Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Haapavesi
Kuukausi
Haapaveden kaupunginjohtajan virka on jälleen auki, kaupunginhallitus äänesti kuka virkaa hoitaa ennen kuin se täytetään uudelleen

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan virka on jälleen auki, kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti kuka virkaa hoitaa ennen kuin se täy­te­tään uu­del­leen

29.09.2022 13:30
Tilaajille
Haapavesi ei aio valittaa oikeuden päätöksestä kumota kaupunginjohtajan valinta – paikka aiotaan laittaa uudelleen hakuun

Haa­pa­ve­si ei aio va­lit­taa oi­keu­den pää­tök­ses­tä kumota kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta – ­paik­ka aiotaan laittaa uu­del­leen hakuun

22.09.2022 14:46
Tilaajille
Haapaveden kaupunginjohtajan valinta kumottiin hallinto-oikeudessa, valtuuston päätös kaatui puutteelliseen ansiovertailuun – kaupungin edustajat niukkasanaisina

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta ku­mot­tiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa, val­tuus­ton päätös kaatui puut­teel­li­seen an­sio­ver­tai­luun – kau­pun­gin edus­ta­jat niuk­ka­sa­nai­si­na

21.09.2022 10:36
Tilaajille
Haapaveden kouluihin ei kosketa: Oppilasennusteen mukaan 40 oppilaan kipurajaa ei aliteta missään koulussa lähivuosina

Haa­pa­ve­den kou­lui­hin ei kos­ke­ta: Op­pi­las­en­nus­teen mukaan 40 op­pi­laan ki­pu­ra­jaa ei aliteta missään kou­lus­sa lä­hi­vuo­si­na

20.09.2022 17:00
Haapavedellä jätettiin neljä valtuustoaloitetta, jotka koskevat kaupungintalon uusiokäyttöä, hallitilojen rakentamista, hävikkiruuan hyödyntämistä ja leikkikentän kehittämistä

Haa­pa­ve­del­lä jä­tet­tiin neljä val­tuus­toa­loi­tet­ta, jotka kos­ke­vat kau­pun­gin­ta­lon uu­sio­käyt­töä, hal­li­ti­lo­jen ra­ken­ta­mis­ta, hä­vik­ki­ruuan hyö­dyn­tä­mis­tä ja leik­ki­ken­tän ke­hit­tä­mis­tä

20.09.2022 13:30
Tilaajille
Haapaveden valtuusto: Euroja ja lainaa valokuituverkkoon ja lämpölaitoksen investointiin

Haa­pa­ve­den val­tuus­to: Euroja ja lainaa va­lo­kui­tu­verk­koon ja läm­pö­lai­tok­sen in­ves­toin­tiin

19.09.2022 18:52
Tilaajille
Seuraa Haapaveden valtuuston kokousta suorana linkin kautta kello 17: Esityslistalla muun muassa lainan myöntäminen Siikaverkko Osuuskunnalle

Seuraa Haa­pa­ve­den val­tuus­ton ko­kous­ta suorana linkin kautta kello 17: Esi­tys­lis­tal­la muun muassa lainan myön­tä­mi­nen Sii­ka­verk­ko Osuus­kun­nal­le

19.09.2022 13:30
Siikaverkko Osuuskunta tarvitsee rahaa verkonrakentamiseen

Sii­ka­verk­ko Osuus­kun­ta tar­vit­see rahaa ver­kon­ra­ken­ta­mi­seen

17.09.2022 13:30
Tilaajille
Vuonna 2004 syntyneille kutsunnat menossa, perjantaina jatketaan Haapavedellä ja ensi viikolla vuorossa on Oulainen: "Kutsuntalautakunnan haastattelussa annetaan suunta ja vauhti"

Vuonna 2004 syn­ty­neil­le kut­sun­nat me­nos­sa, per­jan­tai­na jat­ke­taan Haa­pa­ve­del­lä ja ensi vii­kol­la vuo­ros­sa on Ou­lai­nen: "Kut­sun­ta­lau­ta­kun­nan haas­tat­te­lus­sa an­ne­taan suunta ja vauhti"

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Eläinlääkäripulaan helpotusta: Paju Tuuri aloitti Helmen eläinlääkärinä

Eläin­lää­kä­ri­pu­laan hel­po­tus­ta: Paju Tuuri aloitti Helmen eläin­lää­kä­ri­nä

08.09.2022 17:00
Tilaajille
Pelastuslaitos jäähdytteli viljankuivaamon kytöpalon Haapavedellä

Pe­las­tus­lai­tos jääh­dyt­te­li vil­jan­kui­vaa­mon ky­tö­pa­lon Haa­pa­ve­del­lä

06.09.2022 08:29
Metsämarjojen osto alkaa – 4H Satosankareiden marja-asemat Haapavedellä, Merijärvellä ja Vihannissa

Met­sä­mar­jo­jen osto alkaa – 4H Sa­to­san­ka­rei­den mar­ja-ase­mat Haa­pa­ve­del­lä, Me­ri­jär­vel­lä ja Vi­han­nis­sa

04.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kuvakooste ja tulokset koululaisten aluemestaruuskisoista: "Koronan aiheuttaman tauon jälkeen on ilo nähdä positiivisia ilmeitä, kun päästään taas kisailemaan"

Ku­va­koos­te ja tu­lok­set kou­lu­lais­ten alue­mes­ta­ruus­ki­sois­ta: "Ko­ro­nan ai­heut­ta­man tauon jälkeen on ilo nähdä po­si­tii­vi­sia il­mei­tä, kun pääs­tään taas ki­sai­le­maan"

02.09.2022 11:01
Tilaajille
Koululiikuntaliiton aluemestaruuskilpailut tänään Oulaisissa: "Urheilijoita on kilpailussa 100 ja 200 välillä"

Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut tänään Ou­lai­sis­sa: "Ur­hei­li­joi­ta on kil­pai­lus­sa 100 ja 200 vä­lil­lä"

01.09.2022 08:55
Tilaajille
Tekninen johtaja palkataan Siikalatvalle, Pyhäjokialueelta useampi haki virkaa

Tek­ni­nen johtaja pal­ka­taan Sii­ka­lat­val­le, Py­hä­jo­ki­alueel­ta useampi haki virkaa

31.08.2022 17:00
Tilaajille
Vinkkejä työllistymiseen ja hyvinvointiin Haapavedellä ja Raahessa

Vink­ke­jä työl­lis­ty­mi­seen ja hy­vin­voin­tiin Haa­pa­ve­del­lä ja Raa­hes­sa

29.08.2022 11:00
Vain Kärsämäki onnistui pienentämään työttömien määrää Pyhäjokialueen kunnista

Vain Kär­sä­mä­ki on­nis­tui pie­nen­tä­mään työt­tö­mien määrää Py­hä­jo­ki­alueen kun­nis­ta

24.08.2022 06:00
Tilaajille
Mielipide: Ilkka Repo paljastaa kirjoituksessaan – mitä suuremmat tulot työntekijällä, sitä enemmän hänelle korvataan työmatkoista, koska hänellä on suurempi lisäveroprosentti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de: Ilkka Repo pal­jas­taa kir­joi­tuk­ses­saan – mitä suu­rem­mat tulot työn­te­ki­jäl­lä, sitä enemmän hänelle kor­va­taan työ­mat­kois­ta, koska hänellä on suu­rem­pi li­sä­ve­ro­pro­sent­ti

16.08.2022 06:00
Tilaajille
Haapaveden Korkatin JM-ajojen tulokset

Haa­pa­ve­den Kor­ka­tin JM-ajo­jen tu­lok­set

15.08.2022 21:00
Tilaajille
Pakettiauto kääntyi henkilöauton eteen Haapavedellä – loukkaantumisilta vältyttiin

Pa­ket­ti­au­to kääntyi hen­ki­lö­au­ton eteen Haa­pa­ve­del­lä – louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

09.08.2022 11:45
Tilaajille