Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Perhe
Risuja, ruusuja, kyyneleitä, halauksia – "Sitä se elämä on", sanoo 80 vuotta täyttävä Leila Viitala, joka on kokenut elämässään niin vasta- kuin myötämäkiä

Risuja, ruu­su­ja, kyy­ne­lei­tä, ha­lauk­sia – "Sitä se elämä on", sanoo 80 vuotta täyt­tä­vä Leila Vii­ta­la, joka on kokenut elä­mäs­sään niin vasta- kuin myö­tä­mä­kiä

03.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Oulaisten Valorannan päiväkotia laajennetaan, Pikku-Metsossa päivähoidossa olevat lapset siirtyvät Valorantaan

Ou­lais­ten Va­lo­ran­nan päi­vä­ko­tia laa­jen­ne­taan, Pik­ku-Met­sos­sa päi­vä­hoi­dos­sa olevat lapset siir­ty­vät Va­lo­ran­taan

01.06.2022 11:00
Tilaajille
Katso kuvakooste Maila Rasmuksen läksiäisistä: Pidetty terveydenhoitaja keskittyy nyt mummoiluun

Katso ku­va­koos­te Maila Ras­muk­sen läk­siäi­sis­tä: Pidetty ter­vey­den­hoi­ta­ja kes­kit­tyy nyt mum­moi­luun

25.05.2022 06:00
Tilaajille
Viime kesänä Merijärvellä ihasteltiin hääpukuja, nyt ovat vuorossa kastemekot

Viime kesänä Me­ri­jär­vel­lä ihas­tel­tiin hää­pu­ku­ja, nyt ovat vuo­ros­sa kas­te­me­kot

24.05.2022 06:00
Tilaajille
Lapset ja hoitotädit asettuivat taloksi Valorannan päiväkotiin

Lapset ja hoi­to­tä­dit aset­tui­vat taloksi Va­lo­ran­nan päi­vä­ko­tiin

09.05.2022 17:00
Tilaajille
Maija Poukkula antoi lasten toteuttaa itseään

Maija Pouk­ku­la antoi lasten to­teut­taa itseään

08.05.2022 10:00
Tilaajille
Piiri pieni pyörii

Piiri pieni pyörii

06.05.2022 14:53
Tilaajille
Katso video: Mikä saa ajamaan pääsiäiskokkojen perässä pitkänkin matkan? Oulaistelaiskokoilla pohdittiin kokkoperinteen syvintä tarkoitusta ja tavattiin tuttuja

Katso video: Mikä saa ajamaan pää­siäis­kok­ko­jen perässä pit­kän­kin matkan? Ou­lais­te­lais­ko­koil­la poh­dit­tiin kok­ko­pe­rin­teen syvintä tar­koi­tus­ta ja ta­vat­tiin tuttuja

17.04.2022 00:39
Tilaajille
Lankalauantain pääsiäiskokkokierroksella vaihtuvat kuulumiset tuttujen kesken

Lan­ka­lauan­tain pää­siäis­kok­ko­kier­rok­sel­la vaih­tu­vat kuu­lu­mi­set tut­tu­jen kesken

17.04.2022 00:01
Tilaajille
Punni-kirjallisuuspalkitsemisista tuli kaksi kunniamainintaa Pyhäjokialueelta lähtöisin oleville tekijöille

Pun­ni-kir­jal­li­suus­pal­kit­se­mi­sis­ta tuli kaksi kun­nia­mai­nin­taa Py­hä­jo­ki­alueel­ta läh­töi­sin ole­vil­le te­ki­jöil­le

08.04.2022 11:30
Tilaajille
Suunniteltu aikataulu muuttui: Väliaikainen Valorannan päiväkoti avaa ovet 19. huhtikuuta Oulaisissa

Suun­ni­tel­tu ai­ka­tau­lu muut­tui: Vä­li­ai­kai­nen Va­lo­ran­nan päi­vä­ko­ti avaa ovet 19. huh­ti­kuu­ta Ou­lai­sis­sa

29.03.2022 21:00
Tilaajille
Vihannin SOS-Lapsikylä 40 vuotta: "Jokainen perhe tarvitsee jossain vaiheessa apua ja tukea"

Vi­han­nin SOS-Lap­si­ky­lä 40 vuotta: "Jo­kai­nen perhe tar­vit­see jossain vai­hees­sa apua ja tukea"

28.03.2022 06:00
Tilaajille
Kahdeksan kuukautta erillään olleet ukrainalaisperheet ovat vihdoin yhdessä Pyhännällä: "Kaikki olivat paniikissa ja pakenivat pommituksia kaupungeista kyliin, halusimme vain perheet sieltä nopeasti turvaan"

Kah­dek­san kuu­kaut­ta eril­lään olleet uk­rai­na­lais­per­heet ovat vihdoin yhdessä Py­hän­näl­lä: "Kaikki olivat pa­nii­kis­sa ja pa­ke­ni­vat pom­mi­tuk­sia kau­pun­geis­ta kyliin, ha­lu­sim­me vain perheet sieltä no­peas­ti tur­vaan"

13.03.2022 06:00
Tilaajille
Kaupunki kerää haapavetisiltä mielipiteitä kyselyssä: Aiheena uuden päiväkodin rakentaminen, vastaa kyselyyn linkin kautta

Kau­pun­ki kerää haa­pa­ve­ti­sil­tä mie­li­pi­tei­tä ky­se­lys­sä: Aiheena uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen, vastaa ky­se­lyyn linkin kautta

05.03.2022 06:00
Merijärven päiväkodin johtaja Elina Virtanen: "Tämä on positiivinen tilanne, kun päivähoitoa tarvitsevia lapsia on paljon"

Me­ri­jär­ven päi­vä­ko­din johtaja Elina Vir­ta­nen: "Tämä on po­si­tii­vi­nen ti­lan­ne, kun päi­vä­hoi­toa tar­vit­se­via lapsia on paljon"

04.03.2022 17:00
Tilaajille
Kansallispuvut tuultuivat ja lumiukkopuisto syntyi –Katso tunnelmakuvia Oulaisten laskiaisesta

Kan­sal­lis­pu­vut tuul­tui­vat ja lu­mi­uk­ko­puis­to syntyi –Katso tun­nel­ma­ku­via Ou­lais­ten las­kiai­ses­ta

27.02.2022 18:53
Tilaajille
Neulotut villapaidat, kansallispuvut ja lumiukot osana tapahtumaa –Perheitä kutsutaan laskiaisen rientoihin Oulaisiin

Neu­lo­tut vil­la­pai­dat, kan­sal­lis­pu­vut ja lu­mi­ukot osana ta­pah­tu­maa –Per­hei­tä kut­su­taan las­kiai­sen rien­toi­hin Ou­lai­siin

25.02.2022 06:00
Aikatauluun muutos: Kolmas väliaikainen päiväkoti aloittaa huhtikuun alussa Oulaisissa

Ai­ka­tau­luun muutos: Kolmas vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti aloit­taa huh­ti­kuun alussa Ou­lai­sis­sa

24.02.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisiin avataan kolmas väliaikainen päiväkoti: "Myös perhepäivähoitajille on kovasti kysyntää"

Ou­lai­siin avataan kolmas vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti: "Myös per­he­päi­vä­hoi­ta­jil­le on kovasti ky­syn­tää"

17.02.2022 13:30
Tilaajille
Taustatyö uuden päiväkodin rakentamisen eteen etenee Oulaisissa: Päiväkotirakentamisen työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkoiltana, työryhmässä mukana kahdeksan vanhempaa

Taus­ta­työ uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­sen eteen etenee Ou­lai­sis­sa: Päi­vä­ko­ti­ra­ken­ta­mi­sen työ­ryh­mä ko­koon­tuu en­sim­mäi­sen kerran kes­ki­viik­koil­ta­na, työ­ryh­mäs­sä mukana kah­dek­san van­hem­paa

09.02.2022 14:52
Tilaajille