Kunnat
Tapani Tirilälle ja Oulaisten Nuorisokuorolle myönnettiin kaupungin Avainteko-palkinto

Tapani Ti­ri­läl­le ja Ou­lais­ten Nuo­ri­so­kuo­rol­le myön­net­tiin kau­pun­gin Avain­te­ko-pal­kin­to

11.11.2020 18:12 0
Tilaajille
"Susien määrä aiheuttaa pelkoa", Haapaveden kaupunginhallitus kannattaa susien kannanhoidollista metsästystä

"Susien määrä ai­heut­taa pel­koa", Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tus kan­nat­taa susien kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

05.11.2020 12:48 0
Tilaajille
Elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari tietää, ilmaisen asumisen kokeiluja on Suomessa jo menossa

Elin­kei­no- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja Jarmo Soin­saa­ri tietää, il­mai­sen asu­mi­sen ko­kei­lu­ja on Suo­mes­sa jo menossa

28.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Oulainen tarjoaa ilmaista asumista – kaupunginjohtaja jätti eriävän mielipiteen

Ou­lai­nen tarjoaa il­mais­ta asu­mis­ta – kau­pun­gin­joh­ta­ja jätti eriävän mie­li­pi­teen

23.10.2020 13:00 1
Tutkimustulokset julki: Pyhäjoen asukkaat ovat tyytyväisiä kotikuntaansa, lasten on hyvä kasvaa turvallisuudessa

Tut­ki­mus­tu­lok­set julki: Py­hä­joen asuk­kaat ovat tyy­ty­väi­siä ko­ti­kun­taan­sa, lasten on hyvä kasvaa tur­val­li­suu­des­sa

21.10.2020 17:00 1
Merijärven kunnanhallitus jätti ensi vuoden tuloveropäätöksen pöydälle

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus jätti ensi vuoden tu­lo­ve­ro­pää­tök­sen pöy­däl­le

21.10.2020 13:30 0
Oulaisten omaperäinen idea kaatumassa: Laki estää kaupunkia tarjoamasta ilmaista asumista

Ou­lais­ten oma­pe­räi­nen idea kaa­tu­mas­sa: Laki estää kau­pun­kia tar­joa­mas­ta il­mais­ta asu­mis­ta

21.10.2020 13:00 0
Tilaajille
Ministerit Vehviläinen ja Saarikko: Hallitus varmisti maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisen

Mi­nis­te­rit Veh­vi­läi­nen ja Saa­rik­ko: Hal­li­tus var­mis­ti maa­kun­ta- ja so­te-uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­sen

02.09.2017 06:00 0
Yli puolet valtuutetuista suhtautuu myönteisesti siihen, että palveluja tuottavat useat eri tahot

Yli puolet val­tuu­te­tuis­ta suh­tau­tuu myön­tei­ses­ti siihen, että pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat useat eri tahot

27.08.2017 06:00 0
Kärsämäen entiselle kunnantalolle pyydetään kuntalaisilta nimiehdotuksia

Kär­sä­mäen en­ti­sel­le kun­nan­ta­lol­le pyy­de­tään kun­ta­lai­sil­ta ni­mi­eh­do­tuk­sia

25.08.2017 11:24 0
Vihreät uskovat kuntansa tulevaisuuteen, kokoomus- ja keskustavaltuutetut uskovat vahvimmin maakuntiensa tulevaisuuteen

Vihreät uskovat kun­tan­sa tu­le­vai­suu­teen, ko­koo­mus- ja kes­kus­ta­val­tuu­te­tut uskovat vah­vim­min maa­kun­tien­sa tu­le­vai­suu­teen

13.08.2017 06:00 0
Sisähuvipuistossa Haapavedellä vietettiin riemullista ja vauhdikasta päivää

Si­sä­hu­vi­puis­tos­sa Haa­pa­ve­del­lä vie­tet­tiin rie­mul­lis­ta ja vauh­di­kas­ta päivää

12.08.2017 11:47 0
Pyhäjoen vanhimmat vuokratalot ovat tulossa tiensä päähän

Py­hä­joen van­him­mat vuok­ra­ta­lot ovat tulossa tiensä päähän

19.06.2017 14:44 0
Päättäjien on kiinnostuttava maakuntauudistuksesta viimeistään nyt

Päät­tä­jien on kiin­nos­tut­ta­va maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta vii­meis­tään nyt

14.05.2017 13:00 0