Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työelämä
Viimeisin 12 tuntia
Ehdokashaastattelu: "Hanhikiven jatkokäyttö on yksityisten tahojen asia", pohtii Katja Hänninen

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: "Han­hi­ki­ven jat­ko­käyt­tö on yk­si­tyis­ten tahojen asia", pohtii Katja Hän­ni­nen

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Nuorison viihtymiseen etsitään ratkaisuja –Oulaisten nuorisovaltuutetut perehtyivät uuteen kaupunkistrategiaan ja kysyvät, onko se liiankin optimistinen

Nuo­ri­son viih­ty­mi­seen et­si­tään rat­kai­su­ja –Ou­lais­ten nuo­ri­so­val­tuu­te­tut pe­reh­tyi­vät uuteen kau­pun­ki­stra­te­giaan ja ky­sy­vät, onko se liian­kin op­ti­mis­ti­nen

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Apuvälinemessut tiistaina Oulaisissa –Omaishoitajien virkistyspäivällä on jo 15 vuoden perinne

Apu­vä­li­ne­mes­sut tiis­tai­na Ou­lai­sis­sa –O­mais­hoi­ta­jien vir­kis­tys­päi­väl­lä on jo 15 vuoden perinne

20.03.2023 11:00
Tilaajille
VR:n junaliikenne pysähtymässä kokonaan maanantaista alkaen – linja-autoala seuraa tilannetta: "Saisi vähän balsamia haavoille"

VR:n ju­na­lii­ken­ne py­säh­ty­mäs­sä ko­ko­naan maa­nan­tais­ta alkaen – lin­ja-au­to­ala seuraa ti­lan­net­ta: "Saisi vähän bal­sa­mia haa­voil­le"

18.03.2023 13:30
Tilaajille
Merijärven 4H-yhdistykselle valittiin toiminnanjohtaja

Me­ri­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le va­lit­tiin toi­min­nan­joh­ta­ja

17.03.2023 11:00
Tilaajille
Lehdon aliurakoitsija suivaantui maksuviivästyksiin ja sanoo kempeleläisyhtiön kärsivän kassavajeesta – Talousjohtaja: Lehto harkitsee konsernin osien myymistä tai yhdistymistä toiseen toimijaan

Lehdon ali­ura­koit­si­ja sui­vaan­tui mak­su­vii­väs­tyk­siin ja sanoo kem­pe­le­läis­yh­tiön kär­si­vän kas­sa­va­jees­ta – ­Ta­lous­joh­ta­ja: Lehto har­kit­see kon­ser­nin osien myy­mis­tä tai yh­dis­ty­mis­tä toiseen toi­mi­jaan

09.03.2023 11:00
Tilaajille
"Investointi Oulaisiin mahdollistaa kasvaminen" –Näin kommentoi toimitusjohtaja Juha Heikkinen Leden Groupin paikkakuntavalintaa

"In­ves­toin­ti Ou­lai­siin mah­dol­lis­taa kas­va­mi­nen" –Näin kom­men­toi toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Heik­ki­nen Leden Groupin paik­ka­kun­ta­va­lin­taa

08.03.2023 10:24
Tilaajille
Jedun yhtymähallitus päätti, ketkä neljä hakijaa nyt haastatellaan kehitysjohtajan virkaan

Jedun yh­ty­mä­hal­li­tus päätti, ketkä neljä hakijaa nyt haas­ta­tel­laan ke­hi­tys­joh­ta­jan virkaan

07.03.2023 10:45
Tilaajille
Oulaisten Liikenne voitti tarjouskilpailun Kainuun ajoreitistä

Ou­lais­ten Lii­ken­ne voitti tar­jous­kil­pai­lun Kainuun ajo­rei­tis­tä

06.03.2023 10:58
Tilaajille
Hoitajapula ei hellitä, kokeista jopa ylitarjontaa Pohjois-Pohjanmaalla – Eläkevakuuttaja Kevan ennuste ei lupaa työvoimapula-aloille helpotusta lähivuosina

Hoi­ta­ja­pu­la ei hel­li­tä, ko­keis­ta jopa yli­tar­jon­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Elä­ke­va­kuut­ta­ja Kevan ennuste ei lupaa työ­voi­ma­pu­la-aloil­le hel­po­tus­ta lä­hi­vuo­si­na

03.03.2023 21:00
Tilaajille
Rajoitukset poistuvat Haapaveden liikuntahallilta –Puhdistustyöt ovat tuottaneet toivottua tulosta

Ra­joi­tuk­set pois­tu­vat Haa­pa­ve­den lii­kun­ta­hal­lil­ta –Puh­dis­tus­työt ovat tuot­ta­neet toi­vot­tua tulosta

03.03.2023 15:00
Tilaajille
"Se, joka on mahdollisesti pilaantuneita maita tuonut, siivoaa ne" –Antti Mäkelä kommentoi Oulaisten PIMA-projektia

"Se, joka on mah­dol­li­ses­ti pi­laan­tu­nei­ta maita tuonut, siivoaa ne" –Antti Mäkelä kom­men­toi Ou­lais­ten PI­MA-pro­jek­tia

01.03.2023 21:00
Tilaajille
Kuka auttaa netitöntä? –Erityisasiantuntija Matias Kinnunen neuvoo, miten internet-yhteiskunnassa voi selvitä sähkösopimusasioiden kanssa ilman älylaitteita

Kuka auttaa ne­ti­tön­tä? –E­ri­tyi­sa­sian­tun­ti­ja Matias Kin­nu­nen neuvoo, miten in­ter­net-yh­teis­kun­nas­sa voi selvitä säh­kö­so­pi­mus­asioi­den kanssa ilman äly­lait­tei­ta

28.02.2023 21:00
Tilaajille
Pyhäjoen vanhan S-Marketin purku

Py­hä­joen vanhan S-Mar­ke­tin purku

27.02.2023 14:18
Tilaajille
Joko kantatien varressa on aloitettu lisähallin rakentamisen pohjatyöt? Kyösti Rajaniemi Oulaisten kaupungilta kertoo, mistä raivaustöissä on kyse

Joko kan­ta­tien var­res­sa on aloi­tet­tu li­sä­hal­lin ra­ken­ta­mi­sen poh­ja­työt? Kyösti Ra­ja­nie­mi Ou­lais­ten kau­pun­gil­ta kertoo, mistä rai­vaus­töis­sä on kyse

27.02.2023 11:09
Tilaajille
"On erilaisia oppijoita, jotka eivät mene samaa latua", hoksauttaa Oulaisten yläkoulun vt. rehtori Anne Törmälä nuorten liikuntatottumuksista

"On eri­lai­sia op­pi­joi­ta, jotka eivät mene samaa latua", hok­saut­taa Ou­lais­ten ylä­kou­lun vt. rehtori Anne Törmälä nuorten lii­kun­ta­tot­tu­muk­sis­ta

26.02.2023 06:00
Tilaajille
Ukrainalaisella monta mutkaa matkalla työelämään – nyt he ovat jääneet kokonaan ilman valtion maksamaa kulukorvausta

Uk­rai­na­lai­sel­la monta mutkaa mat­kal­la työ­elä­mään – nyt he ovat jääneet ko­ko­naan ilman valtion mak­sa­maa ku­lu­kor­vaus­ta

25.02.2023 21:00
Tilaajille
Yksi reissu merillä muutti Antti Niemelän uramietteet –Kuntajohtajana elämänuransa tehnyt mies toivoo, että Oulaisten sairaalanmäen kokonaisuutta osataan arvostaa

Yksi reissu merillä muutti Antti Nie­me­län ura­miet­teet –Kun­ta­joh­ta­ja­na elä­män­uran­sa tehnyt mies toivoo, että Ou­lais­ten sai­raa­lan­mäen ko­ko­nai­suut­ta osataan ar­vos­taa

25.02.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhäjokiseutu kysyi: "Miten Oulaisten katujen talviurakointi hoituu?" –Tero Kahlos avaa selkeillä vastauksilla ajankohtaista tilannetta

Py­hä­jo­ki­seu­tu kysyi: "Miten Ou­lais­ten katujen tal­vi­ura­koin­ti hoi­tuu?" –Tero Kahlos avaa sel­keil­lä vas­tauk­sil­la ajan­koh­tais­ta ti­lan­net­ta

23.02.2023 13:30 3
Tilaajille
Katso Oulaisten valtuusto suorana lähetyksenä: Käsittelyssä muun muassa 5 miljoonan antolaina teollisuuskiinteistöyhtiölle

Katso Ou­lais­ten val­tuus­to suorana lä­he­tyk­se­nä: Kä­sit­te­lys­sä muun muassa 5 mil­joo­nan an­to­lai­na teol­li­suus­kiin­teis­tö­yh­tiöl­le

22.02.2023 16:00
Tilaajille