Joulukalenteri: Lasten pii­rus­tuk­sia li­sä­tään tänne päi­vit­täin aattoon asti

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Katso 50 kuvaa: Wanhan Woiman Jou­lu­maa-ta­pah­tu­mas­ta

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tuulivoima
Karahkan tuulivoimalat tuottavat kaupallista sähköä jo ensi vuonna – Alueelle rakennetaan kaikkiaan 25 voimalaa

Ka­rah­kan tuu­li­voi­ma­lat tuot­ta­vat kau­pal­lis­ta sähköä jo ensi vuonna – Alueel­le ra­ken­ne­taan kaik­kiaan 25 voi­ma­laa

29.08.2023 06:00
Tilaajille
Kalajoelle on avattu Suomen suurin aurinkopuisto tuulivoimapuiston yhteyteen

Ka­la­joel­le on avattu Suomen suurin au­rin­ko­puis­to tuu­li­voi­ma­puis­ton yh­tey­teen

22.08.2023 06:00
Haapaveden kaupunki valittaa tuulivoimakaavan kaatamisesta – Hallituksen puheenjohtajan epäiltiin kutsuneen kokouksen koolle virheellisesti

Haa­pa­ve­den kau­pun­ki va­lit­taa tuu­li­voi­ma­kaa­van kaa­ta­mi­ses­ta – Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan epäil­tiin kut­su­neen ko­kouk­sen koolle vir­heel­li­ses­ti

29.07.2023 06:00
Tilaajille
Sudet ja linnut kaatoivat tuulivoimakaavoja Haapavedellä – hallinto-oikeus tuomitsi kaksi valtuuston yleiskaavapäätöstä lainvastaisiksi

Sudet ja linnut kaa­toi­vat tuu­li­voi­ma­kaa­vo­ja Haa­pa­ve­del­lä – hal­lin­to-oi­keus tuo­mit­si kaksi val­tuus­ton yleis­kaa­va­pää­tös­tä lain­vas­tai­sik­si

03.07.2023 06:00 1
Tilaajille
Tuulivoimaelementtejä alettiin valmistaa Kärsämäellä – ensimmäiset kotimaiset tuulivoimaloiden betonitornit rakennetaan Oulaisiin

Tuu­li­voi­ma­ele­ment­te­jä alet­tiin val­mis­taa Kär­sä­mäel­lä – en­sim­mäi­set ko­ti­mai­set tuu­li­voi­ma­loi­den be­to­ni­tor­nit ra­ken­ne­taan Ou­lai­siin

16.06.2023 06:00
Tilaajille
Pyhäjoen ja Raahen edustalle tulevan merituulivoiman kilpailutus käynnistyy – kunnat ovat sitoutuneita hankkeisiin

Py­hä­joen ja Raahen edus­tal­le tulevan me­ri­tuu­li­voi­man kil­pai­lu­tus käyn­nis­tyy – kunnat ovat si­tou­tu­nei­ta hank­kei­siin

02.06.2023 13:29
Tilaajille
Seitsemän voimalan tuulivoimapuiston Kuusamon ja Posion rajalla

Seit­se­män voi­ma­lan tuu­li­voi­ma­puis­ton Kuu­sa­mon ja Posion rajalla

12.05.2023 09:50
Tilaajille
Metsähallitus esittää Hailuotoon, Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle massiivista satsausta merituulivoimaan – länsirannikolle suunnitellut puistot tuottaisivat energiaa lähes neljän Olkiluoto 3:n edestä

Met­sä­hal­li­tus esittää Hai­luo­toon, Raa­heen, Py­hä­joel­le ja Sii­ka­joel­le mas­sii­vis­ta sat­saus­ta me­ri­tuu­li­voi­maan – län­si­ran­ni­kol­le suun­ni­tel­lut puistot tuot­tai­si­vat ener­giaa lähes neljän Ol­ki­luo­to 3:n edestä

06.04.2023 15:23
Tilaajille
Suomi on jo Euroopan kolmanneksi suurin tuulivoimarakentaja – eniten uutta kapasiteettia pystytettiin Pyhäjoelle

Suomi on jo Eu­roo­pan kol­man­nek­si suurin tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­ja – eniten uutta ka­pa­si­teet­tia pys­ty­tet­tiin Py­hä­joel­le

04.03.2023 13:30
Tilaajille
Sadas tuulivoimala pystyssä Pyhäjoella – Karhunnevankankaan sähköntuotto tulee olemaan merkittävä

Sadas tuu­li­voi­ma­la pys­tys­sä Py­hä­joel­la – ­Kar­hun­ne­van­kan­kaan säh­kön­tuot­to tulee olemaan mer­kit­tä­vä

17.11.2022 17:00
Tilaajille
Vielä nousee lisää tuulivoimaloita: Rakennuspaikat alkavat käydä vähiin

Vielä nousee lisää tuu­li­voi­ma­loi­ta: Ra­ken­nus­pai­kat alkavat käydä vähiin

20.05.2022 11:00
Tilaajille
Puolustusvoimien tuulivoimalausuntoja antava insinööri ihmettelee: "Miksei meiltä kysytä ensin?”

Puo­lus­tus­voi­mien tuu­li­voi­ma­lau­sun­to­ja antava in­si­nöö­ri ih­met­te­lee: "Miksei meiltä kysytä ensin?”

19.12.2021 17:00
Tilaajille
Puskakorpi nousee Pyhäjoen takamaille, kunnan tuulivoimaloiden yhteismäärä yli sata

Pus­ka­kor­pi nousee Py­hä­joen ta­ka­mail­le, kunnan tuu­li­voi­ma­loi­den yh­teis­mää­rä yli sata

10.10.2021 18:00
Tilaajille
Puutionsaaren tuulipuiston YVA-selostusta tulee täydentää 400 kV-voimajohdon osalta, vaatii ELY-keskus

Puu­tion­saa­ren tuu­li­puis­ton YVA-se­los­tus­ta tulee täy­den­tää 400 kV-voi­ma­joh­don osalta, vaatii ELY-kes­kus

04.10.2021 08:56
Tilaajille
Ely-keskus lausui: Oulaisten ja Haapaveden alueelle suunnitellusta tuulipuistosta tehdään välke- ja näkemämallinnuksia, asukkaat saavat myös kyselyn

Ely-kes­kus lausui: Ou­lais­ten ja Haa­pa­ve­den alueel­le suun­ni­tel­lus­ta tuu­li­puis­tos­ta tehdään välke- ja nä­ke­mä­mal­lin­nuk­sia, asuk­kaat saavat myös kyselyn

04.10.2021 08:51
Tilaajille
Valtuusto on linjannut: Tuulivoimalasta saa olla lähimpään asutukseen kahden kilometrin matka – Rahkola–Hautakankaan tuulivoima-alueen yleisötilaisuus keräsi kritiikkiä ja kiitosta

Val­tuus­to on lin­jan­nut: Tuu­li­voi­ma­las­ta saa olla lä­him­pään asu­tuk­seen kahden ki­lo­met­rin matka – Rah­ko­la–­Hau­ta­kan­kaan tuu­li­voi­ma-alueen ylei­sö­ti­lai­suus keräsi kri­tiik­kiä ja kii­tos­ta

18.08.2021 08:18
Tilaajille
Oulaisten ja Haapaveden väliselle raja-alueelle on tulossa masiivinen tuulivoimaloiden alue

Ou­lais­ten ja Haa­pa­ve­den vä­li­sel­le ra­ja-alueel­le on tulossa ma­sii­vi­nen tuu­li­voi­ma­loi­den alue

08.08.2021 08:34
Tilaajille
Tuulivoimaloiden osia kuljetetaan heinäkuussa Raahen sataman kautta Pyhäjoen Polusjärvelle

Tuu­li­voi­ma­loi­den osia kul­je­te­taan hei­nä­kuus­sa Raahen sataman kautta Py­hä­joen Po­lus­jär­vel­le

29.06.2021 08:10
Tilaajille
Keson tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa Haapavedellä, tuotanto käynnistyy vuoden 2023 alussa

Keson tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen alkaa Haa­pa­ve­del­lä, tuo­tan­to käyn­nis­tyy vuoden 2023 alussa

31.03.2021 12:09
Tilaajille
Piipsannevan ja Puutionsaaren tuulivoimakaavat valtuuston käsittelyssä maanantaina

Piip­san­ne­van ja Puu­tion­saa­ren tuu­li­voi­ma­kaa­vat val­tuus­ton kä­sit­te­lys­sä maa­nan­tai­na

19.02.2021 15:00
Tilaajille