Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Teknologia
Kuukausi
Satoja kotihoidon käyntejä tehdään päivittäin etäyhteyden avulla  – hoitaja kysyy Sirkan kuulumiset etäyhteydellä aamuin ja illoin

Satoja ko­ti­hoi­don käyn­te­jä tehdään päi­vit­täin etä­yh­tey­den avulla – hoitaja kysyy Sirkan kuu­lu­mi­set etä­yh­tey­del­lä aamuin ja illoin

17.09.2023 06:00
Tilaajille
Kahen kahavit: Puraise ruudulta paikallislehtien antia! – Teemaviikko avasi maksumuurit Suomen paikallislehtiin

Kahen ka­ha­vit: Puraise ruu­dul­ta pai­kal­lis­leh­tien antia! – Tee­ma­viik­ko avasi mak­su­muu­rit Suomen pai­kal­lis­leh­tiin

08.09.2023 14:00 2
Karahkan tuulivoimalat tuottavat kaupallista sähköä jo ensi vuonna – Alueelle rakennetaan kaikkiaan 25 voimalaa

Ka­rah­kan tuu­li­voi­ma­lat tuot­ta­vat kau­pal­lis­ta sähköä jo ensi vuonna – Alueel­le ra­ken­ne­taan kaik­kiaan 25 voi­ma­laa

29.08.2023 06:00
Tilaajille
Tekniset ongelmat estävät kaupunginvaltuuston kokouksen striimaamisen Raahessa

Tek­ni­set on­gel­mat estävät kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kouk­sen strii­maa­mi­sen Raa­hes­sa

28.08.2023 12:36
Tilaajille
Vanhemmat
Loisteputket ja pinnikantaiset halogeenilamput poistuvat markkinoilta elo-syyskuun vaihteessa

Lois­te­put­ket ja pin­ni­kan­tai­set ha­lo­gee­ni­lam­put pois­tu­vat mark­ki­noil­ta elo-syys­kuun vaih­tees­sa

16.08.2023 21:00
Kaukolämpötyöt jatkuvat aikataulussa Oulaisissa – Pyhäjoen sillan liikennettä ohjataan ajoittain valoilla

Kau­ko­läm­pö­työt jat­ku­vat ai­ka­tau­lus­sa Ou­lai­sis­sa – Py­hä­joen sillan lii­ken­net­tä oh­ja­taan ajoit­tain va­loil­la

10.08.2023 17:00
Tilaajille
Elenia uudistaa sähköverkkoa säävarmaksi Kärsämäellä – 370 asukkaan sähkönjakelun varmuus paranee

Elenia uu­dis­taa säh­kö­verk­koa sää­var­mak­si Kär­sä­mäel­lä – 370 asuk­kaan säh­kön­ja­ke­lun varmuus paranee

25.07.2023 13:30
Tilaajille
Digi ei välttämättä ole pahasta, pohtii Simo Husso kolumnissaan
Kolumni

Digi ei vält­tä­mät­tä ole pa­has­ta, pohtii Simo Husso ko­lum­nis­saan

13.07.2023 15:37
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen digitaalisuus laajenee – Sote-keskus meni myös verkkoon Haapavedellä

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen di­gi­taa­li­suus laa­je­nee – Sote-kes­kus meni myös verk­koon Haa­pa­ve­del­lä

06.07.2023 06:00
Tilaajille
Miljoonien investoinnin pää on auki Oulaisissa – jätevedenpuhdistamon maanrakennustyöt käynnissä

Mil­joo­nien in­ves­toin­nin pää on auki Ou­lai­sis­sa – jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon maan­ra­ken­nus­työt käyn­nis­sä

04.07.2023 17:00
Tilaajille
GTK luotaa merenpohjaa merituulivoimalahankkeita varten – Osa sijaitsee Pyhäjoen edustalla

GTK luotaa me­ren­poh­jaa me­ri­tuu­li­voi­ma­la­hank­kei­ta varten – Osa si­jait­see Py­hä­joen edus­tal­la

28.06.2023 06:00
Tilaajille
Kunnianpalautus kännykkäparkeille
Kolumni

Kun­nian­pa­lau­tus kän­nyk­kä­par­keil­le

22.06.2023 11:38
Tilaajille
Miljoonahanke: Centria alkaa kehittää yritysyhteistyössä sähkökäyttöisten ajoneuvojen akkujen kierrätystä

Mil­joo­na­han­ke: Centria alkaa ke­hit­tää yri­tys­yh­teis­työs­sä säh­kö­käyt­töis­ten ajo­neu­vo­jen akkujen kier­rä­tys­tä

21.06.2023 06:00
Tilaajille
Miten eteenpäin Hanhikiven niemellä - kunnanjohtaja Matti Soronen: "Nyt on tuntuma siitä, että hanke lähtee uuteen vauhtiin uuden toimijan myötä"

Miten eteen­päin Han­hi­ki­ven nie­mel­lä - kun­nan­joh­ta­ja Matti So­ro­nen: "Nyt on tuntuma siitä, että hanke lähtee uuteen vauh­tiin uuden toi­mi­jan myötä"

15.06.2023 06:00
Tilaajille
SSAB:n Raahen tehtaalla vietettiin harjannostajaisia

SSAB:n Raahen teh­taal­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia

19.05.2023 11:08
Tilaajille
Tuulivoiman maisemavaikutukset esille Pohjois-Pohjanmaalla – vaikutuksia voidaan lieventää vaikkapa matalammilla voimaloilla

Tuu­li­voi­man mai­se­ma­vai­ku­tuk­set esille Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vai­ku­tuk­sia voidaan lie­ven­tää vaik­ka­pa ma­ta­lam­mil­la voi­ma­loil­la

13.05.2023 17:00
Tilaajille
Icepro työllistää Oulaisissa 30 kiekkokaukaloita tekevää ammattilaista –Jääkiekon MM-kisa-areenalla näkyy paikallisen osaamisen jälki

Icepro työl­lis­tää Ou­lai­sis­sa 30 kiek­ko­kau­ka­loi­ta tekevää am­mat­ti­lais­ta –Jää­kie­kon MM-ki­sa-aree­nal­la näkyy pai­kal­li­sen osaa­mi­sen jälki

12.05.2023 06:00
Tilaajille
Siikaverkko ja Cinia käynnistävät Haapaveden kaupungin kattavan valokuituhankkeen

Sii­ka­verk­ko ja Cinia käyn­nis­tä­vät Haa­pa­ve­den kau­pun­gin kat­ta­van va­lo­kui­tu­hank­keen

10.05.2023 11:00
Tilaajille
Katso video: Autoharrastajat ajoletkassa Oulaisissa vappuna 2023

Katso video: Au­to­har­ras­ta­jat ajo­let­kas­sa Ou­lai­sis­sa vappuna 2023

01.05.2023 16:13
Tilaajille
Vastuullisuus näkyy hiilijalanjälkenä sipsipussissa – sipsijätteestä tehdään liikennepolttoainetta

Vas­tuul­li­suus näkyy hii­li­ja­lan­jäl­ke­nä sip­si­pus­sis­sa – sip­si­jät­tees­tä tehdään lii­ken­ne­polt­to­ai­net­ta

25.04.2023 06:00
Tilaajille