Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Koronarokotukset
Koronapassijono ruuhkautui Oulaisissa: "Ruuhkaa saatiin purettua, ja loputkin passia odottavat saavat sen ensi viikon aikana"

Ko­ronapas­si­jo­no ruuh­kau­tui Ou­lai­sis­sa: "Ruuh­kaa saatiin pu­ret­tua, ja lo­put­kin passia odot­ta­vat saavat sen ensi viikon aikana"

10.12.2021 17:00
Tilaajille
Pennanen: "Koronapassin käyttöönotto lisäsi ensimmäisen rokotteen kysyntää, influenssarokotteita tarvittaisiin enemmän kuin niitä saadaan Suomeen"

Pen­na­nen: "Ko­ro­na­pas­sin käyt­töön­ot­to lisäsi en­sim­mäi­sen ro­kot­teen ky­syn­tää, inf­luens­sa­ro­kot­tei­ta tar­vit­tai­siin enemmän kuin niitä saadaan Suo­meen"

29.11.2021 11:00
Tilaajille
Pennanen vastaa, takkuaako rokoteajanvaraus: Oulaisissa influenssarokotteen ottaja voi ottaa myös koronatehosterokotteen

Pen­na­nen vastaa, tak­kuaa­ko ro­ko­tea­jan­va­raus: Ou­lai­sis­sa inf­luens­sa­ro­kot­teen ottaja voi ottaa myös ko­ro­na­te­hos­te­ro­kot­teen

17.11.2021 17:00
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan ihmiset

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan ihmiset

21.09.2021 16:17
12–15-vuotiaat mukaan koronarokotusohjelmaan, THL:n asiantuntijat vastaavat kansalaisten kysymyksiin torstai-illan nettilähdetyksessä

12–15-vuo­tiaat mukaan ko­ro­na­ro­ko­tu­soh­jel­maan, THL:n asian­tun­ti­jat vas­taa­vat kan­sa­lais­ten ky­sy­myk­siin tors­tai-il­lan net­ti­läh­de­tyk­ses­sä

12.08.2021 08:00
Tilaajille
Oulaisten johtava lääkäri Pennanen: "Nuoren koronarokottaminen ei vaadi vanhempien lupaa"

Ou­lais­ten johtava lääkäri Pen­na­nen: "Nuoren ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen ei vaadi van­hem­pien lupaa"

09.08.2021 18:00
Tilaajille
Ensi viikolla Raahessa pääsee ottamaan ensimmäisen rokotteen ilman ajanvarausta, Vihannissa ja Pyhäjoella rokottaminen jatkuu elokuussa

Ensi vii­kol­la Raa­hes­sa pääsee ot­ta­maan en­sim­mäi­sen ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta, Vi­han­nis­sa ja Py­hä­joel­la ro­kot­ta­mi­nen jatkuu elo­kuus­sa

27.07.2021 08:11
Tilaajille
RAS laajentaa rokottamisen 30 vuotta täyttäviin – heinäkuussa ei vastaanottoa infektiopoliklinikalla

RAS laa­jen­taa ro­kot­ta­mi­sen 30 vuotta täyt­tä­viin – hei­nä­kuus­sa ei vas­taan­ot­toa in­fek­tio­po­li­kli­ni­kal­la

05.06.2021 15:00
Pyhäjoella ja Vihannissa annetaan koronarokotuksia jo 45 vuotta täyttäville

Py­hä­joel­la ja Vi­han­nis­sa an­ne­taan ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia jo 45 vuotta täyt­tä­vil­le

01.05.2021 18:00
Tilaajille
Koronarokotukset etenevät suunnitellusti, merijärvinen Marja-Terttu Piilola otti rokotteen heti kun sen sai

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti, me­ri­jär­vi­nen Mar­ja-Tert­tu Piilola otti ro­kot­teen heti kun sen sai

28.04.2021 11:00
Tilaajille
Vihannissa, Pyhäjoella ja Ruukissa koronarokotuksen saantivuorossa 55 vuotta täyttäneet

Vi­han­nis­sa, Py­hä­joel­la ja Ruu­kis­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen saan­ti­vuo­ros­sa 55 vuotta täyt­tä­neet

22.04.2021 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien ja kuntayhtymien johtajat antoivat yhteislausunnon – vaatimus rokotteiden jakamisen jatkamisesta väestöpohjaan perustuen

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien joh­ta­jat an­toi­vat yh­teis­lau­sun­non – vaa­ti­mus ro­kot­tei­den ja­ka­mi­sen jat­ka­mi­ses­ta väes­tö­poh­jaan pe­rus­tuen

03.04.2021 09:40
Tilaajille
Koronarokotukset peruttu lauantailta: Oulaisissa pidetään ainakin viikon tauko Astra Zenecan rokotteen käytössä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set peruttu lauan­tail­ta: Ou­lai­sis­sa pi­de­tään ainakin viikon tauko Astra Zenecan ro­kot­teen käy­tös­sä

20.03.2021 09:43
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri säilyttäisi rokotusjärjestyksen ennallaan

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri säi­lyt­täi­si ro­ko­tus­jär­jes­tyk­sen en­nal­laan

17.03.2021 08:08
Tilaajille
Joukkorokottamiset alkavat Raahen alueella: 75–79-vuotiaiden rokottaminen alkaa viikolla 13

Jouk­ko­ro­kot­ta­mi­set alkavat Raahen alueel­la: 75–79-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­nen alkaa vii­kol­la 13

15.02.2021 15:23
Rokottamisaikojen varaaminen ruuhkautti linjat – kaikki saavat lopulta rokotteen

Ro­kot­ta­mis­ai­ko­jen va­raa­mi­nen ruuh­kaut­ti linjat – kaikki saavat lopulta ro­kot­teen

12.02.2021 08:11
Tilaajille
Joukkorokotukset alkavat Raahen alueella ensi viikolla - ensimmäisenä rokotettavien ajanvaraus avautuu huomenna

Jouk­ko­ro­ko­tuk­set alkavat Raahen alueel­la ensi vii­kol­la - en­sim­mäi­se­nä ro­ko­tet­ta­vien ajan­va­raus avautuu huo­men­na

10.02.2021 14:50
THL tarkensi alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokottamisjärjestystä – näin jako kahteen ryhmään tehtiin

THL tar­ken­si alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­kot­ta­mis­jär­jes­tys­tä – näin jako kahteen ryhmään tehtiin

05.02.2021 13:05