Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jedu
Kuukausi
Jedulta Taitaja-semifinaalissa kisasi 45 opiskelijaa, Taneli Ketola jatkaa Taitaja-finaaliin

Jedulta Tai­ta­ja-se­mi­fi­naa­lis­sa kisasi 45 opis­ke­li­jaa, Taneli Ketola jatkaa Tai­ta­ja-fi­naa­liin

27.02.2024 15:00
Tilaajille
Yhteishaku menossa – Emma Matikainen antaa vinkit opiskelupaikan hakuun: "Tällä alueella löytyy paljon valinnanvaraa opiskelupaikoista"

Yh­teis­ha­ku menossa – Emma Ma­ti­kai­nen antaa vinkit opis­ke­lu­pai­kan hakuun: "Tällä alueel­la löytyy paljon va­lin­nan­va­raa opis­ke­lu­pai­kois­ta"

28.02.2024 16:10
Tilaajille
Tuija Huovinen valittiin Jedun rehtoriksi

Tuija Huo­vi­nen va­lit­tiin Jedun reh­to­rik­si

21.02.2024 15:47
Tilaajille
HS: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän epäillään haalineen kielitaidottomia opiskelijoita – joutuu opetushallituksen tarkastukseen

HS: Jo­ki­laak­so­jen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män epäil­lään haa­li­neen kie­li­tai­dot­to­mia opis­ke­li­joi­ta – joutuu ope­tus­hal­li­tuk­sen tar­kas­tuk­seen

15.02.2024 21:04
Tilaajille
Vanhemmat
Juolalle valitaan seuraaja – Viisi Jedun rehtorin virkaa hakeneista kutsutaan haastatteluun

Juo­lal­le va­li­taan seu­raa­ja – Viisi Jedun reh­to­rin virkaa ha­ke­neis­ta kut­su­taan haas­tat­te­luun

01.02.2024 16:36
Tilaajille
JEDU kouluttaa Piippolassa rakentajia – ensimmäinen kurssi starttaa pian, toiseen käynnissä haku

JEDU kou­lut­taa Piip­po­las­sa ra­ken­ta­jia – en­sim­mäi­nen kurssi start­taa pian, toiseen käyn­nis­sä haku

28.01.2024 12:00
Tilaajille
Katso Jedusta valmistuneet - ammattiin valmistui 298 opiskelijaa

Katso Jedusta val­mis­tu­neet - am­mat­tiin val­mis­tui 298 opis­ke­li­jaa

20.12.2023 12:00
Jedun Rapu-yksikön tiloja otetaan pois käytöstä: "Käyttäjien turvallisuus on prioriteetti yksi"

Jedun Ra­pu-yk­si­kön tiloja otetaan pois käy­tös­tä: "Käyt­tä­jien tur­val­li­suus on prio­ri­teet­ti yksi"

05.12.2023 13:40
Tilaajille
Tapahtumapäivä omaishoitajille - Lähihoitajaksi opiskelevan Tommi Jääskelän mielestä omaishoitajia pitää tukea paljon nykyistä paremmin

Ta­pah­tu­ma­päi­vä omais­hoi­ta­jil­le - Lä­hi­hoi­ta­jak­si opis­ke­le­van Tommi Jääs­ke­län mie­les­tä omais­hoi­ta­jia pitää tukea paljon ny­kyis­tä pa­rem­min

11.11.2023 12:00
Tilaajille
Suunnitelmissa aikuiskoulutustuen lakkautus –muutos tulisi näkymään myös Jedun hakijamäärissä

Suun­ni­tel­mis­sa ai­kuis­kou­lu­tus­tuen lak­kau­tus –­muu­tos tulisi nä­ky­mään myös Jedun ha­ki­ja­mää­ris­sä

24.10.2023 12:00
Tilaajille
Jedun kiinteistöstrategia toteutukseen: Oulaisissa opetus keskitetään Kosteenkadulle ja Kuntotielle, Haapavedellä uusien opetustilojen rakentaminen alkaa Teollisuustielle 2025

Jedun kiin­teis­tö­stra­te­gia to­teu­tuk­seen: Ou­lai­sis­sa opetus kes­ki­te­tään Kos­teen­ka­dul­le ja Kun­to­tiel­le, Haa­pa­ve­del­lä uusien ope­tus­ti­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen alkaa Teol­li­suus­tiel­le 2025

16.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Hannele, Mauri, Terttu ja moni muu ilmoittautui heti: Jedu alkaa opastaa eläkeläisiä Pohteen digipalveluiden käyttäjiksi, mukaan mahtuu 50

Han­ne­le, Mauri, Terttu ja moni muu il­moit­tau­tui heti: Jedu alkaa opastaa elä­ke­läi­siä Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den käyt­tä­jik­si, mukaan mahtuu 50

10.10.2023 06:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Kuokkavieras hakee roppia kahavihampaan kolotukseen Jedulta

Kahen Ka­ha­vit: Kuok­ka­vie­ras hakee roppia ka­ha­vi­ham­paan ko­lo­tuk­seen Jedulta

01.09.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit Jedulla

Kahen Kahavit Jedulla

01.09.2023 13:58
Tilaajille
Törmikoski ja Klemetti opiskelijavaihdossa Saksassa: Nostalginen, vanha Burg Schnellenbergin linna tuli kuukauden aikana tutuksi

Tör­mi­kos­ki ja Kle­met­ti opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa Sak­sas­sa: Nos­tal­gi­nen, vanha Burg Schnel­len­ber­gin linna tuli kuu­kau­den aikana tutuksi

01.06.2023 06:00
Tilaajille
Katso lista: Koulutuskeskus Jedulta ammattiin valmistui 535 opiskelijaa

Katso lista: Kou­lu­tus­kes­kus Jedulta am­mat­tiin val­mis­tui 535 opis­ke­li­jaa

29.05.2023 12:27
Tilaajille
JEDUn opiskelijoille neljä SM-mitalia Espoon Taitaja2023-finaalista

JEDUn opis­ke­li­joil­le neljä SM-mi­ta­lia Espoon Taitaja2023-fi­naa­lis­ta

12.05.2023 12:18
Tilaajille
Miten tuulivoimarakentaminen hyödynnetään alueella, työllistääkö se väkeä: Lujabetoni alkaa rakentaa tuulivoimalatorneja ja Jedu kehittää uusiutuvaan energiaan liittyvää koulutusta

Miten tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen hyö­dyn­ne­tään alueel­la, työl­lis­tää­kö se väkeä: Lu­ja­be­to­ni alkaa ra­ken­taa tuu­li­voi­ma­la­tor­ne­ja ja Jedu ke­hit­tää uu­siu­tu­vaan ener­giaan liit­ty­vää kou­lu­tus­ta

26.04.2023 06:00
Tilaajille
Vihannin Maaseutuyhdistys järjesti hyväntekeväisyysillallisen: "Tästä voisi tehdä perinteen"

Vi­han­nin Maa­seu­tu­yh­dis­tys jär­jes­ti hy­vän­te­ke­väi­syy­sil­lal­li­sen: "Tästä voisi tehdä pe­rin­teen"

12.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Jedun kehitysjohtajan haku etenee: Kolme hakijaa valittiin soveltuvuusarviointiin

Jedun ke­hi­tys­joh­ta­jan haku etenee: Kolme hakijaa va­lit­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

20.03.2023 13:30
Tilaajille