Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pyhäntä
PPE-Köökin osakassopimukseen muutoksia – kaikki kunnat ovat hyväksyneet muuttuneen sopimuksen

PPE-Köö­kin osa­kas­so­pi­muk­seen muu­tok­sia – ­kaik­ki kunnat ovat hy­väk­sy­neet muut­tu­neen so­pi­muk­sen

29.12.2023 12:00
Tilaajille
Ulkomaalaisille apua työnhakuun – Sompa-hanke on lähtenyt hyvin alkuun

Ul­ko­maa­lai­sil­le apua työn­ha­kuun – ­Som­pa-han­ke on läh­te­nyt hyvin alkuun

31.10.2023 15:00
Tilaajille
Ely-keskus: Tällaisilla toimilla Pyhäntää ja irtisanottuja työntekijöitä tuetaan Jukkatalon konkurssin jälkeen

Ely-kes­kus: Täl­lai­sil­la toi­mil­la Py­hän­tää ja ir­ti­sa­not­tu­ja työn­te­ki­jöi­tä tuetaan Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sin jälkeen

23.10.2023 18:00
Ville Sorvoja pääsi lähelle SM-mitalia

Ville Sorvoja pääsi lähelle SM-mi­ta­lia

16.08.2023 11:00
Tilaajille
Sorvoja ja Viitala veivät voiton Sastamalassa

Sorvoja ja Viitala veivät voiton Sas­ta­ma­las­sa

01.08.2023 08:22
Tilaajille
LapWall Oyj tehnyt isoja sopimuksia – merkittävin vesikattoelementtitoimitus Oulaisiin

LapWall Oyj tehnyt isoja so­pi­muk­sia – mer­kit­tä­vin ve­si­kat­to­ele­ment­ti­toi­mi­tus Ou­lai­siin

28.06.2023 17:00
Tilaajille
Ratalinjausvaihtoehdoista karttaluonnos – ratayhteys olisi joko Otanmäen ja Tuomiojan tai Lampinsaaren välillä

Ra­ta­lin­jaus­vaih­to­eh­dois­ta kart­ta­luon­nos – ra­ta­yh­teys olisi joko Otan­mäen ja Tuo­mi­ojan tai Lam­pin­saa­ren välillä

09.05.2023 21:00
Tilaajille
Siikaverkko palkkaa jälleen toimitusjohtajan – Haapaveden valokuiturakentaminen alkaa

Sii­ka­verk­ko palkkaa jälleen toi­mi­tus­joh­ta­jan – Haa­pa­ve­den va­lo­kui­tu­ra­ken­ta­mi­nen alkaa

08.05.2023 06:00
Tilaajille
Vastuullisuus näkyy hiilijalanjälkenä sipsipussissa – sipsijätteestä tehdään liikennepolttoainetta

Vas­tuul­li­suus näkyy hii­li­ja­lan­jäl­ke­nä sip­si­pus­sis­sa – sip­si­jät­tees­tä tehdään lii­ken­ne­polt­to­ai­net­ta

25.04.2023 06:00
Tilaajille
JEDU jakoi tunnustusta vuoden oppisopimustoimijoille –Oulaistelaislähtöinen Tomi Hintsala on esimerkillinen työpaikkaohjaaja

JEDU jakoi tun­nus­tus­ta vuoden op­pi­so­pi­mus­toi­mi­joil­le –Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Tomi Hint­sa­la on esi­mer­kil­li­nen työ­paik­ka­oh­jaa­ja

06.10.2022 21:00
Tilaajille
Oulaistelainen Rakennusliike Sorvoja mukana kilpailussa: Pyhännällä valitaan tiistai-iltana hyvinvointitalon rakentaja, Lehtotilat vetäytyi kilpailusta

Ou­lais­te­lai­nen Ra­ken­nus­lii­ke Sorvoja mukana kil­pai­lus­sa: Py­hän­näl­lä va­li­taan tiis­tai-il­ta­na hy­vin­voin­ti­ta­lon ra­ken­ta­ja, Leh­to­ti­lat ve­täy­tyi kil­pai­lus­ta

19.04.2022 21:00
Tilaajille
Kahdeksan kuukautta erillään olleet ukrainalaisperheet ovat vihdoin yhdessä Pyhännällä: "Kaikki olivat paniikissa ja pakenivat pommituksia kaupungeista kyliin, halusimme vain perheet sieltä nopeasti turvaan"

Kah­dek­san kuu­kaut­ta eril­lään olleet uk­rai­na­lais­per­heet ovat vihdoin yhdessä Py­hän­näl­lä: "Kaikki olivat pa­nii­kis­sa ja pa­ke­ni­vat pom­mi­tuk­sia kau­pun­geis­ta kyliin, ha­lu­sim­me vain perheet sieltä no­peas­ti tur­vaan"

13.03.2022 06:00
Tilaajille
Koululaisten kuuntelija ja psyykkari: "Tarvetta tällaiselle olisi paljon enemmän"

Kou­lu­lais­ten kuun­te­li­ja ja psyyk­ka­ri: "Tar­vet­ta täl­lai­sel­le olisi paljon enem­män"

12.03.2022 13:30
Tilaajille
Ukrainasta Pyhännälle tulleet anonevat tilapäistä suojelua – kunnanjohtaja Mäkeläinen: “Pyhännälle saapuneiden ukrainalaisten saapumisprosessi on toiminut äärimmäisen hyvin”

Uk­rai­nas­ta Py­hän­näl­le tulleet ano­ne­vat ti­la­päis­tä suo­je­lua – kun­nan­joh­ta­ja Mä­ke­läi­nen: “Py­hän­näl­le saa­pu­nei­den uk­rai­na­lais­ten saa­pu­mis­pro­ses­si on toi­mi­nut ää­rim­mäi­sen hyvin”

11.03.2022 06:00
Tilaajille
Yritystoiminnassa syntyvistä jätteistä uusia yritysideoita – syynissä muun muassa maatalousmuovit

Yri­tys­toi­min­nas­sa syn­ty­vis­tä jät­teis­tä uusia yri­tys­ideoi­ta – syy­nis­sä muun muassa maa­ta­lous­muo­vit

21.01.2022 21:00
Tilaajille
Helmen toimialueelle houkutellaan lähihoitajan työstä kiinnostuneita oppisopimuskoulutukseen, työsopimuspaikkoja muun muassa Haapavedellä

Helmen toi­mi­alueel­le hou­ku­tel­laan lä­hi­hoi­ta­jan työstä kiin­nos­tu­nei­ta op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen, työ­so­pi­mus­paik­ko­ja muun muassa Haa­pa­ve­del­lä

18.04.2021 18:00
Tilaajille
THL: 12 uutta koronavirustartuntaa Pohjois-Pohjanmaalla, tartuntoja neljällä paikkakunnalla – koko maassa tilastoitu 720 uutta tartuntaa

THL: 12 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la, tar­tun­to­ja nel­jäl­lä paik­ka­kun­nal­la – koko maassa ti­las­toi­tu 720 uutta tar­tun­taa

11.03.2021 11:52
Helmi helpottaa rokoteajan varaamista – omat numerot yli 70-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville 60 vuotta täyttäneille Haapavedellä

Helmi hel­pot­taa ro­ko­te­ajan va­raa­mis­ta – omat numerot yli 70-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 60 vuotta täyt­tä­neil­le Haa­pa­ve­del­lä

07.03.2021 13:00
Tilaajille
Haapavesi mukana: Turveyrittäjien uudet liiketoimintamahdollisuudet selvitetään – tavoitteena löytää korvaavaa työtä niin kalustolle, yrittäjille kuin työntekijöille

Haa­pa­ve­si mukana: Tur­ve­yrit­tä­jien uudet lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det sel­vi­te­tään – ta­voit­tee­na löytää kor­vaa­vaa työtä niin ka­lus­tol­le, yrit­tä­jil­le kuin työn­te­ki­jöil­le

25.01.2021 09:20
Tilaajille