Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Talous
Kuukausi
Näin suomalaisia autetaan suurten sähkölaskujen kanssa: kotitalousvähennys, suora tuki ja veronalennus

Näin suo­ma­lai­sia au­te­taan suurten säh­kö­las­ku­jen kanssa: ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys, suora tuki ja ve­ron­alen­nus

28.09.2022 11:28
Tilaajille
Jäikö kiinteistövero maksamatta? – Verohallinto kokeilee tekstiviestimuistutusta

Jäikö kiin­teis­tö­ve­ro mak­sa­mat­ta? – Ve­ro­hal­lin­to ko­kei­lee teks­ti­vies­ti­muis­tu­tus­ta

26.09.2022 18:05
Pohjolan Peruna suunnittelee biokaasulaitosta tehtaalleen Vihantiin – samalla saadaan luomuviljelyyn kelpaavaa lannoitetta maatalouteen

Poh­jo­lan Peruna suun­nit­te­lee bio­kaa­su­lai­tos­ta teh­taal­leen Vi­han­tiin – samalla saadaan luo­mu­vil­je­lyyn kel­paa­vaa lan­noi­tet­ta maa­ta­lou­teen

20.09.2022 11:33
Pyhäjoen jäähalli pysyy kiinni ainakin syyskuun

Py­hä­joen jää­hal­li pysyy kiinni ainakin syys­kuun

17.09.2022 06:00
Tilaajille
S-Pankin verkkopankissa oli kuukausia kestänyt vakava häiriö: Sadat asiakkaat olisivat voineet kirjautua toisten verkkopankkiin, häiriötä hyödynnettiin myös väärinkäytöksiin

S-Pan­kin verk­ko­pan­kis­sa oli kuu­kau­sia kes­tä­nyt vakava häiriö: Sadat asiak­kaat oli­si­vat voineet kir­jau­tua toisten verk­ko­pank­kiin, häi­riö­tä hyö­dyn­net­tiin myös vää­rin­käy­tök­siin

13.09.2022 21:00
Pohjois-Pohjanmaan yrityksiä kannustetaan vihreän siirtymän energiainvestointeihin: maalämpöä, aurinkoenergiaa ja maatiloille biokaasua

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­siä kan­nus­te­taan vihreän siir­ty­män ener­giain­ves­toin­tei­hin: maa­läm­pöä, au­rin­ko­ener­giaa ja maa­ti­loil­le bio­kaa­sua

11.09.2022 13:30
Tilaajille
Energiansäästöön kodissa liittyy myös riskejä – huomioithan nämä asiat

Ener­gian­sääs­töön kodissa liittyy myös riskejä – ­huo­mioit­han nämä asiat

10.09.2022 21:00
OP:n verkossa käyttökatkoja

OP:n ver­kos­sa käyt­tö­kat­ko­ja

08.09.2022 21:00
Arvo Sijoitusosuuskunta aikoo listautua Helsingin pörssiin

Arvo Si­joi­tus­osuus­kun­ta aikoo lis­tau­tua Hel­sin­gin pörs­siin

08.09.2022 06:00
Tilaajille
Oulaisten kaupunginhallitus antoi raamit taloussuunnittelulle: Kuntatalous pidettävä ylijäämäisenä ja taseen vahvistuttava

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus antoi raamit ta­lous­suun­nit­te­lul­le: Kun­ta­ta­lous pi­det­tä­vä yli­jää­mäi­se­nä ja taseen vah­vis­tut­ta­va

06.09.2022 17:00
Tilaajille
Kärsämäkinen kiertotalousyhtiö Tracegrow Oy tähtää isoon kansainväliseen kasvuun, uusi johtaja löytyi Kaleva Mediasta

Kär­sä­mä­ki­nen kier­to­ta­lous­yh­tiö Tra­ceg­row Oy tähtää isoon kan­sain­vä­li­seen kas­vuun, uusi johtaja löytyi Kaleva Me­dias­ta

06.09.2022 06:00
Rieska-Leaderilta hanketukea: Honkamajan alueen kehittämiseen 20 500 euroa ja Mäyränperän kyläyhdistykselle 11 000 euroa

Ries­ka-Lea­de­ril­ta han­ke­tu­kea: Hon­ka­ma­jan alueen ke­hit­tä­mi­seen 20 500 euroa ja Mäy­rän­pe­rän ky­lä­yh­dis­tyk­sel­le 11 000 euroa

05.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Korjausvelasta keskustelu tulee kiihtymään" – Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju pettyi tiestön rahoitukseen, kehujakin hallituksen budjetti saa

"Kor­jaus­ve­las­ta kes­kus­te­lu tulee kiih­ty­mään" – Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju pettyi tiestön ra­hoi­tuk­seen, ke­hu­ja­kin hal­li­tuk­sen bud­jet­ti saa

02.09.2022 10:46
Tilaajille
Oulaisista lähtöisin  olevan Terhi Mäkelä tislaa Loitsua Alkon hyllyille

Ou­lai­sis­ta läh­töi­sin olevan Terhi Mäkelä tislaa Loitsua Alkon hyl­lyil­le

30.08.2022 11:00
Tilaajille
Energian hinnan nousu huolettaa ihmisiä – moni valmis tinkimään sisälämpötilasta, eikä suihkussakaan lutrata kuten ennen

Ener­gian hinnan nousu huo­let­taa ihmisiä – moni valmis tin­ki­mään si­sä­läm­pö­ti­las­ta, eikä suih­kus­sa­kaan lutrata kuten ennen

29.08.2022 13:30
Tilaajille
Kärsämäellä mietiään energiakulujen hillitsemistä – lisätään ilmalämpöpumppuja ja aurinkopaneeleja

Kär­sä­mäel­lä mie­tiään ener­gia­ku­lu­jen hil­lit­se­mis­tä – li­sä­tään il­ma­läm­pö­pump­pu­ja ja au­rin­ko­pa­nee­le­ja

28.08.2022 06:00
Tilaajille
Kolme kansanedustajaa vaatii: Venäjä-kompensaatioita maksettava myös Hanhikivi-hankkeen vaikutusalueelle

Kolme kan­san­edus­ta­jaa vaatii: Ve­nä­jä-kom­pen­saa­tioi­ta mak­set­ta­va myös Han­hi­ki­vi-hank­keen vai­ku­tus­alueel­le

24.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Venäjän valtionyhtiö Rosatom aloitti oikeustoimet Fennovoimaa vastaan – vaatii yli kolmen miljardin euron korvauksia

Venäjän val­tion­yh­tiö Rosatom aloitti oi­keus­toi­met Fen­no­voi­maa vastaan – vaatii yli kolmen mil­jar­din euron kor­vauk­sia

24.08.2022 11:00
Tilaajille
Kustannukset nousevat – kaupungin talous uhkaa jäädä pari miljoonaa alijäämäiseksi

Kus­tan­nuk­set nou­se­vat – kau­pun­gin talous uhkaa jäädä pari mil­joo­naa ali­jää­mäi­sek­si

21.08.2022 21:00
Tilaajille
MHY Pyhä-Kalan Kilpivaara: "Erityisesti kuitu- ja energiapuun kysyntä on korkealla tasolla"

MHY Py­hä-Ka­lan Kil­pi­vaa­ra: "E­ri­tyi­ses­ti kuitu- ja ener­gia­puun kysyntä on kor­keal­la ta­sol­la"

16.08.2022 11:00
Tilaajille