Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talous
OP supistaa kassapalveluidensa aukioloaikoja Vihannissa ja Pyhäjoella

OP su­pis­taa kas­sa­pal­ve­lui­den­sa au­ki­olo­ai­ko­ja Vi­han­nis­sa ja Py­hä­joel­la

01.05.2023 17:00
Tilaajille
Sähkönmyyjän vaihto löisi usein leiville – moni on herännyt asiaan vasta sitten, kun entinen sähkönmyyjä onkin nostanut hintoja

Säh­kön­myy­jän vaihto löisi usein lei­vil­le – moni on he­rän­nyt asiaan vasta sitten, kun entinen säh­kön­myy­jä onkin nos­ta­nut hintoja

27.04.2023 21:00
Tilaajille
Venäläisten outo veto Suomessa – helsinkiläinen muotisuunnittelija päätyi ydinvoimayhtiö Rosatomin Suomen toimintojen johtoon

Ve­nä­läis­ten outo veto Suo­mes­sa – hel­sin­ki­läi­nen muo­ti­suun­nit­te­li­ja päätyi ydin­voi­ma­yh­tiö Ro­sa­to­min Suomen toi­min­to­jen johtoon

25.04.2023 11:00
Tilaajille
Muista tarkistaa veroehdotuksesi viimeistään toukokuun alussa – kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän

Muista tar­kis­taa ve­roeh­do­tuk­se­si ­vii­meis­tään tou­ko­kuun alussa – ­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa nyt aiempaa enemmän

19.04.2023 06:00
Fingrid käyttää hankkeissaan lunastusta, koska kaikkien maanomistajien kanssa neuvotteleminen olisi mahdotonta

Fingrid käyttää hank­keis­saan lu­nas­tus­ta, koska kaik­kien maan­omis­ta­jien kanssa neu­vot­te­le­mi­nen olisi mah­do­ton­ta

14.04.2023 17:00
Tilaajille
Arvo-sijoitusosuuskunnan tulos 4,2 miljoonaa euroa – osuuskorkona jaetaan 3,3 miljoonaa euroa

Ar­vo-si­joi­tu­so­suus­kun­nan tulos 4,2 mil­joo­naa euroa – osuus­kor­ko­na jaetaan 3,3 mil­joo­naa euroa

14.04.2023 11:00
Tilaajille
Oulaisten yläkoululla höylätään säästöjä jo höyläpenkeistäkin –Anne Törmälä avaa taloushaasteiden tuomia säästötoimenpiteitä

Ou­lais­ten ylä­kou­lul­la höy­lä­tään sääs­tö­jä jo höy­lä­pen­keis­tä­kin –Anne Törmälä avaa ta­lous­haas­tei­den tuomia sääs­tö­toi­men­pi­tei­tä

30.03.2023 06:00
Tilaajille
Neljä bakteeria syö toinen toistaan ja viimeinen piereskelee metaania – Näin toimii haapavetisen maatilan biokaasulaitos, jonka tuotoksia maitoauto tankkaa

Neljä bak­tee­ria syö toinen tois­taan ja vii­mei­nen pie­res­ke­lee me­taa­nia – Näin toimii haa­pa­ve­ti­sen maa­ti­lan bio­kaa­su­lai­tos, jonka tuo­tok­sia mai­to­au­to tankkaa

21.03.2023 06:00
Tilaajille
Arvo-osuus-tilien avaajia on nyt pankeissa ruuhkaksi asti – tilin voi avata itse, jos käytössä on verkkopankkitunnukset

Ar­vo-osuus-ti­lien avaajia on nyt pan­keis­sa ruuh­kak­si asti – tilin voi avata itse, jos käy­tös­sä on verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set

18.03.2023 17:00
Tilaajille
Tutkijat Ylen MOT:ssa: Suomalaiset maksoivat sähköstä viisi miljardia ylimääräistä, sähköntuottajat käärivät voittoja

Tut­ki­jat Ylen MOT:s­sa: Suo­ma­lai­set mak­soi­vat säh­kös­tä viisi mil­jar­dia yli­mää­räis­tä, säh­kön­tuot­ta­jat kää­ri­vät voit­to­ja

16.03.2023 17:00
Tekeekö Fortum ydinvoimalan Pyhäjoelle? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kunnassa elää

Tekeekö Fortum ydin­voi­ma­lan Py­hä­joel­le? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kun­nas­sa elää

15.03.2023 06:05
Tilaajille
Lehdon aliurakoitsija suivaantui maksuviivästyksiin ja sanoo kempeleläisyhtiön kärsivän kassavajeesta – Talousjohtaja: Lehto harkitsee konsernin osien myymistä tai yhdistymistä toiseen toimijaan

Lehdon ali­ura­koit­si­ja sui­vaan­tui mak­su­vii­väs­tyk­siin ja sanoo kem­pe­le­läis­yh­tiön kär­si­vän kas­sa­va­jees­ta – ­Ta­lous­joh­ta­ja: Lehto har­kit­see kon­ser­nin osien myy­mis­tä tai yh­dis­ty­mis­tä toiseen toi­mi­jaan

09.03.2023 11:00
Tilaajille
"Tiukka kisa takana" –Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen varmistaa, että Leden Group on toimija, joka tulee Lehdolta ostettavaan ja uuteen rakentuvaan halliin

"Tiukka kisa takana" –Kau­pun­gin­joh­ta­ja Riikka Moi­la­nen var­mis­taa, että Leden Group on toi­mi­ja, joka tulee Leh­dol­ta os­tet­ta­vaan ja uuteen ra­ken­tu­vaan halliin

07.03.2023 17:14
Tilaajille
Suomi on jo Euroopan kolmanneksi suurin tuulivoimarakentaja – eniten uutta kapasiteettia pystytettiin Pyhäjoelle

Suomi on jo Eu­roo­pan kol­man­nek­si suurin tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­ja – eniten uutta ka­pa­si­teet­tia pys­ty­tet­tiin Py­hä­joel­le

04.03.2023 13:30
Tilaajille
Hyvää korkoa maksava Arvo menee pörssiin

Hyvää korkoa maksava Arvo menee pörs­siin

01.03.2023 10:30
Tilaajille
Ylimääräinen osuuskuntakokous hyväksyi maksuttoman osuusannin - Arvon jäsenosuuksien määrä kymmenkertaistuu

Yli­mää­räi­nen osuus­kun­ta­ko­kous hy­väk­syi mak­sut­to­man osuus­an­nin - Arvon jä­sen­osuuk­sien määrä kym­men­ker­tais­tuu

14.02.2023 11:00
Tilaajille
Uusi lakko lähestyy: Sulkisi PAMin mukaan kaikki Prismat, Citymarketit ja Lidlit, Oulun seudulla mukana Tokmanneja ja Halpa-Halleja

Uusi lakko lä­hes­tyy: Sulkisi PAMin mukaan kaikki Pris­mat, Ci­ty­mar­ke­tit ja Lidlit, Oulun seu­dul­la mukana Tok­man­ne­ja ja Hal­pa-Hal­le­ja

10.02.2023 06:00
Tilaajille
ASP-lainan ehdot paranivat – "Muutokset parantavat merkittävästi ensiasunnon ostajien mahdollisuuksia päästä kiinni omistusasumiseen"

ASP-lai­nan ehdot pa­ra­ni­vat – "Muu­tok­set pa­ran­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti en­si­asun­non os­ta­jien mah­dol­li­suuk­sia päästä kiinni omis­tu­sa­su­mi­seen"

06.02.2023 06:00
Tilaajille
Lehto Group antoi tulosvaroituksen – rakennusyhtiön liiketappio on ennakoitua suurempi

Lehto Group antoi tu­los­va­roi­tuk­sen – ra­ken­nus­yh­tiön lii­ke­tap­pio on en­na­koi­tua suu­rem­pi

01.02.2023 11:00
Neljännes kotitalouksista on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin sähkön hinnan nousun vuoksi – yli puolet on joutunut muuttamaan kulutustottumuksiaan

Nel­jän­nes ko­ti­ta­louk­sis­ta on jou­tu­nut ta­lou­del­li­siin vai­keuk­siin sähkön hinnan nousun vuoksi – yli puolet on jou­tu­nut muut­ta­maan ku­lu­tus­tot­tu­muk­siaan

29.01.2023 06:00
Tilaajille