Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Talous
Mihin viissataset katoavat?

Mihin viis­sa­ta­set ka­toa­vat?

18.01.2022 06:00
Tilaajille
Raahen Citymarketin kauppiaspari vaihtuu – Jenni Härmä ja Tomi Pääkkö aloittavat Raahessa maaliskuussa

Raahen Ci­ty­mar­ke­tin kaup­pias­pa­ri vaihtuu – Jenni Härmä ja Tomi Pääkkö aloit­ta­vat Raa­hes­sa maa­lis­kuus­sa

14.01.2022 17:00
Tilaajille
Pyhäjoen talousarvio hyväksyttiin kunnanvaltuustossa muutoksitta

Py­hä­joen ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin kun­nan­val­tuus­tos­sa muu­tok­sit­ta

21.12.2021 17:00
Tilaajille
Oulaisten uimahallin energialähteitä selvitetään, lautakunta keskustelee asiasta tänään

Ou­lais­ten ui­ma­hal­lin ener­gia­läh­tei­tä sel­vi­te­tään, lau­ta­kun­ta kes­kus­te­lee asiasta tänään

20.12.2021 17:00
Tilaajille
Pyhäjokisista 77,4 prosenttia kannattaa ydinvoimalahanketta, kannatus noussut myös naapurikunnissa

Py­hä­jo­ki­sis­ta 77,4 pro­sent­tia kan­nat­taa ydin­voi­ma­la­han­ket­ta, kan­na­tus noussut myös naa­pu­ri­kun­nis­sa

05.12.2021 11:00
Tilaajille
Vuoden 2020 tuloverotiedot on julkaistu: Verokone on käytössäsi

Vuoden 2020 tu­lo­ve­ro­tie­dot on jul­kais­tu: Ve­ro­ko­ne on käy­tös­sä­si

10.11.2021 08:32
Tilaajille
Julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea tuloista – paljon tienaavien osalta pimentoon voi jäädä satoja tuhansia euroja

Jul­ki­set ve­ro­tie­dot eivät kerro kaikkea tu­lois­ta – paljon tie­naa­vien osalta pi­men­toon voi jäädä satoja tu­han­sia euroja

09.11.2021 15:00
Yli 2 300 ihmistä pyrki salaamaan tulotietonsa medialle annettavalta verolistalta – Pohjois-Pohjanmaalta mukana tuttuja nimiä

Yli 2 300 ihmistä pyrki sa­laa­maan tu­lo­tie­ton­sa me­dial­le an­net­ta­val­ta ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­ta mukana tuttuja nimiä

06.11.2021 15:00
Tilaajille
"Metsä on varma sijoitus" – Kärsämäellä syntynyt metsäneuvos Marja Kokkonen vaatii Suomelta tarkkaavaisuutta, ettei kukaan muu pääse ohjailemaan metsäomaisuuttamme

"Metsä on varma si­joi­tus" – ­Kär­sä­mäel­lä syn­ty­nyt met­sä­neu­vos Marja Kok­ko­nen vaatii Suo­mel­ta tark­kaa­vai­suut­ta, ettei kukaan muu pääse oh­jai­le­maan met­sä­omai­suut­tam­me

23.10.2021 08:00
Tilaajille
Koronakurimus helpottaa: Pohjois-Pohjanmaan talous kasvussa – lisää tekijöitä tarvitaan useille aloille

Ko­ro­na­ku­ri­mus hel­pot­taa: Poh­jois-Poh­jan­maan talous kas­vus­sa – lisää te­ki­jöi­tä tar­vi­taan useille aloille

22.10.2021 13:11
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle tulee laskuja edelleen metsäpalon sammutustöistä, johtokunta hyväksyi 400 000 euroa lisää euroja

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le tulee laskuja edel­leen met­sä­pa­lon sam­mu­tus­töis­tä, joh­to­kun­ta hy­väk­syi 400 000 euroa lisää euroja

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Oulaisten seurakunta ei ole nostamassa kirkollisveroa, talviaurausurakoitsijaksi valittiin Suvanto Infra

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta ei ole nos­ta­mas­sa kir­kol­lis­ve­roa, tal­vi­au­raus­ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin Suvanto Infra

16.10.2021 12:00
Tilaajille
Paloranta tekee kouluhankkeeseen kuuluvat piha-alueen ja lähiliikuntapaikan suunnitelmat Pyhäjoelle

Pa­lo­ran­ta tekee kou­lu­hank­kee­seen kuu­lu­vat pi­ha-alueen ja lä­hi­lii­kun­ta­pai­kan suun­ni­tel­mat Py­hä­joel­le

13.10.2021 08:00
Tilaajille
Jättimäinen puolen Suomen kokoinen lomitusalue tulollaan, maatalouslomittajaa mietityttää: "Pelkona on, että työmatkat vain pitenevät"

Jät­ti­mäi­nen puolen Suomen ko­koi­nen lo­mi­tus­alue tu­lol­laan, maa­ta­lous­lo­mit­ta­jaa mie­ti­tyt­tää: "Pel­ko­na on, että työ­mat­kat vain pi­te­ne­vät"

03.10.2021 12:00
Tilaajille
Turvattomat säästökirjat lopetetaan marraskuuhun mennessä, Osuuspankki ottaa yhteyttä kaikkiin niihin asiakkaisiin, joilla sellainen vielä on

Tur­vat­to­mat sääs­tö­kir­jat lo­pe­te­taan mar­ras­kuu­hun men­nes­sä, Osuus­pank­ki ottaa yh­teyt­tä kaik­kiin niihin asiak­kai­siin, joilla sel­lai­nen vielä on

21.09.2021 18:00
Tilaajille
Kultakaivos Raahessa on valmis aloittamaan tuotantonsa, rekrytoinnit ovat päättymässä

Kul­ta­kai­vos Raa­hes­sa on valmis aloit­ta­maan tuo­tan­ton­sa, rek­ry­toin­nit ovat päät­ty­mäs­sä

10.09.2021 08:07
Tilaajille
Pyhäjoki ja Raahe hakivat harkinnanvaraista valtionosuutta

Py­hä­jo­ki ja Raahe hakivat har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuut­ta

07.09.2021 14:24
Tilaajille
Eläkkeen suuruus Oulaisissa keskimäärin 1 600 euroa – Merijärvellä 1 900 euroa, mikä on muiden Pyhäjokialueen kuntien tilanne? Lue täältä

Eläk­keen suuruus Ou­lai­sis­sa kes­ki­mää­rin 1 600 euroa – Me­ri­jär­vel­lä 1 900 euroa, mikä on muiden Py­hä­jo­ki­alueen kuntien ti­lan­ne? Lue täältä

20.08.2021 15:00
Tilaajille
MHY:n Kilpivaara: "Puukauppa on ollut vilkasta koko kesän"

MHY:n Kil­pi­vaa­ra: "Puu­kaup­pa on ollut vil­kas­ta koko kesän"

12.08.2021 15:00
Tilaajille
Poliisi varautuu rajuihin leikkauksiin – "Tämä tuli yllätyksenä", Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta sanoo

Poliisi va­rau­tuu ra­jui­hin leik­kauk­siin – "Tämä tuli yl­lä­tyk­se­nä", Oulun po­lii­si­lai­tok­sen apu­lais­po­lii­si­pääl­lik­kö Arto Kar­na­ran­ta sanoo

12.08.2021 16:27
Tilaajille