50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus
Työttömien määrä kovassa nousussa Pohjois-Pohjanmaalla – Syyskuussa lomautettiin paljon rakennusalan ammattilaisia

Työt­tö­mien määrä kovassa nou­sus­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Syys­kuus­sa lo­mau­tet­tiin paljon ra­ken­nus­alan am­mat­ti­lai­sia

24.10.2023 15:00
Tilaajille
Risto Leppänen valittiin Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtoon

Risto Lep­pä­nen va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kuk­sen lii­ken­ne- ja inf­ra­struk­tuu­ri -vas­tuu­alueen johtoon

22.09.2023 06:00
Kultakaivos jälleen ilman sähköä – "Meidän ihmisiä on sidottu tähän liian paljon"

Kul­ta­kai­vos jälleen ilman sähköä – "Meidän ihmisiä on sidottu tähän liian paljon"

12.06.2023 13:29
Tilaajille
Kantatie 86 asvaltoidaan: Työ etenee ripeästi, kestääkö uusi asvaltti kunnolla?

Kan­ta­tie 86 as­val­toi­daan: Työ etenee ri­peäs­ti, kes­tää­kö uusi as­valt­ti kun­nol­la?

06.06.2023 06:00 2
Tilaajille
Kesänopeusrajoituksiin siirrytään 19. huhtikuuta alkaen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Ke­sä­no­peus­ra­joi­tuk­siin siir­ry­tään 19. huh­ti­kuu­ta alkaen Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

13.04.2023 06:00
Nelostie kulkee nykyään Kärsämäen taajaman läpi, mutta ohikulkutien rakentamista väläytellään jälleen – Kunnanjohtaja Esa Jussila: "Emme varsinaisesti odota sitä"

Ne­los­tie kulkee nykyään Kär­sä­mäen taa­ja­man läpi, mutta ohi­kul­ku­tien ra­ken­ta­mis­ta vä­läy­tel­lään jälleen – ­Kun­nan­joh­ta­ja Esa Jus­si­la: "Emme var­si­nai­ses­ti odota sitä"

26.01.2023 11:00
Tilaajille
Terästehtaan 400 kilovoltin voimajohtohanketta esitellään tammikuun lopulla

Te­räs­teh­taan 400 ki­lo­vol­tin voi­ma­joh­to­han­ket­ta esi­tel­lään tam­mi­kuun lopulla

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Oulaisissa toimineen sahan alueelta otettiin maaperänäytteitä, 258 näytteestä odotetaan nyt loppuraporttia

Ou­lai­sis­sa toi­mi­neen sahan alueel­ta otet­tiin maa­pe­rä­näyt­tei­tä, 258 näyt­tees­tä odo­te­taan nyt lop­pu­ra­port­tia

12.01.2023 13:30
Yksityisteiden perusparannusavustuksiin korotus kolmen vuoden ajalle

Yk­si­tyis­tei­den pe­rus­pa­ran­nus­avus­tuk­siin korotus kolmen vuoden ajalle

05.01.2023 13:30
Tilaajille
Maaseudun Tulevaisuus etsii Suomen surkeinta kylätietä – Siikajoentie kahdeksan finalistin joukossa

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus etsii Suomen sur­kein­ta ky­lä­tie­tä – Sii­ka­joen­tie kah­dek­san fi­na­lis­tin jou­kos­sa

17.11.2022 21:00
Tilaajille
"Nenäkin kertoo paljon näissä hommissa"

"Ne­nä­kin kertoo paljon näissä hom­mis­sa"

03.09.2022 06:00
Tilaajille
Joukkoliikenteessä siirrytään kesäaikatauluihin maanantaina

Jouk­ko­lii­ken­tees­sä siir­ry­tään ke­sä­ai­ka­tau­lui­hin maa­nan­tai­na

04.06.2022 13:30
Ely-keskus kokoaa työryhmiä selvittämään Fennovoiman hankkeen alasajon vaikutuksia ja tarvittavia tukitoimia

Ely-kes­kus kokoaa työ­ryh­miä sel­vit­tä­mään Fen­no­voi­man hank­keen alas­ajon vai­ku­tuk­sia ja tar­vit­ta­via tu­ki­toi­mia

13.05.2022 17:00
Tilaajille
Talviaika jää taakse: Tien päällä siirrytään kesänopeuksiin ensi viikolla

Tal­vi­ai­ka jää taakse: Tien päällä siir­ry­tään ke­sä­no­peuk­siin ensi vii­kol­la

09.04.2022 06:00
Tilaajille
Ely-keskus: SSAB:n Raahen tehtaan molemmat voimajohtoreitit on syytä arvioida

Ely-kes­kus: SSAB:n Raahen tehtaan mo­lem­mat voi­ma­joh­to­rei­tit on syytä ar­vioi­da

07.04.2022 21:00
Tilaajille
Ely-keskus ennustaa keskimääräistä suurempia kevättulvia: Pyhäjoen tulvahuippu ajoittunee huhtikuun loppuun tai toukokuun alkuun

Ely-kes­kus en­nus­taa kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pia ke­vät­tul­via: Py­hä­joen tul­va­huip­pu ajoit­tu­nee huh­ti­kuun loppuun tai tou­ko­kuun alkuun

06.04.2022 13:30
Tilaajille
Tulvan ennustaminen tässä vaiheessa vaikeaa – Nopeasti iskevät lämpimät ja sateiset säät voivat aiheuttaa tulvan uhkan tulevina viikkoina

Tulvan en­nus­ta­mi­nen tässä vai­hees­sa vaikeaa – No­peas­ti iskevät läm­pi­mät ja sa­tei­set säät voivat ai­heut­taa tulvan uhkan tu­le­vi­na viik­koi­na

17.03.2022 11:00
Tilaajille
YIT aloitti Raahe-Ylivieska -alueen uutena tiehoitourakoijana

YIT aloitti Raa­he-Yli­vies­ka -alueen uutena tie­hoi­to­ura­koi­ja­na

18.10.2021 18:00
Tilaajille
Uusi joukkoliikennesopimus käyttöön maanantaista, linja-autovuorojen määrä lisääntyy useiden paikkakuntien välillä

Uusi jouk­ko­lii­ken­ne­so­pi­mus käyt­töön maa­nan­tais­ta, lin­ja-au­to­vuo­ro­jen määrä li­sään­tyy useiden paik­ka­kun­tien välillä

07.08.2021 08:00
Tilaajille
Kärsämäkisten juomaveden ottopaikka huomioitava: Ely antoi täydennysohjeita Tuulikaarron YVA:an – arvioinnin painopisteisiin tulee lisätä muun muassa ihmisten elinolot, luonnon monimuotoisuus, pohjavesivaikutukset

Kär­sä­mä­kis­ten juo­ma­ve­den ot­to­paik­ka huo­mioi­ta­va: Ely antoi täy­den­nys­oh­jei­ta Tuu­li­kaar­ron YVA:an – ar­vioin­nin pai­no­pis­tei­siin tulee lisätä muun muassa ih­mis­ten eli­no­lot, luonnon mo­ni­muo­toi­suus, poh­ja­ve­si­vai­ku­tuk­set

30.05.2021 18:00
Tilaajille