Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vihanti
Kuukausi
Törmikoski ja Klemetti opiskelijavaihdossa Saksassa: Nostalginen, vanha Burg Schnellenbergin linna tuli kuukauden aikana tutuksi

Tör­mi­kos­ki ja Kle­met­ti opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa Sak­sas­sa: Nos­tal­gi­nen, vanha Burg Schnel­len­ber­gin linna tuli kuu­kau­den aikana tutuksi

01.06.2023 06:00
Tilaajille
Vihannin yhtenäiskoulussa on avoimet ovet torstaina

Vi­han­nin yh­te­näis­kou­lus­sa on avoimet ovet tors­tai­na

30.05.2023 06:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta: Esityslistalla muun  muassa kaavamuutos ja talouskatsaus

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta: Esi­tys­lis­tal­la muun muassa kaa­va­muu­tos ja ta­lous­kat­saus

29.05.2023 13:30
Vihannin asema on taas kaupan – Katso kuvat ja videot sisätiloista

Vi­han­nin asema on taas kaupan – Katso kuvat ja videot si­sä­ti­lois­ta

26.05.2023 06:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

09.05.2023 06:00
Tilaajille
Keskustan Raahen kunnallisjärjestöltä kannanotto: "Vihannin terveysasema on säilytettävä"

Kes­kus­tan Raahen kun­nal­lis­jär­jes­töl­tä kan­na­not­to: "Vi­han­nin ter­veys­ase­ma on säi­ly­tet­tä­vä"

05.05.2023 11:00
Vanhemmat
Arvotutkija kaipaa kotikylälleen kohtaamispaikkaa – viritti juhlapuheestaan Alpuan tieteellisen kongressin

Ar­vo­tut­ki­ja kaipaa ko­ti­ky­läl­leen koh­taa­mis­paik­kaa – viritti juh­la­pu­hees­taan Alpuan tie­teel­li­sen kong­res­sin

26.04.2023 17:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Raahen liikekeskustan asemakaava ja Arina Areena esityslistalla

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Raahen lii­ke­kes­kus­tan ase­ma­kaa­va ja Arina Areena esi­tys­lis­tal­la

24.04.2023 13:30
Vihannin S-marketin yhteydessä ollut Rinki-ekopiste suljetaan

Vi­han­nin S-mar­ke­tin yh­tey­des­sä ollut Rin­ki-eko­pis­te sul­je­taan

19.04.2023 21:00
Tilaajille
Nyt on valmista: Vihannin uuden Salen ovet avataan torstaina, avajaiset jatkuvat perjantaina

Nyt on val­mis­ta: Vi­han­nin uuden Salen ovet avataan tors­tai­na, ava­jai­set jat­ku­vat per­jan­tai­na

17.04.2023 11:00
Tilaajille
Vihannin Maaseutuyhdistys järjesti hyväntekeväisyysillallisen: "Tästä voisi tehdä perinteen"

Vi­han­nin Maa­seu­tu­yh­dis­tys jär­jes­ti hy­vän­te­ke­väi­syy­sil­lal­li­sen: "Tästä voisi tehdä pe­rin­teen"

12.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Sirpa Tikkala Koivupuhdon koulun rehtoriksi: "Rehtori on innostaja, kannustaja, mahdollistaja ja tukija"

Sirpa Tikkala Koi­vu­puh­don koulun reh­to­rik­si: "Reh­to­ri on in­nos­ta­ja, kan­nus­ta­ja, mah­dol­lis­ta­ja ja tukija"

12.04.2023 11:00
Tilaajille
Testamenttivaroista esitetään hankittavaksi kymmenillä tuhansilla euroilla palveluja Vihannin vanhuksille

Tes­ta­ment­ti­va­rois­ta esi­te­tään han­kit­ta­vak­si kym­me­nil­lä tu­han­sil­la eu­roil­la pal­ve­lu­ja Vi­han­nin van­huk­sil­le

27.03.2023 13:30
Tilaajille
Lumi-Oosa aloitti kolmossijalla, vihantilaisen Markku Lumiahon kotikasvatti on palannut varsalomalta kisa-areenoille

Lu­mi-Oo­sa aloitti kol­mos­si­jal­la, vi­han­ti­lai­sen Markku Lu­mi­ahon ko­ti­kas­vat­ti on pa­lan­nut var­sa­lo­mal­ta ki­sa-aree­noil­le

08.03.2023 13:30
Tilaajille
Seuraa kokousta suorana lähetyksenä: Raahen kaupunginvaltuusto pitää kokouksen maanantai-iltana

Seuraa ko­kous­ta suorana lä­he­tyk­se­nä: Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to pitää ko­kouk­sen maa­nan­tai-il­ta­na

27.02.2023 15:00
Vihannissa tiedetään, että 4H-yhdistyksen myymälässä on joka keskiviikko erikoistarjoilu – Sen vuoksi pöydät ovat yleensä täynnä

Vi­han­nis­sa tie­de­tään, että 4H-yh­dis­tyk­sen myy­mä­läs­sä on joka kes­ki­viik­ko eri­kois­tar­joi­lu – Sen vuoksi pöydät ovat yleensä täynnä

18.02.2023 21:00
Tilaajille
Lainan-päivä keskiviikkona: Toni Kykyri kutsuu ystävänpäiväkortti- ja palvelumuotoilutyöpajaan Vihannin kirjastoon

Lai­nan-päi­vä kes­ki­viik­ko­na: Toni Kykyri kutsuu ys­tä­vän­päi­vä­kort­ti- ja pal­ve­lu­muo­toi­lu­työ­pa­jaan Vi­han­nin kir­jas­toon

07.02.2023 13:30
Tilaajille
Pohjolan Peruna ja Suomen Keittiömestarit tekivät yhteistyösopimuksen

Poh­jo­lan Peruna ja Suomen Keit­tiö­mes­ta­rit tekivät yh­teis­työ­so­pi­muk­sen

30.01.2023 17:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Kokouksessa päätetään muun muassa halutaanko Vihannin aseman nimi muuttaa

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Ko­kouk­ses­sa pää­te­tään muun muassa ha­lu­taan­ko Vi­han­nin aseman nimi muuttaa

30.01.2023 13:30
Pasi Parkkila valittiin Reserviläisliiton varapuheenjohtajistoon

Pasi Park­ki­la va­lit­tiin Re­ser­vi­läis­lii­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­toon

23.01.2023 09:38
Tilaajille