Haapavesi
Viimeisin tunti

Tri­via­bus ja Ou­lais­ten Lii­ken­ne jär­jes­tä­vät kou­lu­kyy­di­tyk­set elo­kuus­ta alkaen Haa­pa­ve­del­lä

15:00
Tilaajille
Kuukausi

Tyt­tö­met­sä-esi­tys nähdään Haa­pa­ve­den Kir­nus­sa he­la­tors­tai­na, lop­pu­kuus­sa nuoret esiin­ty­vät teat­te­ri­kat­sel­muk­sen am­mat­ti­raa­dil­le Kok­ko­las­sa

13.05.2021 13:00
Tilaajille

Myrs­kyi­sä kun­ta­po­li­tiik­ka kiin­nos­taa uusia vas­tuun­kan­ta­jia Haa­pa­ve­del­lä, harva kes­kus­tan val­tuu­tet­tu haluaa jatkoon

12.05.2021 10:00
Tilaajille

Tukes suun­nit­te­lee mal­min­et­sin­tää Haa­pa­ve­del­tä, Ou­lai­sis­ta, Ni­va­las­ta ja Yli­vies­kas­ta, Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la ei ole huo­mau­tet­ta­vaa lu­pa­ha­ke­muk­seen

11.05.2021 13:00
Tilaajille

"On suuri kunnia, että saamme piispan vie­raak­si" – Aino ja Hannu Hei­nio­jan tilalla Haa­pa­ve­del­lä piispa Kes­ki­ta­lo siunaa kylvön

08.05.2021 15:00
Tilaajille

Ra­hoi­tus var­mis­tui: Ai­kuis­ten ke­hi­tys­vam­mais­ten har­ras­ta­mi­seen ja retkiin tukea useiden kuntien alueel­le

07.05.2021 15:00
Tilaajille

Haa­pa­ve­si valitsi seit­se­män kohteen yl­lä­pi­to- ja pe­rus­sii­vous­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat

03.05.2021 15:28
Tilaajille

Kepli pal­kit­si Jarkko Myllyn vuoden vam­mai­sur­hei­li­ja­na, Demeca teki spon­so­ri­so­pi­muk­sen ur­hei­lu­am­pu­jan kanssa

29.04.2021 13:44
Tilaajille

Haa­pa­ve­den 4H ja koulut yh­teis­työs­sä Yri­tys­ky­läs­sä: Mie­lus­ky­län lapset op­pi­mis­vuo­ros­sa kes­ki­viik­ko­na

28.04.2021 14:42
Tilaajille

Haa­pa­ve­ti­nen Jo­han­nes Vatjus jatkaa kuluvan vuo­den­kin hal­lit­se­va­na tan­go­ku­nin­kaa­na, Sei­nä­joel­la ei jär­jes­te­tä tan­go­ta­pah­tu­maa hei­nä­kuus­sa

26.04.2021 12:46
Tilaajille

Helmen toi­mi­alueel­le hou­ku­tel­laan lä­hi­hoi­ta­jan työstä kiin­nos­tu­nei­ta op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen, työ­so­pi­mus­paik­ko­ja muun muassa Haa­pa­ve­del­lä

18.04.2021 18:00
Tilaajille

THL: Oulussa kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja myös lu­kui­sis­sa muissa poh­joi­sen kun­nis­sa

18.04.2021 12:22

Viisi hakijaa ha­luai­si johtaa Haa­pa­vet­tä, kau­pun­gin­joh­ta­ja­na nyt si­jais­ta­va Kimmo Hinno on yksi ha­ki­jois­ta

18.04.2021 08:00
Tilaajille

Haa­pa­ve­del­lä alkaa lä­hi­hoi­ta­jan tut­kin­toon täh­tää­vä op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus

17.04.2021 09:00
Tilaajille

Seit­se­män va­li­tus­ta jätetty hal­lin­to-oi­keu­teen Haa­pa­ve­den tuu­li­puis­to­kaa­vois­ta

16.04.2021 09:12
Tilaajille
Vanhemmat

Tut­kin­nan­joh­ta­ja Niemelä vah­vis­taa: Haa­pa­ve­den Hyt­ti­kal­lion koulun pihalla ei ole ta­pah­tu­nut rikosta

15.04.2021 12:57
Tilaajille

Rat­ti­juop­po törmäsi pyl­vää­seen Haa­pa­ve­del­lä

14.04.2021 14:07

Hyt­ti­kal­lion koulun rehtori Risto Kla­si­la: "Po­lii­si tutkii val­von­ta­ka­me­ra­ku­vis­ta, mitä on ta­pah­tu­nut"

13.04.2021 14:30
Tilaajille

No­peus­ra­joi­tuk­sia alen­ne­taan Haa­pa­ve­del­lä Kirk­ko­tiel­lä ja Pap­pi­lan­tiel­lä

10.04.2021 15:00
Tilaajille

Au­toi­li­ja suistui tieltä Haa­pa­ve­del­lä – va­ka­vil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

10.04.2021 12:59