Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Kuukausi ja vanhemmat
Joesta halutaan kesäinen tapahtuma-areena – Ideointi-ilta synnytti Oulaisissa mietteitä kaljakellunnasta ja melonnan uudelleenaloittamisesta

Joesta ha­lu­taan ke­säi­nen ta­pah­tu­ma-aree­na – Ideoin­ti-il­ta syn­nyt­ti Ou­lai­sis­sa miet­tei­tä kal­ja­kel­lun­nas­ta ja me­lon­nan uu­del­leen­aloit­ta­mi­ses­ta

28.02.2024 15:00
Tilaajille
Sitran hankkeeseen mukaanpäässyt Kaija Sepponen kannustaa myönteiseen ajatteluun: "Oulaisissa tarvitaan positiivista tunnetta, että jaksetaan uskoa vaikeuksien olevan voitettavissa"

Sitran hank­kee­seen mu­kaan­pääs­syt Kaija Sep­po­nen kan­nus­taa myön­tei­seen ajat­te­luun: "Ou­lai­sis­sa tar­vi­taan po­si­tii­vis­ta tun­net­ta, että jak­se­taan uskoa vai­keuk­sien olevan voi­tet­ta­vis­sa"

26.02.2024 18:00
Tilaajille
Menovinkki: 30 vuotta klassisia konsertteja – Brahe Classica juhlii sunnuntaina paikallisin voimin

Me­no­vink­ki: 30 vuotta klas­si­sia kon­sert­te­ja – Brahe Clas­si­ca juhlii sun­nun­tai­na pai­kal­li­sin voimin

25.02.2024 06:00
Tilaajille
Tv-vinkkaus lauantaille: Virpi Piipon ja Katja Eslen kappale Levyraadissa

Tv-vink­kaus lauan­tail­le: Virpi Piipon ja Katja Eslen kappale Le­vy­raa­dis­sa

23.02.2024 21:00
Tilaajille
Jääsaunalla pyritään ennätystenkirjaan – Piipsjärven jäällä ja ympäristössä tapahtuu taas koko vuorokauden, Mari Rautiola koordinoi kokonaisuutta

Jää­sau­nal­la py­ri­tään en­nä­tys­ten­kir­jaan – Piips­jär­ven jäällä ja ym­pä­ris­tös­sä ta­pah­tuu taas koko vuo­ro­kau­den, Mari Rau­tio­la koor­di­noi ko­ko­nai­suut­ta

22.02.2024 21:10
Tilaajille
Näin Jorma Rantala muuntuu amiraali Thitziksi – Katso video ja kuuntele tarina yhdestä oulaistelaisesta merkkihenkilöstä, joka nähdään nyt teatteriesityksessä

Näin Jorma Rantala muuntuu ami­raa­li Thit­zik­si – Katso video ja kuun­te­le tarina yhdestä ou­lais­te­lai­ses­ta merk­ki­hen­ki­lös­tä, joka nähdään nyt teat­te­ri­esi­tyk­ses­sä

22.02.2024 12:11
Tilaajille
Näin Jorma Rantala muuttuu historialliseksi amiraali Thitziksi –Katso video ja kuuntele tarina yhdestä merkityksellisestä oulaistelaisesta vaikuttajasta yli 100 vuoden takaa

Näin Jorma Rantala muuttuu his­to­rial­li­sek­si ami­raa­li Thit­zik­si –Katso video ja kuun­te­le tarina yhdestä mer­ki­tyk­sel­li­ses­tä ou­lais­te­lai­ses­ta vai­kut­ta­jas­ta yli 100 vuoden takaa

22.02.2024 12:00
Tilaajille
Vuoden tiedekirja 2023 -finalistit nimetty: Mukana Jonimatti Joutsijärven tekemä elämänkerrallinen teos Mirkka Rekolasta

Vuoden tie­de­kir­ja 2023 -fi­na­lis­tit ni­met­ty: Mukana Jo­ni­mat­ti Jout­si­jär­ven tekemä elä­män­ker­ral­li­nen teos Mirkka Re­ko­las­ta

15.02.2024 15:00
Tilaajille
Oulaisten uusi visuaalinen ilme taipui taideteokseksi: "Ystävänpäivä voisi olla Oulaisissa vaikka joka päivä", kannustaa kaupunginjohtaja Riikka Moilanen – Katso video toritapahtumasta

Ou­lais­ten uusi vi­suaa­li­nen ilme taipui tai­de­teok­sek­si: "Ys­tä­vän­päi­vä voisi olla Ou­lai­sis­sa vaikka joka päivä", kan­nus­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja Riikka Moi­la­nen – Katso video to­ri­ta­pah­tu­mas­ta

14.02.2024 16:23
Tilaajille
Oulaisten Musiikkiviikkojen suunnitteluryhmä uudistui –Katso nimet, ketkä miettivät syksyn festivaalien ohjelmiston

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­viik­ko­jen suun­nit­te­lu­ryh­mä uu­dis­tui –Katso nimet, ketkä miet­ti­vät syksyn fes­ti­vaa­lien oh­jel­mis­ton

14.02.2024 15:00
Tilaajille
Puuparantolan näyttelytoiminnan kehittämiseen tukea – Oulaisiin vuonna 1883 valmistuneeseen rakennukseen  monenlaisia ideoita

Puu­pa­ran­to­lan näyt­te­ly­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen tukea – Ou­lai­siin vuonna 1883 val­mis­tu­nee­seen ra­ken­nuk­seen mo­nen­lai­sia ideoita

14.02.2024 06:00
Tilaajille
Lampinsaari haluaa tuoda kylän kaivoshistoriaa julki suurelle yleisölle, hanketyö alkamassa

Lam­pin­saa­ri haluaa tuoda kylän kai­vos­his­to­riaa julki suu­rel­le ylei­söl­le, han­ke­työ al­ka­mas­sa

13.02.2024 12:00
Tilaajille
Karvalakit tarpeeseen: Vanhat moottorikelkat ja entisajan paikallisuutiset viihdyttivät Oulaisten laskiaistapahtumassa –Katso kuvakooste

Kar­va­la­kit tar­pee­seen: Vanhat moot­to­ri­kel­kat ja en­tis­ajan pai­kal­lis­uu­ti­set viih­dyt­ti­vät Ou­lais­ten las­kiais­ta­pah­tu­mas­sa –Katso ku­va­koos­te

11.02.2024 18:44
Tilaajille
Katso video Reijo Kolppasen (1937–2022) muistonäyttelystä

Katso video Reijo Kolp­pa­sen (1937–2022) muis­to­näyt­te­lys­tä

10.02.2024 08:10
Tilaajille
Katso video: Reijo Kolppanen taltioi maalauksiin elämän tärkeitä asioita

Katso video: Reijo Kolp­pa­nen taltioi maa­lauk­siin elämän tär­kei­tä asioita

10.02.2024 08:44
Tilaajille
Menovinkkejä sunnuntaille: Laskiainen kutsuu väen ulkoilemaan –Törmänhovin alueella pyörii hoijakka, Petäjäskoskella ja Matkanivassa ovat mäet valmiina

Me­no­vink­ke­jä sun­nun­tail­le: Las­kiai­nen kutsuu väen ul­koi­le­maan –Tör­män­ho­vin alueel­la pyörii hoi­jak­ka, Pe­tä­jäs­kos­kel­la ja Mat­ka­ni­vas­sa ovat mäet val­mii­na

09.02.2024 21:00
Pyhäjoen kirjasto palkitsi Vuoden lainaajat: "Kirjastolle arvosana kymppi plus"

Py­hä­joen kir­jas­to pal­kit­si Vuoden lai­naa­jat: "Kir­jas­tol­le ar­vo­sa­na kymppi plus"

09.02.2024 09:00
Tilaajille
Muhoksella muistetaan edesmennyttä Sentenced-kitaristi Miika Tenkulaa – luvassa on kaksipäiväinen kirjanjulkaisu- ja musiikkitapahtuma maaliskuussa

Mu­hok­sel­la muis­te­taan edes­men­nyt­tä Sen­ten­ced-ki­ta­ris­ti Miika Ten­ku­laa – luvassa on kak­si­päi­väi­nen kir­jan­jul­kai­su- ja mu­siik­ki­ta­pah­tu­ma maa­lis­kuus­sa

07.02.2024 18:00
Tilaajille
Haapavesi Folkkien ohjelmatarjonta julki

Haa­pa­ve­si Folk­kien oh­jel­ma­tar­jon­ta julki

05.02.2024 09:00
Tilaajille