Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Talous
Kuukausi
Työmatkakuluvähennysten korotus astuu voimaan heinäkuun alussa– korotuksesta hyötyy liki 600 000 suomalaista

Työ­mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten korotus astuu voimaan hei­nä­kuun alussa– ko­ro­tuk­ses­ta hyötyy liki 600 000 suo­ma­lais­ta

30.06.2022 13:30
Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan ensi maanantaina

En­sim­mäi­set ve­ron­pa­lau­tuk­set mak­se­taan ensi maa­nan­tai­na

28.06.2022 17:00
Merijärven talous heikkeni viime vuonna: tilinpäätökseen alijäämää 186 000 euroa

Me­ri­jär­ven talous heik­ke­ni viime vuonna: ti­lin­pää­tök­seen ali­jää­mää 186 000 euroa

14.06.2022 10:39
Valtioneuvosto päätti: Fennovoiman rakentamislupahakemuksen käsittely raukeaa

Val­tio­neu­vos­to päätti: Fen­no­voi­man ra­ken­ta­mis­lu­pa­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly raukeaa

09.06.2022 17:00
Tilaajille
Risuja, ruusuja, kyyneleitä, halauksia – "Sitä se elämä on", sanoo 80 vuotta täyttävä Leila Viitala, joka on kokenut elämässään niin vasta- kuin myötämäkiä

Risuja, ruu­su­ja, kyy­ne­lei­tä, ha­lauk­sia – "Sitä se elämä on", sanoo 80 vuotta täyt­tä­vä Leila Vii­ta­la, joka on kokenut elä­mäs­sään niin vasta- kuin myö­tä­mä­kiä

03.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhäjoen Hanhikivenniemi hiljenee odottamaan uutta laitostoimittajaa

Py­hä­joen Han­hi­ki­ven­nie­mi hil­je­nee odot­ta­maan uutta lai­tos­toi­mit­ta­jaa

03.05.2022 16:13
Tilaajille
Varsinkin palvelu- ja myyntialalla tarvitaan työntekijöitä Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnan työttömyysaste lähes 10 prosenttia

Var­sin­kin pal­ve­lu- ja myyn­ti­alal­la tar­vi­taan työn­te­ki­jöi­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan työt­tö­myys­as­te lähes 10 pro­sent­tia

03.05.2022 06:00
Fennovoiman johto: Yhtiö ei päättänyt sopimusta sodan vuoksi, vaikka se riskejä lisäsikin

Fen­no­voi­man johto: Yhtiö ei päät­tä­nyt so­pi­mus­ta sodan vuoksi, vaikka se riskejä li­sä­si­kin

02.05.2022 12:41
Tilaajille
Rakennusyhtiö Lehto Groupin tappio syveni ja liikevaihto laski

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto Groupin tappio syveni ja lii­ke­vaih­to laski

30.04.2022 13:30
HS: Fennovoiman venäläisen pääurakoitsijan Suomen-yhtiöt jättäneet maksuja hoitamatta – yhtiöt huonoimmassa mahdollisessa perintäluokassa

HS: Fen­no­voi­man ve­nä­läi­sen pää­ura­koit­si­jan Suo­men-yh­tiöt jät­tä­neet maksuja hoi­ta­mat­ta – yhtiöt huo­noim­mas­sa mah­dol­li­ses­sa pe­rin­tä­luo­kas­sa

25.04.2022 17:00
Tilaajille
Arvo Sijoitusosuuskunta maksaa jäsenille osuuskorkoa 50 euroa osuutta kohti

Arvo Si­joi­tus­osuus­kun­ta maksaa jä­se­nil­le osuus­kor­koa 50 euroa osuutta kohti

16.04.2022 13:30
Tilaajille
Haapaveden seurakunnan tulos on ylijäämäinen, jäsenmäärä reilut 5000 henkilöä

Haa­pa­ve­den seu­ra­kun­nan tulos on yli­jää­mäi­nen, jä­sen­mää­rä reilut 5000 hen­ki­löä

10.04.2022 06:00
Tilaajille
Sota näkyy ruokalistalla: Oulaistelainen ravintola-alan yrittäjä Laila Ramadani kohtasi tukkuostoissa jo tuotepulaa

Sota näkyy ruo­ka­lis­tal­la: Ou­lais­te­lai­nen ra­vin­to­la-alan yrit­tä­jä Laila Ra­ma­da­ni kohtasi tuk­ku­os­tois­sa jo tuo­te­pu­laa

31.03.2022 17:00
Tilaajille
Osuuspankissa laaja käyttökatko viikonloppuna

Osuus­pan­kis­sa laaja käyt­tö­kat­ko vii­kon­lop­pu­na

19.03.2022 06:00
Tilaajille
Hanhikiven työmaan mylly pyörii sitkeästi huhujen keskelläkin vaikka Venäjän talouspakotteet huolettavat yrityksiä ja palkkojakin kerrotaan olevan myöhässä

Han­hi­ki­ven työmaan mylly pyörii sit­keäs­ti huhujen kes­kel­lä­kin vaikka Venäjän ta­lous­pa­kot­teet huo­let­ta­vat yri­tyk­siä ja palk­ko­ja­kin ker­ro­taan olevan myö­häs­sä

17.03.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto huolissaan energiantuotannosta – odottaa välittömiä tukitoimia

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto huo­lis­saan ener­gian­tuo­tan­nos­ta – odottaa vä­lit­tö­miä tu­ki­toi­mia

15.03.2022 17:42
Fennovoima voi tulla vielä kalliiksi kunnille, tässä jutussa kertaamme miksi ­– Lintilä Ylellä: Omistaja maksaa

Fen­no­voi­ma voi tulla vielä kal­liik­si kun­nil­le, tässä jutussa ker­taam­me miksi – Lintilä Ylellä: Omis­ta­ja maksaa

13.03.2022 13:30
Tilaajille
Valio luopuu liiketoiminnasta Venäjällä

Valio luopuu lii­ke­toi­min­nas­ta Ve­nä­jäl­lä

10.03.2022 06:00
Tilaajille
Tätä mieltä on Fennovoiman kotimainen pääomistaja – Venäläisiä ei voi heittää ulos ja korvata toisella laitostoimittajalla

Tätä mieltä on Fen­no­voi­man ko­ti­mai­nen pää­omis­ta­ja – Ve­nä­läi­siä ei voi heittää ulos ja korvata toi­sel­la lai­tos­toi­mit­ta­jal­la

08.03.2022 19:24
Tilaajille
Runtelevatko kauppojen omat tuotemerkit maataloustuottajat? Kärsämäkisen Jari Ahlholmin mukaan tuottajahintoja olisi nyt välttämätöntä nostaa

Run­te­le­vat­ko kaup­po­jen omat tuo­te­mer­kit maa­ta­lous­tuot­ta­jat? Kär­sä­mä­ki­sen Jari Ahl­hol­min mukaan tuot­ta­ja­hin­to­ja olisi nyt vält­tä­mä­tön­tä nostaa

28.02.2022 06:00
Tilaajille