Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

päivähoito
Kolme haki Merijärven varhaiskasvatusjohtajan virkaa - yksi haastatellaan

Kolme haki Me­ri­jär­ven var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan virkaa - yksi haas­ta­tel­laan

09.08.2023 12:05
Tilaajille
Kolme haki virkaa - Merijärvi päättää, jatketaanko varhaiskasvatusjohtajan hakua vai otetaanko rekryssä aikalisä

Kolme haki virkaa - Me­ri­jär­vi päät­tää, jat­ke­taan­ko var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jan hakua vai ote­taan­ko rek­rys­sä ai­ka­li­sä

02.08.2023 06:00
Tilaajille
Positiivinen haaste: Merijärvi selvittää uuden päiväkotiryhmän perustamista

Po­si­tii­vi­nen haaste: Me­ri­jär­vi sel­vit­tää uuden päi­vä­ko­ti­ryh­män pe­rus­ta­mis­ta

19.04.2023 13:30
Tilaajille
Merijärviset lapset kertovat ideoita, miten Merijärveä voi kehittää

Me­ri­jär­vi­set lapset ker­to­vat ideoi­ta, miten Me­ri­jär­veä voi ke­hit­tää

22.03.2023 14:00
Tilaajille
Oulaisten sivistys- ja hyvinvointilautakunta: Ei maksuttomalle päivähoidolle, kyllä kotihoidon kuntalisälle

Ou­lais­ten si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta: Ei mak­sut­to­mal­le päi­vä­hoi­dol­le, kyllä ko­ti­hoi­don kun­ta­li­säl­le

05.10.2022 11:00
Oikaisu: Kärsämäen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ryhmis Pellavainen avataan Kärsämäelle

Oi­kai­su: Kär­sä­mäen kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le, että ryhmis Pel­la­vai­nen avataan Kär­sä­mäel­le

29.09.2022 14:43
Päivähoitopaikkoja tarvitaan lisää Kärsämäelle, ryhmis-Pellavaisen avaamista esitetään kunnanhallitukselle ja -valtuustolle

Päi­vä­hoi­to­paik­ko­ja tar­vi­taan lisää Kär­sä­mäel­le, ryh­mis-Pel­la­vai­sen avaa­mis­ta esi­te­tään kun­nan­hal­li­tuk­sel­le ja -val­tuus­tol­le

26.09.2022 06:00
Maanantaina päätöspöydässä: Esitetäänkö uuden päiväkodin rakentamiseen lisää rahaa

Maa­nan­tai­na pää­tös­pöy­däs­sä: Esi­te­tään­kö uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­seen lisää rahaa

15.08.2022 06:00
Tilaajille
Elina Virtanen vuoden virkavapaalle: "Uskon, että virkavapaalla saatua työkokemusta pystyn hyödyntämään päiväkodin johtajan työssä"

Elina Vir­ta­nen vuoden vir­ka­va­paal­le: "Uskon, että vir­ka­va­paal­la saatua työ­ko­ke­mus­ta pystyn hyö­dyn­tä­mään päi­vä­ko­din joh­ta­jan työssä"

04.08.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten Valorannan päiväkotia laajennetaan, Pikku-Metsossa päivähoidossa olevat lapset siirtyvät Valorantaan

Ou­lais­ten Va­lo­ran­nan päi­vä­ko­tia laa­jen­ne­taan, Pik­ku-Met­sos­sa päi­vä­hoi­dos­sa olevat lapset siir­ty­vät Va­lo­ran­taan

01.06.2022 11:00
Tilaajille
Lapset ja hoitotädit asettuivat taloksi Valorannan päiväkotiin

Lapset ja hoi­to­tä­dit aset­tui­vat taloksi Va­lo­ran­nan päi­vä­ko­tiin

09.05.2022 17:00
Tilaajille
Ilmatar suunnittelee 20 voimalan tuulipuistoa Merijärven Kettukankaalle

Ilmatar suun­nit­te­lee 20 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa Me­ri­jär­ven Ket­tu­kan­kaal­le

21.04.2022 17:00
Tilaajille
Suunniteltu aikataulu muuttui: Väliaikainen Valorannan päiväkoti avaa ovet 19. huhtikuuta Oulaisissa

Suun­ni­tel­tu ai­ka­tau­lu muut­tui: Vä­li­ai­kai­nen Va­lo­ran­nan päi­vä­ko­ti avaa ovet 19. huh­ti­kuu­ta Ou­lai­sis­sa

29.03.2022 21:00
Tilaajille
Kaupunki kerää haapavetisiltä mielipiteitä kyselyssä: Aiheena uuden päiväkodin rakentaminen, vastaa kyselyyn linkin kautta

Kau­pun­ki kerää haa­pa­ve­ti­sil­tä mie­li­pi­tei­tä ky­se­lys­sä: Aiheena uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen, vastaa ky­se­lyyn linkin kautta

05.03.2022 06:00
Merijärven päiväkodin johtaja Elina Virtanen: "Tämä on positiivinen tilanne, kun päivähoitoa tarvitsevia lapsia on paljon"

Me­ri­jär­ven päi­vä­ko­din johtaja Elina Vir­ta­nen: "Tämä on po­si­tii­vi­nen ti­lan­ne, kun päi­vä­hoi­toa tar­vit­se­via lapsia on paljon"

04.03.2022 17:00
Tilaajille
Kärsämäen valtuusto päättää Paanutontun ryhmiksen perustamisesta

Kär­sä­mäen val­tuus­to päättää Paa­nu­ton­tun ryh­mik­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta

22.02.2022 11:00
Tilaajille
Oulaisiin avataan kolmas väliaikainen päiväkoti: "Myös perhepäivähoitajille on kovasti kysyntää"

Ou­lai­siin avataan kolmas vä­li­ai­kai­nen päi­vä­ko­ti: "Myös per­he­päi­vä­hoi­ta­jil­le on kovasti ky­syn­tää"

17.02.2022 13:30
Tilaajille
Taustatyö uuden päiväkodin rakentamisen eteen etenee Oulaisissa: Päiväkotirakentamisen työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkoiltana, työryhmässä mukana kahdeksan vanhempaa

Taus­ta­työ uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­sen eteen etenee Ou­lai­sis­sa: Päi­vä­ko­ti­ra­ken­ta­mi­sen työ­ryh­mä ko­koon­tuu en­sim­mäi­sen kerran kes­ki­viik­koil­ta­na, työ­ryh­mäs­sä mukana kah­dek­san van­hem­paa

09.02.2022 14:52
Tilaajille
Nyt kysytään kaikkien oulaistelaisten mielipidettä päiväkodin rakentamisesta: Käy vastaamassa kaupungin järjestämään kyselyyn

Nyt ky­sy­tään kaik­kien ou­lais­te­lais­ten mie­li­pi­det­tä päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­ses­ta: Käy vas­taa­mas­sa kau­pun­gin jär­jes­tä­mään ky­se­lyyn

20.01.2022 10:10 1
Kärsämäki ratkaisee päivähoitohaastetta: Aleksintielle avataan uusi ryhmis

Kär­sä­mä­ki rat­kai­see päi­vä­hoi­to­haas­tet­ta: Alek­sin­tiel­le avataan uusi ryhmis

19.01.2022 13:30
Tilaajille