Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Raahe
Alueellinen maanpuolustuskurssi alkoi Raahessa – ylijohtaja Savolainen: "Elämme muuttuneessa toimintaympäristössä"

Alueel­li­nen maan­puo­lus­tus­kurs­si alkoi Raa­hes­sa – yli­joh­ta­ja Sa­vo­lai­nen: "Elämme muut­tu­nees­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä"

06.06.2022 21:00
Tilaajille
Varastettu vesijetti ja perävaunu löytyivät Haapavedeltä

Va­ras­tet­tu ve­si­jet­ti ja pe­rä­vau­nu löy­tyi­vät Haa­pa­ve­del­tä

06.06.2022 16:07
Tilaajille
Joukkoliikenteessä siirrytään kesäaikatauluihin maanantaina

Jouk­ko­lii­ken­tees­sä siir­ry­tään ke­sä­ai­ka­tau­lui­hin maa­nan­tai­na

04.06.2022 13:30
RAS: Pyykkönen valittiin hoidon ja hoivan palvelujohtajaksi ja Alatalo terveydenhuollon johtajaksi

RAS: Pyyk­kö­nen va­lit­tiin hoidon ja hoivan pal­ve­lu­joh­ta­jak­si ja Alatalo ter­vey­den­huol­lon joh­ta­jak­si

20.05.2022 06:00
Tilaajille
Lumijärvi ja Sämpi keräilevät kyniä: Lumijärvi suunnittelee kynävaihtaripäivien järjestämistä Vihantiin

Lu­mi­jär­vi ja Sämpi ke­räi­le­vät kyniä: Lu­mi­jär­vi suun­nit­te­lee ky­nä­vaih­ta­ri­päi­vien jär­jes­tä­mis­tä Vi­han­tiin

14.05.2022 06:00
Tilaajille
Kesä alkoi: Katariina pongasi pääskyset Vihannissa

Kesä alkoi: Ka­ta­rii­na pongasi pääs­ky­set Vi­han­nis­sa

12.05.2022 21:00
Tilaajille
Raahen talouteen haetaan taas tasapainoa – "Ehkä edellisellä kierroksella tehtiin se virhe, että tuotiin niin isona pakettina luottamushenkilöiden käsittelyyn"

Raahen ta­lou­teen haetaan taas ta­sa­pai­noa – "Ehkä edel­li­sel­lä kier­rok­sel­la tehtiin se virhe, että tuotiin niin isona pa­ket­ti­na luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kä­sit­te­lyyn"

11.05.2022 06:00
Tilaajille
Vihannin Ukonkanttia fiksataan tänä tai ensi vuonna, pääpaukut käytetään Vihannin liikuntasalin rakentamiseen

Vi­han­nin Ukon­kant­tia fik­sa­taan tänä tai ensi vuonna, pää­pau­kut käy­te­tään Vi­han­nin lii­kun­ta­sa­lin ra­ken­ta­mi­seen

10.05.2022 11:00
Tilaajille
C More julkisti elokuvan nimen – Susikoira Roin maailma tuodaan Raahessa nykyhetkeen

C More jul­kis­ti elo­ku­van nimen – Su­si­koi­ra Roin maailma tuodaan Raa­hes­sa ny­ky­het­keen

09.05.2022 21:00
Tilaajille
Rattijuoppo rysäytti läpi Raahen terästehtaan portista ja kaahasi satasta tehdasalueella – oikeus tuomitsi yhdyskuntapalveluun

Rat­ti­juop­po ry­säyt­ti läpi Raahen te­räs­teh­taan por­tis­ta ja kaahasi satasta teh­das­alueel­la – oikeus tuo­mit­si yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun

09.05.2022 13:58
Tilaajille
Raahen Energia kiittää Fennovoiman ratkaisua – "Epätietoisuuden tilaan jääminen olisi ollut kaikista pahinta"

Raahen Energia kiittää Fen­no­voi­man rat­kai­sua – "E­pä­tie­toi­suu­den tilaan jää­mi­nen olisi ollut kai­kis­ta pa­hin­ta"

04.05.2022 06:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Katso video miten mahlaa ke­rä­tään?

02.05.2022 21:00
Tilaajille
Seuraa maanantai-iltana Raahen kaupunginvaltuuston lähetystä linkin kautta: Kokouksen esityslistalla useampi valtuustoaloite ja kuntalaisaloite

Seuraa maa­nan­tai-il­ta­na Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton lä­he­tys­tä linkin kautta: Ko­kouk­sen esi­tys­lis­tal­la useampi val­tuus­to­aloi­te ja kun­ta­lais­aloi­te

25.04.2022 13:30
Tulevaisuuslautakunnan Törmikoski: "Pidän päätöstä hyvänä, koska minimikoon pienentäminen helpottaa opiston piirien järjestämistä etenkin syrjäkylillä"

Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nan Tör­mi­kos­ki: "Pidän pää­tös­tä hyvänä, koska mi­ni­mi­koon pie­nen­tä­mi­nen hel­pot­taa opiston piirien jär­jes­tä­mis­tä etenkin syr­jä­ky­lil­lä"

22.04.2022 17:00
Tilaajille
Keijo Haka-Risku lähtee hiihtämään 600 kilometriä Grönlannin halki – "Sää voi vaihdella vesi- tai räntäsateesta miinus kolmeenkymmeneen asteeseen"

Keijo Ha­ka-Ris­ku lähtee hiih­tä­mään 600 ki­lo­met­riä Grön­lan­nin halki – "Sää voi vaih­del­la vesi- tai rän­tä­sa­tees­ta miinus kol­meen­kym­me­neen as­tee­seen"

21.04.2022 21:00
Tilaajille
Vihantilaisten keväisiä lintuhavaintoja: "Kun kuovi kuikahtaa, niin lumi luikahtaa"

Vi­han­ti­lais­ten ke­väi­siä lin­tu­ha­vain­to­ja: "Kun kuovi kui­kah­taa, niin lumi lui­kah­taa"

21.04.2022 12:20
Tilaajille
Osuuskauppa Arina rakentaa uuden liikerakennuksen Vihantiin: Kansalaisadressilla kerätään nimiä, ettei Vihannin S-Market vaihdu Saleksi

Osuus­kaup­pa Arina ra­ken­taa uuden lii­ke­ra­ken­nuk­sen Vi­han­tiin: Kan­sa­lais­ad­res­sil­la ke­rä­tään nimiä, ettei Vi­han­nin S-Mar­ket vaihdu Saleksi

14.04.2022 13:30
Tilaajille
Osallistuvan budjetoinnin äänestys alkoi vilkkaasti – 150 raahelaista ehti äänestämään ensimmäisen kolmen tunnin aikana

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys alkoi vilk­kaas­ti – 150 raa­he­lais­ta ehti ää­nes­tä­mään en­sim­mäi­sen kolmen tunnin aikana

12.04.2022 06:00
Tilaajille
Rissasen matelijanäyttely Oulaisissa ja Raahessa: "Sanotaan näin, että paremmin nämä lemmikit syövät kuin isäntä itse"

Ris­sa­sen ma­te­li­ja­näyt­te­ly Ou­lai­sis­sa ja Raa­hes­sa: "Sa­no­taan näin, että pa­rem­min nämä lem­mi­kit syövät kuin isäntä itse"

11.04.2022 21:00
Tilaajille
Elokuvarooleja tarjolla lapsille ja aikuisille Raahessa kuvattavaan elokuvaan

Elo­ku­va­roo­le­ja tar­jol­la lap­sil­le ja ai­kui­sil­le Raa­hes­sa ku­vat­ta­vaan elo­ku­vaan

09.04.2022 21:00
Tilaajille