Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pääkirjoitus
Tutustu alueemme kansanedustajaehdokkaiden arvoihin ja ajatuksiin –Vaalikone on käytössä
Pääkirjoitus

Tutustu alueem­me kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kai­den ar­voi­hin ja aja­tuk­siin –Vaa­li­ko­ne on käy­tös­sä

23.02.2023 12:55
Tilaajille
Pelastuslaitos tietää, miksi varoittelee – juhannus on kiva juhla, jota ei pidä pilata törttöilemällä
Pääkirjoitus

Pe­las­tus­lai­tos tietää, miksi va­roit­te­lee – ju­han­nus on kiva juhla, jota ei pidä pilata tört­töi­le­mäl­lä

23.06.2022 13:17
Tilaajille
Oulaisten Musiikkiviikot ovat yksi paikkakunnan vetovoimatekijöistä
Pääkirjoitus

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot ovat yksi paik­ka­kun­nan ve­to­voi­ma­te­ki­jöis­tä

29.10.2021 12:44 1
Tilaajille
Luottamus on lainaajan käyntikortti kirjastoon
Pääkirjoitus

Luot­ta­mus on lai­naa­jan käyn­ti­kort­ti kir­jas­toon

20.10.2021 11:14
Tilaajille
Vielä on aikaa opetella lapsen kanssa koulutietä – aikuinen tiellä liikkuja, kanna vastuusi
Pääkirjoitus

Vielä on aikaa ope­tel­la lapsen kanssa kou­lu­tie­tä – ai­kui­nen tiellä liik­ku­ja, kanna vas­tuu­si

04.08.2021 12:26
Tilaajille
Lukio on yksi tärkeä jatko-opiskelupaikka, joista alueellamme on syytä pitää kiinni
Pääkirjoitus

Lukio on yksi tärkeä jat­ko-opis­ke­lu­paik­ka, joista alueel­lam­me on syytä pitää kiinni

01.06.2021 18:50
Tilaajille
Kesäturisteista kylien uusi kohderyhmä, matkaparkissa mukana jo alueemme kyliä
Pääkirjoitus

Ke­sä­tu­ris­teis­ta kylien uusi koh­de­ryh­mä, mat­ka­par­kis­sa mukana jo alueem­me kyliä

26.05.2021 13:43
Tilaajille
Nuoren sukupolven pehmeä lasku tilalliseksi: Vuokraamisesta maatilojen pelastus?
Pääkirjoitus

Nuoren su­ku­pol­ven pehmeä lasku ti­lal­li­sek­si: Vuok­raa­mi­ses­ta maa­ti­lo­jen pe­las­tus?

21.04.2021 12:03
Tilaajille
Olipa kesätyö missä paikassa tahansa, siihen ei pidä koskaan suhtautua väheksyen
Pääkirjoitus

Olipa kesätyö missä pai­kas­sa ta­han­sa, siihen ei pidä koskaan suh­tau­tua vä­hek­syen

14.04.2021 14:54
Tilaajille
Hoitoalalle tarvitaan kipeästi uusia tekijöitä
Pääkirjoitus

Hoi­to­alal­le tar­vi­taan ki­peäs­ti uusia te­ki­jöi­tä

07.04.2021 12:38
Tilaajille
Oulaisissa on herännyt halu osallistua nykyisen kirkon mittavaan paanukattoprojektiin: Nimikirjoituksille paikka paanuissa
Pääkirjoitus

Ou­lai­sis­sa on he­rän­nyt halu osal­lis­tua ny­kyi­sen kirkon mit­ta­vaan paa­nu­kat­top­ro­jek­tiin: Ni­mi­kir­joi­tuk­sil­le paikka paa­nuis­sa

23.03.2021 15:29
Tilaajille
Väinölänrantaan on nyt erinomaiset ideat toteuttamisvalmiina
Pääkirjoitus

Väi­nö­län­ran­taan on nyt erin­omai­set ideat to­teut­ta­mis­val­mii­na

10.03.2021 10:07
Tilaajille
Oltaisko kahdehtimatta toisia, ettemme ajaisi yrittäjiä tupla-ahdinkoon?
Pääkirjoitus

Ol­tais­ko kah­deh­ti­mat­ta toisia, ettemme ajaisi yrit­tä­jiä tup­la-ah­din­koon?

03.03.2021 15:01
Tilaajille
Miten sinä tai kunta voisi hyötyä monipaikkaisuudesta? Nyt asian edistämiseen pureutuu yliopisto
Pääkirjoitus

Miten sinä tai kunta voisi hyötyä mo­ni­paik­kai­suu­des­ta? Nyt asian edis­tä­mi­seen pu­reu­tuu yli­opis­to

17.02.2021 11:01
Tilaajille
Päätökset vaativat tarkkaa taustatyötä
Pääkirjoitus

Pää­tök­set vaa­ti­vat tarkkaa taus­ta­työ­tä

10.02.2021 14:34
Tilaajille
Kiitos seurakunnille toimivasta suhteesta paikallisen median kanssa
Pääkirjoitus

Kiitos seu­ra­kun­nil­le toi­mi­vas­ta suh­tees­ta pai­kal­li­sen median kanssa

03.02.2021 12:56
Tilaajille
Yhdessä  markkinoimaan: Kuntien kokemuksia hyvistä ja onnistuneista kampanjoista tarvitaan nyt jakoon
Pääkirjoitus

Yhdessä mark­ki­noi­maan: Kuntien ko­ke­muk­sia hyvistä ja on­nis­tu­neis­ta kam­pan­jois­ta tar­vi­taan nyt jakoon

20.01.2021 13:19
Tilaajille
Kuinka moni läheisemme on kotonaan tai hoivakodissa, mutta emme käy hänen luonaan?
Pääkirjoitus

Kuinka moni lä­hei­sem­me on ko­to­naan tai hoi­va­ko­dis­sa, mutta emme käy hänen luo­naan?

13.01.2021 12:03
Tilaajille
Menojen ja tulojen tasapainottelua, toivottavasti ilman syviä haavoja ihmisten sieluissa
Pääkirjoitus

Menojen ja tulojen ta­sa­pai­not­te­lua, toi­vot­ta­vas­ti ilman syviä haavoja ih­mis­ten sie­luis­sa

16.12.2020 11:10
Tilaajille
Kirkkorakentajille kuuluu iso arvostus
Pääkirjoitus

Kirk­ko­ra­ken­ta­jil­le kuuluu iso ar­vos­tus

09.12.2020 10:53
Tilaajille