Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Kulttuuri
Kuukausi

Yleisön pyyn­nös­tä lisää näy­tel­mäe­si­tyk­siä: Laulava hoitaja hoitaa Py­hä­joel­la syk­syl­lä­kin

18.09.2021 15:00
Tilaajille

Ou­lais­ten kirkon paa­nu­kat­to alkaa olla valmis, 25 000 paanua on asen­net­tu vanhan puu­kir­kon suo­jak­si

15.09.2021 08:18
Tilaajille

Haa­pa­ve­si on vii­kon­lop­pu­na mu­siik­ki­tar­jon­nan mekka: Haa­pa­ve­den wanhan mu­sii­kin ta­pah­tu­ma ja Syys-Fol­kit tar­jol­la

13.09.2021 15:00
Tilaajille

Li­min­ka­ky­län ky­lä­toi­min­nan vuo­si­ta­pah­tu­mat käyn­nis­ty­vät, Jaakko Jukkola kertoo myös ensi kevään myyn­ti­näyt­te­lyn olevan oh­jel­mas­sa

13.09.2021 10:00
Tilaajille

Bot­nia-pal­kin­to on kah­dek­san teoksen mittelö – mukana kisassa on ou­lais­te­lais­läh­töi­sen Anna Elina Isoaron uusin teos

07.09.2021 07:49
Tilaajille

Kari Tyk­ky­läi­sel­lä on selkeä näkemys Ou­lais­ten kes­kei­ses­tä ra­ken­nuk­ses­ta: "Teillä on valmis tai­de­mu­seo. Nyt vaan roh­kei­ta näyt­te­lyi­tä sinne"

04.09.2021 21:06
Tilaajille
Kari Tykkyläinen kävi herättämässä oulaistelaiset eloon korkokenkähiihdolla

Kari Tyk­ky­läi­nen kävi he­rät­tä­mäs­sä ou­lais­te­lai­set eloon kor­ko­ken­kä­hiih­dol­la

04.09.2021 20:33
Tilaajille

Haa­pa­ve­tis­läh­töi­nen Tatu Ahola tuo ylei­söl­le kuul­ta­vak­si pai­kal­lis­ta kan­san­mu­siik­kia sel­lol­la soi­tet­tu­na

01.09.2021 18:00
Tilaajille

Ou­lais­te­lai­nen Kauko Turula kuuluu Her­man­nin-kil­lan joh­to­kun­taan

01.09.2021 14:57
Tilaajille

Ala­kult­tuu­ri­päi­vä­nä Ou­lai­sis­sa hiih­de­tään kes­kus­tan kort­te­lia ympäri kor­ko­ken­kä­suk­sil­la

27.08.2021 15:00
Tilaajille
Vanhemmat

Ha­ku­pro­ses­si maa­liin, Kan­gas­kok­ko va­lit­tiin kult­tuu­ri­osuus­kun­nan toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

23.08.2021 13:20
Tilaajille

Ko­ro­na­gal­le­rian syys­kuun näyt­te­ly: it­se­op­pi­neen va­lo­ku­vaa­jan Risto Nie­me­län malleja matkan var­rel­ta

31.08.2021 11:12
Tilaajille

Vii­mei­nen mah­dol­li­suus ostaa paanu Ou­lais­ten kirkon katosta

17.08.2021 15:00
Tilaajille

Sydäntä ko­ti­seu­dun asioil­le: Me­ri­jär­vi­sel­le Juhani Ala­ran­nal­le myön­net­tiin Suomen korkein tun­nus­tus ko­ti­seu­tu­työs­tä

14.08.2021 21:51 1
Tilaajille

La­ki­sää­tei­nen ko­tout­ta­mis­oh­jel­ma pyrkii käy­tän­nöl­li­syy­teen Raahen seu­tu­kun­nas­sa

08.08.2021 18:00
Tilaajille

Al­puas­sa lauan­tai­na: Impin Iltamat ko­ro­na­tauon jälkeen

05.08.2021 08:00
Tilaajille

Saila Kleine Staar­man maalaa tai­dol­la niin Trumpin kuin val­ko­si­pu­lin­kin

31.07.2021 15:00
Tilaajille
Kolumni

Teat­te­ri on ih­mi­syy­den koulu, kuul­laan ke­sä­teat­te­rei­den kutsu ja mennään ylei­sök­si

28.07.2021 15:23
Tilaajille

Katso video: Rom­poo­lin teat­te­ri­ryh­mä val­mis­te­lee Väi­nö­län­ran­taa ja kä­si­kir­joi­tus­ta esi­tys­kun­toon hyvällä fii­lik­sel­lä, hir­mu­hel­tees­sä

27.07.2021 16:01
Tilaajille