Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikalatva
Kuukausi
Lyhytelokuvan kuvauksiin kaivataan avustajia – Naapurin isännät filmaa lauantaina Kestilän valtuustosalissa

Ly­hy­te­lo­ku­van ku­vauk­siin kai­va­taan avus­ta­jia – Naa­pu­rin isännät filmaa lauan­tai­na Kes­ti­län val­tuus­to­sa­lis­sa

24.01.2023 13:30
Tilaajille
Suunnitteilla Nelostien pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteet välillä Pyhäjärvi–Pulkkila – yleisötilaisuus keskiviikkona Kärsämäellä. Osallistua voi myös etänä

Suun­nit­teil­la Ne­los­tien pitkän ai­ka­vä­lin ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teet välillä Py­hä­jär­vi–­Pulk­ki­la – ylei­sö­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na Kär­sä­mäel­lä. Osal­lis­tua voi myös etänä

18.01.2023 17:00
Tilaajille
Geologian tutkimuskeskus jatkaa tutkimusprojektia Pyhäjokialueella: "Maanomistajia informoidaan tutkimuksista"

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus jatkaa tut­ki­musp­ro­jek­tia Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Maa­no­mis­ta­jia in­for­moi­daan tut­ki­muk­sis­ta"

14.01.2023 06:00
Terhi astui Helenan saappaisiin

Terhi astui Helenan saap­pai­siin

12.01.2023 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oulaistelaislähtöinen Taina Raudaskoski on Siikalatvan ensimmäinen ympäristötarkastaja

Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Taina Rau­das­kos­ki on Sii­ka­lat­van en­sim­mäi­nen ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja

04.01.2023 13:30
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä ja pyöri pari kertaa katon kautta ympäri Siikalatvalla – kuljettaja loukkaantui

Hen­ki­löau­to suistui tieltä ja pyöri pari kertaa katon kautta ympäri Sii­ka­lat­val­la – kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

28.12.2022 08:15
Viidestä hakijasta haastatellaan kolme Siikalatvan rakennusmestariksi – Katso, ketkä saivat kutsun

Vii­des­tä ha­ki­jas­ta haas­ta­tel­laan kolme Sii­ka­lat­van ra­ken­nus­mes­ta­rik­si – Katso, ketkä saivat kutsun

07.11.2022 12:46
Tilaajille
Tukien maksun aikataulumuutos voi tuoda maatalousyrittäjille harmia – ensi vuonna starttaa peltolohkojen ilmasta käsin tarkkailu

Tukien maksun ai­ka­tau­lu­muu­tos voi tuoda maa­ta­lou­sy­rit­tä­jil­le harmia – ensi vuonna start­taa pel­to­loh­ko­jen ilmasta käsin tark­kai­lu

31.10.2022 06:00
Tilaajille
Tekniseksi johtajaksi valittu Käräjäoja ei ota tehtävää vastaan – Siikalatvan kunnanhallitus keskustelee tilanteesta tiistaina

Tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si valittu Kä­rä­jäo­ja ei ota teh­tä­vää vastaan – Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus kes­kus­te­lee ti­lan­tees­ta tiis­tai­na

08.10.2022 21:00
Tilaajille
JEDU jakoi tunnustusta vuoden oppisopimustoimijoille –Oulaistelaislähtöinen Tomi Hintsala on esimerkillinen työpaikkaohjaaja

JEDU jakoi tun­nus­tus­ta vuoden op­pi­so­pi­mus­toi­mi­joil­le –Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Tomi Hint­sa­la on esi­mer­kil­li­nen työ­paik­kaoh­jaa­ja

06.10.2022 21:00
Tilaajille
Jani Käräjäoja valittiin Siikalatvan tekniseksi johtajaksi

Jani Kä­rä­jäo­ja va­lit­tiin Sii­ka­lat­van tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

30.09.2022 11:00
Tilaajille
Siikalatvan teknisen johtajan haku: Jani Käräjäoja ja Mikko Koskela valittiin soveltuvuusarviointiin, Iiris Nivala veti hakupaperit pois

Sii­ka­lat­van tek­ni­sen joh­ta­jan haku: Jani Kä­rä­jäo­ja ja Mikko Koskela va­lit­tiin so­vel­tu­vuu­sar­vioin­tiin, Iiris Nivala veti ha­ku­pa­pe­rit pois

23.09.2022 06:00
Tilaajille

Sii­ka­lat­van elin­kei­no­ke­hit­tä­jäk­si kah­dek­san­tois­ta hakijaa –Katso nimet

11.09.2022 06:00
Tilaajille
Talkoilla tehty piharakennus valmistui Elomenoihin – lauantaina väkeä viihdyttää haapavetinen Johannes Vatjus

Tal­koil­la tehty pi­ha­ra­ken­nus val­mis­tui Elo­me­noi­hin – lauan­tai­na väkeä viih­dyt­tää haa­pa­ve­ti­nen Jo­han­nes Vatjus

30.07.2022 06:00
Tilaajille
Turvepöly leimahti palamaan Siikalatvalla, palo tuhosi traktorin

Tur­ve­pö­ly lei­mah­ti pa­la­maan Sii­ka­lat­val­la, palo tuhosi trak­to­rin

02.07.2022 12:22
Pulkkilan putkitehtaaseen voi luottaa epävakaassa maailmantilanteessakin – 40-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistiin historiikki ja juhlavideo

Pulk­ki­lan put­ki­teh­taa­seen voi luottaa epä­va­kaas­sa maail­man­ti­lan­tees­sa­kin – 40-vuo­tis­juh­lan kun­niak­si jul­kais­tiin his­to­riik­ki ja juh­la­vi­deo

12.06.2022 13:30
Tilaajille
Pulkkilaan valmistuu Rantakankaan koulu – Haapavetinen kansanedustaja Antti Rantakangas ei unohtanut juuriaan

Pulk­ki­laan val­mis­tuu Ran­ta­kan­kaan koulu – Haa­pa­ve­ti­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Antti Ran­ta­kan­gas ei unoh­ta­nut juu­riaan

08.06.2022 17:00
Tilaajille
Jokilaaksojen kanteleyhtye yhdistää niin sukulaiset kuin sukulaissielut

Jo­ki­laak­so­jen kan­te­leyh­tye yh­dis­tää niin su­ku­lai­set kuin su­ku­lais­sie­lut

08.05.2022 06:00
Tilaajille
Laulua sydämen kyllyydestä – Kestilässä 42 karaokelaulajaa tavoitteli pääsyä semifinaaliin, kärsämäkinen Eero Svala eteni jatkoon

Laulua sydämen kyl­lyy­des­tä – Kes­ti­läs­sä 42 ka­rao­ke­lau­la­jaa ta­voit­te­li pääsyä se­mi­fi­naa­liin, kär­sä­mä­ki­nen Eero Svala eteni jatkoon

22.03.2022 21:00
Tilaajille
Koululaisten kuuntelija ja psyykkari: "Tarvetta tällaiselle olisi paljon enemmän"

Kou­lu­lais­ten kuun­te­li­ja ja psyyk­ka­ri: "Tar­vet­ta täl­lai­sel­le olisi paljon enem­män"

12.03.2022 13:30
Tilaajille