Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kärsämäen kunta
Kataja anoo ilmaisia salivuoroja - oma sisäliikuntapaikka murenemassa käsiin

Kataja anoo il­mai­sia sa­li­vuo­ro­ja - oma si­sä­lii­kun­ta­paik­ka mu­re­ne­mas­sa käsiin

23.01.2018 13:00
Aluehallintovirasto jatkaa Kärsämäen kunnan sosiaalipalveluihin kohdistuvaa valvontaa - Resurssien lisäys kunnan mukaan mahdollista

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to jatkaa Kär­sä­mäen kunnan so­siaa­li­pal­ve­lui­hin koh­dis­tu­vaa val­von­taa - Re­surs­sien lisäys kunnan mukaan mah­dol­lis­ta

21.01.2018 13:00
Asuntojen saanti haasteena Kärsämäellä - Työtätekevät halutaan myös paikkakuntalaisiksi

Asun­to­jen saanti haas­tee­na Kär­sä­mäel­lä - Työ­tä­te­ke­vät ha­lu­taan myös paik­ka­kun­ta­lai­sik­si

27.12.2017 17:00
Sisäinen pankki - Kärsämäki antaa halpaa lainaa tytäryhtiöilleen

Si­säi­nen pankki - Kär­sä­mä­ki antaa halpaa lainaa ty­tär­yh­tiöil­leen

02.11.2017 15:00
Nelostielle mietinnässä uusi suojatie - tulee halvemmaksi kuin alikulku

Ne­los­tiel­le mie­tin­näs­sä uusi suo­ja­tie - tulee hal­vem­mak­si kuin ali­kul­ku

02.11.2017 13:00
Kärsämäki tukee kulttuuria - Rahaa taiteeseen, kotiseututyöhön ja kulttuuriperinteen vaalimiseen

Kär­sä­mä­ki tukee kult­tuu­ria - Rahaa tai­tee­seen, ko­ti­seu­tu­työ­hön ja kult­tuu­ri­pe­rin­teen vaa­li­mi­seen

30.10.2017 13:00
Yhteisötaide- ja valmennuspäivä kutsuu Kärsämäelle

Yh­tei­sö­tai­de- ja val­men­nus­päi­vä kutsuu Kär­sä­mäel­le

15.10.2017 17:00
Entisen kunnantalon nimeksi tuli Vanha Kunnantalo - Tarjolla oli 16 toinen toistaan osuvampaa ehdotusta

Entisen kun­nan­ta­lon nimeksi tuli Vanha Kun­nan­ta­lo - Tar­jol­la oli 16 toinen tois­taan osu­vam­paa eh­do­tus­ta

24.09.2017 09:00
Kärsämäen entiselle kunnantalolle pyydetään kuntalaisilta nimiehdotuksia

Kär­sä­mäen en­ti­sel­le kun­nan­ta­lol­le pyy­de­tään kun­ta­lai­sil­ta ni­mi­eh­do­tuk­sia

25.08.2017 11:24
Suomalaisuus eri muodoissaan on hyvin esillä Paanukirkossa tulevana viikonloppuna

Suo­ma­lai­suus eri muo­dois­saan on hyvin esillä Paa­nu­kir­kos­sa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na

28.07.2017 08:55
Kulunut valtuustokausi ollut hyviä talousvuosia

Kulunut val­tuus­to­kau­si ollut hyviä ta­lous­vuo­sia

31.05.2017 10:25
Osittain myös englanniksi: VisitKärsämäki on nyt avoinna

Osit­tain myös eng­lan­nik­si: Vi­sit­Kär­sä­mä­ki on nyt avoinna

12.05.2017 18:23