Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulutus
Viimeisin 24 tuntia
Cheerleadingin perustaidot ovat jo kymmenien lasten kehoissa

Cheer­lea­din­gin pe­rus­tai­dot ovat jo kym­me­nien lasten ke­hois­sa

28.11.2023 21:00
Tilaajille
Kuukausi
Tarjotaanko Idän demokratiaa? Sauli Takalo ei usko kyläkoulujen uudelleenavaamisen, jos ne nyt suljetaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­jo­taan­ko Idän de­mok­ra­tiaa? Sauli Takalo ei usko ky­lä­kou­lu­jen uu­del­lee­na­vaa­mi­sen, jos ne nyt sul­je­taan

27.11.2023 12:49
Tilaajille
Netissä voi antaa tukensa Oulaisten kyläkouluille –Elina Törmikoski avasi nimiadressin

Netissä voi antaa tukensa Ou­lais­ten ky­lä­kou­luil­le –Elina Tör­mi­kos­ki avasi ni­mi­ad­res­sin

23.11.2023 15:00
Tilaajille
Filosofian päivän kunniaksi järjestetyssä väittelytilaisuudessa testattiin lukiolaisten argumentointitaitoja – "Aluksi ahdisti mutta jälkikäteen voi sanoa, että oli hauskaa isolla h:lla"

Fi­lo­so­fian päivän kun­niak­si jär­jes­te­tys­sä väit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa tes­tat­tiin lu­kio­lais­ten ar­gu­men­toin­ti­tai­to­ja – "Aluksi ahdisti mutta jäl­ki­kä­teen voi sanoa, että oli hauskaa isolla h:lla"

17.11.2023 09:22
Tilaajille
Kyläkoulujen kertalaakista lakkauttaminen äänestytti lautakuntaa –Veli Tirilä: "Rohkea esitys, joka on nyt käynyt lautakunnassa"

Ky­lä­kou­lu­jen ker­ta­laa­kis­ta lak­kaut­ta­mi­nen ää­nes­tyt­ti lau­ta­kun­taa –Veli Tirilä: "Rohkea esitys, joka on nyt käynyt lau­ta­kun­nas­sa"

16.11.2023 13:09
Tilaajille
Kuntien sometus on kuin vanhemmuus

Kuntien sometus on kuin van­hem­muus

15.11.2023 06:00
Tilaajille
KD-ryhmän mielipide Oulaisten kouluverkkoasiaan: Kyläkoulujen säilyttäminen on tahdon asia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

KD-ryh­män mie­li­pi­de Ou­lais­ten kou­lu­verk­koa­siaan: Ky­lä­kou­lu­jen säi­lyt­tä­mi­nen on tahdon asia

14.11.2023 09:57
Tilaajille
Oulaisten lukiosta palomestariksi – Joose Veteläisen kiinnostus pelastusalaan ei jäänyt opettajiltakaan huomaamatta

Ou­lais­ten lu­kios­ta pa­lo­mes­ta­rik­si – Joose Ve­te­läi­sen kiin­nos­tus pe­las­tus­alaan ei jäänyt opet­ta­jil­ta­kaan huo­maa­mat­ta

13.11.2023 18:00
Tilaajille
Tapahtumapäivä omaishoitajille - Lähihoitajaksi opiskelevan Tommi Jääskelän mielestä omaishoitajia pitää tukea paljon nykyistä paremmin

Ta­pah­tu­ma­päi­vä omais­hoi­ta­jil­le - Lä­hi­hoi­ta­jak­si opis­ke­le­van Tommi Jääs­ke­län mie­les­tä omais­hoi­ta­jia pitää tukea paljon ny­kyis­tä pa­rem­min

11.11.2023 12:00
Tilaajille
"Antakaa kotoa mahdollisuuksia" –Näin kiteyttää  vuonna 1973 Oulaisten ensimmäisenä nuorisosihteerinä aloittanut Jukka Ylilauri nuorison kanssa toimimisesta

"An­ta­kaa kotoa mah­dol­li­suuk­sia" –Näin ki­teyt­tää vuonna 1973 Ou­lais­ten en­sim­mäi­se­nä nuo­ri­so­sih­tee­ri­nä aloit­ta­nut Jukka Yli­lau­ri nuo­ri­son kanssa toi­mi­mi­ses­ta

09.11.2023 15:00
Tilaajille
Syksyn ylioppilastutkinnon tulokset ovat tulleet – katso Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan uusia ylioppilaita

Syksyn yli­op­pi­las­tut­kin­non tu­lok­set ovat tulleet – katso Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusia yli­op­pi­lai­ta

09.11.2023 10:55
Tilaajille
Uusi esitys lautakunnalle: Kaikki Oulaisten kyläkoulut suljetaan kesäkuussa 2024 –Oppilaat siirtyisivät Juho Oksalle ja Jauhinkankaalle

Uusi esitys lau­ta­kun­nal­le: Kaikki Ou­lais­ten ky­lä­kou­lut sul­je­taan ke­sä­kuus­sa 2024 –Op­pi­laat siir­tyi­si­vät Juho Oksalle ja Jau­hin­kan­kaal­le

09.11.2023 10:39 2
Tilaajille
Univaje näkyy oppilaissa, tunneilla jopa torkahdellaan –Oulaisten yläkoulun rehtori Anne Törmälä kertoo kouluterveyskyselyn tuloksia käytävän tarkasti läpi

Univaje näkyy op­pi­lais­sa, tun­neil­la jopa tor­kah­del­laan –Ou­lais­ten ylä­kou­lun rehtori Anne Törmälä kertoo kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­lok­sia käy­tä­vän tar­kas­ti läpi

09.11.2023 09:00
Tilaajille
Oulaisten yrittäjiä palkittiin –Katso, ketkä saivat yrittäjäjuhlassa tunnustukset lauantai-iltana

Ou­lais­ten yrit­tä­jiä pal­kit­tiin –Katso, ketkä saivat yrit­tä­jä­juh­las­sa tun­nus­tuk­set lauan­tai-il­ta­na

04.11.2023 21:00
Tilaajille
Kahen kahavit selvittää: Janin työhuoneesta kuuluu iloisia ääniä –Oulaisten yläkoululaisilla on perjantaisin yllätyksiä ympäri koulua

Kahen kahavit sel­vit­tää: Janin työ­huo­nees­ta kuuluu iloisia ääniä –Ou­lais­ten ylä­kou­lu­lai­sil­la on per­jan­tai­sin yl­lä­tyk­siä ympäri koulua

03.11.2023 14:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 3.11.2023: Janin työhuoneesta kuuluu iloisia ääniä -Oulaisten yläkoululaisten perjantaihin on piilotettuna herkullisia yllätyksiä

Kahen Kahavit 3.11.2023: Janin työ­huo­nees­ta kuuluu iloisia ääniä -Ou­lais­ten ylä­kou­lu­lais­ten per­jan­tai­hin on pii­lo­tet­tu­na her­kul­li­sia yl­lä­tyk­siä

03.11.2023 13:55
Tilaajille
Harmonikkataiteilija esiintyi koululaiskonserteissa - Paalasen harmonikkataiturointi sai koululaisilta isot kehut

Har­mo­nik­ka­tai­tei­li­ja esiin­tyi kou­lu­lais­kon­ser­teis­sa - Paa­la­sen har­mo­nik­ka­tai­tu­roin­ti sai kou­lu­lai­sil­ta isot kehut

01.11.2023 15:00
Tilaajille
AMK-insinöörikoulutukset jatkuvat Raahessa ensi vuonnakin

AMK-in­si­nöö­ri­kou­lu­tuk­set jat­ku­vat Raa­hes­sa ensi vuon­na­kin

30.10.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
JEDUSkills-tulokset ovat selvillä –Katso paikallisten voittajien nimet eri osaamisalueissa

JE­DUS­kills-tu­lok­set ovat sel­vil­lä –Katso pai­kal­lis­ten voit­ta­jien nimet eri osaa­mis­alueis­sa

25.10.2023 11:11
Tilaajille
Suunnitelmissa aikuiskoulutustuen lakkautus –muutos tulisi näkymään myös Jedun hakijamäärissä

Suun­ni­tel­mis­sa ai­kuis­kou­lu­tus­tuen lak­kau­tus –­muu­tos tulisi nä­ky­mään myös Jedun ha­ki­ja­mää­ris­sä

24.10.2023 12:00
Tilaajille