50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Hyvinvointi
Viimeisin 12 tuntia
Pohde järjestää keskiviikkona kaikille avoimen asukastilaisuuden

Pohde jär­jes­tää kes­ki­viik­ko­na kai­kil­le avoimen asu­kas­ti­lai­suu­den

09:00 1
Viimeisin 24 tuntia
Karaokeharrastajat lauloivat euroja Oulaisten kirkon uusien urkujen hyväksi – Katso kuvat jokaisesta laulajasta

Ka­rao­ke­har­ras­ta­jat lau­loi­vat euroja Ou­lais­ten kirkon uusien urkujen hyväksi – Katso kuvat jo­kai­ses­ta lau­la­jas­ta

25.02.2024 20:25
Tilaajille
Kuukausi
Jääsaunalla pyritään ennätystenkirjaan – Piipsjärven jäällä ja ympäristössä tapahtuu taas koko vuorokauden, Mari Rautiola koordinoi kokonaisuutta

Jää­sau­nal­la py­ri­tään en­nä­tys­ten­kir­jaan – Piips­jär­ven jäällä ja ym­pä­ris­tös­sä ta­pah­tuu taas koko vuo­ro­kau­den, Mari Rau­tio­la koor­di­noi ko­ko­nai­suut­ta

22.02.2024 21:10
Tilaajille
Paakkilanhovista loppuu 9 paikkaa Haapavedellä, Oulaisiin yksi kolmesta laajan palvelun sote-keskuksista, röntgenkuvaukset keskitetään –Pohde julkisti uudet suunnitelmat

Paak­ki­lan­ho­vis­ta loppuu 9 paikkaa Haa­pa­ve­del­lä, Ou­lai­siin yksi kol­mes­ta laajan pal­ve­lun so­te-kes­kuk­sis­ta, rönt­gen­ku­vauk­set kes­ki­te­tään –Pohde jul­kis­ti uudet suun­ni­tel­mat

20.02.2024 19:03 2
Tilaajille
Oulaisten uusi visuaalinen ilme taipui taideteokseksi: "Ystävänpäivä voisi olla Oulaisissa vaikka joka päivä", kannustaa kaupunginjohtaja Riikka Moilanen – Katso video toritapahtumasta

Ou­lais­ten uusi vi­suaa­li­nen ilme taipui tai­de­teok­sek­si: "Ys­tä­vän­päi­vä voisi olla Ou­lai­sis­sa vaikka joka päivä", kan­nus­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja Riikka Moi­la­nen – Katso video to­ri­ta­pah­tu­mas­ta

14.02.2024 16:23
Tilaajille
Lampinsaari haluaa tuoda kylän kaivoshistoriaa julki suurelle yleisölle, hanketyö alkamassa

Lam­pin­saa­ri haluaa tuoda kylän kai­vos­his­to­riaa julki suu­rel­le ylei­söl­le, han­ke­työ al­ka­mas­sa

13.02.2024 12:00
Tilaajille
Katso 40 kuvaa kahvitilaisuudesta: Oulaisten Eläkeliiton tilaisuudessa on hyvä tunnelma

Katso 40 kuvaa kah­vi­ti­lai­suu­des­ta: Ou­lais­ten Elä­ke­lii­ton ti­lai­suu­des­sa on hyvä tun­nel­ma

12.02.2024 15:21
Tilaajille
Karvalakit tarpeeseen: Vanhat moottorikelkat ja entisajan paikallisuutiset viihdyttivät Oulaisten laskiaistapahtumassa –Katso kuvakooste

Kar­va­la­kit tar­pee­seen: Vanhat moot­to­ri­kel­kat ja en­tis­ajan pai­kal­lis­uu­ti­set viih­dyt­ti­vät Ou­lais­ten las­kiais­ta­pah­tu­mas­sa –Katso ku­va­koos­te

11.02.2024 18:44
Tilaajille
Menovinkkejä sunnuntaille: Laskiainen kutsuu väen ulkoilemaan –Törmänhovin alueella pyörii hoijakka, Petäjäskoskella ja Matkanivassa ovat mäet valmiina

Me­no­vink­ke­jä sun­nun­tail­le: Las­kiai­nen kutsuu väen ul­koi­le­maan –Tör­män­ho­vin alueel­la pyörii hoi­jak­ka, Pe­tä­jäs­kos­kel­la ja Mat­ka­ni­vas­sa ovat mäet val­mii­na

09.02.2024 21:00
Vapaaehtoisia ystäviä tarvitaan lisää – SPR kouluttaa ja rohkaisee ystävätoimintaan Merijärvellä ja Oulaisissa

Va­paa­eh­toi­sia ystäviä tar­vi­taan lisää – SPR kou­lut­taa ja roh­kai­see ys­tä­vä­toi­min­taan Me­ri­jär­vel­lä ja Ou­lai­sis­sa

07.02.2024 21:00
Tilaajille
Näin haapavetinen, ensimmäisen kauden kansanedustaja Timo Mehtälä on kokenut eduskuntatyön: "Töitä riittää. Kyllä puolustettavia asioita on!"

Näin haa­pa­ve­ti­nen, en­sim­mäi­sen kauden kan­san­edus­ta­ja Timo Mehtälä on kokenut edus­kun­ta­työn: "Töitä riit­tää. Kyllä puo­lus­tet­ta­via asioita on!"

07.02.2024 12:00
Tilaajille
Pohde ja järjestöt järjestävät – Ruoka-apua tarjotaan alueen kunnissa

Pohde ja jär­jes­töt jär­jes­tä­vät – Ruo­ka-apua tar­jo­taan alueen kun­nis­sa

03.02.2024 06:00
Luistelukenttä on koettu – Jäätä oli ja lumityönnin löytyi
Kolumni

Luis­te­lu­kent­tä on koettu – Jäätä oli ja lu­mi­työn­nin löytyi

01.02.2024 09:32 1
Tilaajille
Pohde vähentää noin 500 ikäihmisten palveluasumispaikkaa ja kehittää kotiin annettavia palveluja

Pohde vä­hen­tää noin 500 ikä­ih­mis­ten pal­ve­lu­asu­mis­paik­kaa ja ke­hit­tää kotiin an­net­ta­via pal­ve­lu­ja

01.02.2024 13:07
Tilaajille
Innostus oppimiseen antaa ideoita kehittämiseen – Sivistysjohtaja Ari Sarpola: "Olen kerrannut matematiikkaa loman aikana"

In­nos­tus op­pi­mi­seen antaa ideoita ke­hit­tä­mi­seen – Si­vis­tys­joh­ta­ja Ari Sar­po­la: "Olen ker­ran­nut ma­te­ma­tiik­kaa loman aikana"

31.01.2024 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Muista, ettet ole tai jää yksin! – Koronan koteloimille ja eläköityville löydettiin rohkaisevia askelmerkkejä Oulaisissa

Muista, ettet ole tai jää yksin! – ­Ko­ro­nan ko­te­loi­mil­le ja elä­köi­ty­vil­le löy­det­tiin roh­kai­se­via as­kel­merk­ke­jä Ou­lai­sis­sa

24.01.2024 12:00
Tilaajille
Oulaistelainen Anneli Rajaniemi kuuluu alueelliseen liikuntaneuvostoon

Ou­lais­te­lai­nen Anneli Ra­ja­nie­mi kuuluu alueel­li­seen lii­kun­ta­neu­vos­toon

22.01.2024 09:43
Tilaajille
Työterveyslaitoksen laaja selvitys viestii – Henkilöstön palautuminen heikentynyt ja työkyky alentunut hyvinvointialueilla

Työ­ter­veys­lai­tok­sen laaja sel­vi­tys viestii – Hen­ki­lös­tön pa­lau­tu­mi­nen hei­ken­ty­nyt ja työkyky alen­tu­nut hy­vin­voin­ti­alueil­la

21.01.2024 12:00
Tilaajille