Jokilaaksojen pelastuslaitos
Viimeisin tunti
Oulaisten VPK:ssa kasvanut Jenika Ylikauppila aloittaa sopimuspalokuntien elinvoimaa lisäävän hankkeen päällikkönä

Ou­lais­ten VPK:ssa kas­va­nut Jenika Yli­kaup­pi­la aloit­taa so­pi­mus­pa­lo­kun­tien elin­voi­maa li­sää­vän hank­keen pääl­lik­kö­nä

14:50
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella useampi maastopalo maanantaina, palot levinneet kulotuksista tai roskienpoltosta

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la useampi maas­to­pa­lo maa­nan­tai­na, palot le­vin­neet ku­lo­tuk­sis­ta tai ros­kien­pol­tos­ta

19.04.2021 19:37
Kuutit karkuteillä Pyhäjoella, pelastuslaitos palautti eksyneet yksilöt takaisin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"

Kuutit kar­ku­teil­lä Py­hä­joel­la, pe­las­tus­lai­tos pa­laut­ti ek­sy­neet yksilöt ta­kai­sin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"

19.04.2021 19:26
Tilaajille
Vanhemmat
Sormi kiinni pyörän kettingin ja hammasrattaan välissä, pelastuslaitos kävi irrottamassa henkilön Oulaisissa

Sormi kiinni pyörän ket­tin­gin ja ham­mas­rat­taan vä­lis­sä, pe­las­tus­lai­tos kävi ir­rot­ta­mas­sa hen­ki­lön Ou­lai­sis­sa

17.04.2021 20:32
Tilaajille
Hätäilmoitus tehtiin erehdyksessä, rivitalossa ei ollut tulipaloa Kärsämäellä

Hä­tä­il­moi­tus tehtiin ereh­dyk­ses­sä, ri­vi­ta­los­sa ei ollut tu­li­pa­loa Kär­sä­mäel­lä

15.04.2021 15:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle yli 185 000 euron avustus sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseen

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le yli 185 000 euron avustus so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

26.03.2021 08:11
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitos palauttaa jäsenkunnille vajaa 40 000 euroa, takana haastava, mutta tuloksekas koronavuosi

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos pa­laut­taa jä­sen­kun­nil­le vajaa 40 000 euroa, takana haas­ta­va, mutta tu­lok­se­kas ko­ro­na­vuo­si

20.03.2021 09:18
Tilaajille
"Onnellinen loppu" -Jäihin uponnut kuorma-auto saatiin kuivalle maalle Oulaisten louhoslammesta

"On­nel­li­nen loppu" -Jäihin uponnut kuor­ma-au­to saatiin kui­val­le maalle Ou­lais­ten lou­hos­lam­mes­ta

12.03.2021 12:50
Tilaajille
Kuorma-auto upposi osittain louhoslampeen Oulaisissa, pelastusväki vartioi 13 000 kilon ammoniumnitraattilastin pysymistä säiliössä

Kuor­ma-au­to upposi osit­tain lou­hos­lam­peen Ou­lai­sis­sa, pe­las­tus­vä­ki vartioi 13 000 kilon am­mo­nium­nit­raat­ti­las­tin py­sy­mis­tä säi­liös­sä

10.03.2021 15:32
Tilaajille
Entiset palopäälliköt Nyman ja Hintsala kommentoivat: "Pelastuslaitoksen varallaolo-järjestelmä on turva kuntalaisille"
Lukijalta Mielipide Marko Hintsala

Entiset pa­lo­pääl­li­köt Nyman ja Hint­sa­la kom­men­toi­vat: "Pe­las­tus­lai­tok­sen va­ral­lao­lo-jär­jes­tel­mä on turva kun­ta­lai­sil­le"

10.03.2021 10:15
Tilaajille
Äänestystulos 17–1 palautti Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmiuden uudelleen valmisteltavaksi

Ää­nes­tys­tu­los 17–1 pa­laut­ti Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­miu­den uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si

05.03.2021 16:27
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Kärsämäellä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kär­sä­mäel­lä

18.02.2021 18:57
Vuolteenaho: "Harmillista, ettei yhteistä näkemystä ole löytynyt pelastuslaitoksen jäsenkuntien eikä sopimuspalokuntien kesken"

Vuol­tee­na­ho: "Har­mil­lis­ta, ettei yh­teis­tä nä­ke­mys­tä ole löy­ty­nyt pe­las­tus­lai­tok­sen jä­sen­kun­tien eikä so­pi­mus­pa­lo­kun­tien kesken"

18.02.2021 08:07
Tilaajille
Merijärven kunnanhallitus jätti asian pöydälle, hallitus kaipaa enemmän vaihtoehtoja pelastuslaitoksen toimintavalmiuden uudistamiseen

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus jätti asian pöy­däl­le, hal­li­tus kaipaa enemmän vaih­to­eh­to­ja pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­miu­den uu­dis­ta­mi­seen

17.02.2021 12:24
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus jätti pelastuslaitoslausunnon  pöydälle: "Käsissä iso asia, joka vaatii ehdottomasti lisäselvityksiä"

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus jätti pe­las­tus­lai­tos­lau­sun­non pöy­däl­le: "Kä­sis­sä iso asia, joka vaatii eh­dot­to­mas­ti li­sä­sel­vi­tyk­siä"

09.02.2021 15:00
Tilaajille
Pyhäjokialueen kuntajohtajat: "Nyt annetaan lausunto yhdestä tärkeimmästä palvelusta"

Py­hä­jo­ki­alueen kun­ta­joh­ta­jat: "Nyt an­ne­taan lau­sun­to yhdestä tär­keim­mäs­tä pal­ve­lus­ta"

06.02.2021 08:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmiuteen kaksi vaihtoehtoa: "Uskon, että molemmat vaihtoehdot saavat jäsenkunnista kannatusta"

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­miu­teen kaksi vaih­toeh­toa: "Uskon, että mo­lem­mat vaih­to­eh­dot saavat jä­sen­kun­nis­ta kan­na­tus­ta"

29.01.2021 16:00
Tilaajille
Pelastuslaitoksilla ollaan huolissaan yleistyvästä ilmiöstä, onnettomuuspaikan ohi ajetaan puhelin korvalla

Pe­las­tus­lai­tok­sil­la ollaan huo­lis­saan yleis­ty­väs­tä il­miös­tä, on­net­to­muus­pai­kan ohi ajetaan puhelin kor­val­la

17.01.2021 09:00
Tilaajille
Auto syttyi palamaan Oulaisissa – vuorokauden sisällä Jokilaaksoissa palanut jo kolme lämmityksessä ollutta autoa

Auto syttyi pa­la­maan Ou­lai­sis­sa – vuo­ro­kau­den sisällä Jo­ki­laak­sois­sa palanut jo kolme läm­mi­tyk­ses­sä ollutta autoa

15.01.2021 10:33
Vahti on oltava paikalla kun tulisijaa lämmitetään

Vahti on oltava pai­kal­la kun tu­li­si­jaa läm­mi­te­tään

13.01.2021 16:00
Tilaajille