Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Työtuomioistuin käsitteli 12 henkilön palkkasaatavavaatimukset: Jokilaaksojen pelastuslaitos velvoitetaan maksamaan lähes 1,8 miljoonan euron palkkasaatavat

Työ­tuo­miois­tuin kä­sit­te­li 12 hen­ki­lön palk­ka­saa­ta­va­vaa­ti­muk­set: Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos vel­voi­te­taan mak­sa­maan lähes 1,8 mil­joo­nan euron palk­ka­saa­ta­vat

20.06.2022 13:21
Tilaajille
Lämpökeskuksen varastosiilossa roihahti Pyhäjoella

Läm­pö­kes­kuk­sen va­ras­to­sii­los­sa roi­hah­ti Py­hä­joel­la

28.05.2022 21:05
Tilaajille
Päivystävä palomestari muistuttaa: "Ennen kulottamista kansalaisen on tehtävä eräänlainen riskiarviointi"

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri muis­tut­taa: "Ennen ku­lot­ta­mis­ta kan­sa­lai­sen on tehtävä erään­lai­nen ris­kiar­vioin­ti"

23.04.2022 06:00
Tilaajille
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Pyhäjoella

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Py­hä­joel­la

19.04.2022 22:11
Jokilaaksojen pelastuslaitos palkitsi paljon ammattilaisia –Katso nimet, ketkä saivat huomionosoituksia alueeltamme

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos pal­kit­si paljon am­mat­ti­lai­sia –Katso nimet, ketkä saivat huo­mion­osoi­tuk­sia alueel­tam­me

10.04.2022 11:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kyselty väestönsuojista – Lue tästä, miten laitos vastaa

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta kyselty väes­tön­suo­jis­ta – Lue tästä, miten laitos vastaa

09.03.2022 11:14
Katso videohaastattelu: Petteri Jokelainen avaa sopimustilannetta –Oulaisten VPK:n kanssa oleva vanha sopimus ei siirry hyvinvointialueelle

Katso vi­deo­haas­tat­te­lu: Petteri Jo­ke­lai­nen avaa so­pi­mus­ti­lan­net­ta –Ou­lais­ten VPK:n kanssa oleva vanha sopimus ei siirry hy­vin­voin­ti­alueel­le

03.03.2022 13:21 1
Tilaajille
Petteri Jokelainen Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kertoo, missä mennään Oulaisten VPK:n sopimustilanteen kanssa ja onko paikkakunnan isot kohteet huomioitu riskianalyysissä

Petteri Jo­ke­lai­nen Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta kertoo, missä mennään Ou­lais­ten VPK:n so­pi­mus­ti­lan­teen kanssa ja onko paik­ka­kun­nan isot kohteet huo­mioi­tu ris­ki­ana­lyy­sis­sä

03.03.2022 13:19
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella on varauduttu väestön suojaamiseen

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la on va­rau­dut­tu väestön suo­jaa­mi­seen

03.03.2022 11:00
Tilaajille
Paloturvallisuuden pohdintaan kannattaa käyttää tovi

Pa­lo­tur­val­li­suu­den poh­din­taan kan­nat­taa käyttää tovi

20.02.2022 06:00
Tilaajille
Jarmo Myllymäki siirtyy töihin Hämeenlinnaan: "Mikään ei muutu, jos ei itse ala muuttamaan"

Jarmo Myl­ly­mä­ki siirtyy töihin Hä­meen­lin­naan: "Mikään ei muutu, jos ei itse ala muut­ta­maan"

04.02.2022 06:00
Tilaajille
"Suoranainen ihme" – Yksin syrjäisessä metsässä ojaan pudonnut hiihtäjä saatiin pelastettua ajoissa Kärsämäellä, aikaa vastaan taistelleet pelastajat juoksivat metsässä loppumatkan

"Suo­ra­nai­nen ihme" – Yksin syr­jäi­ses­sä met­säs­sä ojaan pu­don­nut hiih­tä­jä saatiin pe­las­tet­tua ajoissa Kär­sä­mäel­lä, aikaa vastaan tais­tel­leet pe­las­ta­jat juok­si­vat met­säs­sä lop­pu­mat­kan

29.01.2022 17:16
Tilaajille
Ensihoidon järjestämisestä vastaa nyt sairaanhoitopiiri: Asukkaille muutos ei juurikaan näy

En­si­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä vastaa nyt sai­raan­hoi­to­pii­ri: Asuk­kail­le muutos ei juu­ri­kaan näy

09.01.2022 08:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitosten yhdistäminen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suomessa – "Keikat on kuitenkin aina hoidettava"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la pe­las­tus­lai­tos­ten yh­dis­tä­mi­nen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suo­mes­sa – "Keikat on kui­ten­kin aina hoi­det­ta­va"

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Eläköitynyt pelastusjohtaja vaatii: Pelastusalan johdon on puututtava pelastusalalla vuosia jatkuneeseen seksuaaliseen häirintään ja ala tehtävä naisellekin soveliaaksi

Elä­köi­ty­nyt pe­las­tus­joh­ta­ja vaatii: Pe­las­tus­alan johdon on puu­tut­ta­va pe­las­tus­alal­la vuosia jat­ku­nee­seen sek­suaa­li­seen häi­rin­tään ja ala tehtävä nai­sel­le­kin so­ve­liaak­si

01.11.2021 07:59
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa ei ole tullut ilmi seksuaalista häirintää

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­ses­sa ei ole tullut ilmi sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää

01.11.2021 07:58
Tilaajille
PPSHP:n hallitus hyväksyi ensihoidon liikkeenluovutuksen sairaanhoitopiirille – ensihoito siirtyy pelastuslaitoksilta sairaanhoitopiirin omaksi tuotannoksi

PPSHP:n hal­li­tus hy­väk­syi en­si­hoi­don liik­keen­luo­vu­tuk­sen sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – en­si­hoi­to siirtyy pe­las­tus­lai­tok­sil­ta sai­raan­hoi­to­pii­rin omaksi tuo­tan­nok­si

03.10.2021 09:00
Tilaajille
Tuntemattomasta syystä syttynyt palo hiipui jo ennen palokunnan saapumista

Tun­te­mat­to­mas­ta syystä syt­ty­nyt palo hiipui jo ennen pa­lo­kun­nan saa­pu­mis­ta

28.09.2021 07:54
Tilaajille
Viljankuivaus vaihtui sammutustöihin Vihannissa

Vil­jan­kui­vaus vaihtui sam­mu­tus­töi­hin Vi­han­nis­sa

27.09.2021 12:32
Tilaajille
Paloauto-Ford kunnostetaan, ja pian kasikone jylisee taas punaisen konepellin alla

Pa­lo­au­to-Ford kun­nos­te­taan, ja pian ka­si­ko­ne jylisee taas pu­nai­sen ko­ne­pel­lin alla

23.09.2021 15:03
Tilaajille