Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Vihanti
Vihannin perunatehtaalla kärähti öljykeittimessä perunan tärkkelys

Vi­han­nin pe­ru­na­teh­taal­la kärähti öl­jy­keit­ti­mes­sä perunan tärk­ke­lys

21.06.2022 15:40
Väylävirasto sanoi sanottavansa Vihannin tärinäongelmista, ja seuraavaksi kaupunki päättää jatkotoimista

Väy­lä­vi­ras­to sanoi sa­not­ta­van­sa Vi­han­nin tä­ri­näon­gel­mis­ta, ja seu­raa­vak­si kau­pun­ki päättää jat­ko­toi­mis­ta

29.05.2022 13:30
Tilaajille
Mikael Pentikäinen mukana Vihannin markkinoilla, iltapäivällä keskustelua paikallisyrittäjien kanssa Pyhäjoella

Mikael Pen­ti­käi­nen mukana Vi­han­nin mark­ki­noil­la, il­ta­päi­väl­lä kes­kus­te­lua pai­kal­lis­yrit­tä­jien kanssa Py­hä­joel­la

21.05.2022 10:00
RAS: Pyykkönen valittiin hoidon ja hoivan palvelujohtajaksi ja Alatalo terveydenhuollon johtajaksi

RAS: Pyyk­kö­nen va­lit­tiin hoidon ja hoivan pal­ve­lu­joh­ta­jak­si ja Alatalo ter­vey­den­huol­lon joh­ta­jak­si

20.05.2022 06:00
Tilaajille
Ympäristöpalvelut Helmi palkkaa eläinlääkäreitä: "Jos eläinlääkäritilanne ei muutu, eläinlääkärit ehtivät hoitaa vain kiireelliset tapaukset"

Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi palkkaa eläin­lää­kä­rei­tä: "Jos eläin­lää­kä­ri­ti­lan­ne ei muutu, eläin­lää­kä­rit ehtivät hoitaa vain kii­reel­li­set ta­pauk­set"

18.05.2022 13:30
Tilaajille
Lumijärvi ja Sämpi keräilevät kyniä: Lumijärvi suunnittelee kynävaihtaripäivien järjestämistä Vihantiin

Lu­mi­jär­vi ja Sämpi ke­räi­le­vät kyniä: Lu­mi­jär­vi suun­nit­te­lee ky­nä­vaih­ta­ri­päi­vien jär­jes­tä­mis­tä Vi­han­tiin

14.05.2022 06:00
Tilaajille
Kesä alkoi: Katariina pongasi pääskyset Vihannissa

Kesä alkoi: Ka­ta­rii­na pongasi pääs­ky­set Vi­han­nis­sa

12.05.2022 21:00
Tilaajille
Vihannin Ukonkanttia fiksataan tänä tai ensi vuonna, pääpaukut käytetään Vihannin liikuntasalin rakentamiseen

Vi­han­nin Ukon­kant­tia fik­sa­taan tänä tai ensi vuonna, pää­pau­kut käy­te­tään Vi­han­nin lii­kun­ta­sa­lin ra­ken­ta­mi­seen

10.05.2022 11:00
Tilaajille
Raahe-opiston Vihannin piireissä on ahkeroitu koko talvi: "Katsopas, miten nätin shaalin Liisa kutoi"

Raa­he-opis­ton Vi­han­nin pii­reis­sä on ah­ke­roi­tu koko talvi: "Kat­so­pas, miten nätin shaalin Liisa kutoi"

10.05.2022 06:00
Tilaajille
Reilu teko -säkkikeräys alkoi: keräyspaikat Kärsämäellä, Pyhäjoella ja Vihannissa

Reilu teko -säk­ki­ke­räys alkoi: ke­räys­pai­kat Kär­sä­mäel­lä, Py­hä­joel­la ja Vi­han­nis­sa

05.05.2022 13:30
Tilaajille
Arkiston aarteita: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

02.05.2022 21:00
Tilaajille
Tulevaisuuslautakunnan Törmikoski: "Pidän päätöstä hyvänä, koska minimikoon pienentäminen helpottaa opiston piirien järjestämistä etenkin syrjäkylillä"

Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nan Tör­mi­kos­ki: "Pidän pää­tös­tä hyvänä, koska mi­ni­mi­koon pie­nen­tä­mi­nen hel­pot­taa opiston piirien jär­jes­tä­mis­tä etenkin syr­jä­ky­lil­lä"

22.04.2022 17:00
Tilaajille
Vihantilaisten keväisiä lintuhavaintoja: "Kun kuovi kuikahtaa, niin lumi luikahtaa"

Vi­han­ti­lais­ten ke­väi­siä lin­tu­ha­vain­to­ja: "Kun kuovi kui­kah­taa, niin lumi lui­kah­taa"

21.04.2022 12:20
Tilaajille
Osuuskauppa Arina rakentaa uuden liikerakennuksen Vihantiin: Kansalaisadressilla kerätään nimiä, ettei Vihannin S-Market vaihdu Saleksi

Osuus­kaup­pa Arina ra­ken­taa uuden lii­ke­ra­ken­nuk­sen Vi­han­tiin: Kan­sa­lais­ad­res­sil­la ke­rä­tään nimiä, ettei Vi­han­nin S-Mar­ket vaihdu Saleksi

14.04.2022 13:30
Tilaajille
Suojatiealoite kaupunginhallituksessa: Suojatietä ei rakenneta Vihannin monitoimitalon ja urheilukentän välille

Suo­ja­tie­aloi­te kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Suo­ja­tie­tä ei ra­ken­ne­ta Vi­han­nin mo­ni­toi­mi­ta­lon ja ur­hei­lu­ken­tän välille

05.04.2022 17:00
Tilaajille
Pohjolan Perunan Rooty pokkasi jo toisen kansanvälisen palkinnon

Poh­jo­lan Perunan Rooty pokkasi jo toisen kan­san­vä­li­sen pal­kin­non

05.04.2022 15:30
Tilaajille
Vihannin apteekki muutti: "Mukavasti olemme kotiutuneet, ja asiakkailta on tullut kivaa palautetta apteekin uudistuneesta ilmeestä ja tilan valoisuudesta"

Vi­han­nin ap­teek­ki muutti: "Mu­ka­vas­ti olemme ko­tiu­tu­neet, ja asiak­kail­ta on tullut kivaa pa­lau­tet­ta ap­tee­kin uu­dis­tu­nees­ta il­mees­tä ja tilan va­loi­suu­des­ta"

29.03.2022 17:00
Tilaajille
Vihannin SOS-Lapsikylä 40 vuotta: "Jokainen perhe tarvitsee jossain vaiheessa apua ja tukea"

Vi­han­nin SOS-Lap­si­ky­lä 40 vuotta: "Jo­kai­nen perhe tar­vit­see jossain vai­hees­sa apua ja tukea"

28.03.2022 06:00
Tilaajille
Farmi-sarjalle etsitään kuvauspaikkaa: Vihantilainen Katariina Röbbelen ilmoitti kuvauspaikan Läntisrannalta

Far­mi-sar­jal­le et­si­tään ku­vaus­paik­kaa: Vi­han­ti­lai­nen Ka­ta­rii­na Röb­be­len il­moit­ti ku­vaus­pai­kan Län­tis­ran­nal­ta

24.03.2022 06:00
Tilaajille
Kirsti Nordström: "Ei tätä kauppaa vain raski lopettaa, koska tykkään työstäni ja haluan palvella asiakkaita"

Kirsti Nordst­röm: "Ei tätä kauppaa vain raski lo­pet­taa, koska tykkään työs­tä­ni ja haluan pal­vel­la asiak­kai­ta"

12.03.2022 06:00
Tilaajille