­ro­fes­so­ri: Riip­pu­mat­to­muus voi vaa­ran­tua

03.07.2023 11:00
Tilaajille
OYSin Esko-potilastietojärjestelmän lääketietojen osiossa häiriö viikonvaihteessa – tapahtuneesta tehdään selvitys

OYSin Es­ko-po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män lää­ke­tie­to­jen osiossa häiriö vii­kon­vaih­tees­sa – ta­pah­tu­nees­ta tehdään sel­vi­tys

27.02.2023 21:00
Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikkö siirtyy hiljalleen uusiin tiloihin

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan sä­de­hoi­don yksikkö siirtyy hil­jal­leen uusiin ti­loi­hin

17.10.2022 17:00
Suomessa on 654 koronapotilasta sairaalahoidossa – määrä nousi selvästi viikon aikana

Suo­mes­sa on 654 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa – määrä nousi sel­väs­ti viikon aikana

15.07.2022 11:08
Tilaajille
Oulun yliopistollisen sairaalan uudet verkkosivut on avattu – Kehittämiseen toivotaan palautetta käyttäjiltä

Oulun yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan uudet verk­ko­si­vut on avattu – Ke­hit­tä­mi­seen toi­vo­taan pa­lau­tet­ta käyt­tä­jil­tä

13.07.2022 11:00
OYS alkaa palauttaa normaalia toimintaa, myös Oulaskankaan päivystys toimii normaalisti

OYS alkaa pa­laut­taa nor­maa­lia toi­min­taa, myös Ou­las­kan­kaan päi­vys­tys toimii nor­maa­lis­ti

20.04.2022 08:18
Hoitajien lakko: Suojelutyön määrä pienenee OYSissa keskiviikkona ja torstaina merkittävästi, syöpäleikkaukset tauolle

Hoi­ta­jien lakko: Suo­je­lu­työn määrä pie­ne­nee OYSissa kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na mer­kit­tä­väs­ti, syö­pä­leik­kauk­set tauolle

13.04.2022 11:00
Koronapotilaiden määrä pohjoisen sairaaloissa on lisääntynyt – tehohoidossa olevien määrä vähentynyt

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä poh­joi­sen sai­raa­lois­sa on li­sään­ty­nyt – te­ho­hoi­dos­sa olevien määrä vä­hen­ty­nyt

12.04.2022 17:00
Sisäkorvaistutteella heinäsirkan ääni takaisin – erikoislääkäri Jaakko Laitakari tekee leikkauksia Oulussa

Si­sä­kor­vais­tut­teel­la hei­nä­sir­kan ääni ta­kai­sin – e­ri­kois­lää­kä­ri Jaakko Lai­ta­ka­ri tekee leik­kauk­sia Oulussa

11.02.2022 21:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53
OYSin potilastietojärjestelmät kaatuivat sunnuntaina useiden tuntien ajaksi – "Potilasmäärä oli aika lailla sama kuin normaalina sunnuntaina"

OYSin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät kaa­tui­vat sun­nun­tai­na useiden tuntien ajaksi – "Po­ti­las­mää­rä oli aika lailla sama kuin nor­maa­li­na sun­nun­tai­na"

20.06.2021 22:39
Vesijohdon saneeraustyöt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä kesän ajan OYSin piha-alueella

Ve­si­joh­don sa­nee­raus­työt ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä kesän ajan OYSin pi­ha-alueel­la

29.05.2021 15:00
Tilaajille
Korpelainen: "Pyrkimys on, että koronarokotukset voidaan aloittaa joulun ja uudenvuoden välipäivinä"

Kor­pe­lai­nen: "Pyr­ki­mys on, että ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voidaan aloit­taa joulun ja uu­den­vuo­den vä­li­päi­vi­nä"

22.12.2020 13:30
Tilaajille
Päivystysapu 116117 -palvelu käyttöön tammikuun alussa

Päi­vys­ty­sa­pu 116117 -pal­ve­lu käyt­töön tam­mi­kuun alussa

07.12.2020 10:40
Tilaajille
Maailmanlaajuinen kampanja kiittää sairaanhoitopiirien henkilöstöä koronaepidemian aikaisesta työstä - OYS:ssa jaetaan 24 mitalia

Maail­man­laa­jui­nen kam­pan­ja kiittää sai­raan­hoi­to­pii­rien hen­ki­lös­töä ko­ro­nae­pi­de­mian ai­kai­ses­ta työstä - OYS:ssa jaetaan 24 mitalia

07.11.2020 15:00
Tilaajille
OYS:n sukusolupankki odottaa lahjoittajia

OYS:n su­ku­so­lu­pank­ki odottaa lah­joit­ta­jia

29.10.2020 14:25
Tilaajille