Joulukalenteri: Lasten pii­rus­tuk­sia li­sä­tään tänne päi­vit­täin aattoon asti

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Katso 50 kuvaa: Wanhan Woiman Jou­lu­maa-ta­pah­tu­mas­ta

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tiet
Huonot tiet lisäävät onnettomuusvaaroja – jopa 95 prosenttia maaseudulla asuvista on huomannut merkkejä huonoista teistä

Huonot tiet li­sää­vät on­net­to­muus­vaa­ro­ja – ­jo­pa 95 pro­sent­tia maa­seu­dul­la asu­vis­ta on huo­man­nut merk­ke­jä huo­nois­ta teistä

14.11.2023 09:00
Tilaajille
Yksityisteiden korjauksiin saatavilla varoja – käytössä kymmeniä miljoonaa edellisvuosilta siirtynyttä rahaa

Yk­si­tyis­tei­den kor­jauk­siin saa­ta­vil­la varoja – käy­tös­sä kym­me­niä mil­joo­naa edel­lis­vuo­sil­ta siir­ty­nyt­tä rahaa

07.04.2023 06:00
Tilaajille
Yksityisteiden perusparannusavustuksiin korotus kolmen vuoden ajalle

Yk­si­tyis­tei­den pe­rus­pa­ran­nus­avus­tuk­siin korotus kolmen vuoden ajalle

05.01.2023 13:30
Tilaajille
Siltatyömaa sulkee sillan pois käytöstä pariksi päiväksi Oulaisten Likalanperällä

Sil­ta­työ­maa sulkee sillan pois käy­tös­tä pariksi päi­väk­si Ou­lais­ten Li­ka­lan­pe­räl­lä

31.12.2022 06:00
"Korjausvelasta keskustelu tulee kiihtymään" – Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju pettyi tiestön rahoitukseen, kehujakin hallituksen budjetti saa

"Kor­jaus­ve­las­ta kes­kus­te­lu tulee kiih­ty­mään" – Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju pettyi tiestön ra­hoi­tuk­seen, ke­hu­ja­kin hal­li­tuk­sen bud­jet­ti saa

02.09.2022 10:46
Tilaajille
Oulaisten Pohjolankatu saa asvalttipinnan kesäkuussa

Ou­lais­ten Poh­jo­lan­ka­tu saa as­valt­ti­pin­nan ke­sä­kuus­sa

31.05.2022 11:00
Tilaajille
Kelirikkokausi alkoi Pohjois-Pohjanmaalla: Kelirikosta varoittavat merkit asennetaan kelirikosta kärsiville teille

Ke­li­rik­ko­kau­si alkoi Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Ke­li­ri­kos­ta va­roit­ta­vat merkit asen­ne­taan ke­li­ri­kos­ta kär­si­vil­le teille

20.04.2022 11:00
Tilaajille
"Irvantie on surkeassa kunnossa, ja liikennetrafiikki tiellä melkoinen. Tielle on saatava paino- ja alempi nopeusrajoitus"

"Ir­van­tie on sur­keas­sa kun­nos­sa, ja lii­ken­net­ra­fiik­ki tiellä mel­koi­nen. Tielle on saatava paino- ja alempi no­peus­ra­joi­tus"

17.02.2022 06:00
Tilaajille
Allastietä peruskorjataan Haapavedellä: Tietyö vaikuttaa liikkumiseen tietyöalueella, kiertotie käytössä

Al­las­tie­tä pe­rus­kor­ja­taan Haa­pa­ve­del­lä: Tietyö vai­kut­taa liik­ku­mi­seen tie­työa­lueel­la, kier­to­tie käy­tös­sä

16.12.2021 11:00
Tilaajille
Kiertoliittymän keskiosa kunnostetaan, romahtanut tukimuuri korjataan Oulaisissa

Kier­to­liit­ty­män kes­ki­osa kun­nos­te­taan, ro­mah­ta­nut tu­ki­muu­ri kor­ja­taan Ou­lai­sis­sa

11.09.2021 08:00
Tilaajille
Pyhäjoella asvaltoidaan jalkakäytäviä

Py­hä­joel­la as­val­toi­daan jal­ka­käy­tä­viä

26.08.2021 10:00
Tilaajille
2020 oli ennätysvilkas vuosi tienpidossa Pohjois-Pohjanmaalla

2020 oli en­nä­tys­vil­kas vuosi tien­pi­dos­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16.01.2021 12:00
Tilaajille
Oulaisten ja Pyhäjoen välisestä tiestä annettiin ministeri Timo Harakalle muistio –Jari Männikkö painottaa tien vaikuttavan koko alueen kehittymiseen

Ou­lais­ten ja Py­hä­joen vä­li­ses­tä tiestä an­net­tiin mi­nis­te­ri Timo Ha­ra­kal­le muistio –Jari Män­nik­kö pai­not­taa tien vai­kut­ta­van koko alueen ke­hit­ty­mi­seen

14.12.2020 08:49
Tilaajille
Reijo Huhtala ihmettelee, kun kansanedustajat eivät puutu "hukkainvestointeihin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reijo Huhtala ih­met­te­lee, kun kan­san­edus­ta­jat eivät puutu "huk­kain­ves­toin­tei­hin"

13.11.2020 19:14
Tilaajille
Tiet ja raiteet puheina esillä, ministeri Lintilälle esiteltiin Pyhäjokialueen kulkuväylien tarpeellisuutta

Tiet ja raiteet puheina esillä, mi­nis­te­ri Lin­ti­läl­le esi­tel­tiin Py­hä­jo­ki­alueen kul­ku­väy­lien tar­peel­li­suut­ta

11.11.2020 18:00
Tilaajille
Huhtala kummeksuu: Miksi katujen nimet ovat piilossa ja katu ei näyttäisi jatkuvan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huhtala kum­mek­suu: Miksi katujen nimet ovat pii­los­sa ja katu ei näyt­täi­si jat­ku­van?

30.10.2020 07:47