Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työelämä
Viikko
Oulaisten seurakunta tarvitsee vakituisen nuorisotyöohjaajan, virkaan nimitettiin Henna Röyttä

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta tar­vit­see va­ki­tui­sen nuo­ri­so­työoh­jaa­jan, virkaan ni­mi­tet­tiin Henna Röyttä

28.11.2022 11:00
Tilaajille
"Hän on halunnut tutustua meihin tavisoulaistelaisiin": Vuoden oulaistelainen 2022 on valittu –Riikka Moilanen on kuntalaisten ja valintaraadin yksimielinen päätös

"Hän on ha­lun­nut tu­tus­tua meihin ta­vi­sou­lais­te­lai­siin": Vuoden ou­lais­te­lai­nen 2022 on valittu –Riikka Moi­la­nen on kun­ta­lais­ten ja va­lin­ta­raa­din yk­si­mie­li­nen päätös

25.11.2022 18:00
Tilaajille
Oulaisten yläkoululla nuuskatilannetta ratkaistaan yhteistyöllä –"Kyllä harjaantunut silmä yleensä huomaa, jos oppilaalla on tunnilla nuuskaa huulessa", toteaa vt. rehtori Anne Törmälä

Ou­lais­ten ylä­kou­lul­la nuus­ka­ti­lan­net­ta rat­kais­taan yh­teis­työl­lä –"Kyllä har­jaan­tu­nut silmä yleensä huomaa, jos op­pi­laal­la on tun­nil­la nuuskaa huu­les­sa", toteaa vt. rehtori Anne Törmälä

24.11.2022 06:00
Tilaajille
Pelimiitti päättyy joulukuussa, käsikirja toiminnan aloittamisen helpottamiseksi jää kuitenkin elämään

Pe­li­miit­ti päättyy jou­lu­kuus­sa, kä­si­kir­ja toi­min­nan aloit­ta­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si jää kui­ten­kin elämään

23.11.2022 13:30
Tilaajille
Kuukausi
Meeri Koutaniemen näyttely tuo hoitotyön ja varhaiskasvatuksen tekijöille arvostusta –Näyttely esillä Haapavedellä

Meeri Kou­ta­nie­men näyt­te­ly tuo hoi­to­työn ja var­hais­kas­va­tuk­sen te­ki­jöil­le ar­vos­tus­ta –Näyt­te­ly esillä Haa­pa­ve­del­lä

21.11.2022 21:00
Tilaajille
Yhdeksän kristillisdemokraattia tavoittelee eduskuntapaikkaa –Mukana oulaistelainen Matti Heikkinen

Yh­dek­sän kris­til­lis­de­mo­kraat­tia ta­voit­te­lee edus­kun­ta­paik­kaa –Mukana ou­lais­te­lai­nen Matti Heik­ki­nen

15.11.2022 06:00
Tilaajille
Lapset mukaan töihin -päivää vietetään perjantaina – teemapäivä kannustaa työpaikkoja lapsi- ja perhemyönteisyyteen

Lapset mukaan töihin -päivää vie­te­tään per­jan­tai­na – tee­ma­päi­vä kan­nus­taa työ­paik­ko­ja lapsi- ja per­he­myön­tei­syy­teen

14.11.2022 21:00
Tilaajille
Lahjoituksia kertynyt yli 600 000 euroa: Mikroyrittäjyyden professuurin rekrytointi käynnistyy alkuvuonna, Kerttu Saalasti Instituutin kautta hyötyy koko alue

Lah­joi­tuk­sia ker­ty­nyt yli 600 000 euroa: Mik­ro­yrit­tä­jyy­den pro­fes­suu­rin rek­ry­toin­ti käyn­nis­tyy al­ku­vuon­na, Kerttu Saa­las­ti Ins­ti­tuu­tin kautta hyötyy koko alue

14.11.2022 11:00
Tilaajille
Oulaistelaislähtöinen Kai Nevala julkaisi kirjan ja sai Kaleva Median henkilöstöjuhlassa palkinnon –Kuinka Kaitsusta tuli toimittaja?

Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Kai Nevala jul­kai­si kirjan ja sai Kaleva Median hen­ki­lös­tö­juh­las­sa pal­kin­non –Kuinka Kait­sus­ta tuli toi­mit­ta­ja?

13.11.2022 21:00
Tilaajille
Rakennusmestaria haetaan Siikalatvalle edelleen –Kunnanhallituksen puheenjohtaja Seija Junno aikatauluttaa prosessia

Ra­ken­nus­mes­ta­ria haetaan Sii­ka­lat­val­le edel­leen –Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Seija Junno ai­ka­tau­lut­taa pro­ses­sia

09.11.2022 12:11
Tilaajille
OP Suomenselän edustajiston vaalien äänestys on alkanut: "Äänestämällä voi vaikuttaa oman pankin ja paikkakunnan asioihin", kannustaa toimitusjohtaja Mika Korkia-aho

OP Suo­men­se­län edus­ta­jis­ton vaalien ää­nes­tys on al­ka­nut: "Ää­nes­tä­mäl­lä voi vai­kut­taa oman pankin ja paik­ka­kun­nan asioi­hin", kan­nus­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Kor­kia-aho

08.11.2022 17:00
Tilaajille
Poliisi harjoittelee Raahen keskustassa maanantaina

Poliisi har­joit­te­lee Raahen kes­kus­tas­sa maa­nan­tai­na

07.11.2022 08:44
Vanhemmat
Merijärvellä puhunut MTK:n Juha Marttila rohkaisi maanviljelijöitä uskomaan tulevaisuuteen: "Teette arvokkainta työtä. Lämpö, leipä ja turva eivät ole enää itsestäänselviä asioita"

Me­ri­jär­vel­lä puhunut MTK:n Juha Mart­ti­la roh­kai­si maan­vil­je­li­jöi­tä us­ko­maan tu­le­vai­suu­teen: "Teette ar­vok­kain­ta työtä. Lämpö, leipä ja turva eivät ole enää it­ses­tään­sel­viä asioi­ta"

29.10.2022 22:52
Tilaajille
Saavuttamattomat unelmat ja toiset mahdollisuudet –Oulaisten kaupunginjohtaja Riikka Moilanen mukana illan keskustelutilaisuudessa Oulussa

Saa­vut­ta­mat­to­mat unelmat ja toiset mah­dol­li­suu­det –Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­ja Riikka Moi­la­nen mukana illan kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa Oulussa

28.10.2022 15:00
Pohjois-Pohjanmaan liitto otti kantaa postilakiasiaan ja puolustaa paikallislehtiä: "Toimintaedellytyksiä ei tule heikentää"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto otti kantaa pos­ti­la­ki­asiaan ja puo­lus­taa pai­kal­lis­leh­tiä: "Toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ei tule hei­ken­tää"

27.10.2022 13:09
Tilaajille
Kulttuurikasvatus näkyy Musiikkiviikoilla –Lavalle nousee useita Haapavedellä ja Oulaisissa musiikin pariin koulutettuja, tunnettuja artisteja
Pääkirjoitus

Kult­tuu­ri­kas­va­tus näkyy Mu­siik­ki­vii­koil­la –La­val­le nousee useita Haa­pa­ve­del­lä ja Ou­lai­sis­sa mu­sii­kin pariin kou­lu­tet­tu­ja, tun­net­tu­ja ar­tis­te­ja

27.10.2022 12:53
Tilaajille
Oulaisten Musiikkiviikot alkavat tulevana viikonloppuna: Ida Elina juhlistaa 10-vuotistaivaltaan kotikaupungissaan

Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot alkavat tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na: Ida Elina juh­lis­taa 10-vuo­tis­tai­val­taan ko­ti­kau­pun­gis­saan

25.10.2022 21:00
Tilaajille
Oulaisten tekninen johtaja Markku Ketonen on jättänyt irtisanomisilmoituksen virastaan

Ou­lais­ten tek­ni­nen johtaja Markku Ketonen on jät­tä­nyt ir­ti­sa­no­mis­il­moi­tuk­sen vi­ras­taan

20.10.2022 15:45
Tilaajille
Maakuntajohtaja Pauli Harju jättää tehtävänsä ensi keväänä

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Pauli Harju jättää teh­tä­vän­sä ensi keväänä

17.10.2022 14:05
Tilaajille