Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Rakentaminen
Kuukausi
Valtuustopuheenjohtajat ovat yhtä mieltä: "Uusi päiväkoti tarvitaan Oulaisiin", lue mihin he päiväkodin sijoittaisivat

Val­tuus­to­pu­heen­joh­ta­jat ovat yhtä mieltä: "Uusi päi­vä­ko­ti tar­vi­taan Ou­lai­siin", lue mihin he päi­vä­ko­din si­joit­tai­si­vat

13.01.2022 17:00
Tilaajille
Päiväkotiasia tapetilla: Oulaisten sivistyslautakunta esittää, että uusi päiväkoti rakennetaan Riihenmutkaan ja rakentaminen alkaa keväällä

Päi­vä­ko­ti­asia ta­pe­til­la: Ou­lais­ten si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää, että uusi päi­vä­ko­ti ra­ken­ne­taan Rii­hen­mut­kaan ja ra­ken­ta­mi­nen alkaa ke­vääl­lä

13.01.2022 13:30
Tilaajille
Toukokuuksi valmista: Ensihoidon uuden rakennuksen rakentaminen ja paloaseman peruskorjaus etenevät aikataulussa Oulaisissa

Tou­ko­kuuk­si val­mis­ta: En­si­hoi­don uuden ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen ja pa­lo­ase­man pe­rus­kor­jaus ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­sa Ou­lai­sis­sa

10.01.2022 17:00
Tilaajille
Oulaskankaan sairaalan kahdella osastolla alkaa peruskorjaus ensi kesänä tai viimeistään syksyllä, väistötiloja rakennetaan peruskorjauksen ajaksi

Ou­las­kan­kaan sai­raa­lan kah­del­la osas­tol­la alkaa pe­rus­kor­jaus ensi kesänä tai vii­meis­tään syk­syl­lä, väis­tö­ti­lo­ja ra­ken­ne­taan pe­rus­kor­jauk­sen ajaksi

07.01.2022 17:00
Tilaajille
Väliaikainen Pikkulinnan päiväkoti avataan maanantaina, katso mitkä ovat tällä hetkellä vaihtoehdot uuden päiväkodin paikaksi

Vä­li­ai­kai­nen Pik­ku­lin­nan päi­vä­ko­ti avataan maa­nan­tai­na, katso mitkä ovat tällä het­kel­lä vaih­to­eh­dot uuden päi­vä­ko­din pai­kak­si

29.12.2021 17:00
Tilaajille
"Pian me muutetaan": Haapaveden yläkoululaiset ja lukiolaiset asettuvat taloksi uuteen kouluun

"Pian me muu­te­taan": Haa­pa­ve­den ylä­kou­lu­lai­set ja lu­kio­lai­set aset­tu­vat taloksi uuteen kouluun

22.12.2021 06:00
Tilaajille
Osuuskauppa Arina rakentaa uuden liikekeskuksen Vihantiin, rakennustyöt käyntiin keväällä

Osuus­kaup­pa Arina ra­ken­taa uuden lii­ke­kes­kuk­sen Vi­han­tiin, ra­ken­nus­työt käyn­tiin ke­vääl­lä

21.12.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Talous teettää töitä, mutta positiivista on se, että lapsiperheet viihtyvät Merijärvellä

Talous teettää töitä, mutta po­si­tii­vis­ta on se, että lap­si­per­heet viih­ty­vät Me­ri­jär­vel­lä

17.12.2021 06:00
Tilaajille
Merijärven Salmenrannan seuraajan urakoitsijavalinta kesken: "Lautakunta tekee esityksen urakoitsijasta joulukuussa"

Me­ri­jär­ven Sal­men­ran­nan seu­raa­jan ura­koit­si­ja­va­lin­ta kesken: "Lau­ta­kun­ta tekee esi­tyk­sen ura­koit­si­jas­ta jou­lu­kuus­sa"

09.12.2021 17:00
Tilaajille
“Tavoite on, että Haapaveden biojalostamo on tuotannossa 2025”

“Ta­voi­te on, että Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mo on tuo­tan­nos­sa 2025”

02.12.2021 21:00
Tilaajille
Rakennusluvat, ja muut rakennuksiin liittyvät luvitukset, voi hoitaa yhä useammassa kunnassa sähköisesti: Oulaisissa siirrytään parasta aikaa uuteen järjestelmään

Ra­ken­nus­lu­vat, ja muut ra­ken­nuk­siin liit­ty­vät lu­vi­tuk­set, voi hoitaa yhä useam­mas­sa kun­nas­sa säh­köi­ses­ti: Ou­lai­sis­sa siir­ry­tään parasta aikaa uuteen jär­jes­tel­mään

01.12.2021 11:00
Tilaajille
“Vaikuttaa, että asuntokysyntä vilkastuu” –Jaakko Sorvoja kokee ydinvoimalahankkeen vaikuttavan koko alueen elinvoimaisuuteen

“Vai­kut­taa, että asun­to­ky­syn­tä vil­kas­tuu” –Jaakko Sorvoja kokee ydin­voi­ma­la­hank­keen vai­kut­ta­van koko alueen elin­voi­mai­suu­teen

06.10.2021 11:00
Tilaajille
Lehto rakentaa Metsä Fibrelle ekologisen, puurakenteisen konttorin tulevalle Kemin biotuotetehtaalle

Lehto ra­ken­taa Metsä Fib­rel­le eko­lo­gi­sen, puu­ra­ken­tei­sen kont­to­rin tu­le­val­le Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

26.08.2021 15:00
Tilaajille
Pyhäjokitaloon vierailukeskus, sopimus allekirjoitettiin tiistaina

Py­hä­jo­ki­ta­loon vie­rai­lu­kes­kus, sopimus al­le­kir­joi­tet­tiin tiis­tai­na

24.08.2021 14:12
Tilaajille
Viimeinen mahdollisuus ostaa paanu Oulaisten kirkon katosta

Vii­mei­nen mah­dol­li­suus ostaa paanu Ou­lais­ten kirkon katosta

17.08.2021 15:00
Tilaajille
Hiljaisten vuosikymmenten jälkeen Rantaeilola remontoitiin ja se sai uudet asukkaat

Hil­jais­ten vuo­si­kym­men­ten jälkeen Ran­taei­lo­la re­mon­toi­tiin ja se sai uudet asuk­kaat

14.08.2021 08:00
Tilaajille
Iso rakennustyö käynnissä, mitä Oulaskankaalla rakennetaan?

Iso ra­ken­nus­työ käyn­nis­sä, mitä Ou­las­kan­kaal­la ra­ken­ne­taan?

13.08.2021 10:33
Tilaajille
Lehdon liikevaihto laski alkuvuonna melkein neljänneksen, mutta tulos parani

Lehdon lii­ke­vaih­to laski al­ku­vuon­na melkein nel­jän­nek­sen, mutta tulos parani

13.08.2021 10:23
Tilaajille
Palvelukeskuksen rakentaminen rahoitetaan leasingillä Merijärvellä

Pal­ve­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen ra­hoi­te­taan lea­sin­gil­lä Me­ri­jär­vel­lä

22.04.2021 08:00
Tilaajille
Ylivieskan kellotapulin rakennussuunnitelma hyväksyttiin – kustannuksiksi arvioidaan 442 879 euroa

Yli­vies­kan kel­lo­ta­pu­lin ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin – kus­tan­nuk­sik­si ar­vioi­daan 442 879 euroa

30.12.2020 08:32