Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulaskangas
Oulaskankaan Olka-pisteellä tapahtuu: Pyhäjokilaakson Kuuloyhdistys ja Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys esittelevät toimintaa

Ou­las­kan­kaan Ol­ka-pis­teel­lä ta­pah­tuu: Py­hä­jo­ki­laak­son Kuu­lo­yh­dis­tys ja Poh­jois-Suo­men Syö­pä­yh­dis­tys esit­te­le­vät toi­min­taa

23.01.2024 09:59
Näin ryhmäjohtajat kommentoivat – Oulaskankaan kohtalo mietityttää, mutta samalla muistutetaan, että kyseessä vasta selvitys

Näin ryh­mä­joh­ta­jat kom­men­toi­vat – Ou­las­kan­kaan kohtalo mie­ti­tyt­tää, mutta samalla muis­tu­te­taan, että ky­sees­sä vasta sel­vi­tys

14.01.2024 12:00
Tilaajille
Jokilaaksojen Psoriasisyhdistys esittelee toimintaa tiistaina Oulaskankaan Olka-pisteellä

Jo­ki­laak­so­jen Pso­ria­sis­yh­dis­tys esit­te­lee toi­min­taa tiis­tai­na Ou­las­kan­kaan Ol­ka-pis­teel­lä

13.01.2024 18:00
Tukea seksuaalirikosten uhreille - Seri-tukikeskus avattiin Oulaskankaalle

Tukea sek­suaa­li­ri­kos­ten uh­reil­le - Se­ri-tu­ki­kes­kus avat­tiin Ou­las­kan­kaal­le

12.12.2023 06:00
Tilaajille
Oulaskankaan yhteispäivystyksen ylilääkäri lähetti tulikivenkatkuisen kirjeen Pohteelle – hän ei voi ymmärtää, miksi yhteispäivystys lakkautetaan ja leikkaukset siirretään OYSiin

Ou­las­kan­kaan yh­teis­päi­vys­tyk­sen yli­lää­kä­ri lähetti tu­li­ki­ven­kat­kui­sen kirjeen Poh­teel­le – ­hän ei voi ym­mär­tää, miksi yh­teis­päi­vys­tys lak­kau­te­taan ja leik­kauk­set siir­re­tään OYSiin

31.10.2023 18:56
Tilaajille
Katso video: Olka tuli Oulaskankaalle

Katso video: Olka tuli Ou­las­kan­kaal­le

12.10.2023 12:00
Tilaajille
Olka tuli Oulaskankaalle

Olka tuli Ou­las­kan­kaal­le

11.10.2023 15:54
Tilaajille
Terveyskylästä voi tulla sinulle tekstiviesti tai sähköposti – palvelu on käytössä Pohjois-Suomen hyvinvointialueilla

Ter­veys­ky­läs­tä voi tulla sinulle teks­ti­vies­ti tai säh­kö­pos­ti – ­pal­ve­lu on käy­tös­sä Poh­jois-Suo­men hy­vin­voin­ti­alueil­la

20.08.2023 21:00
Tilaajille
Pohde tiivistää lääkekeskusverkkoa, nykyisen neljän sijasta toimintaan jää yksi: Neuvottelut Oulaskankaan lääkekeskuksen toiminnoista ovat kesken

Pohde tii­vis­tää lää­ke­kes­kus­verk­koa, ny­kyi­sen neljän sijasta toi­min­taan jää yksi: Neu­vot­te­lut Ou­las­kan­kaan lää­ke­kes­kuk­sen toi­min­nois­ta ovat kesken

05.01.2023 06:00
Tilaajille
Hoitoalan lakkouhka vaikuttaa Oulaskankaalla, peruuntuneista hoitoajoista ilmoitetaan potilaille tekstiviestillä

Hoi­to­alan lak­ko­uh­ka vai­kut­taa Ou­las­kan­kaal­la, pe­ruun­tu­neis­ta hoi­to­ajois­ta il­moi­te­taan po­ti­lail­le teks­ti­vies­til­lä

29.03.2022 18:26
Tilaajille
Sisäkorvaistutteella heinäsirkan ääni takaisin – erikoislääkäri Jaakko Laitakari tekee leikkauksia Oulussa

Si­sä­kor­vais­tut­teel­la hei­nä­sir­kan ääni ta­kai­sin – e­ri­kois­lää­kä­ri Jaakko Lai­ta­ka­ri tekee leik­kauk­sia Oulussa

11.02.2022 21:00
Tilaajille
Toukokuuksi valmista: Ensihoidon uuden rakennuksen rakentaminen ja paloaseman peruskorjaus etenevät aikataulussa Oulaisissa

Tou­ko­kuuk­si val­mis­ta: En­si­hoi­don uuden ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen ja pa­lo­ase­man pe­rus­kor­jaus ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­sa Ou­lai­sis­sa

10.01.2022 17:00
Tilaajille
Oulaskankaan sairaalan kahdella osastolla alkaa peruskorjaus ensi kesänä tai viimeistään syksyllä, väistötiloja rakennetaan peruskorjauksen ajaksi

Ou­las­kan­kaan sai­raa­lan kah­del­la osas­tol­la alkaa pe­rus­kor­jaus ensi kesänä tai vii­meis­tään syk­syl­lä, väis­tö­ti­lo­ja ra­ken­ne­taan pe­rus­kor­jauk­sen ajaksi

07.01.2022 17:00
Tilaajille
Hoitajat jatkavat työtaistelutoimia Oysissa ja Oulaskankaalla – kiistakapulana yhä korotettu hälytysraha

Hoi­ta­jat jat­ka­vat työ­tais­te­lu­toi­mia Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la – kiis­ta­ka­pu­la­na yhä ko­ro­tet­tu hä­ly­tys­ra­ha

18.09.2021 18:12
Tilaajille
Kuparia varastettiin Oulaskankaan rakennustyömaalta, työmaan valvontaa tehostettiin

Kuparia va­ras­tet­tiin Ou­las­kan­kaan ra­ken­nus­työ­maal­ta, työmaan val­von­taa te­hos­tet­tiin

10.09.2021 10:15
Tilaajille
Koronatestausmäärät kasvaneet räjähdysmäisesti, mutta toimenpiteeseen pääsee miltei viiveettä

Ko­ro­na­tes­taus­mää­rät kas­va­neet rä­jäh­dys­mäi­ses­ti, mutta toi­men­pi­tee­seen pääsee miltei vii­veet­tä

05.01.2021 08:00
Tilaajille
Oulainen isäntäkuntana alueellisessa sosiaalipäivystyksessä, uusia rekrytointeja tehdään vielä Oulaskankaalle

Ou­lai­nen isän­tä­kun­ta­na alueel­li­ses­sa so­siaa­li­päi­vys­tyk­ses­sä, uusia rek­ry­toin­te­ja tehdään vielä Ou­las­kan­kaal­le

15.12.2020 16:15
Tilaajille
Koronanäytteenotto viikonloppuisin ajanvarauksella myös Oulaskankaan sairaalassa

Ko­ro­na­näyt­teen­ot­to vii­kon­lop­puisin ajan­va­rauk­sel­la myös Ou­las­kan­kaan sai­raa­las­sa

11.12.2020 13:32