Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Teknologia
Kuukausi
Aarno Uusikallion ideoinnin ja mietinnän myötä syntyi laite, jolla voi istuttaa perunaa maahan helposti

Aarno Uu­si­kal­lion ideoin­nin ja mie­tin­nän myötä syntyi laite, jolla voi is­tut­taa perunaa maahan hel­pos­ti

29.09.2022 11:08
Tilaajille
Näin suomalaisia autetaan suurten sähkölaskujen kanssa: kotitalousvähennys, suora tuki ja veronalennus

Näin suo­ma­lai­sia au­te­taan suurten säh­kö­las­ku­jen kanssa: ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, suora tuki ja ve­ron­alen­nus

28.09.2022 11:28
Tilaajille
Jussi Joensuu on Junnikkalan uusi metsäjohtaja: "Pääsen osallistumaan Oulun Laanilaan rakennettavan uuden sukupolven sahan investointihankkeeseen"

Jussi Joensuu on Jun­nik­ka­lan uusi met­sä­joh­ta­ja: "Pääsen osal­lis­tu­maan Oulun Laa­ni­laan ra­ken­net­ta­van uuden su­ku­pol­ven sahan in­ves­toin­ti­hank­kee­seen"

22.09.2022 12:18
Tilaajille
Elenia uudistaa Vihannissa sähköverkkoa säävarmaksi

Elenia uu­dis­taa Vi­han­nis­sa säh­kö­verk­koa sää­var­mak­si

20.09.2022 11:00
Tilaajille
Mikroyrittäjät erityistehtävänä: Kerttu Saalasti -seminaarissa tänään pääpuhujana Annika Saarikko, tilaisuudessa julkistetaan myös paikalliset professuurin tukijat

Mik­ro­yrit­tä­jät eri­tyis­teh­tä­vä­nä: Kerttu Saa­las­ti -se­mi­naa­ris­sa tänään pää­pu­hu­ja­na Annika Saa­rik­ko, ti­lai­suu­des­sa jul­kis­te­taan myös pai­kal­li­set pro­fes­suu­rin tukijat

19.09.2022 06:00
Tilaajille
Siikaverkko Osuuskunta tarvitsee rahaa verkonrakentamiseen

Sii­ka­verk­ko Osuus­kun­ta tar­vit­see rahaa ver­kon­ra­ken­ta­mi­seen

17.09.2022 13:30
Tilaajille
VTT toteuttaa vetytalousselvityksen Raahen seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla

VTT to­teut­taa ve­ty­ta­lous­sel­vi­tyk­sen Raahen seu­dul­la ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

15.09.2022 11:00
Tilaajille
S-Pankin verkkopankissa oli kuukausia kestänyt vakava häiriö: Sadat asiakkaat olisivat voineet kirjautua toisten verkkopankkiin, häiriötä hyödynnettiin myös väärinkäytöksiin

S-Pan­kin verk­ko­pan­kis­sa oli kuu­kau­sia kes­tä­nyt vakava häiriö: Sadat asiak­kaat oli­si­vat voineet kir­jau­tua toisten verk­ko­pank­kiin, häi­riö­tä hyö­dyn­net­tiin myös vää­rin­käy­tök­siin

13.09.2022 21:00
Nuoret mopoilijat saivat lahjoituksen, jolla kehitetään Pyhäjoen moottoripajaa

Nuoret mo­poi­li­jat saivat lah­joi­tuk­sen, jolla ke­hi­te­tään Py­hä­joen moot­to­ri­pa­jaa

12.09.2022 17:00
Tilaajille
Kärsämäkinen kiertotalousyhtiö Tracegrow Oy tähtää isoon kansainväliseen kasvuun, uusi johtaja löytyi Kaleva Mediasta

Kär­sä­mä­ki­nen kier­to­ta­lous­yh­tiö Tra­ceg­row Oy tähtää isoon kan­sain­vä­li­seen kas­vuun, uusi johtaja löytyi Kaleva Me­dias­ta

06.09.2022 06:00
Vanhemmat
Kärsämäellä mietiään energiakulujen hillitsemistä – lisätään ilmalämpöpumppuja ja aurinkopaneeleja

Kär­sä­mäel­lä mie­tiään ener­gia­ku­lu­jen hil­lit­se­mis­tä – li­sä­tään il­ma­läm­pö­pump­pu­ja ja au­rin­ko­pa­nee­le­ja

28.08.2022 06:00
Tilaajille
Kännykän räplääminen oppitunneilla on kielletty – teknologia on tullut kouluihin, mutta Aapinen pitää pintansa ainakin Juho Oksan koululla

Kän­ny­kän räp­lää­mi­nen op­pi­tun­neil­la on kiel­let­ty – tek­no­lo­gia on tullut kou­lui­hin, mutta Aapinen pitää pin­tan­sa ainakin Juho Oksan kou­lul­la

10.08.2022 06:00
Tilaajille
Kysely: Suomalaisilla on aiempaa enemmän huolta yhteiskunnan kontrollista ja valvonnasta

Kysely: Suo­ma­lai­sil­la on aiempaa enemmän huolta yh­teis­kun­nan kont­rol­lis­ta ja val­von­nas­ta

31.07.2022 13:20
"Enää yksi kaapelivika ja kaksi tarkistustehtävää" –Matti Heikkinen otti Oulaisten valokuituongelmat loman jälkeen ensitöikseen haltuun

"Enää yksi kaa­pe­li­vi­ka ja kaksi tar­kis­tus­teh­tä­vää" –Matti Heik­ki­nen otti Ou­lais­ten va­lo­kui­tu­on­gel­mat loman jälkeen en­si­töik­seen haltuun

25.07.2022 12:12
Tilaajille
Katso livelähetyksemme tallenne, miltä näyttää Ouluntien työmaan reunalta: Raakapuulle rakentuu miljoonainvestointi Oulaisiin

Katso li­ve­lä­he­tyk­sem­me tal­len­ne, miltä näyttää Ou­lun­tien työmaan reu­nal­ta: Raa­ka­puul­le ra­ken­tuu mil­joo­nain­ves­toin­ti Ou­lai­siin

21.07.2022 13:58
Elisan 5G-verkko alkaa toimia Oulaisissa

Elisan 5G-verk­ko alkaa toimia Ou­lai­sis­sa

20.07.2022 11:08
Tilaajille
Suomen suurin superlaturi Kärsämäellä avattiin nyt muillekin sähköautomerkeille – Sähköautojen latausverkostoa tarvitaan lisää etenkin kasvukeskusten ulkopuolella

Suomen suurin su­per­la­tu­ri Kär­sä­mäel­lä avat­tiin nyt muil­le­kin säh­kö­au­to­mer­keil­le – Säh­kö­au­to­jen la­taus­ver­kos­toa tar­vi­taan lisää etenkin kas­vu­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la

19.07.2022 11:00
Tilaajille
Elenia rakentaa säävarmaa sähköverkkoa Pohjois-Pohjanmaalla yli 6 miljoonalla eurolla – Oulaisissa työt alkoivat jo toukokuussa

Elenia ra­ken­taa sää­var­maa säh­kö­verk­koa Poh­jois-Poh­jan­maal­la yli 6 mil­joo­nal­la eurolla – Ou­lai­sis­sa työt al­koi­vat jo tou­ko­kuus­sa

05.07.2022 06:00
Tilaajille
Parhan tuulipuisto vihittiin käyttöön Pyhäjoella –Kaupallinen sähköntuotanto on käynnistynyt tässä kuussa

Parhan tuu­li­puis­to vi­hit­tiin käyt­töön Py­hä­joel­la –Kau­pal­li­nen säh­kön­tuo­tan­to on käyn­nis­ty­nyt tässä kuussa

30.06.2022 06:00
Tilaajille
Väyläviraston ratatyöt vaikuttavat junaliikenteeseen kesän aikana – liikennekatko Tuomiojan ja Oulun välillä lauantaina

Väy­lä­vi­ras­ton ra­ta­työt vai­kut­ta­vat ju­na­lii­ken­tee­seen kesän aikana – lii­ken­ne­kat­ko Tuo­mi­ojan ja Oulun välillä lauan­tai­na

17.06.2022 11:00
Tilaajille