Haapavesi
Viimeisin tunti
Haapaveden Huskien lätkämies sai tunnustusta – tämä taulu on kaikkein arvokkain

Haa­pa­ve­den Huskien lät­kä­mies sai tun­nus­tus­ta – tämä taulu on kaik­kein ar­vok­kain

12:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Ylikauma toi kokemusta huskilaumaan, perjantaina Haapaveden joukkue kohtaa Oulaisten Cobrat

Yli­kau­ma toi ko­ke­mus­ta hus­ki­lau­maan, per­jan­tai­na Haa­pa­ve­den joukkue kohtaa Ou­lais­ten Cobrat

25.11.2020 13:00 0
Tilaajille
Haapaveden kouluasiat esillä MOT: Kunnat kuntoon, konsultti! -ohjelmassa maanantai-iltana.

Haa­pa­ve­den kou­lu­asiat esillä MOT: Kunnat kun­toon, kon­sult­ti! -oh­jel­mas­sa maa­nan­tai-il­ta­na.

23.11.2020 14:32 0
Tilaajille
Haapavetislähtöisen Hätämaan tietäjän elämästä ja työstä on tehty kiertonäyttely, paransi sairaita muun muassa säikäyttämällä

Haa­pa­ve­tis­läh­töi­sen Hä­tä­maan tie­tä­jän elä­mäs­tä ja työstä on tehty kier­to­näyt­te­ly, paransi sai­rai­ta muun muassa säi­käyt­tä­mäl­lä

22.11.2020 09:00 0
Tilaajille
Haapaveden VPK:ssa palokuntauran käynnistänyt Mikko Saastamoinen valittiin Vuoden Palomieheksi

Haa­pa­ve­den VPK:ssa pa­lo­kun­ta­uran käyn­nis­tä­nyt Mikko Saas­ta­moi­nen va­lit­tiin Vuoden Pa­lo­mie­hek­si

20.11.2020 11:27 0
Tilaajille

Säh­kö­kat­ko­ja jo Haa­pa­ve­del­lä ja Kär­sä­mäel­lä, vikojen pai­kan­ta­mi­nen käyn­nis­sä

19.11.2020 15:27 0
Tilaajille
Kahden kulttuurin välissä, haapavetisjuurinen Anna Dantchev kertoo musiikillaan monikulttuurisia tarinoita

Kahden kult­tuu­rin vä­lis­sä, haa­pa­ve­tis­juu­ri­nen Anna Dantc­hev kertoo mu­sii­kil­laan mo­ni­kult­tuu­ri­sia ta­ri­noi­ta

11.11.2020 10:06 0
Tilaajille
Haapaveden Kirkkojärven säännöstelyn kehittämiseen haetaan lupaa aluehallintovirastosta

Haa­pa­ve­den Kirk­ko­jär­ven sään­nös­te­lyn ke­hit­tä­mi­seen haetaan lupaa alue­hal­lin­to­vi­ras­tos­ta

09.11.2020 15:00 0
Tilaajille
ELY lausui Piipsannevan tuulivoimasuunnitelmista: Viitasammakoihin kiinnitettävä huomiota Haapavedellä

ELY lausui Piip­san­ne­van tuu­li­voi­ma­suun­ni­tel­mis­ta: Vii­ta­sam­ma­koi­hin kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta Haa­pa­ve­del­lä

06.11.2020 12:00 0
Tilaajille
"Susien määrä aiheuttaa pelkoa", Haapaveden kaupunginhallitus kannattaa susien kannanhoidollista metsästystä

"Susien määrä ai­heut­taa pel­koa", Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus kan­nat­taa susien kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

05.11.2020 12:48 0
Tilaajille
Petri Vesanto on nimitetty Haapaveden biojalostamohankkeeseen projektipäälliköksi

Petri Vesanto on ni­mi­tet­ty Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mo­hank­kee­seen pro­jek­ti­pääl­li­kök­si

02.11.2020 12:33 0
Tilaajille
Stabat Mater kahdesti kuultavissa sunnuntaina, ensin Haapavedellä, sitten Haapajärvellä

Stabat Mater kah­des­ti kuul­ta­vis­sa sun­nun­tai­na, ensin Haa­pa­ve­del­lä, sitten Haa­pa­jär­vel­lä

01.11.2020 08:00 0
Vanhemmat
Salla Ahvenjärvi on Haapavesi Folk Music Festivalin uusi toiminnanjohtaja

Salla Ah­ven­jär­vi on Haa­pa­ve­si Folk Music Fes­ti­va­lin uusi toi­min­nan­joh­ta­ja

23.10.2020 11:25 0
Tilaajille
Haapavedellä on tuhat opetustuntia vähemmän, Oulaisissa jatketaan lukukautta lisäeuroilla

Haa­pa­ve­del­lä on tuhat ope­tus­tun­tia vä­hem­män, Ou­lai­sis­sa jat­ke­taan lu­ku­kaut­ta li­sä­eu­roil­la

21.10.2020 09:00 0

Kok­ko­las­ta sie­pat­tu vas­ta­syn­ty­nyt löytyi Haa­pa­ve­del­tä, epäil­ty­nä ole­tet­tu isä ja tämän sisko – Sai­raa­lan mukaan ny­kyi­set tur­va­toi­met riit­tä­vät

02.05.2019 13:35 0

Tek­ni­nen johtaja haussa Haa­pa­ve­del­le – Vaihdos tulossa suun­ni­tel­mal­li­ses­ti

27.03.2019 13:55 0
Väistötilojen tarve kasvaa Haapavedellä edelleen – Uudet parakkitilat jo täynnä

Väis­tö­ti­lo­jen tarve kasvaa Haa­pa­ve­del­lä edel­leen – Uudet pa­rak­ki­ti­lat jo täynnä

27.02.2019 13:00 0
Kaksi kantelua ratkottu: "Periaatteessa puhtaat paperit tuli"

Kaksi kan­te­lua rat­kot­tu: "Pe­riaat­tees­sa puhtaat paperit tuli"

26.02.2019 13:00 0
Haapaveden yhteismetsä laajeni 650 hehtaarilla

Haa­pa­ve­den yh­teis­met­sä laajeni 650 heh­taa­ril­la

23.01.2018 09:14 0
Metsäkeskuksien palvelupisteissä muutosta: Vihannista siirto Haapavedelle, Oulaisissa säilyy ennallaan

Met­sä­kes­kuk­sien pal­ve­lu­pis­teis­sä muu­tos­ta: Vi­han­nis­ta siirto Haa­pa­ve­del­le, Ou­lai­sis­sa säilyy en­nal­laan

15.01.2018 13:26 0